تاریخ ادبیات 2 شهریور 87

نام امتحان : تاریخ ادبیات ( 2 )

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ امتحان :

مدت امتحان :  75 دقیقه

نام دانش آموز :

شماره ی دانش آموز :

نوبت امتحانی : شهریور ماه

سال تحصیلی : 86 - 87

سازمان آموزش و پرورش گلستان

اداره ی آموزش و پرورش گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سئوالات

بارم

1

سبب تشت و پراکندگی فرهنگی در عصر حاکمیت ایلخانان چه بود ؟

 

5/0

2

علت آزادی مذاهب در عصر حافظ چه بود ؟

5/0

3

خواجوی کرمان در قصیده به ........................ و در غزل عموماً به ................. نظر دارد .

5/0

4

در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است ؟

 

75/0

5

دلایل رونق تاریخ نویسی را در عهد حاکمیت مغول و تیمور بنویسید .

 

 

1

6

مجموعه غزلیات محتشم کاشانی چه نام دارد ؟

5/0

7

خلاق المعانی ثانی لقب کدام شاعر زیر است ؟

الف ) کمال الدین اصفهانی            ب ) جمال الدین اصفهانی          ج ) کلیم همدانی       د ) محتشم

5/0

8

از دلایل رواج ساده نویسی پس از قائم مقام دو مورد را بنویسید .

 

 

1

9

پیشگامان انجمن ادبی مشتاق چه کسانی بودند و در چه راهی تلاش می کردند ؟

 

 

1

10

تذکره ی آتشکده ازکیست و موضوع آن چیست ؟

 

1

11

کدام مورد زیر ازآثار صبای کاشانی نیست ؟

الف ) عبرت نامه              ب ) گلشن راز                ج ) شهنشاه نامه           د ) خداوند نامه

25/0

12

قالب عمده ی شعر در عصر صبا کدام است ؟

الف ) قصیده                     ب ) غزل                     ج ) قطعه                    د ) مثنوی

25/0

13

وصال شیراز مثنوی ....................... را بر شیوه ی ...................... پرداخت .

5/0

14

« وطن » را به عنوان یکی از درون مایه های شعر عصر بیداری توضیح دهید .

 

 

1

15

آثار علامه دهخدا را نام ببرید .

 

1

16

ویژگی عمده ی شعر نسیم شمال را بنویسید .

 

 

1

17

فرخی یزدی کدام روزنامه را چاپ می کرد ؟

الف ) تازه بهار                ب ) مجلس                 ج ) طوفان                 د ) قرن بیستم

5/0

18

عنوان سعدی نو به کدام شاعر اختصاص یافت ؟ چرا ؟

 

1

19

در سال 1301 در دو زمینه شعر و داستان کوتاه چه آثاری و از چه کسانی پدید آمد ؟

 

1

20

اشعار نیمایی شهریار چه ویژگی هایی دارد ؟

 

5/0

21

کدام اثر از مهرداد اوستا است ؟

الف ) تیرانا                ب ) ای خواب                 ج ) سایه ی عمر           د ) در امواج سند

5/0

22

کلمه ی کلیدی ادبیات قرن بیستم چیست ؟

5/0

23

واژه ی سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی و با چه هدفی به کار برد ؟

 

 

75/0

24

از هر نویسنده ی زیر یک اثر نام ببرید .

الف ) ارنست همینگوی                                      ب ) هرمان هسه

1

25

چرا به ادب عباسی ، ادب مولد یا محدث می گویند ؟

 

5/0

26

در شعر عرب چه کسی را می توان ب انیما یوشیج مقایسه کرد ؟

 

5/0

27

نخستین شعری که در آن چهره ی ستم دیدگان فلسطینی به تصوی کشیده شد ، کدام است ؟

 

5/0

28

کتاب های زیر از چه کسانی است ؟

الف ) دوشیزه ی قریش                                ب ) العبرات                                ج ) پیامبر

د ) سازمان مخفی                                              ه ) شب تابستان

25/1

 

نمره به عدد :                    نام دبیر : مسعود سخندان

نمره ی تجدید نظر اول :             نام مصحح :

نمره به حروف :                                    امضا

نمره ی تجدید نظر دوم :             نام مصحح :

 

 

/ 0 نظر / 293 بازدید