ادبیات فارسی 1 سال اول کشوری شهریور 1379

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیات فارسی ( 1 )  گروه ( ب )

تاریخ امتحان : 03/06/1379

ساعت شروع :   30 :‌10

مدت امتحان : 90 دقیقه

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

 

 

 

 

 

 

 

1

درک مطلب  ( 4 نمره )

با توجه به متن زیر به پرسش های یک تا هفت ( 1 - 7 )  پاسخ دهید .

      چو رخت خویش بربستم از این خاک

                               همه گفتند با ما آشنا بود

       ولیکن کس ندانست این مسافر  

                                   چه گفت و با که گفت و از کجا بود

     دو صد دانا در این محفل سخن گفت

                               سخن نازک تر از برگ  سمن گفت

      ولی با من بگو آن دیده ور کیست

                                  که خاری دید و احوال چمن گفت

     خدا آن ملتی را سروری داد  

                                           که تقدیرش به دست خویش بنوشت

      به  آن ملت سروکاری ندارد  

                                          که دهقانش برای دیگران کشت

مفهوم آیه ی « انّ الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم » در کدام بیت دیده می شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

2

منظور از «‌مسافر » کیست ؟ غربتش در چیست ؟

5/0

3

شاعر در کدام مصراع دقیقاً به مفهوم مرگ اشاره کرده است ؟‌

5/0

4

مقصود شاعر از «‌این محفل » در بیت سوم چیست ؟

5/0

5

در بیت چهارم منظور از «‌دیده ور » کیست ؟

5/0

6

با توجه به آخرین بیت زندگی چگونه وصف شده  است ؟‌

5/0

7

با توجه به ابیات فوق خداوند چه گروه و ملتی را ارجمند می دارد ؟‌

5/0

ب

1

معنی لغات : در عبارات و مصراع های زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .( 2 نمره ) 

ز تن خون و خوی را فرو ریختند .

 

25/0

2

من با تَبَختُر گفتم .

25/0

3

عبرتی گیرند از اضلال او ( حذف شده است . )

25/0

4

به زودی زیر این طاق نزول اجلال می کنند . (‌حذف شده است . )‌

25/0

5

ازد هات اطراف عریضه چی می آید .

25/0

6

تحصیل باید با فراغ بال و تأنی انجام گیرد .

25/0

7

مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم .

25/0

پ

1

معنی شعر و نثر : معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید . ( 7 نمره )

هست کننده از نیستی  ، نیست کننده از هستی .

 

5/0

2

چنین رفت و این بودنی کار بود .

5/0

3

سمک عیار سوگند خورَد که تو را نیازارم و به جان زینهار دهم .

5/0

4

حالی آن لعل آبدار گشاد                         پیش آن ریگ آبدار نهاد

1

5

بیچارگی ورا چو دیدند                          در چاره گری زبان کشیدند

5/0

6

با همه ی هنرها جهد کن تا سخن به جایگاه گویی .

5/0

7

هر آن سرگرانی که من کردم اول           جهان کرد از آن بیشتر سرگرانی

1

8

باشد تا ما را دمکی زیادت تر در گرمابه گذارد که شوخ از خود باز کنیم .

5/0

9

آزاده و سرمستم  ، خوکرده به هامونم

             رانده است جنون عشق از شهر به افسونم

1

10

لفظی که از لطافت آن جان کند حضور .

5/0

11

حالا بعد از دو سال تازه سر حرف من افتاده اند .

5/0

ت

1

خود آزمایی ( 4 نمره )

در بیت زیر بین کدام کلمات آرایه ی ادبی تضاد وجود دارد ؟ 

       جور وبیداد کند عمر جوانان کوتاه 

                             ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید .

 

5/0

2

پیام اصلی بیت « بر ساقه ی خود ثابت ، فارغ ز مدد کارم  /     نی در طلب یارم ،‌نی در غم اغیارم » چیست ؟

5/0

3

در بیت زیر مقصود از «‌دزد گیتی » و « در خواب بودم » چیست ؟

     از آن برد گنج مرا دزد گیتی      /         که در خواب بودم گَه پاسبانی

5/0

4

در عبارت زیر چرا «  انسان بی هنر » به «مغیلان » تشبیه شده است ؟

      « مردم بی هنر مادام بی سود باشد ، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد »

5/0

5

«‌بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست ؟‌

5/0

6

معادل امروزی «‌برخود گرفت » در عبارت «‌قطران برخود گرفت که این کار بکند » چیست ؟

5/0

7

در بیت زیر مفهوم کنایی عبارت های مشخص شده را بنویسید .

       چو دیدش به خدمت دو تا گشت و راست     / 

                                        دگر روی بر خاک مالید و خاست 

5/0

8

منظور از « مرغ اسیر » در مصراع « ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است » چیست ؟

5/0

ث

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

نام دو روزنامه را بنویسید که محمد تقی  بهار آن را منتشر می کرده است ؟

 

5/0

2

موضوع کدام اثر شرح وقایع تاریخی قرن هفتم و حمله ی مغول به سرزمین ماست ؟

5/0

3

یکی از ویژگی های اصلی حماسه را بنویسید .

25/0

4

آثار زیر از چه کسانی است ؟

الف ) قابوس نامه                 ب ) فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

5/0

5

احساسات گوناگون انسانی را در کدام نوع از انواع ادبی می توان یافت ؟ 

5/0

6

با توجه به طرح قرار گرفتن قافیه ها در شکل زیر به صورتی که در هر دو بیت قافیه ای مستقل بیاید ، نام قالب شعری آن را بنویسید .                        --------------        ------------- +

                         --------------        ------------- +

5/0

7

به غزل هایی که محتوای آن ها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است ،‌ چه می گویند ؟

75/0

         

 

 

/ 1 نظر / 104 بازدید
یاسی

سلام با تشکر از نمونه سوالات خوبتون من فکر میکردم، از اوایل کتاب سوالات کمتری بیاد اما ظاهرا اینطوری نیست