ادبیات فارسی 1 خرداد 87

سئوالات امتحان پایانی درس :

 

ادبیات فارسی ( 1 )

بسم  ا لله الرحمن الرحیم

 تاریخ امتحان : 20 / 03 / 1387

 

 مدّت امتحان : 80  دقیقه

دانش آموزان سال : اوّل

خرداد ماه  سال تحصیلی 86 - 87

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته : عمومی

استان گلستان – منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : ..............................................                 شماره ی دانش اموزی : .....................................

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

معنی لغات : معنی لغات مشخص شده در عبارات زیر را جلوی آن ها بنویسید .

وظیفه ی خود را خطیرتر از آن می بیند .

 

25/0

2

آتشک غدر نکند و خیانت نیندیشد .

25/0

3

هنر اسلامی ملجئی امن تر از مسجد نداشته است .

25/0

4

معلّم از مخمصه رسته بود .

25/0

5

پرندگان از مواهب طبیعت برخوردار می شوند .

25/0

6

در چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود .

25/0

7

در برابر گستاخ و مغرور زانوی دنائت خم نکنم .

25/0

8

خیر که از بدذاتی رفیق خود خبر داشت ، دم نمی زد .

25/0

ب

1

درک مطلب : با توجه به متن داده شده در هر مورد به سئوال آن جواب دهید .

پیام بیت ( مبر طاعت نفس شهوت پرست   /    که هر ساعتش قبله ی دیگر است . ) چیست ؟

 

 

5/0

2

با توجه به بیت ( خدا آن ملّتی را سروری داد  /   که تقدیرش به دست خویش بنوشت . ) خداوند سروری را به کدام ملّت می دهد ؟

5/0

3

در بیت ( جوان نکو دار کاین مرغ زیبا   /    نماند در این خانه ی استخوانی  ) منظور از « خانه ی استخوانی » چیست ؟

5/0

4

در بیت زیر مقصود از « خاک تن » چیست ؟

     ( قطره ی علم است اندر جان من           وارهانش از هوا وز خاک تن .

5/0

5

بیت ( بر ساقه ی خود ثابت ، فارغ ز مددکارم   /   نی در طلب یارم ، نی در غم اغیارم .) بیانگر کدام خصوصیت گل لاله است ؟

5/0

6

با توجه به جمله ی « قطران شراب بسیار برخود پیمود ، تا مست گشت.» (شراب پیمودن ) یعنی چه ؟

5/0

7

در عبارت « مرد پارسی هم تنگدست بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند . » ( وسعتی نداشت .) به چه معناست ؟

5/0

8

در بیت ( بیچارگی ورا چو دیدند   /   در چاره گری زبان کشیدند . ) ، ( زبان کشیدند ) یعنی چه ؟

 

5/0

ج

1

دانش های ادبی

نام نویسندگان کتاب های  زیر را بنویسید . 

الف ) بامداد اسلام                                         ب ) سمک و قطران

 ج )  پرستو در قاف                                      د  )  ریشه در ابر

 

1

2

محتوای غزل اجتماعی بیشتر چه موضوعاتی است ؟

5/0

3

وقتی نویسنده به بیان حالات و احساسات خود می پردازد ، آن نوشته را چه می نامیم ؟

25/0

4

یکی از انواع ادبیات تعلیمی را تعریف نمایید .

75/0

5

در بیت ((‌کنون رزم سهراب و رستم شنو   /   دگرها شنیدستی این هم شنو . )) کلمات قافیه و ردیف را مشخص کنید .

5/0

د

1

خود آزمایی

مصراع (( زمانه بیامد ، نبودش توان )) یعنی چه ؟

 

5/0

2

در بیت (( آمد ، آورد پیش خیر فراز   /   گفت : گوهر به گوهر آمد باز . )) منظور از گوهر اوّل و گوهر دوّم چیست ؟

5/0

3

منظور از ( لباس انسان ، پرچم کشور وجود اوست .)  چیست ؟

 

5/0

4

اصطلاح  ( به روی بزرگوار خود نیاورده ) کنایه از چیست ؟

5/0

5

منظور از ( هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله سال ها بسته ماند . ) چیست ؟

 

5/0

6

در صدر اسلام از مساجد چه استفاده هایی می شده است ؟

 

5/0

7

منظور از (( ‌بنای زندگی بر آب می دید . )) چیست ؟

5/0

8

/ 0 نظر / 33 بازدید