زبان فارسی3عمومی

الف: زبان شناسی (4 نمره)

1-    توضیح دهید به چه علت « دشت، گوسفندان را می چراند.» نادرست است. صورت صحیح آن را بنویسید.

2-    جایگاه تکیه را در واژه های مشخص شده ی عبارت « باد سردی از جلگه می وزد » نشان دهید.

3-    چرا واژه ی « داگک » با وجود برخورداری از الگوی هجایی ، در زبان معیار کاربرد ندارد؟

4-    چگونه می توان به معنی واژه های « ماه » و « مهر » در عبارت زیر پی برد ؟

« ماه مهر ، بهاردانش است . »

5-    در هر یک از عبارت های زیر ، کدام نقش زبان را به کار رفته است ؟

الف- به خود گفتم : « چگونه می توانم گذشته را جبران کنم ؟ »

ب- راستی، نمایشگاه کتاب این هفته برگزار می شود.

6- آهنگ جمله ی « حقیقت پنهان نشدنی است » چگونه است ؟

7- واژه « سوفار » در بیت « چو سوفارش آمد به پهنای گوش / زشاخ گوزنان برآمد خروش » در گذر زمان چه تحولی یافته است ؟

ب- نگارش (5نمره)

1- چرا عبارت زیر از جهت نگارش نادرست است؟

« به او گفتم : عجله نکن . به قول معروف، با عجله کار درست نمی شود.»

2- چرا باید زندگینامه دور از تعصب و غرض ورزی نوشته شود؟

3- بیت زیر را با جا به جایی مختصر به نثر بازگردانی کنید.

      « مبر طاعت نفس شهوت پرست

         که هر ساعتش قبله‌ی دیگر است. »

4- در هر یک از عبارت های زیر، از کدام شیوه ی نگارش استفاده شده است؟

    الف- خود گنبد چنگی به دل نمی زند، لخت و آجری با گله گله سوراخ های برای کفترها، از ته بر سقف مسجد نشسته بود . نخراشیده و زمخت.

ب- توانایی و ناموری رستم در آن است که نماینده ی مردم است، پرورده ی تخیل هزاران هزار آدمی زاد است که در طی زمان های دراز او را به عنوان تجسمّی از رویاها و آرزوهایشان آفریده اند.

5- یک بند ادبی درباره ی « شب » بنویسید.

6- شاعر در ابیات زیر ، از کدام گونه بیان ، بهره گرفته است؟

« از خـدا جوییــــــم توفیــــــق ادب »

                من، غضنفر، شاغلام یا مش رجب

« مـن بـه هـر جمــعیــتی نالان شدم » 

               تا گـل آقـــای همیـــــن دوران شـدم

هر دومان خوردیم دود از یک چراغ 

                من شدم بلبل غضنـفــر شــد کــلاغ!

7-    کتاب « احصاء العلوم » فارابی جزء کدام یک از انواع کتاب های مرجع است؟

8-    عبارت زیر را ویرایش کنید.

   « در سیستم نوین آموزش و پرورش، استفاده از پیشنهادات خانواده ها می تواند تاثیر گذار باشد. »

پ- دستور ( 8 نمره )

1-    با توجه به گروه اسمی « این کتاب های ارزشمند » ، به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف- هسته کدام است؟       

ب- نام وابسته های آن را بنویسید      

پ- تعداد واج های هسته را بنویسید.

2-    تعداد « واژه » ها و « تک واژ » ها را در عبارت زیر بنویسید.

« بلند شد و کلاه خود را برداشت. گذاشت روی کاهدان. »

3-    با توجه به عبارت زیر به سوالات مطرح شده پاسخ دهید .

         « جامعه با تکرار نیرومند می شود. احساس با تکرار جان می گیرد و نوروز داستان زیبای طبیعت است.»

        الف- زمان و نوع فعل « می شود » را بنویسید.

        ب  - فعل « می گیرد » را مجهول کنید.

        پ  - یک « اسم مرکّب » در عبارت بیابید.

        ت  - نام اجزای تشکیل دهنده ی واژه ی « نیرومند » را بنویسید .

       4- نام نقش های تبعی مشخص شده در جمله ی زیر را بنویسید .

            « فردوسی و دقیقی ، شاعران حماسه سرا ، اثری ماندگار از خود به جا گذاشته اند. »

       5- درکدام یک از عبارت های زیر « متمم اسم » دیده می شود ؟ کدام واژه نشان دهنده ی این نقش است؟

         الف- هر سال تعداد زیادی گردشگر به دیدن آثار باستانی اصفهان می روند.

         ب  - آشنایی با فرهنگ ملی باید در همه ی جوامع ، مورد توجه قرار گیرد.

      6- با توجه به عبارت زیر :

          « شش روز از ماندن ما در بیشه می گذشت ، هنگام ظهر ، آرام و بی صدا به درختی تکیه داده ، در اندیشه ای فرو رفته بودیم. »

         الف- ساختمان افعال را مشخص کنید.

         ب  - در دو جمله پایانی عبارت،

/ 0 نظر / 23 بازدید