تاریخ ادبیات 2 خرداد 88

سؤالات امتحان پایانی درس :

تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :     / 03 /1388

 مدّت امتحان :   65  دقیقه

دانش آموزان سال : سوّم متوسطه

نوبت دوّم ( خرداد ماه ) سال تحصیلی

1388  -   1387

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

استان گلستان - شهرستان گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : .......................................      کد دانش آموزی : .................................

ردیف

متن سؤالات

 بارم

الف

1

چهار گزینه ای : در سؤالات 1 - 10 گزینه ی درست را مشخص نمایید .

ابن یمین مضامین ............. را در ............... خود آورده است .

الف ) عشقی  - غزلیّات          ب ) عشقی - قطعات     ج ) اخلاقی - قصاید     د ) اخلاقی - قطعات

 

0.25

2

« جامع التواریخ » اثر کیست ؟                   الف ) رشید الدین فضل الله همدانی

 ب ) ابوالفضل بیهقی               ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

3

« تاریخ جهانگشا » اثر کیست ؟                الف ) رشید الدین فضل الله همدانی

 ب ) ابوالفضل بیهقی               ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

4

پدر مرثیه سرایی فارسی لقب کیست ؟          

 الف ) وحشی بافقی         ب ) وصال شیرازی              ج ) کلیم کاشانی                  د ) محتشم کاشانی

0.25

5

کدام کتاب زیر سفرنامه ای خیالی است ؟          الف ) حاجی بابای اصفهانی

 ب ) مسالک المحسنین            ج ) شرح زندگانی من          د ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

0.25

6

کدام گزینه ی زیر در مورد آذر بیگدلی نادرست است ؟ 

الف ) مثنوی یوسف و زلیخا اثر اوست .                  ب ) با هاتف و صباحی همدم بود .

 ج )  مهم ترین اثر او تذکره ی آتشکده است .             د )  از شاعران معروف قرن دهم است .

0.25

7

کتاب « براهین العجم » اثر کدام ادیب زیر است ؟         الف ) ملا احمد نراقی

  ب ) محمد تقی لسان الملک سپهر       ج ) شمس قیس رازی      د ) ملا هادی شیرازی

0.25

8

 قالب عمده ی شعر در عصر هاتف کدام است ؟

الف ) قصیده                    ب ) غزل                     ج ) قطعه               د ) مثنوی

0.25

9

مکتب دادائیسم را کدام نویسنده ی زیر طرح ریزی کرده است ؟

الف ) فدریکو گارسیا لورکا     ب ) لویی آراگون        ج ) تریستان تزارا        د ) گیوم آپولینر

0.25

10

کدام تابلوی زیر از بهترین آثار مکتب وهم گرایی است ؟

الف ) لبخند ژوکوند            ب ) زرافه ی شعله ور      ج ) فال گیر بغدادی       د ) مونالیزا

0.25

ب

11

پر کردنی : جاهای خالی سؤالات زیر را با کلمات درست پر کنید .

در عصر حافظ به دلیل ....................................... و ..................................... گروه ها توانستند مذهب و اعتقاد خود را آزادانه آشکار کنند .

 

0.5

12

رهی معیّری فکاهیات خود را با امضای مستعار ................... و ........................ منتشر می کرد .

0.5

13

گروهی از شاعران رمانتیک  شاعران ....................... بودند که از لبنان به ....................... مهاجرت کرده بودند .

0.5

14

شاهکار ویلیام فاکنر در رمان نویسی ............................... نام دارد .

0.5

15

در اشعار پس از 1948 فلسطین ، ................................ و ................................... در سطحی گسترده دیده می شود .

0.5

16

آثار تحقیقی علامه دهخدا عبارتند از : 1 - ............................... 2 - ......................

0.5

17

 ادب عباسی را ............... یا ............ می گویند ؛ زیرا بیش تر شاعران این دوره دورگه بودند .

0.5

ج

18

کوتاه پاسخ : جواب سؤالات زیر را مختصر و مفید بنویسید .

« اشعة اللمعات » از کیست و موضوع آن چیست ؟

 

0.5

19

آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای ارزش و اهمّیّت است ؟

 

0.5

20

وطن به عنوان درون مایه ی شعر عصر بیداری یعنی چه ؟

 

0.5

21

مضامین شعری ادیب الممالک را بنویسید .

0.5

22

دو اثر از محمد تقی بهار نام ببرید .

0.5

23

سنت گرایان در عصر بیداری برای مقابله با انقلاب تهاجمی نوگرایان چه کاری می کردند ؟

 

 

0.5

24

چرا به کلیم ، لقب خلاق المعانی ثانی داده اند ؟

 

0.5

25

مُخـَضرَم چه گروهی از شاعران هستند ؟

 

0.5

26

چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به شمار آورد ؟

 

0.5

د

27

تشریحی

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی دو مسیر مجزّا را در پیش گرفت ؛ آن دو را بنویسید .

 

 

 

28

انجمن ادبی دانشکده را معرفی نمایید .

 

 

1

29

در سال 1301 در زمینه های شعر، داستان کوتاه،رمان و نمایش نامه نویسی چه آثاری پدید آمد ؟

 

 

1

30

نظر نیما درباره ی وزن و قافیه چیست ؟

 

 

1

31

ویژگی مناظرات پروین اعتصامی را بنویسید .

 

1

32    جور کردنی

آثار سمت راست از کدام شاعران سمت چپ است ؟( توجّه : در سمت راست یک گزینه اضافی است.)               

الف ) وداع با حافظ  (       )                    1 - رهی معیّری

 ب ) ای خواب       (       )                    2 - مهرداد اوستا

 ج ) سایه ی عمر    (       )                    3 - امیری فیروزکوهی

 د ) عشق در به در  (       )                    4 - حمیدی شیرازی

 ه )  پالیزبان          (       )

1

33   جور کردنی           

آثار سمت چپ از کدام نویسندگان سمت راست است ؟ ( توجّه : در سمت راست یک مورد اضافه است . )

الف ) جرجی زیدان               (          )                   1 - پیامبر

 ب ) مصطفی لطفی المنفلوطی (          )                   2 - شب تابستان

 ج ) یوسف ادریس                (          )                   3 - ابومسلم خراسانی

 د ) خلیل سواحری                (          )                   4 - حکایت جدی

 ه ) جمال بنّوره                    (          )                   5 - قهوه خانه ی باشوره

 و ) جبران خلیل جبران          (          )                  6 - العبرات

ز )  سلیم بستانی                   (          )     

1.5

34     معرفی

یکی از شاعران زیر را به دلخواه معرفی نمایید .

الف ) نسیم شمال                ب ) میرزاده ی عشقی                   ج ) فرخی یزدی

 

 

 

2

جمع نمره با عدد :                                   نام دبیر : مسعود سخندان              نمره ی تجدید نظر :

نمره با  حروف :                                                 امضا                          نام و امضای مصحح :

         

 

 

/ 1 نظر / 95 بازدید