سوالات درس دوم ادبیات فارسی 1

 

سؤالات درس دوّم ادبیّات فارسی ( 1 )  

ردیف

شرح سؤال

نمره

الف

1

دانش های ادبی

دسته بندی و تقسیم به انواع چرا لازم است ؟

 

0.50

2

گذشتگان ما آثار ادبی را بر چه اساسی تقسم بندی می نمودند ؟

0.50

3

دسته بندی و نام گذاری آثار نثر فارسی بر چه پایه ای بوده است ؟

0.50

4

در ادبیّات جهان آثار ادبی بر چه اساسی تقسیم بندی می شوند ؟

0.50

5

انواع ادبیّات را در آثار ادبی جهان نام ببرید .

1

6

حماسه را تعریف نمایید .

0.75

7

ویژگی اصلی حماسه را بنویسید .

0.50

8

ویژگی ها دیگر حماسه را بنویسید .

0.50

9

نمونه ی اعلای حماسه کدام است و اثر کیست ؟

0.50

10

بخش های مختلف شاهنامه را نام ببرید .

0.75

ب

1

معنی لغات مشخّص شده ی زیر را جلوی آن ها بنویسید .

رستم برای شکار به نخجیرگاهی نزدیک مرز توران روی نهاد .

 

0.25

2

ور ایدون که آید ز اختر پسر . 

0.50

3

تو پور گــَو پیلتن رستمی .

0.25

4

نباید به گیتی کسی تاجوَر .

0.25

5

که یارست با وی نبر آزمود .

0.25

پ

1

معنی بیت ها و مصراع های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

چو یک ماه شد ، همچو یک سال بود               بَرش چون بَر رستم زال بود .

 

0.75

2

تو پور گـَو پیلتن رستمی .

0.50

3

چو رستم پدر باشد و من پدر                   نباید به گیتی کسی تاجوَر .

0.75

4

بگیر و ببر زنده بر دار کن                    وزو نیز با من مگردان سخن .

0.50

5

ز کف بفکن این گَرز و شمشیر کین          بزن جنگ و بیداد را بر زمین .

0.75

6

بکوشیم  فرجام کار آن بُوَد                     که فرمان ورای جهان بان بُوَد .

0.75

ت

1

درک مطلب

با توجّه به بیت های زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید .

     بدو داد و گفتش که این را بدار                   اگر دختر آرد تو را  روزگار

     بگیر و به گیسوی او بر بدوز                     به نیک اختر و فال گیتی فروز

     ور ایدون که آید ز اختر پسر                      ببندش به بازو نشان پدر

الف ) رستم چه چیزی را به تهمینه داد ؟

 ب ) در صورت به دنیا آمدن دختر ، تهمینه چه کار باید بکند ؟

 پ ) در صورت به دنیا آمدن پسر ، تهمینه چه کار باید بکند ؟

 ت )  « به نیک اختر و فال گیتی فروز »  یعنی چه ؟

 

 

 

 

 

0.25

0.50

0.50

0.50

2

با توجّه به بیت های زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید .

     به گردان لشکر سپهدار گفت                       که این راز باید که مانـَد نَهفت

     پدر را نباید که دانَد پسر                             که بندد دل و جان به مِهر پدر

     مگر کان دلاور گـَو سال خورد                     شود کشته بر دست این شیر مرد

     از آن پس بسازید سهراب را                        ببندید یک شب بر او خواب را

الف ) مقصود از« سپهدار » کیست ؟

ب )   چه رازی باید مخفی بماند ؟

پ ) « گَو سال خورد » و « شیرمرد » چه کسانی هستند ؟

ت ) « ببندید یک شب بر او خواب را  » یعنی چه ؟

 

 

 

 

 

0.25

0.50

0.50

0.50

3

در بیت زیر چرا سهراب نمی خواهد با رستم مبارزه کند ؟

     دل من همی بر تو مهر آورد            همی آب شرمم به چهر آورد

0.50

4

هدف سهراب از لشکر کشی به ایران چه بود ؟

0.50

5

افراسیاب با فرستادن سپاه به یاری سهراب ، چه هدفی را دنبال می کرد ؟

0.50

                                                                                                                                                                           16.50

 

/ 0 نظر / 29 بازدید