ادبیات فارسی تخصصی 3 انسانی دی ماه 84

سؤالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 ) تخصصی

مدّت امتحان : 90  دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه            

رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 18/10/1384  

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال تحصیلی 1385 – 1384

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سؤالات

نمره

الف

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب 

         بر دولت آشیان شما نیز بگذرد .

 

1

2

بری دان از افعال چرخ برین را

                 نشاید ز دانا نکوهش بری را .

1

3

گل ، دفتر اسرار خداوند گشوده است

       صحرا ورق تازه ای از پند گشوده است .

75/0

4

شمول فهم و حذاقت وی زیادت گشت .

75/0

5

در باب خواجه ژاژ می خاییدم .

5/0

6

ز یُمن نام شما خود زبان من گویاست .

5/0

7

کار و بار و حشمت ایشان برود .

5/0

8

از حیّز شمار بیرون است .

25/0

9

خود را به شکل و زیّ او برآورد .

25/0

10

 رستم ، سرانجام باد در مشت دارد .

25/0

11

 تنها به فرمان شخص ایشان کنکاش می کنیم .

25/0

ب

12

با توجه به ابیات و عبارات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

از فرایض و سُنن فارغ شد .

 

25/0

13

جرگه ی شکارگاه مرال است .

25/0

14

از اطراف و اکناف گیتی آگاهم .

25/0

15

ما را این جا مُقام صواب نباشد .

25/0

16

در جوّ تأمّل و تـنبّه شناور است .

25/0

17

به قول قدمای مؤلـّفین مروِّح است .

25/0

18

فصلی در همان روز اتـّفاق بیاض افتاد .

25/0

19

اَمارات آن بر خود ظاهر نگردانید .

25/0

ج

20

خودآزمایی

« بپیچم و بپیچاند » در بیت زیر چه مفهومی دارد ؟

    « که چندین بپیچم که اسفندیار

                    مگر سر بپیچاند از کارزار »

 

5/0

21

معنای عبارت « تو را به خاطر خط نگه داشته اند نه اندیشه .» چیست ؟

5/0

22

آیه ی « و مَن یَتَوَکـّـَل علی الله فـَهو حـَسبه » با کدام بیت زیر ارتباط معنایی دارد ؟

الف ) خوشیّ و خرّمیّ و کامرانی

            کسی دارد که خواهانش تو باشی .

  ب ) چه باک آید ز کس آن را که او را 

               نگهدار و نگهبانش تو باشی .

5/0

23

با توجه به ماجرای « بردار کردن حسنک » عبارت ، « مشتی رند را سیم دادند تا سنگ زنند . » بیانگر چیست ؟

5/0

24

مقصود از عبارت « سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده می سُفتم » چیست ؟

5/0

25

در مصراع « غنچه پنهان کن ، گیاه بام شو . » مفهوم کنایی « گیاه بام شدن » چیست ؟

5/0

26

معنای کلّی عبارت « هر که را رأی ضعیف و عقل سخیف است ، از درجت عالی به رتبت خامل گراید . » چیست ؟

5/0

27

باتوجه به مصراع « عطارد را دوات و خامه داده » چه رابطه ای بین عطارد و دوات و خامه وجود دارد؟

5/0

د

28

دانش های ادبی

میرزا ابوطالب کلیم ، از شعرای مشهور سبک ....................... است .

 

25/0

29

نوع نثر کتاب « قابوس نامه ی عنصرالمعالی » را بنویسید .

25/0

30

کدام عنصر داستانی ، فکر اصلی و مسلّط بر هر اثر است و نویسنده آن را در داستان اعمال می کند  ؟

25/0

31

« عزیز الدین محمّد نسفی » کدام اثر عرفانی را در 22 جزء تألیف کرد ؟

25/0

32

هر یک از آثار از چه کسی است ؟

الف ) تشنه ی طوفان              

ب ) صوفیانه ها و عارفانه ها

5/0

33

دو مورد از ویژگی های اصلی و بارز آثار ماندگار ادبی را بنویسید .

5/0

34

در بیت زیر ، هر یک از واژه های « تیغ » و « زمانه  » به ترتیب کدام رکن تشبیه محسوب می شوند ؟

       از تیغ مِهر و ناوَک انجم خلاص یافت

              این ابلق زمانه ز برگـُستوان برف

5/0

/ 0 نظر / 111 بازدید