سوالات بیاموزیم 1 ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری

 

سؤالات بیاموزیم ( 1 ) ادبیّات فارسی ( 1 )

ردیف

شرح سؤال

نمره

1

در بیت های زیر واژه های قافیه و ردیف را مشخّص کنید .

الف ) چو خندان شد و چهره شاداب کرد            ورا نام تهمینه سهراب کرد

ب  )  کسی کاو به کشتی نبرد آورَد               سر مهتری زیر گـَرد آورَد

 

1

1

2

در عبارت زیر کدام کلمات سجع دارند ؟

  اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده .

0.50

3

در مصراع زیر کدام کلمات تضاد دارند ؟

     جهان را بلندی و پستی تویی .

0.50

4

در تشبیه های زیر هر چهار رکن تشبیه را نشان دهید .

الف ) علم ما  مانند  قطره  ناچیز است .                        

 ب )  سهراب  مانند  ماه  زیبا بود .

 

1

1

5

یک جمله بنویسید که در آن به « گـُل » جان بخشی کرده باشید .

0.50

6

در ادبیّات فارسی هر یک از کلمات زیر نماد و نشانه ی چیست ؟

الف )      دریا                 ب ) کوه                     ج ) چشمه

1.50

7

مضمون قطعه معمولاً ........................... است .

0.50

8

............. قالب شعری است که برای سرودن داستان های بلند و مطالب طولانی مناسب است .

0.25

9

موضوع غزل معمولاً چیست ؟

0.50

10

موضوع قصیده معمولاً چیست ؟

  1

11

تعداد ابیات غزل زیاد است یا قصیده ؟

0.25

12

در جمله ی « مدینه یک دست سفید پوشیده بود .‌» کدام آرایه ی زیر به کار رفته است ؟

الف ) تشبیه         ب ) تشخیص         پ ) استعاره              ت ) سجع

0.25

13

نام قالب شعری که هر بیت آن قافیه ای جداگانه دارد چیست ؟  برای سرودن چه موضوعاتی مناسب است ؟

0.75

14

در هر یک از بیت ها و عبارت های زیر مشبّه و مشبّه به را نشان دهید .

الف ) من لاله ی آزادم ، خودرویم و خودبویم .

ب )  ز سُمّ اسب می چرخید بر خاک             به سان گوی خون آلود سرها

پ )  بزد دست سهراب چون پیل مست         بر آوردش از جای و بنهاد پست

ت )  هر دم به روی من / گوید عدوی من / کاین شیوه ی در ی تو /  چون دود می رود .

ث )  فرزند عزیز را به صد جهد                       بنشاند چو ماه در یکی مهد .

ج )  جولقی ای سر برهنه می گذشت

                                          با سر بی مو چو پشت طاس و طشت

 

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

15

در عبارت زیر کدام یک از آرایه های داده شده موجود است ؟

     کم کم شهری سپید پوش به استقبالمان می آید و من چه قدر دوست دارم بقیع را ببینم .

الف ) تشبیه            ب ) تشخیص         پ ) استعاره            ت ) سجع

0.25

16

در بیت زیر کلمات قافیه و ردیف کدامند ؟

     کنون رزم سهراب و رستم شنو            دگرها شنیدستی این هم شنو

0.50

17

در جمله ی « نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر »‌ کدام آرایه به کار رفته است ؟

0.50

18

تعریف زیر در مورد کدام قالب شعر فارسی است ؟

    هر بیت آن قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان های بلند و مطالب طولانی مناسب است.

0.25

19

در جمله ی « نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر »‌ کدام کلمات سجع دارند ؟

0.50

20

در عبارت « چه جای شکرو شکایت ز نقش بیش و کم است » : الف )‌چه آرایه ای وجود دارد ؟

ب ) کدام کلمات تضاد دارند ؟

0.25

0.50

21

اگر حالات و رفتار انسانی را به غیر انسان نسبت بدهیم ، کدام آرایه به وجود می آید ؟

0.25

22

 چند بیت هم وزن که قافیه ی مصراع های زوج آن یکسان است ، کدام قالب شعری است ؟

0.25

23

کدام قالب شعری است که قافیه در مصراع اول و مصراع های زوج یکسان است و موضوع آن معمولاً بیان عواطف و احساسات است ؟

0.25

24

به چند بیت هم وزن که قافیه ی مصراع های زوج آن یکسان است، ................. می گویند .

0.25

 

 

/ 2 نظر / 90 بازدید
نرگس

میشه جواب سوال هارو زیر صفحه بنویسید ممنون میشم

دانش آموز

آخه بدون جواب به چه دردی مبخوره؟