سؤالات درس هشتم ادبیات فارسی سال اول

 

سؤالات درس هشتم ادبیات فارسی ( 1 ) : گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد + خط ّ خورشید

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

دعا می کنم که گل های اندیشه و تفکر بر حق ، خرمن خرمن بشکفد .

 

0.50

2

ناگهان نوری از شرق تابید       خون خورشید            آتشی در شفق زد           

0.75

3

تازه پشت لبش سبز شده است .

0.50

4

هر ستاره                 حرف خط خورده ای تار               

در دل صفحه ی آسمان بود

0.75

5

مردی از شرق برخاست                     آسمان را ورق زد

0.50

6

صورت جوانی که خونش           است گل انداخته .   ( o- (

0.50

7

مردمی که تمام عمر در لاک خودشان بوده اند .

0.50

ب

1

معنی لغات مشخص شده در عبارات زیر را جلوی آن ها بنویسید .

امیدوارم مهربانی دل ها  و هم بستگی ها و گذشت ها هیچ گاه به ختام نرسد .

 

2

ازدحام است ومهربانی .

 

3

روی صورت جوان ، خون دلمه بسته .

 

4

هُرم نَفَس مردم گرمشان کرد .

 

5

قانون اساسی بیابد برای اشاعه ی آزادی .

 

ج

1

خودآزمایی

منظور نویسنده از جمله ی «هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند . » چیست ؟

 

2

با توجه به بیت « شب شبی بی کرا ن بود   /    دفتر آسمان پاره پاره » آسمان و شب نماد چه چیزهایی هستند ؟

 

3

منظور شاعر از « شهاب » و « محو شدن » در شعر زیر چیست ؟

      گرچه گاهی شهابی    /   مشق های شب آسمان را    /   زود خط می زد و محو می شد

شهاب نماد چه کسانی است ؟                 مفهوم « محو می شد » را بنویسید .

 

4

منظور از« گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد» چیست ؟

0.50

د

1

دانش های ادبی

مجموعه شعر « مثل چشمه مثل رود » از کیست ؟

 

0.25

2

در بیت زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟

    یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان 

              چون تماشای گل ولاله و شمشاد کنید

0.25

3

موضوع اصلی ادبیات پایداری چیست ؟

0.50

4

در بیت « یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان 

              چون تماشای گل ولاله و شمشاد کنید » کدام کلمات مراعات نظیر دارند ؟

0.50

ه

1

درک مطلب

منظور اصلی شاعر از مصراع « دفتر ‌آسمان پاره پاره » چیست ؟

 

0.50

2

مفهوم کنایی « نُه کرسی فلک را از زیر پای قزل ارسلان بکشند » چیست ؟

0.50

3

« چار چار است » یعنی چه ؟

0.50

4

با توجه به بیت « مردی از شرق برخاست          /        آسمان را ورق زد »

الف ) کدام واقعه ی تاریخی کشور را به تصویر کشیده است ؟

ب ) مقصود ار «‌مرد »‌کیست ؟

پ ) «‌آسمان را ورق زد » یعنی چه ؟

 

0.25

0.25

0.25

5

در عبارت « صورت جوانی که خونش ( O ) است ، گل انداخته .»  منظور از ( گل انداخته ) چیست ؟

0.50

 

 

/ 0 نظر / 115 بازدید