زبان فارسی 3 عمومی دی 83 کلاسی

نام ونام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 20/10/88

سؤالات درس زبان فارسی ( 3 )

ساعت شروع :   15 :  10 صبح   

مدّت امتحان : 85 دقیقه

رشته : علوم تجربی

پایه : سوّم متوسطه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مُـــــــــــــــــهر آموزشــگاه

شهرستان گمیشان

استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

الف

1

زبان شناسی  ( 4 نمره )

پر کنید : کوچک ترین واحد زبان ............ و بزرگ ترین آن ...............  است .

 

0.50

2

کدام کلمه ی زیر طبق الگوی هجایی « صامت + مصوّت + صامت » ساخته نشده است ؟

الف ) باد                  ب ) پر                پ ) پوزه                ت ) آب

0.25

3

در تولید هر یک از واحدهای زبانی زیر کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است ؟

الف ) کتاب پرنده ی آسمان را شکارکرد.                           

ب ) دبیر هفده سیمین ستان شهریور شهر

0.5

4

هر تکواژبرای این که تولید شود یا از زبان بیگانه به زبان راه یابد ، باید از صافی قواعد ............. بگذرد .

0.25

5

با آوردن یک یا چند کلمه ، جمله ی زیر را معنا دار کنید .

    دیروز لباس می آمد .

0.25

6

فعل « خورد » را در دو جمله با معانی مختلف به کار ببرید .

 

0.50

7

هر یک از کلمات زیر در طول تاریخ مشمول کدام یک از وضعیّت های چهارگانه شده است ؟

الف ) سپر                                                            ب ) آتش

 پ ) آزفنداک                                                        ت ) شوخ

1

8

هر یک از کلمات زیر با استفاده از کدام روش ساخته شده است ؟

رایانه                       هُما                               آتش پرست  

0.75

ب

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

واج میانجی را در کلمات « تشنگان » و « زانوان » نشان دهید .          

 

0.50

2

کدام کلمه ی زیرنیازبه تشدید دارد ؟        عادی                   خط زیبا

0.25

3

در جمله های زیرکدام یک از کلمات داخل پرانتز درست است ؟

الف ) انجام کارهای خوب ده برابر ( صواب / ثواب ) دارد .

ب )  هنگام مشکلات باید به فکرچاره و ( گریز / گزیر ) ی عقلانی باشیم .

 پ ) آدم پست و ( خوار / خار ) به چیزهای کوچک فکر می کند .  

 

 

0.25

0.250.25

4

چهار گروه از کلمات زیر نادرست است . شکل صحیح آن ها را بنویسید .

فـَراغ مـُلک                                 لذّت قریب                             فرط استیصال                          غذو هندوستان            

غا یط و فرجام                       حسّ غریب

هایل و ترسناک                             هایل و مانع            

 

1

5

نوع « ان » را در واژه های « گیلان » و « مردان » مشخّص نمایید .

 

0.50

ج

1

نگارش ( 5 نمره )

جملات زیر را ویرایش کنید .

الف) دیده گاه او از روان شناسان دیگر فرق دارد .

 ب ) هر نوجانی ناچاراً گرایشات مختلفی دارد .

 

 

0.50

0.50

2

نوشته های زیر جزءِ کدام نوع نگارش ( تحلیلی - تشریحی - تحقیقی ) هستند ؟

الف ) تربیت انسانی و سنّت ملّی ما                             

ب) کتاب و کتاب خوانی

 پ ) سفرنامه ی ابن بطوطه

0.75

3

عام ترین و رایج ترین را ه تشریح چیست ؟

0.50

4

زندگی نامه گونه ای از نوشته های ...................... است .

0.25

5

چرا در نوشتن زندگی نامه نباید اغراق و بزرگ نمایی کرد ؟

 

0.50

6

مقصود از امروزی کردن نوشته های قدیم چیست ؟

 

0.50

7

بیت زیر را به نثر امروزی بازگردانی نمایید .

     بنده همان بـِه که ز تقصیر خویش

                            عذر به درگاه خدای آورد .  

0.50

8

کلاس خود را حداقل در سه سطر توصیف نمایید .

 

 

 

1

د

1

دستور ( 8 نمره )

جمله ی « نثر تاریخی در قرن پنجم در کتاب تاریخ مسعودی اوج و اعتبار خاصی یافت . » چند تکواژو چند واژه دارد ؟  

الف ) 22 تکواژ و 18 واژه              ب ) 22 تکواژ و 19واژه 

پ )23 تکواژ و 18 واژه                                   ت) 24 تکواژ و 19 واژه 

 

 

0.25

2

جمله ی « نبوغ حافظ در بهره گیری اعجازگونه از کلمات ، شکوه و شوکتی به شعرش بخشیده است . » چند جزئی است ؟ نوع آن را بنویسید .

0.50

3

تعداد تکواژهای کدام جمله ی زیر بیشتر است ؟

 الف ) فقدان نیروی ایمان عامل اصلی تمام ضعف ها در جوانب مختلف فرهنگ و ادب روزگار ما است .

 ب )  وظیفه ی نقد ادبی تجزیه و تحلیل و شکافتن مسائلی است که یک خواننده ی عامی از عهده اش بر نمی آید .

0.25

4

در عبارت « شهریار شاعری است که در زمینه های متنوّع و گوناگون به سرودن اشعار پرداخته است » چند واژه و چند تکواژدارد ؟    الف ) 15 واژه و 26 تکواژ                ب ) 15 واژه و 25 تکواژ

پ ) 16 واژه و 26 تکواژ                        ت ) 16 واژه و 25 تکواژ

0.25

5

تعداد واج های کدام کلمه ی زیر بیشتر از همه ی کلمات دیگر است ؟

هم کلاسی                  سیمین شهری              

پیش دانشگاهی                  دبیرستانی

0.25

6

هسته ی گروه اسمی زیر را مشخّص کنید و بگویید این هسته از چند تکواژ تشکیل شده است ؟

              این دو دانش آموز زرنگ کلاس ما

0.50

7

نوع تکواژهای وابسته را در واژه ی « آزادگان »  مشخّص نمایید .

0.50

8

نهاد جدا و فعل کدام جمله ی زیر مطابقت ندارد ؟

الف ) کاروان به راه خود ادامه دادند.                

ب ) مجلس شورای اسلامی در این باره تصمیم گیری کرد .

0.25

9

گونه ی مؤدّبانه ی « خوردن »  در مورد خود و « خواستن » در مورد مخاطب چگونه است ؟

 

0.50

10

در عبارت زیر کدام قسمت ( جزء ) و به چه قرینه ای حذف شده است ؟

         خدا را شکر .

0.50

11

در عبارت زیر ساختمان فعل ها ( ساده ، پیشوندی و مرکّب ) را تعیین نمایید .

   کسی که به خداوند ایمان بیاورد ، تلاش می کند تا از راه راست برنگردد .

0.75

12

مصدر « خوابیدن » را : الف ) بن مضارع آن را بنویسید .

 ب ) گذرا به مفعول نمایید .

ب ) زمان های ماضی بعید و مضارع اخباری و ماضی مستمررا برای سوّم شخص جمع بسازید .

 

0.25

0.25

0.75

 

13

هر یک از جمله های زیر چند جزئی است ؟ نوع آن ها را مشخّص کنید .

الف ) من این مطلب را از مادرم شنیده ام .

  ب ) دیروز باران شدیدی باریده بود .

 

0.50

0.50

14

نمودار جمله ی استثنائی زیر را رسم نمایید .               

                  عشق یعنی امید به آینده .

 

 

 

 

0.75

15

گروه اسمی « درخت میوه دار » را به یک جمله ی سه جزئی با مفعول تبدیل کنید .

 

0.50

نمره به عدد :                      نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                             امضا

جمع

20

           

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید