ادبیات فارسی سال اول دی ماه 90

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

سوالات امتحان درس ادبیات فارسی ( 1 ) رشته  عمومی

ساعت شروع : 15 : 08

مدت امتحان : 80 دقیقه

دانش آموزان پایه ی اوّل دبیرستان

تاریخ امتحان : 14/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

شهرستان گمیشان

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان             متن سوالات          کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره

 

1

الف) بیت‌های ناتمام زیر را کامل نمایید.

گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد. 

         گفتا خنک ...........................................

 

50/0

2

باغ سلام می‌کند، ……….…………… /  

سبزه پیاده می‌رود، …………….……

50/0

3

گفتم غم تو دارم ، ...................................   / 

گفتم که ماه من شو ، ...............................

50/0

4

چاک شده‌ست آسمان ، غلغله‌ای‌ست در جهان /

عنبر و ...............................................

50/0

 

1

ب ) معنی لغات مشخّص شده‌ی زیر را در جلوی هر یک بنویسید.

توانی به من عطا کن تا در برابر گستاخ ، زانوی دنائت خم نکنم.

 

25/0

2

اسوه‌ی تو عباس بن علی ( ع) است.

25/0

3

امید وارم گذشت‌ها و مهربانی‌ها به خِتام نرسد.

25/0

4

جولقیای سربرهنه می‌‌گذشت.

25/0

5

چوپان از ملازمان خیر بود.

25/0

6

آتشک غَدر نکند وخیانت نیندیشد.

25/0

7

آتشک زمام استران را گرفته بود.

25/0

8

می‌خواهم به سرمنزل غایی سفر خود برسم.

25/0

 

1

ج) دانش‌های ادبی

« تاریخ جهان‌گشا » اثر کیست؟

 

25/0

2

نمونه‌ی اعلای حماسه کدام است؟

25/0

3

کتاب « مثل چشمه ، مثل رود» اثر کیست؟

25/0

4

شاعر هندی که به دریافت جایزه‌ی ادبی نوبل نایل آمد ، کیست؟

25/0

5

آثار ادبی جهان بر اساس ………..و محتوا تقسیم‌بندی می‌شوند.

25/0

6

تراژدی را تعریف نمایید.

25/0

7

هنری‌ترین نوع ادبیّات مردمی چیست؟

25/0

8

یک مورد از مسائل ادبیّات پایداری را بنویسید.

25/0

9

بیت «ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد  /  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد.» چه آرایه‌ای دارد؟

25/0

10

در بیت زیر کدام کلمه استعاره است؟

       در چراغ دو چشم او زد تیغ                 نامدش کشتن چراغ دریغ

25/0

11

در بیت زیرکلمات قافیه را  مشخّص کنید.

     چو یک ماه شد همچو یک سال بود     بَرَش چون بَر رستم زال بود.

50/0

 

1

د) خودآزمایی 

چرا بی‌ادب از لطف پروردگار محروم می‌شود؟

 

50/0

2

مصراع « زمانه بیامد نبودش توان » یعنی چه؟

5/0

3

سمک در گفت‌وگو با سیاه‌گیل چه کسی را برادر خود معرفی می‌کند؟

50/0

4

در بیت«آمد آورد پیش خیر فراز / گفت گوهر به گوهر آمد باز » منظور از گوهر اوّل و دوّم چیست؟

50/0

5

« بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست؟

50/0

6

منظور از « هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند.» چیست؟

50/0

 

1

ه ) درک مطلب  

در عبارت«اندکی نیرویم بخش تا بتوانم بار شادی‌ها و غم‌ها را تحمّل‌کنم.» گوینده چه‌نیرویی از خداوند می‌خواهد؟

 

50/0

2

در مصراع « مردی از شرق برخاست / آسمان را ورق زد. »مقصود از «مرد» کیست؟

25/0

3

در بیت  « بر چنین دختری به آزادی / اختیارت کنم به دامادی » چوپان چه پیشنهادی به خیر می‌دهد؟

50/0

4

«فروبریم»‌در جمله ی « بگذار تا فردا داری در میدان فروبریم.» یعنی چه؟

50/0

5

در بیت « جهان را بلندی و پستی تویی  /  ندانم چه‌ای؟ هر چه هستی تویی » کدام واژه ها به ترتیب عزّت و ذلّت را می‌رساند ؟

50/0

6

با توجه به ابیات زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

    « به گردان لشکر سپهدار گفت :                

                    که این راز باید که ماند نهفت.

     پدر را نباید که داند پسر

                   که بندد دل وجان به مهر پدر

     مگر کان دلاور گو سال‌خورد 

                  شود کشته بر دست این شیرمرد

     از آن پس بسازید سهراب را  

                  ببندید یک شب بر او خواب را »

 الف) مقصود از سپهدار کیست؟

 ب ) چه رازی باید مخفی بماند؟

پ ) « گــَو سال خورد » و « شیر مرد » چه کسانی هستند؟

ب‌)  مفهوم آخرین مصراع چیست؟

 

 

 

 

 

25/0

50/0

50/0

50/0

 

1

و) معنی ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان امروزی بنویسید .

بزن جنگ و بیداد را بر زمین.

 

25/0

2

جز شَرَت نیاید پیش.

25/0

3

تازه پشت لبش سبز شده است.

25/0

4

با تمام دل خود می‌گویم.

25/0

5

بی‌نوایی و تنگ‌چشمی را از دلم ریشه کن ساز .

50/0

6

هر آن‌که از روی نادانی نه اورا گــُزید ، گــَزند او ناچار بدو رسید.

50/0

7

تو مرا کـُشتی و خدای نکـُشت                 مُقبل آن کز خدای گیرد پشت

50/0

8

بکوشیم فرجام کار آن بُوَد      /

               که فرمان ورای جهان‌بان بُوَد.

75/0

9

قطران شراب بسیار بر خود پیمود تا مست گشت و بخفت.

75/0

10

از این خویشتن کشتن اکنون چه سود ؟ /   چنین رفت و این بودنی کار بود.

1

11

چون بسی ابلیس آدم روی هست     /         پس به هر دستی نشاید داد دست.

1

نمره با عدد:                   نام دبیر : مسعودسخندان                   نمره به حروف :                                    امضا

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 36 بازدید
مرتضی

خیلی خوبه .[لبخند]

pegah

خیلی خوب بود ممنون

علی رضا

عالی بود