ادبیات فارسی 1 خرداد 82 غایبین کشوری

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیات فارسی ( 1 )

ساعت شروع :‌8 صبح

مدت : 90 دقیقه 

سال اول متوسطه  - نظام سالی - واحدی

تاریخ امتحان : 26/03/1382

غایبین موجه سراسر کشور نوبت خرداد ماه سال تحصیلی 1381 - 1382

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

درک مطلب ( 4 نمره )    

با توجه به متن زیر  به سؤالات داده شده پاسخ دهید .

      « زنگ نقاشی دلخواه و روان بود . خشکی نداشت . به جد گرفته نمی شد . خنده در آن روا بود . معلم دور نبود . صورتک به رو  نداشت . « صاد » معلم ما بود . آدمی افتاده و صاف . کارش نگار نقشه ی قالی بود و در آن دستی نازک داشت . نقش بندی اش دل گشا بود و  رنگ رات نگارین می ریخت . معلم مرغان را گویا می کشید . گوزن رارعنا رقم می زد  . خرگوش را چابک  می بست . سگ را روان گرته می ریخت .  اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود . »

الف ) منظور از «‌صورتک به رو نداشت »‌در عبارت فوق چیست ؟

ب ) «‌دست داشتن » درقسمت «‌در آن دستی نازک داشت »‌ یعنی چه ؟

پ ) «‌گرته برداری »‌یعنی چه ؟

 

 

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

2

مفهوم کنایی  « سرگرانی » در بیت زیر چیست ؟

      هر آن  سرگرانی که من کردم اول           / 

                         جهان کرد از آن بیشتر سرگرانی

5/0

3

در بیت زیر منظور از « خار  » چیست ؟

     ولی با من بگو آن دیده ور کیست                 / 

                                       که خاری دید و احوال چمن گفت

5/0

4

منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

     همی خواست پیروزی و دستگاه                    /  

                                         نبود آگه از بخشش هور و ماه

5/0

5

« رها مکن » در عبارت « ای آتشک رها مکن که مرا به سیلی بکشند . »‌ یعنی چه ؟

5/0

ب

 1

معنی  و مفهوم شعر و نثر ( 6 نمره ) : معنیو مفهوم هر یک از ابیات و عبارات زیر را بنویسید .

خدایی اوراست درخورنده .

 

25/0

2

چنان نباشیم که خود را فقط تن بینگاریم .

25/0

3

اصلاّ با ادب شهرنشینی اخت نشده بود .

25/0

4

ستاره مان از اول مطابق نیامد .

25/0

5

کاین شیوه ی دری تو چون دود می رود .

5/0

6

بعد از یک سال عرض و عرض کشی مرا به این آتش انداخت .

5/0

7

بدان شمشیر تیز عافیت سوز                 در آن  انبوه کار مرگ می کرد .

5/0

8

مبر طاعت نفس شهوت پرست         که هر ساعتش قبله ی دیگر است 

75/0

9

گفت زنهار اگر چه بد گردم                      در بد من مبین که خود کردم

75/0

10

خرامان بشد سوی آب روان                    چنان چون شده باز جوید روان

1

11

جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود .

1

ج

1

معنی لغات ( 2 نمره )‌ : معنی لغات مشخص شده ی زیر را بنویسید .

دشمن در برابر ایمان جنود خدا متکی به ماشین پیچیده ی جنگ است .

 

25/0

2

مرا مشاطه ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می نامند .

25/0

3

فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار

25/0

4

شان مقنن از آن بالاتر است که به قانون عمل کند .

25/0

5

هنر معماری مفهوم انتزاعی را  با هدف انتفاعی در هم آمیخت .

25/0

6

ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک                  خدا داند چه افسر ها که رفته

25/0

7

گو یا رب از این گزاف کاری                           توفیق دهم به رستگاری  

25/0

8

خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد           

                   ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است .

25/0

د

1

خودآزمایی ( 4 نمره )

مقصود از «‌خاک تشنه » در بیت « شر که آن دید دشنه باز گشاد /  پیش آن خاک تشنه رفت چو باد »  چیست ؟

 

5/0

2

منظور شاعر از « چراغ » در «‌تا چراغ از تو نگیرد دشمن » چیست ؟

5/0

3

جمله ی « می خواهم بحر را در کوزه ای بریزم » یعنی چه ؟‌

5/0

4

پسوند «‌باشی » در ترکی به چه معناست ؟

5/0

5

برای واژه ی «‌مسلک » دو هم خانواده بنویسید .

5/0

6

در جمله ی زیر چه چیزی به مغیلان تشبیه شده است ؟

    بدان که مردم بی هنر مادام بی سود است . نه خود را سود کند و نه غیر خود را .

5/0

7

منظور از «‌دریای خون »‌در بیت زیر چیست ؟

    در آن دریای خون در قرص خورشید        به دنبال سر چنگیز می گشت

5/0

8

تنوع در شیوه معماری مساجد در کشورهای اسلامی ناشی از چیست ؟

5/0

ه

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

گذشتگان ما آثار ادبی را بر چه اساسی تقسیم بندی می کردند ؟

 

5/0

2

زبان شعر و نثر در ادبیات دوره ی مشروطه چگونه است ؟

5/0

3

شعر «‌سهراب سپهری » چگونه است ؟

5/0

4

دو اثر « عبدالحسین زرین کوب » ‌را نام ببرید .

5/0

5

« مشبه » و « مشبه به » را در شعر زیر بیابید .

        هر دم به روی من   /    گوید عدوی من     / کاین شیوه ی دری تو    /   چون دود می رود .

5/0

6

در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟ 

     فرو می ریخت گردی زعفران رنگ              به روی نیزه ها و نیزه داران

5/0

و

1

حفظ شعر ( 1 نمره ) :‌بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

در آ  نوبت که بندد دست ................ به پای سرو کوهی دام   /   گَرَم .......................... من از یادت نمی کاهم .

5/0

2

در روی تو سر صنع بی چون           ...............................................

5/0

         

 

 

/ 2 نظر / 115 بازدید
سینا

سلام چون اولین کسی هستم که دارم نظر میدم، مر 30

باران

از سوالات خوبتون ممنون