ادبیات فارسی سال اول دبیرستان خرداد 91

نام و نام خانوادگی :

شماره‌ی دانش آموزی:

سوالات امتحان درس ادبیّات فارسی ( 1 )

رشته‌ی عمومی

ساعت شروع : 30 : 10 صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان پایه‌ی اوّل متوسطه

تاریخ امتحان : 22/03/91

 

مُهر آموزشگاه

دبیرستان 17شهریور سیمین‌شهر     کلاس (        )

شهرستان گمیشان

 

ردیف

متن سؤالات

بارم

 

1

الف) بیت‌های ناتمام زیر را کامل نمایید. (2نمره)

بوی ............ و بانگ مرغ برخاست

                        هنگام نشاط و روز .................

 

5/0

2

از ............. ما خبر ندارد  

                                ................. که بر کنار دریاست

5/0

3

که می‌گیرند در شاخ ............... سایه‌ها رنگ ...................

5/0

4

در آن نوبت که بندد ..................... نیلوفر به پای سروکوهی ............

5/0

 

1

ب ) معنی لغات مشخّص شده‌ی زیر را در جلوی هر یک بنویسید. ( 2 نمره )

سپاس و آفرین ایزد جهان‌آفرین راست . 

 

25/0

2

فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار

25/0

3

دو نفر از خدمه‌ی دربار دنباله‌ی لباس را در دست داشتند .

25/0

4

تحصیل باید با فراغ بال و تأنّی انجام گیرد .

25/0

5

معلم مشوّش بود .

25/0

6

زیب از بنفشه دارد و از نازبوی بوی .

25/0

7

حلقه‌های اذکار در مساجد تشکیل می‌یافت .

25/0

8

ازدحام است و مهربانی .

25/0

 

1

پ ) معنی بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید . ( 6 نمره )

تو مرا برادری .

 

25/0

2

رقعه‌ای نوشتم .

25/0

3

ستاره‌مان از اول مطابق نیامد .

25/0

4

پی بردیم راه دست خودش هم نیست .

25/0

5

بی‌نوایی و تنگ‌چشمی را از دلم ریشه‌کن ساز .

5/0

6

مُقبل آن کز خدای گیرد پشت

5/0

7

صوفیه برای اعتکاف در مسجد خلوت می‌گزیدند .

 

50/0

8

قطره‌ی علم است اندر جان من  

                    وارهانش از هوا وز خاک تن .

75/0

9

جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا      

                    نمانَد در این خانه‌ی استخوانی

75/0

10

خانه‌ای کاو شود از دست اجانب آباد   

          ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت‌الحزن است .

1

11

و این مرد پارسی هم دست‌تنگ بود و وسعتی نداشت تا حال مرا مرمتی کند .

1

 

1

ت ) خودآزمایی ( 3 نمره )

چرا مردم به قیاس طوطی خندیدند؟

 

5/0

2

یک شاعر یا نویسنده‌ی تاجیکستانی نام ببرید .

25/0

3

منظور از «‌لباس می‌پوشد تا خود را بپوشد » چیست ؟

5/0

4

« هلن کلر » پس از بیماری به وسیله‌ی کدام یک از حواس پنجگانه‌ی خود با جهان خارج ارتباط داشت؟

25/0

5

در بیت زیر مقصود از مسافر کیست ؟

            ولیکن کس ندانست این مسافر  

                 چه گفت و با که گفت و از کجا بود

25/0

6

منظور از جمله‌ی «‌همچون مروارید در دل صدف کج و کوله سال‌ها بسته ماند . » چیست ؟

5/0

7

جمله‌ی « آن طرفش را فراشان می‌دانند و چوب دستی‌های آنان » یعنی چه ؟

5/0

8

برای کلمه‌ی « مسلک » یک هم‌خانواده بنویسید .

25/0

 

1

ث ) درک مطلب ( 4 نمره )

در درس رستم و سهراب ، رستم چه چیزی به تهمینه داد ؟ 

 

5/0

2

عبارت « در این کار تعبیه ای هست . » یعنی چه ؟

5/0

3

مقصود از جمله‌ی « اسب از پهلو اسبی خود را به کمال نشان می‌داد » یعنی چه ؟

50/0

4

جمله‌ی « چنان نباشیم که خود را فقط تن بینگاریم » یعنی چه ؟‌

50/0

5

با توجه به عبارت :« اما پنج نهانی چون اندیشه و یادگرفتن و نگاه داشتن و تخیل کردن و تمیز و گفتار.»

الف ) یادگرفتن در متون قدیم به چه معنا بوده است ؟

ب ) یاد گرفتن با کدام‌یک مترادف است ؟

1 ) اندیشه      2 ) نگاه داشتن       3)‌تخیل کردن     4 ) تمیز

 

25/0

25/0

6

در بیت « چو لشکر گرد بر گردش گرفتند  /  چو کشتی باد پا در رود افکند . » منظور از بادپا چیست ؟

50/0

7

با توجه به ابیات :

« می‌داشت پدر به سوی او گوش

              کاین قصه شنید ، گشت خاموش

   دانست که دل اسیر دارد

                          دردی نه‌دواپذیر دارد »

الف ) « دل اسیر داشتن » یعنی چه ؟

ب ) عکس العمل پدر مجنون بعد از شنیدن قصه‌ی عشق فرزند خود چه بود ؟

 

 

50/0

50/0

 

1

ج ) دانش‌های ادبی (‌3 نمره )

« شاهنامه » اثر کیست ؟ 

 

25/0

2

در بیت زیر کدام کلمه ردیف است ؟

       کنون گر تو در آب ماهی شوی

           و یا چون شب اندر سیاهی شوی

25/0

3

یک مورد از مسائل ادبیّات پایداری را بنویسید .

25/0

4

شاعر هندی که دریافت جایزه‌ی نوبل ادبی نایل آمد ، کیست ؟

25/0

5

یک اثر از عبدالحسین زرّین‌کوب نام ببرید .

25/0

6

گونه‌ای از ادبیّات که بیانگر عواطف و آرزو‌های انسان و غم‌ها و شادی‌های اوست ، ادبیّات  ............. نام دارد . 

25/0

7

در قالب چهار پاره ، هر بند چند مصراع دارد ؟

25/0

8

کدام یک جزءِ ادبیّات تعلیمی نوع دوّم است ؟  

الف ) گلشن راز           ب ) کلیله و دمنه

25/0

9

کتاب «‌فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی » از کیست ؟

25/0

10

صحیح یا غلط : در شعر و نثر دوره‌ی مشروطه ، احساسات عاشقانه ، مذهبی ، عرفانی و وصف طبیعت بازگفته می شود .                      ص                              غ

25/0

11

محتوای غزل اجتماعی بیشتر چه مسائلی است ؟‌

50/0

 

سربلندی شما آرزوی قلبی من است .                  سخندان

20

 

نمره به عدد :

 

 

/ 6 نظر / 980 بازدید

دستت درد نکنه

mahdi

ممنون استاد

ایمان

خوب بود استاد.مرسی

شادی

خوب بود

نازنین

[خرخون]

.

ژیروز باشی و سربلند