ادبیات فارسی 2 دوم دبیرستان

باسمه تعالی - آموزش و پرورش استان گلستان - کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی - آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 11 / 10 / 1389

امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 )

سال دوّم رشته ی

ساعت شروع : 15 : 10      مدّت: 65 دقیقه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

 

مُهر دبیرستان

ج

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی لغات زیر را جلوی هر یک بنویسید .  ( 8 مورد 2 نمره )

که به ما سِوا فکندی همه  سایه ی هما را .

 

0.25

2

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .

0.25

3

فلک باخت از سهم آن جنگ ، رنگ

0.25

4

با حال استیصال پرسیدم .

0.25

5

التماس و عجز و لابه ی مأمور ، التهاب گیله مرد را خاموش کرد .

0.25

6

با مال می رویم .

0.25

7

عفریت ! چه کسی به یاری تو خواهد آمد ؟

0.25

8

در پندار وی جانوران گوناگون و اشباح در ظلمت شب وجود داشتند .

0.25

ب

1

حفظ شعر (4 مورد 2 نمره )

بر خیز و مخور غم ..................................                

بنشین و دمی به ..............................

 

0.50

2

ره زین ....... نبردند برون                      

گفتند ...................... و در خواب شدند .

0.50

3

ما به فلک بوده ایم ، ................................ 

باز همان جا رویم ، ...................................

0.50

4

خلق چو ....... ، ‌زاده ز دریای جان          

کی کند این جا مقام ، ................. خاست .

0.50

پ

1

درک مطلب (8 مورد 4 نمره )

در مصراع « با عشق خود چه کنیم .» منظور از عشق چیست ؟

 

0.50

2

عبارت «‌آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی .»یعنی چه ؟

0.50

3

در مصراع « دست هایش را به سنگ مردگان آویختند . » ‌منظور از سنگ مردگان چیست ؟

0.50

4

« ما این را از گذ شته به ارث می بریم » یعنی چه ؟

0.50

5

در داستان «‌گیله مرد » چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد ،‌ محمد ولی را بکشد ؟

0.50

6

نقطه ی اوج داستان «کباب غار » کجاست ؟

0.50

7

در بیت زیر مبارزه ی حضرت علی (‌ع )‌و عمرو بن عبدود چگونه توصیف می شود ؟

     نهادندآوردگاهی چنان             که کم دیده باشد زمین و زمان

0.50

8

بیت زیر بر پیروزی کدام مبارز دلالت می کند ؟

              چو رهّام گشت از کشانی ستوه

               بپیچید زو روی و شد سوی کوه

0.50

د

1

خودآزمایی ( 6 مورد 3 نمره )

بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد ؟

      به جز از علی که  گوید به پسر که قاتل من

            چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

 

0.50

2

« سر به گرد آوردن » یعنی چه ؟

0.50

3

«عمو تُم »‌چگونه مردی بود ؟

0.50

4

کوزت برای غلبه بر ترس خود چه کارهایی می کرد ؟

0.50

5

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

0.50

6

عبارت «‌شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید .» یعنی چه ؟

0.50

ه

1

دانش های ادبی (5 مورد 3 نمره )

نویسندگان آثار زیر را نام ببرید .     

الف ) مائده های زمینی                   ب ) بینوایان               

ج ) سووشون                                  د )‌چشم هایش

 

1

2

از ادبیّات پایداری سیاهان یک مورد و از ادبیّات پایداری فلسطین یک مورد نام ببرید .

0.50

3

یک گونه از انواع ادبیّات نمایشی را بنویسید .

0.25

4

یک حماسه ی مصنوع مثال بزنید .

0.25

5

هر یک از موارد زیر چه‌ آرایه ای دارد ؟

الف ) مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است  .

ب ) گفتم پس چه خاکی به سرم بریزم .

 

0.50

0.50

و

1

معنی کنید . (11 مورد 6 نمره )

وسط میدان هیمه گذاشته اند .

 

0.25

2

مهمان ها سخت در محظور گیر کرده اند .

0.25

3

کمان به زه را به بازو فکند .

0.25

4

همه برده سر در گریبان فرو

0.25

5

به راستی که شب رفتنی است .

0.50

6

لگری مبهوت و متحیّر شد .

0.50

7

آثار شادی در وَجَناتش نمودار گردید .

0.50

8

من بر آنم که با دستان تو و من

           با دشمن رویاروی توانیم شد .

0.75

9

ذکر او مرهم دل مجروح است و مِهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

0.75

10

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

                 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

1

11

بدو گفت خندان که نام تو چیست؟

                            تن بی سرت را که خواهد گریست ؟

1

جمع نمره به عدد :                                                          نام دبیر : مسعود سخندان

 

 

 

/ 0 نظر / 107 بازدید