ادبیات فارسی دوم دبیرستان در نوبت دی ماه

باسمه تعالی – آموزش و پرورش استان گلستان – کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی – آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 11 / 10 / 1389

امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 )

سال دوّم رشته ی

ساعت شروع : 15 : 10      مدّت: 65 دقیقه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

 

مُهر دبیرستان

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی لغات زیر را جلوی هر یک بنویسید .  ( 8 مورد 2 نمره )

که به ماسِوا فکندی همه  سایه ی هما را .

 

0.25

2

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .

0.25

3

فلک باخت از سهم آن جنگ ، رنگ

0.25

4

با حال استیصال پرسیدم .

0.25

5

التماس و عجز و لابه ی مأمور ، التهاب گیله مرد را خاموش کرد .

0.25

6

با مال می رویم .

0.25

7

عفریت ! چه کسی به یاری تو خواهد آمد ؟

0.25

8

در پندار وی جانوران گوناگون و اشباح در ظلمت شب وجود داشتند .

0.25

ب

1

حفظ شعر (4 مورد 2 نمره )

بر خیز و مخور غم ..................................                        بنشین و دمی به ..............................

 

0.50

2

ره زین ........................... نبردند برون                       گفتند ...................... و در خواب شدند .

0.50

3

ما به فلک بوده ایم ، ................................              باز همان جا رویم ، ...................................

0.50

4

خلق چو ............ ، ‌زاده ز دریای جان           کی کند این جا مقام ، ........................... خاست .

0.50

پ

1

درک مطلب (8 مورد 4 نمره )

در مصراع « با عشق خود چه کنیم .» منظور از عشق چیست ؟

 

0.50

2

عبارت «‌آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی .» یعنی چه ؟

0.50

3

در مصراع « دست هایش را به سنگ مردگان آویختند . » ‌منظور از سنگ مردگان چیست ؟

0.50

4

« ما این را از گذ شته به ارث می بریم » یعنی چه ؟

0.50

5

در داستان «‌گیله مرد » چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد ،‌ محمد ولی را بکشد ؟

0.50

6

نقطه ی اوج داستان «کباب غار » کجاست ؟

0.50

7

در بیت زیر مبارزه ی حضرت علی (‌ع )‌و عمرو بن عبدود چگونه توصیف می شود ؟

                  نهادندآوردگاهی چنان                                     که کم دیده باشد زمین و زمان

0.50

8

بیت زیر بر پیروزی کدام مبارز دلالت می کند ؟

              چو رهّام گشت از کشانی ستوه               بپیچید زو روی و شد سوی کوه

0.50

د

1

خودآزمایی ( 6 مورد 3 نمره )

بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد ؟

      به جز از علی که  گوید به پسر که قاتل من            چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

 

0.50

2

« سر به گرد آوردن » یعنی چه ؟

0.50

3

«عمو تُم »‌چگونه مردی بود ؟

0.50

4

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کارهایی می کرد ؟

0.50

5

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

0.50

6

عبارت «‌شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید .» یعنی چه ؟

0.50

ه

1

دانش های ادبی (5 مورد 3 نمره )

نویسندگان آثار زیر را نام ببرید .     

الف ) مائده های زمینی                                             ب ) بینوایان               

ج ) سووشون                                                             د )‌چشم هایش

 

1

2

از ادبیّات پایداری سیاهان یک مورد و از ادبیّات پایداری فلسطین یک مورد نام ببرید .

0.50

3

یک گونه از انواع ادبیّات نمایشی را بنویسید .

0.25

4

یک حماسه ی مصنوع مثال بزنید .

0.25

5

هر یک از موارد زیر چه‌ آرایه ای دارد ؟

الف ) مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است  .

ب ) گفتم پس چه خاکی به سرم بریزم .

 

0.50

0.50

و

1

معنی کنید . (11 مورد 6 نمره )

وسط میدان هیمه گذاشته اند .

 

0.25

2

مهمان ها سخت در محظور گیر کرده اند .

0.25

3

کمان به زه را به بازو فکند .

0.25

4

همه برده سر در گریبان فرو

0.25

5

به راستی که شب رفتنی است .

0.50

6

لگری مبهوت و متحیّر شد .

0.50

7

آثار شادی در وَجَناتش نمودار گردید .

0.50

8

من بر آنم که با دستان تو و من           با دشمن رویاروی توانیم شد .

0.75

9

ذکر او مرهم دل مجروح است و مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

0.75

10

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی                 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

1

11

بدو گفت خندان که نام تو چیست؟                            تن بی سرت را که خواهد گریست ؟

1

جمع نمره به عدد :                                                          نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حـــروف :                                                                          امضا

 

         

 

 

باسمه تعالی

امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 ) سال دوّم ریاضی و فیزیک  در نوبت دی ماه 1386   تاریخ امتحان :    15/10/1386

نام ونام خانوادگی : .....................................    کد دانش آموزی : ...........................  مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان – اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان دبیرستان هفده شهریور سیمین شهر

بارم

الف

1

حفظ شعر :  بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

ما به فلک بوده ایم،............................    /    ...........................  جمله که آن شهر ماست .

 

0.5

2

در طبع جهان اگر وفایی بودی ،            /    .............................................................  . 

0.5

ب

3

معنی لغات مشخّص شده را در جلوی عبارت های زیر بنویسید .

که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را .

 

0.25

4

تهمتن بدو گفت :  بر خیره خیر .

0.25

5

یک دست ظرف و لوازم عاریه بگیریم .

0.25

6

شاخه ها به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند .

0.25

7

مأمور التماس و عجز و لابه می کرد .

0.25

8

آثار شادی در وجناتش نمودار گردید .

0.25

9

ایوان طارمی چوبی داشت .

0.25

10

ز هم رد نمودند هفتاد حرب .

0.25

ج

11

درک مطلب

در بیت ‍‌« به امید آن که شاید برسد به خاک پایت  /  چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را . » صبا نماد چیست ؟

 

0.5

12

با توجه به مصراع « دویدند از کین دل سوی هم . » چرا به سوی هم دویدند ؟

0.5

13

از عبارت « پس از آن که جسم را کشتید ، ابد یّت در کار است . » چه اعتقادی دریافت می شود ؟

0.5

14

در بیت « تهمتن برآشفت و با توس گفت  /  که رهّام را جام باده است جفت .» رهّام چگونه توصیف شده است ؟

0.5

15

« کبّاده ی چیزی را کشیدن » یعنی چه ؟

0.5

16

با توجه به جمله ی « پلاک منزل به مناسبت تنزّل حقوق صاحبخانه ، درخشندگی اوّلیه را از دست داده بود . » چرا پلاک ‘ درخشندگی سابق را نداشت ؟

0.5

17

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » نشانگر چه خصلتی است ؟

0.5

18

با توجه به عبارت « برای حاصل دادن کشتزارها منتظر رسیدن تموز و پای کوبی دبکه در هنگام درو هستیم . » دبکه چیست و در کجا رواج دارد ؟

0.5

د

19

خود آزمایی

در بیت « همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی   /   به پیام آشنایی بنوازد آشنا را . » منظور از آشنا و پیام آشنا چیست ؟

 

0.5

20

مصراع «  بیامد که جوید ز ایران نبرد »  یعنی چه ؟

0.5

21

با توجه به درس حمله ی حیدری کلمات مشخّص شده استعاره از چه کسانی است ؟

    « به جز بازوی دین و شیر خدا     /    که شد طالب رزم آن اژدها

0.5

22

عبارت های زیر کنایه از چیست ؟               جلو کسی در آمدن                     

  چند مرده حلّاج بودن                                     

0.5

23

نویسنده ی « سووشون » غم زری را در سوگ یوسف به چه چیزی تشبیه کرده است ؟

0.5

24

لگری چه چیزی را لازمه ی سپردن مسئولیّت مباشری به تُم می دانست ؟

0.5

25

نویسنده ی بینوایان طینت بد زن  تناردیه را چگونه توصیف کرده است ؟

0.5

26

در درس هدیه ی سال نو ، دلا و جیمز چه چیزهایی را فروختند تا برای هم عیدی بخرند ؟

0.5

ه

27

دانش های ادبی

آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی : .....................................

 

0.25

28

مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه : ......................................

0.25

29

کتاب مشهور او مائده های زمینی نام دارد        : ......................................

0.25

30

شاعر مقاومت فلسطین                                : ......................................

0.25

31

کدام یک از حماسه های زیر طبیعی است ؟        الف ) ادیسه                 ب ) حمله ی حیدری

0.25

32

کارگردان کیست ؟

0.25

33

« پابلو نرودا » از چهره های ادبیات پایداری کجاست ؟

0.25

34

داستان کوتاه در ایران با چه کتابی آغاز شد ؟

0.25

35

هر یک از بیت های سمت راست کدام آرایه ی سمت چپ را دارد ؟

          توجه : در سمت چپ یک گزینه اضافه است .                                        الف )   کنایه

1 ) مرا مادرم نام مرگ تو کرد                زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .                ب )   تلمیح

2 ) آسمان بار امانت نتوانست کشید     قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند .             ج  )   واج آرای                                                                                                        

 

 

0.5

0.5

و

36

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

مگذار ما را به کِه و مِه .

 

0.25

37

درست کیفور شده بودم .

0.25

/ 0 نظر / 32 بازدید