تاریخ ادبیات 2 شهریور 85

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : ....................................... کد دانش آموزی : ...........................  تاریخ امتحان :/ 06 /  1385

امتحان درس تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 ) سال سوّم ادبیّات و علوم انسانی در نوبت شهریور  1385     مدّت امتحان :  75  دقیقه

ردیف

 

بارم

1

چهار مورد از عمده ترین موضوع ها و مضامین قصیده ها را در عصر حافظ بنویسید .

1

2

خواجوی کرمانی در قصیده و غزل به چه کسانی نظر داشت ؟

0.5

3

در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است ؟

0.75

4

موضوع تاریخ جهانگشای جوینی چیست ؟

1

5

دو مثنوی از وحشی بافقی نام ببرید .

0.5

6

دومثنوی از صائب تبریزی نام ببرید .

0.5

7

ویژگی های نثر قائم مقام فراهانی را بنویسید .

1

8

کار انجمن ادبی مشتاق از چه جهاتی اهمّیّت دارد ؟

1

9

آذر بگدلی به چه لقبی معروف شده است ؟ چرا ؟

1

10

گلشن صبا به تقلید از کدام اثر معروف فارسی است ؟

0.5

11

شیوه ی زندگی وصال شیرازی چگونه بود ؟

0.75

12

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی دومسیر مجزّا را در پیش گرفت، آن دو را بنویسید.

1

13

مسمّط ( یاد آر ز شمع مرده ) اثر کیست و به چه منظوری سروده شده است ؟

1

14

ویژگی عمده ی شعر و سبک شاعری نسیم شمال چیست ؟

1.5

15

انجمن ادبی دانشکده در چه زمانی و در کجا شکل گرفت و اساس فعّالیّت آن چه بود ؟

1

16

دو ویژگی را از ویژگی های افسانه ی نیما بنویسید .

1

17

دو غرلی را که شهریار در عشق حافظ سرود ، نام ببرید .

0.5

18

عمده هنر رهی معیّریدر سرودن چه نوع شعری آشکار می شود ؟

0.5

19

هنرمندان مکتب دادائیسم از چه چیزی دم می زدند ؟

0.5

20

واژه ی سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی و با چه هدفی به کار برد ؟

0.75

21

چهار اصل از اصول پست مدرنیسم را بنویسید .

1

22

مخضرم در ادبیّات عرب به چه گروهی گفته می شود ؟ سرآمد آنان کیست ؟

1

23

چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به حساب آورد ؟

0.5

24

از هر نویسنده ی زیر یک اثر نام ببرید .

جرجی‍ زیدان  -  جبران خلیل جبران  - نجیب محفوظ  - یوسف ادریس  - جمال بنّوره

1.25

نمره با عدد :                                                         نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                                                      امضا

نمره ی تجدید نظر :                                                 نام و امضای مصحّح :

 

 

 

/ 0 نظر / 322 بازدید