تاری

 

باسمه تعالی

سازملن آموزش و پرورش استان گلستان - کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

سوالات درس تاریخ ادبیّات ایران و جهان( 2)

مدّت امتحان :  70 دقیقه

دانش آموزان  پایه ی سوّم متوسطه    علوم انسانی

تاریخ امتحان : خرداد ٨۶

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سوال

بارم

 

1

چهار گزینه ای

کلمه ی کلیدی ادبیّات قرن بیستم چیست ؟

الف ) تمدّن                ب ) مدرن              ج ) پست مدرن                د ) فرهنگ

 

0.25

2

واژه ی سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی به کار برد ؟

الف) تریستان تزارا        ب) گیوم آپولینر          ج) آندره برتون         د) لویی آراگون

0.25

3

لقب «خواجوی کرمانی » چیست ؟

       الف ) نخل بند شاعران                            ب ) خلاق المعانی ثانی     

         ج ) شعر شناس دیر پسند                         د ) پدر مرثیه سرایی

0.25

4

کدام کتاب نوعی سفر نامه ی خیالی است ؟

 الف ) حاجی بابای اصفهانی                                   ب ) شرح زندگانی من

ج ) مسالک المحسنین                                             د ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

0.25

5

در عصر هاتف قالب عمده ی شعر چه بود ؟

الف ) قصیده              ب ) غزل             ج ) قطعه             د ) مثنوی

0.25

6

کدام توضیح زیر درباره ی فروغی بسطامی درست نیست ؟

الف ) هنر او در غزل سرایی است .              ب ) سرمشق کار او غزل های سعدی و حافظ است .                 ج ) ابتدا مسکین تخلّص می کرد.                    د ) ترجیع بند او معروف است .

0.25

7

مجموعه غزلیّات محتشم کاشانی چه نام دارد؟

الف)دیوان غزلیّات     ب ) خلد برین                ج) ناظر و منظور          د ) جلالیّه

0.25

8

کدام اثر زیر از صبای کاشانی نیست ؟

الف ) گلشن صبا          ب ) عبرت نامه          ج ) تحفة العراقین                  د ) شهنشاه نامه

0.25

 

9

پر کردنی

در عصر حافظ به دلیل ............................ و ..............................  برخی از ایلخانان ، گروه ها و مذاهب توانستند آزادانه افکار و عقاید خود را آشکار کنند .

 

0.5

10

جامی کتاب ............................. را به نظم و نثر به تقلید از گلستان سعدی نوشت .

0.5

11

نثر تاریخ جهانگشا .................. و ....................... است .

0.5

12

 صائب تبریزی مثنوی هایی با عنوان .............................. و .................................. دارد .

0.5

13

مثنوی بزم وصال اثر ................................ و به تقلید از .............................. است .

0.5

14

شاهکار ویلیام فاکنردر رمان نویسی ............................... نام دارد .

0.5

 

15

کوتاه پاسخ

دو مورد از برجسته ترین درون مایه های شعر عصر بیداری  را نام ببرید .

 

0.5

16

مضامین شعری ادیب الممالک را چه موضوعاتی تشکیل می دهد ؟

0.5

17

عنوان سعدی نو به چه کسی اختصاص یافت ؟ چرا ؟

 

0.5

18

عمده هنر رهی معیّری  در چه نوع شعری آشکار می شود ؟

0.5

19

چرا ادب عباسی را ادب مولّد یا محدث می نامند؟

0.5

20

دو جریان اصلی دوران جدید ادبیّات داستانی عرب را نام ببرید .

0.5

 

21

تشریحی

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی - یعنی زبان و موسیقی -  چه خصوصیّتی دارد؟

 

 

 

1

22

نام روزنامه ها و مجلّه ای را که محمّد تقی بهار منتشر می کرد ، بنویسید.

 

1

23

در جریان بحث میان کهنه و نو ، سنت گرایان برای پیشگیری از یک انقلاب تهاجمی بر ضدّ

 سنت ها چگونه عمل می کردند ؟

 

 

1

24

اشعار نیمایی شهریار چه ویژگی هایی دارد ؟

1

25

مراحل شعر و شاعری حمیدی شیرازی را بیان نمایید .

 

 

 

1

26

شاعران مُخَضرَم چه کسانی هستند ؟ سرآمد آنان کیست ؟

 

1

27

در اشعار پس از 1948 فلسطین چه موضوع هایی در سطحی گسترده مطرح می شود ؟

 

1

 

 

28

جور کردنی

        نام نویسندگان کتاب های سمت راست را از اسامی سمت چپ پیدا کنید .

توجّه :( در سمت چپ دو گزینه اضافه است . )

العبرات (          )                               ا ) غادة السّمّان

پیامبر    (         )                              2 ) نجیب محفوظ

سازمان مخفی(    )                              3 ) یوسف ادریس

قهوه خانه ی باشوره  (      )                   4) جبران خلیل جبران

                                                    5 ) مصطفی لطفی المنفلوطی

                                                     6) خلیل سواحری

 

1

 

29

گسترده پاسخ

سید اشرف الدّین قزوینی را معرفی نمایید .

 

 

 

 

 

 

2

30

در سال 1301 در چند زمینه ی ( شعر ، رمان ، داستان کوتاه و نمایش نامه نویسی ) آثار مهمّی پدید آمد ، آن ها را نام ببرید .

 

 

2

جمع نمره با عدد :                        نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان

نمره با حروف   :                                                              امضا

 

20

نمره ی تجدید نظر :                                                   نام و امضای مصحّح :

       

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید