ادبیات فارسی 1 خرداد 84 خارج کشور

 

باسمه تعالی

سؤالات درس ادبیّات فارسی ( 1 ) پایه ی اوّل متوسّطه

دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور  گروه ( الف )

تاریخ امتحان : 21/03/1384 مدّت امتحان : 70 دقیقه

دفتر آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور

 

 

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف ) معنی لغات مشخّص شده

1 - به خوناب شفق در دامن شام .

25/0

2 - نزدیک بود به دارالاماره .

25/0

3 - معلّم مشوّش بود .

25/0

4 - مشروطه یعنی آسایش رعیّت .

25/0

5 - خطاب من به شما باد ای گروه جبان .

25/0

6 - دو دست را تا فراز کُلّه نمایان ساخت .

25/0

7 - تا بتوانیم با حفظ اعتدال از افراط مصون باشیم .

50/0

ب )‌دانش های ادبی

1 - نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید .

     الف ) هفت پیکر                      ب ) مثل چشمه ، مثل رود

50/0

2 - یک کتاب از سهراب سپهری نام ببرید .

50/0

3 - محتوای غزل اجتماعی بیشتر چه مسائلی است ؟

50/0

4 - دو طنزپرداز دوره ی مشروطه را نام ببرید .

50/0

5 - در عبارت « نونو طراوتی بدهد  /  چون سبزه ی بهار  » کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

50/0

6 - سفرنامه ی «‌علی رضا قزوه »‌را نام ببرید .

50/0

ج ) معنی شعر و  نثر

1 - ورا نام تهمینه سهراب کرد .

50/0

2 - کنون بند بگشای از جوشنم .

50/0

3 - جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه .

50/0

4 - مفهوم انتزاعی را با هدف انتفاعی درهم آمیخت .

75/0

5 - دست معلّم از وقب حیوان روان شد .

75/0

6 - تو در شبروی و عیّاری دستی داری .

75/0

7 - در آن سیماب گون امواج لرزان    خیال تازه ای در خواب می دید .

75/0

8 - چون رایت عشق آن جهان گیر     شد چون مَه لیلی آسمان گیر .

75/0

9 - چنان که گفته اند : بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را.

75/0

د ) خودآزمایی

1 - بیت زیر بیانگر کدام ویژگی داستان های حماسی است ؟

         چو یک ماه شد ، هم چو یک سال بود 

                                        بَرَش چون بَر رستم زال بود .

50/0

2 - معادل امروزی «‌فروبریم » در عبارت «‌بگذار تا فردا داری در میدان فروبریم » چیست ؟

50/0

3 - با توجّه به بیت زیر منظور از «‌ دریای خون » ‌چیست ؟

         در آن دریای خون در قرص خورشید

                                             غروب آفتاب خویشتن دید .

50/0

4 - « در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود . » یعنی چه ؟

1

5 - « لباس پوست دوّ  انسان نیست ، خانه ی اوّل اوست . »‌یعنی چه ؟

1

6 - « ک » ‌در « خورجینک »‌ به چه معناست ؟

50/0

ه ) درک مطلب

1- با توجّه به دو بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید .

           صد هزاران دام و دانه است ای خدا 

                                      ما چو مرغان حریصی بی نوا

           گر هزاران دام باشد هر قدم   

                                    چون تو با مایی نباشد هیچ غم

  الف ) منظور از « دام و دانه » چیست ؟

   ب )  در چه صورتی هیچ غمی متوجّه ما نخواهد بود ؟

 

 

 

50/0

50/0

2 - با توجّه به ابیات زیر به پرسش ها جواب دهید .

         جوانی چنین گفت روزی به پیری  

                          که چون است با پیری ات زندگانی

         بگفت اندر این نامه حرفی ست مبهم  

                             که معنیش جز وقت پیری ندانی

         تو بِه کز توانایی خویش گویی  

                             چه می پرسی از دوره ی ناتوانی

        جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا    

                             نماند در این خانه ی استخوانی

       متاعی که من رایگان دادم از کف   

                            تو گر می توانی مده رایگانی

       از آن برد گنج مرا دزد گیتی   

                                 که در خواب بدوم گَه پاسبانی

 الف ) پاسخ پیر به جوان که پرسید :« چون است با پیری ات زندگانی ؟» چه بود ؟

ب  )  پیر به جوان گفت بهتر است درباره ی چه چیزی سخن بگوید ؟

 پ ) منظور شاعر از « متاع » در بیت پنجم چیست ؟

ت ) منظور شاعر از « دزد »‌ در بیت آخر چیست ؟

ث ) کدام مصراع بالا بیانگر غفلت و بی خبری است ؟

ج ) در بیت چهارم شاعر جوانی را به چه چیزی مانند کرده است ؟

 

 

 

 

 

 

 

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

و)حفظ شعر

بیت های ناتمام زیر را کامل کنید .

1 - بوی گل و .......... مرغ برخاست    

                                  هنگام .......... و روز صحراست .

50/0

2 - شباهنگام ، در آن دم که ............... درّه ها چون ................ ماران خفتگان اند .

50/0

                                                            موفق باشید .                                                                             20 نمره

 

/ 0 نظر / 44 بازدید