سوالات درس اول ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری

 

سؤالات درس اوّل ادبیات فارسی ( 1 ) سال اوّل عمومی

ردیف

شرح سؤال

نمره

الف

1

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

هر آن که از روی نادانی نه او را گزید ، گزند او ناچار بدو رسید .

 

50/0

2

هستی هرچه نام هستی دارد ،‌بدوست .

50/0

3

هست کننده از نیستی و نیست کننده پس از هستی .

50/0

4

خدایی اوراست درخورنده .

25/0

5

جهان را بلندی و پستی تویی .      ندانم چه ای ؟ هرچه هستی تویی .

75/0

6

گمراهان را راه نماینده .

25/0

7

قطره ی علم است اندر جان من                 وارهانش از هوا وز خاک تن

75/0

8

قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش        متصل گردان به دریاهای خویش

50/0

9

دهنده ای که خواستن جز از او نیست خوش گوار .

50/0

10

گوش پند نیوشان آواز او شنوده .

50/0

11

12

سپاس و آفرین ایزد جهان آفرین راست .

از خدا جوییم توفیق ادب            بی ادب محروم شد از لطف رب .

50/0

0.50

ب

1

معنی لغات مشخص شده ی زیر را جلوی آن ها بنویسید .

بزرگی و بخشندگی وبخشایندگی او را ستوده و سر نیاز بر آستان او نهاده اند .

 

25/0

2

خدایی اوراست درخورنده .

سپاس و آفرین ایزد جهان آفرین راست.

25/0

25/0

3

خواستن جز از او نیست خوش گوار .

25/0

4

هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ،ابتر است .

25/0

5

گوش پند نیوشان آواز او شنوده .

25/0

6

در جمله ی « بزرگی و بخشندگی و بخشایندگی او را ستوده و سر نیاز بر آستان او نهاده اند . » بخشایندگی یعنی : الف ) آفرینش     ب ) قدرت    ج ) چشم پوشی از گناه      د ) نعمت

25/0

ج

1

دانش های ادبی

کتاب  « تاریخ جهانگشا » از کیست ؟ موضوع آن چیست ؟

 

75/0

2

مثنوی معنوی اثر کیست ؟

25/0

3

موضوع کدام کتاب شرح وقایع تاریخی قرن هفتم هجری و  حمله ی مغول به سرزمین ماست ؟

25/0

د

1

درک مطلب

منظور از « خاک تن » در بیت زیر چیست ؟ 

     « قطره ی علم است اندر جان من       وارهانش از هوا وز خاک تن  »

 

50/0

2

در عبارت «‌درود بر پیمبر بازپسین ، ‌پیشرو پیمبرا ن پیشین » منظور از پیمبر بازپسین  کدام است ؟

     الف ) حضرت آدم ( ع )‌     ب ) حضرت ابراهیم ( ع )‌   ج ) حضرت موسی ( ع )   د ) حضرت محمد ( ص )

25/0

3

در بیت زیر شاعر چه چیزی از خدا می خواهد ؟

    « قطره ی علم است اندر جان من        وارهانش از هوا وز خاک تن »

50/0

ه

1

خود آزمایی

منظور نویسنده از جمله پایانی عبارت زیر چیست ؟

     درود بر یاران گزیده و خویشان پسندیده ی او باد تا باد و آب و آتش و خاک در آفرینش برکار است .

 

50/0

2

در عبارت « پادشاهی اوراست زیبنده و خدایی اوراست درخورنده » کدام کلمات سجع دارند ؟

50/0

3

چرا بی ادب از لطف رب محروم می شود ؟

50/0

4

« متصل گردان به دریاهای خویش » یعنی چه ؟

50/0

5

با توجه به بیت زیر ، چرا بی ادب از لطف پروردگار محروم می شود ؟

      بی ادب تنها نه خود را داشت بد    بلکه آتش در همه آفاق زد

0.50

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید