زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماه

باسمه تعالی   امتحان زبان فارسی (2 )  سال دوّم رشته ی نقشه کشی ساختمان     تاریخ امتحان : 19/03/1383 

  نام و نام خانوادگی : ..............................  کد دانش آموزی : ........................ مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - ادراه ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان شهید رومی سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را بنویسید .

 

0.5

2

یکی از تفاوت های گفتار و نوشتار را بنویسید .

0.5

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را مشخّص نمایید .               

  هم دانشگاهی                         دبیرستان                                                                  مسجد

1.5

4

اشتقاقی یا تصریفی بودن واژه های زیر را معلوم کنید .                    سود مند                                       آفرینش                     باریک بین                                سرشناس ترین                               ادبی                                      سخن سرایان             

1.5

ب

1

نگارش

شیوه های گرد آوری اطّلاعات مربوط به گزارش را بنویسید .

0.75

2

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟ انواع مقاله را نام ببرید .

0.75

3

دو مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

4

شرایط بهره گیری از منابع در تحقیق چیست ؟

0.5

5

برای پیدا کردن کتاب های مرجع به کدام قسمت کتابخانه باید برویم ؟

0.25

6

فهرست موضوعی شامل چه مطالبی است و در کجای تحقیق می آید ؟

0.75

7

گزینه های سمت راست را با استفاده از گزینه های سمت چپ کامل کنید .

 ( گزینه های سمت راست ممکن است بیش از یک بار استفاده شود .)

الف ) مقاله             1- تقسیم نوشته ها به اعتبار گونه ی زبان

ب ) طنز                       2- تقسیم نوشته ها به اعتبار طرز بیان

ج)  ادبی                     3- تقسیم نوشته ها به اعتبار قالب

د )  گفتاری

1

ج

1

املا و بیاموزیم

چرا به کار بردن کلمه ی « ایرانیّت » در زبان فارسی درست نیست ؟

 

0.25

2

کژتابی جمله ی « دو برادر و خواهر حافظ کلّ قرآن مجید شدند. » را توضیح دهید .

0.25

3

املای برخی از گروه کلمات زیر غلط است، آن ها را اصلاح کنید.

بنیان گزار                   هرّای شیر              نمازگزار

خدمتگزار                 انعطاف پذیری            ذلّت و لغزش

قانون گذار                 قیمت گذار               مکث و توقّف

کارگزار                      دقدقه و اضطراب         منائت طبع   

1.25

4

جمله ی « تقی هیچ وقت بدقولی نمی کند .» را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.25

5

جمله های زیر را ویرایش نمایید .

  • املاء و انشاءِ فارسی من خوب است .
  • ایران در مقابل کره بازی و شکست خورد .
  • اخلاق حسین هیچ فرقی از تقی دارد .
  • پدر دوستم از بیماری قند برخوردار است .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

د

1

دستور

برای نمودارمقابل یک جمله بسازید .   جمله

                                 نهاد                         گزاره

                                                 مفعول             متمّم           فعل

 

                          ............          ............        ............      ............       

 

 

 

1

2

از مصدرهای زیر فعل های مجهول را در زمان های خواسته شده بنویسید .

* کاشتن ( زمان آینده )                 * پختن ( ماضی استمراری)

 

* خواندن (مضارع اخباری)             * دیدن ( ماضی التزامی )

1

3

در جمله های زیر ویژگی های(شمار- شناس،ناشناس و اسم جنس - عام و خاص - ساخت ) اسم های مشخّص شده را به طور کامل بنویسید .

  • من در کتابخانه ای عضو هستم .
  • علی از همان دوچرخه سواران است .

 

 

1

1

4

نوع وابسته های هسته را در گروه های اسمی « دومین گل باغ » بنویسید .

0.5

5

ساختمان صفت های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق و ...)

بلند              ناجوانمرد             ناسپاس            خوش اخلاق

1

6

ضمیر و مرجع ضمیر را در جمله ی زیر نشان دهید .

« علی هر روز کارهای خود را به خانواده اطّلاع می دهد .»

0.5

7

اسم یا شبه جمله بودن واژه ی « سلام » را در جمله های زیر معلوم کنید .

*   او هر روز به من سلام می کند .        * سلام ! چطوری؟

0.5

8

متمّم جمله ی زیر اختیاری است یا اجباری ؟ چرا ؟

 « محسن هنوز هم به پولش می نازد .»

0.5

9

نوع حروف ربط را در جمله های زیر تعیین کنید .

*   هوا سرد است و برف می بارد .

*   هوا سرد است چون برف می بارد .

*  او می دانست که ما امتحان داریم .

*  محمّد آمده بود ولی من او را ندیدم.

 

0.25

0.25

0.25

0.25

نمره با عدد :                                     نام معلّم :

نمره با حروف:                                                امضا

 

باسمه تعالی              نام ونام خانوادگی: .......................................     مدت:60دقیقه

آزمون درس زبان فارسی (2) پایه ی دوّم  کلیّه ی رشته ها         تاریخ امتحان :03/03/1384

ردیف

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان- آموزش و پرورش گمیشان -

دبیرستان 17شهریور سیمین شهر بارم

 

1

الف)صحیح یا غلط بودن جمله های 1-12 را مشخص نمایید.

بین زبان وگفتار تمایز وجود دارد.                                     ص              غ

 

25/0

2

افراد غیر کر و لال نیز گاهی از نمود حرکتی استفاده می کنند.   ص             غ

25/0

3

گفتار نسبت به نوشتار قدمت ندارد.           ص              غ

25/0

4

نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد.             ص         غ

25/0

5

نهاد جدا را نمی توان حذف کرد.                    ص              غ

25/0

6

فعلی که جمله ی « من با او .....»لازم دارد ،به صورت مفرد است.    ص        غ

25/0

7

جمله ای که فعل  آن « می نازد »  است، 4جزیی است.          ص            غ

25/0

8

کلمه ی « عاقل » در جمله ی « من او را عاقل پنداشتم.» مسند است.  ص        غ

25/0

9

به کار بردن کلمه ی « توسط » به معنی وساطت درست نیست.      ص            غ

25/0

10

داستان « کباب غاز » به اعتبار طرز بیان جدّی است.                  ص           غ

25/0

11

طرح نوشته در نوشته های بلند ، ذهنی است.                             ص            غ

25/0

12

عنوان کتاب « روشن تر از خاموشی» بر اساس طرح سوال است.   ص           غ

25/0

 

1

ب) جاهای خالی جمله های 1-12 را با عبارات درست ومناسب پر کنید.

در فارسی هیچ کلمه ای با .......................... آغاز نمی شود.

 

25/0

2

زبان را به دلیل ................................................. در سه سطح مطالعه می کنند.

25/0

3

بخش صرف را .......................................... نیز می گویند.

25/0

4

نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی........................    ......است.

25/0

5

صدا های طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ، .............. می نامند.

25/0

6

هر برگه سه قسمت دارد:1 عنوان 2-.....................        3- مأخذ .

25/0

7

فهرست موضوعی شامل               ................................. است.

25/0

8

« ن.ک .» علامت اختصاری ..............................          است.

25/0

9

یکی از شروط بهره گیری از منابع، ..................................    است.

25/0

10

حجم مقاله به موضوع و ...............................       بستگی دارد.

25/0

11

قدیمی ترین واژه نامه ی زبان فارسی ............................  است.

25/0

12

« فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی » نمونه ای از مقالات .....................       است.

25/0

 

ج) در سوالات 1  تا 5  برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب صحیح در سمت چپ وجود دارد . آن ها را مشخص نمایید.

(توجه: در سمت چپ چند گزینه اضافی است.)

 

1

*  ماضی ساده مجهول (             )     الف) می خورم.        ه) فرستاده شده بودند.

** ماضی بعید مجهول    (             )     ب) بفرستیم.                  و) فرستاد.

** مضارع التزامی معلوم  (             )               ج)کاشته شدند.

**** مضارع التزامی مجهول  (             )               د) فرستاده شوند.

1

2

+        اسم مفرد،خاص وساده  (       )      الف) پرندگانی                 د) پاسداری ها

++   جمع، عام، مشتق و نکره (          )            ب) خورشید                   ه) خوبان

+++      جمع، عام ، مشتق-مرکب (            )            ج) مدرسه ای   

 

75/0

3

*         اضافه ی تعلّقی (           )         الف) دوست پدری            د) روز هفتم

**      اضافه ی غیر تعلّقی (          )      ب)دست حسن                و) دست تمیز

×××   اضافه ی وصفی    (             )                   ج) روز جمعه

75/0

4

+        صفت ساده  (               )   الف) ناسپاس                 ه) سیمین شهری      

+ +     صفت مرکب (               )                    ب) بینش

++ +  صفت مشتق    (               )                           ج)تمیز 

++++ صفت مشتق - مرکب   (               )                        د) پاره پاره

1

5

انتخاب کلمات مربوط به سمت راست  از سمت چپ

*   پیکار               الف) غذا            ب) غزا               ج) قضا                  د)غضا

**    فرمانروایی     الف)اِمارت         ب)اَمارت             ج) عمارت              د)تعمیر

***   دقّت             الف) تا لّم           ب) تعمّل              ج)تعلّم                   د)تامّل  

****  گمراهی        الف) ظلال          ب) ذلال              ج) ضلال               د)زلال

 

25/0

25/0

25/0

25/0

 

د) چهار گزینه ای  

   درهرکدام از18سوال زیرتنها یک جواب درست است.آنها را انتخاب کنید.

 

1

واژه ی « خانگی » چند واج و هجا دارد؟         الف) 6واج و3هجا              

        ب) 7واج و 3هجا         ج) 6واج و4هجا          د) 7 واج و4 هجا

25/0

2

کدام ساخت واژه ی زیر اشتقاقی نیست؟

الف)کتابچه          ب) کتاب                ج) مهربانی           د) جهان بینی

25/0

3

کدام ساخت واژه ی زیر تصریفی است؟

     الف) پسری         ب) خوبی           ج) آفرینش            د) بازرسی

25/0

4

کدام تکواژ زیر آزاد است؟

   الف) بان            ب) (دان) در دانشمند        ج)( مند) در دانشمند     د) گار

25/0

5

 کدام گزینه ی زیر غلط است؟ 

  الف) خبرگزار         ب)ارزش گزار            ج)خراج گزار            د) پیام گزار

25/0

6

کدام جمله ی زیر ضمیر پرسشی دارد؟

    الف)این کتاب چند است؟                            ب) این،چند تومان است؟

    ج)  این کتاب چند تومان است؟                      د) این کلاس چند غایب دارد؟

25/0

7

کدام کلمه ی زیر می تواند شبه جمله باشد؟

     الف)جیک جیک      ب)به به          ج) میومیو                 د) افسوس خوردن

25/0

8

کدام پیوند زیر جمله ی مرکب نمی سازد؟

       الف) ولی            ب) اگر      &nb

/ 7 نظر / 214 بازدید
آزاد

ماه رنگ تفسير مس بود. مثل اندوه تفهيم بالا مي آمد. سرو شيهه بارز خاك بود. كاج نزديك مثل انبوه فهم صفحه ساده فصل را سايه ميزد. كوفي خشك تيغال ها خوانده مي شد. از زمين هاي تاريك بوي تشكيل ادراك مي آمد. دوست توري هوش را روي اشيا لمس مي كرد. جمله جاري جوي را مي شنيد، با خود انگار مي گفت: هيچ حرفي به اين روشني نيست. من كنار زهاب فكر مي كردم: امشب راه معراج اشيا چه صاف است ! سروده سهراب سپهری

bita

kheylu sakht va bad bod soal ha

از شما برای اطلاع رسانی خوبتان متشکرم چه خوب بود که بارم بندی ها را می نوشتید

پگاه

خیلی ممنون از سوال ها و راهنمایی هایتان

agha mersi kheili khoob bood

Sepid

kash javab soalaro vasamon mizashtin kheyli khob mishod dige adam khiyalesh rahat bod k javaba kamelan doroste vali bazam dasteton dard nakone vagean soalaye aliii bod kheyli komakam kard agaye sokhandan azaton mamnonam babate in hame rahnemaei k kardin.