سوالات درس سوم ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری

 

سؤالات درس سوّم ادبیّات فارسی ( 1 )

ردیف

شرح سؤال

نمره

الف

1

معنی لغات مشخص شده ی زیر را بنویسید .

ز تن خون و خوی را فرو ریختند .

 

0.25

2

همی خواست پیروزی و دستگاه

0.25

3

زمانه بیامد نودش توان

0.25

4

چو سهراب شیراوژن او را بدید                   ز باد جوانی دلش بردمید

0.50

5

سبک تیغ تیز از میان برکشید .

0.25

6

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی                بکشتی مرا خیره از بدخویی

0.75

ب

1

معنی ابیات زیر را بنویسید .

یکی خنجر آبگون برکشید                      همی خواست از تن سرش را برید

 

0.75

2

خرامان بشد سوی آب روان                         چنان چون شده باز جوید روان

0.75

3

همی خواست پیروزی و دستگاه                    نبود آگه از بخشش هور و ماه

0.75

4

بپیچید و زان پس یکی آه کرد                       ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد

0.75

5

بخواهد هم از تو پدر کین من                       چو بیند که خاک است بالین من

0.75

6

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی                  بکشتی مرا خیره از بدخویی     

0.75

7

از این خویشتن کشتن اکنون چه سود ؟       چنین رفت و این بودنی کار بود .

1

  8

غمی بود رستم بیازید چنگ                        گرفت آن بر و یال جنگی پلنگ

0.75

ج

1

خودآزمایی

« سر مهتری زیر گـَرد آوَرَد » یعنی چه ؟

 

0.50

2

« به سان یکی تیغ پولاد شد » یعنی چه ؟

0.50

3

« ز باد جوانی دلش بردمید » یعنی چه

0.50

4

مصراع « زمانه بیامد نبودش توان » یعنی چه ؟ 

0.50

5

در کشته شد ن سهراب چه کسانی را مقصر می دانید ؟ چرا ؟

1

6

در بیت «‌ خرامان بشد سوی آب روان  /  چنان چون شده باز جوید روان » منظور از روان اول و دوم چیست ؟

0.50

د

1

درک مطلب

منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

     همی خواست پیروزی و دستگاه              نبود آگه از بخشش هور و ماه

 

0.50

2

با توجه به ابیات :

چو رستم ز دست وی ازاد شد                 به سان یکی تیغ پولاد شد

  خرامان بشد سوی آب روان                    چنان چون شده باز جوید روان

 بخورد آب و روی و سر و تن بشست        به پیش جهان آفرین شد نخست  

 همی خواست پیروزی و دستگاه               نبود آگه از بخشش هور و ماه

الف ) کلمات قافیه و ردیف در بیت اول کدام اند ؟

ب   ) در کدام بیت به خداپرستی رستم اشاره شده است ؟

پ  ) « چنان چون شده باز جوید روان » یعنی چه ؟

ت  )‌ « به سان یکی تیغ پولاد شد » یعنی چه ؟

ث  ) رستم از خداوند چه چیزهایی می خواست ؟

 

 

 

 

0.75

0.25

0.50

0.50

0.50

3

مفهوم مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

     بدو گفت کاین بر من از من رسید             زمانه به دست تو دادم کلید

0.50

4

در بیت «‌دلیر جوان سر به گفتار پیر  /   بداد و ببود این سخن دلپذیر » مقصود از دلیر جوان و پیر چه کسانی است ؟

0.50

5

مفهوم مصراع دوم بیت « بخورد آب و روی و سر و تن بشست  /     به پیش جهان آفرین شد نخست » چیست ؟

0.50

6

در بیت « رها کرد زو دست و آمد به دشت   /   چو شیری که بر پیش آهو گذشت » مصراع دوم نشانه ی چه حالتی از سهراب در برابر رستم است ؟

0.50

7

مفهوم کلی «‌ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد » چیست ؟

0.50

ه

1

دانش های ادبی

در بیت « غمی بود رستم بیازید چنگ   /   گرفت آن بر ویال جنگی پلنگ »‌جنگی پلنگ استعاره از کیست ؟

 

0.25

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید