مجموعه سؤالات زبان فارسی دوم دبیرستان

زبان‌شناسی سال دوم دبیرستان درس‌ 1  : زبان و گفتار

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

تمایز زبان وگفتار را بنویسید. (‌ زبان و گفتار چه تفاوتی با هم دارند ؟ )

50/0

2

چرا گوناگونی سبکی  و لهجه‌ای و...  به یگانگی زبان آسیب نمی‌رساند؟

50/0

3

فواید تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

50/1

4

اگر بخواهیم با افراد کر و لال ارتباط برقرار کنیم ، از کدام نمود زبان استفاده می‌کنیم ؟

50/0

5

چگونه ثابت می‌کنیم که کر و لال‌ها هم از توانایی زبان برخوردارند ؟

1

6

تمایز زبان و گفتار را با بازی شطرنج و قواعد شطرنج مقایسه کنید . 

1

7

تمایز زبان و گفتار را با جدول ضرب و عمل ضرب مقایسه نمایید .

1

8

اگر انسان از زبان بی‌بهره بود ، چه اتفاقی می‌افتاد ؟ ( دو مورد )

1

9

انسان در شبانه روز چند ساعت از زبان بهره می‌برد ؟

25/0

10

زبان یکی از توانایی‌های ................. است و حال آن که گفتار فقط ............... آن توانایی است.

1

11

کر و لال ها هنگام استفاده از زبان به جای استفاده از نمود ............ از نمود ............کمک می‌گیرند.

50/0

12

خطاهای گفتاری ناشی از چیست ؟ ( 4 مورد ) 

1

13

               صحیح یا غلط بودن سوال‌های زیر را با علامت مناسب مشخص کنید.

افراد کرولال از نمود آوایی زبان استفاده می‌کنند.         ص      غ

زبان یک توانایی ذهنی است .                         ص           غ

 

25/0

25/0

14

در اجرای پانتومیم ( نمایش بی‌صدا ) از کدام نمود زبان استفاده می‌کنیم ؟‌

50/0

15

مقصود از نمود حرکتی چیست ؟

50/0

16

اشتباه و خطا در ............. رخ می‌دهد و رفع و اصلاح آن به وسیله‌ی .............. صورت می‌گیرد .

50/0

17

در چه مواقعی از زبان بهره می‌بریم بی‌آن که ضرورتاً پای گفتار در میان باشد ؟ ( دو مورد )

1

18

رفع و اصلاح اشتباهات گفتاری به چه وسیله‌ای انجام می‌گیرد ؟

50/0

19

مقصود از نمود آوایی چیست ؟

50/0

دستور  درس دوم : جمله

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

جاهای خالی را با توجه به مصدر داخل کمانک پر کنید .      

الف ) من ..... دوستم به اردو رفتیم .

ب ) تو ..... من و برادرت به مدرسه رفتی .          

ج ) امام حسین ( ع ) علیه یزید قیام .............. . ( کردن )

د ) همه ی ظرف ها از دستم افتاد و ............ ( شکستن )     

و ) هر یک از شما ها باید امتحان ............ .  (‌دادن )

 

1.25

2

چرا نهاد جدا وپیوسته ی جمله ی « امام حسین (ع) با لب تشنه شهید شدند.» مطابقت ندارد؟

25/0

3

چرا نهاد جدا و پیوسته‌ی جملات زیربا هم مطابقت ندارد ؟

الف )امام خمینی (ره) درسال 1368 فوت نمودند .      

ب ) کتاب ها از دستم به زمین افتاد و خیس شد .

50/0

4

در کدام جمله ی زیر نهاد جدا و پیوسته مطابقت ندارد ؟ چرا ؟

 الف ) پیامبر اکرم ( ص ) دشمنان را بخشیدند .      

ب  ) دوستان ما نشان دهنده ی شخصیت ما هستند .

75/0

5

دلیل مطابقت نداشتن نهاد جدا وپیوسته ی جمله ی (استاد آمدند. ) چیست؟

 الف) نهاد غیر جان دار             ب) اسم مبهم         

ج) احترام           د ) هیچ کدام

 

25/0

6

کدا م گزینه با توجه به فعل جمله ی (من .... احمد رفتم.) درست است ؟ 

 الف) با         ب) و          ج) اما        د) یا

 

25/0

7

در جمله ی « پیامبر اکرم (ص) دشمنان را بخشیدند . » دلیل عدم تطابق نهاد جدا و پیوسته چیست ؟  

 الف) احترام      ب ) اسم مبهم     

   ج) نهاد غیر جاندار         د) شخص و شمار

 

0.25

8

نهاد جدا را نمی توان حذف کرد.                                        ص              غ

25/0

9

فعلی که جمله ی « من با او …..»لازم دارد ،به صورت مفرد است.     ص        غ

25/0

نگارش درس سوم : ویرایش

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

جمله‌های زیر را ویرایش نمایید .

مردم ایران به رهبریت امام  برعلیه رژیم شاه قیام و شاه را فراری شد .

دیوان شاعره‌ی معاصر ایران پروین اعتصامی را خریدم .

آیا چگونه می‌توان به قول معروف برعلیه سوابق گذشته‌ی افرادی که قانون را نادیده می‌گیرند اقدامات قانونی انجام داد.

فرمایشات شما تلفناّ اعلام شد .

‌جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت .

خواهم به تو گفت چگونه پیروز شدن خود را .

انبیای الهی در برابر ظالمان قیام و پیام حق را به گوش آنان رساندند

در این مدت تعدادی از مسلمانان بوسنیایی توسط صرب‌ها کشته می‌شدند .

سازمان ملل در این ارتباط از صرب‌ها جانبداری و گزارشات و خبرهای خلاف واقع را انتشار می‌دهند .

 

1

50/0

1

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

75/0

2

به کار بردن کلمه ی « توسط » به معنی وساطت درست نیست.      ص            غ

25/0

3

کلمه ی( توسط)  را می توان به جای کلمه ی( به وسیله)  به کار برد.   ص                     غ

25/0

4

اصلاح شکل کلمات و یکسان کردن رسم‌الخط در حوزه‌ی کدام نوع ویرایش قرار می ‌گیرد ؟

25/0

5

اگر به جنبه‌های دستوری و نگارشی یک متن و مطابقت آن‌ها با زبان فارسی معیار بپردازیم کدام نوع ویرایش را انجام داده‌ایم ؟

25/0

6

در کدام نوع ویرایش به کاربرد علایم نگارشی و اصلاح بندها ( اراگراف‌ها ) توجه می‌شود ؟

25/0

7

درست یا نادرست بودن جمله‌های زیر را مشخص کنید .

الف ) اصلاح شکل کلمات در حوزه‌ی ویرایش فنی قرار می‌گیرد .       درست                    نادرست

ب ) یکسان کردن رسم‌الخط در حوزه‌ی ویرایش زبانی قرار می‌گیرد .   درست                   نادرست

 

25/0

25/0

8

در ویرایش زبانی به کدام یک از جنبه‌های متن پرداخته می‌شود ؟

50/0

9

درست یا نادرست بودن جمله‌های زیر را مشخص کنید .

الف )یکسان کردن رسم‌الخط در حوزه‌ی ویرایش فنی قرار می‌گیرد .   درست                   نادرست

 ب ) در ویرایش فنی به جنبه‌های دستوری و نگارشی یک متن می‌پردازد .   درست                    نادرست

 

25/0

25/0

دستور درس چهارم : جمله و اجزای آن

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

با رسم نمودار درختی ، نهاد و اجزای گزاره را در جمله های زیر نشان دهید .    

الف ) هوای امروز خیلی خوب است .         ب ) دوستم را صدازدم . 

پ ) حسین به پولش می نازد .   

ت ) باران تندی می بارید .        ث ) باران همه جا را سرد گردانید.

ج ) خورشید می درخشد .  

 چ ) محسن دلاورانه با دشمنان وطن جنگیده است .   

ح ) همه او را علی می نامند .    

خ ) مردم روستا به او دکتر می گویند .       

د ) آن مرد دانا و فرزانه مطلب مهمی را به من یاد داد .    

 

2

برای فعل « می پنداشتیم » یک جمله ی چهار جزیی بنویسید.

1

3

نقش گروه های مشخّص شده را در جملات زیر تعیین کنید. 

  الف ) حسین مرا از سگ ترسانده است .     

ب ) گل شکفت .       ج ) مردم روستا به او  دکتر می گویند .  

  د ) باران هوا را سرد گردانید .

ه )   مردم او را عاقل می پنداشتند. 

و )  من مطلب مهمّی را از شما یادگرفته ام.

75/2

4

جمله ی (باران هوا را سرد گردانید .) کدام چند جزیی زیر است ؟

  الف ) مفعول + متمم    ب)مفعول + مسند      

ج) متمم + مسند         د) مفعول + مفعول

 

25/0

5

کدام جمله سه جزیی با مسند است؟         

 الف ) هوا سرد گشت .         ب) علی غذا می خورد .     

  ج)حسین به پدرش می نازد .              د) او در باغ گشت.

 

25/0

6

فرمول جمله ی« مردم روستا به او دکتر می گویند .» کدام است ؟

الف) مفعول +متمّم                ب) مفعول + مسند        

ج) متمّم+ مسند                   د) متمّم+ مفعول

0.25

7

جمله ای که فعل  آن « می نازد »  است، 4جزیی است.           ص               غ

25/0

8

کلمه ی « عاقل » در جمله ی « من او را عاقل پنداشتم.» مسند است.  ص        غ

25/0

9

برای نمودارمقابل یک جمله بسازید .              جمله

                              نهاد                                 گزاره

                                                 مفعول             متمّم         فعل

                           …………         …………          …………     ………… 

1

10

یک جمله برای فرمول (( مفعول + متمّم )) و یک جمله برای فرمول (( مفعول + مسند )) بنویسید .

5/0

11

با فعل « می‌خوراند » جمله‌ای بسازید و نام اجزای آن را مشخص کنید .

1

12

نمودار درختی جمله‌ی « مردم ایران رستم را جهان‌پهلوان می‌دانند. » را رسم کنید .

1

13

با توجه به جمله ی : « سخت کوشان از هیچ مشکلی نمی هراسند »

    الف ) نهاد  و گزاره را مشخص کنید .

     ب )  نهاد پیوسته را نشان دهید .            

  پ ) جمله ی مورد نظر چند جزئی است ؟

0.50

0.25

0.25

14

با رسم نمودار نام اجزای جمله ی زیر را بنویسید .

                     مردم روستا او را پهلوان بزرگی می دانند .

1

نگارش درس پنجم : انواع نوشته

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ، نام ببرید .

75/0

2

سه ویژگی از ویژگی های زبان محاوره را بنویسید .

75/0

3

گزینه های سمت راست را با استفاده از گزینه های سمت چپ کامل کنید .

الف ) مقاله                1- تقسیم نوشته ها به اعتبار گونه ی زبان

ب ) طنز                   2- تقسیم نوشته ها به اعتبار طرز بیان

ج)  ادبی                  3- تقسیم نوشته ها به اعتبار قالب

1

4

از ویژگی های نوشتار معیار دو مورد  را بنویسید.

  1

5

نوشته ی زیر از نظر زبان وقالب وبیان چه نوع نوشته ای است؟

    « مش اسدا… صفحه ای را از کتابی پاره کرد. با صفحه ی پاره شده پاکت قیفی درست کرد ؛ تویش تنباکو ریخت ؛ گذاشتش توی ترازو ؛ وزنش کرد ؛ درش رابست وداد دست من.»

 

50/1

6

داستان « کباب غاز » به اعتبار طرز بیان جدّی است.                  ص           غ

25/0

7

کدام مورد زیر از انواع نوشته به اعتبار قالب نیست ؟

الف) داستان          ب) کودکانه           ج) شعر              د) زندگی نامه

50/0

8

در زبان معیار کلمات شکسته می شوند . ص               غ

25/0

9

در کدام یک از انواع نوشته از لغات ، اصطلاحات ، امثال و کنایات عامیانه استفاده می‌شود ؟

25/0

10

تعریف داده شده مربوط به کدام گونه‌ی زبانی است ؟

  زبانی کوتاه و صریح دارد و در آ ن از اصطلاحات و تعبیرات خاصی استفاده می‌شود .

25/0

11

اگر نوشته‌ها را به اداری و کودکانه تقسیم کنیم به اعتبار کدام نوع ، گروه‌بندی کرده‌ایم ؟

25/0

12

اگر نوشته‌ای را گزارش یا مقاله بخوانیم ، تقسیم بندی به اعتبار چه چیزی انجام شده‌است ؟

25/0

13

با توجه به ویژگی زبان محاوره درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص نمایید .

الف ) کلمات شکسته می‌شوند .     درست                نادرست

 ب ) زبان تثبیت شده و دارای اصول معینی است .    درست                 نادرست

 

25/0

25/0

زبان‌شناسی درس‌ 6  : خط و نوشتار

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

دو تفاوت زبان وگفتار را با خط ونوشتار بیان کنید.

1

2

راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار چیست؟ 

50/0

3

چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری کلمات «خواهر و خواستگار » تفاوت وجود دارد؟

50/0

/ 1 نظر / 255 بازدید
دلفانی

سلام همکارارجمند،خداقوت،دستتون دردنکنه واقعا زحمت کشیدید،من از سوالاتتون استفاده بردم سپاس[لبخند][گل]