زبان فارسی 3 عمومی دی 86

 

سؤالات امتحان نهایی درس زبان فارسی 3 رشته ریاضی فیزیک- علوم تجربی

الف) زبان شناسی (4 نمره)

1- با استفاده از روش ساختن واژه های جدید، از واژه «گل» یک واژه مشتق بسازید.

2- میان دو واژه «سیر» و «خوراکی» کدام رابطه معنایی برقرار است؟

1) تضمن          2) ترادف              3) تناسب                 4) تضاد

3- الگوی هجایی واژه «اُنس» را بنویسید.

4- از چه طریقی می توان به معنای متفاوت «بوستان» در دو جمله زیر پی برد؟

        - با خواندن بوستان درهای اندیشه سعدی به رویم گشوده شد.

        - تفرج در بوستان کودک خیالم را به بازی واداشت.

5- واژه مشخص شده در بیت ، زیر در گذر زمان مشمول کدام یک از وضعیت های چهارگانه شده است؟

«چو سوفارش آمد به پهنای گوش            ز شاخ گوزنان برآمد خروش»

6- برای پیدایش هریک از موارد زیر کدام نقش زبان بهره گرفته شده است؟

الف) ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون             نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

ب) آیا می دانی که نمایشگاه نقاشی در نگارخانه آفتاب برگزار می شود؟

7- چرا تولید واحد زبانی «سرخ های گل ایران طبیعت» نادرست است؟صحیح آن را بنویسید.

ب) نگارش (5نمره)

1- با توجه به جمله زیر «در مسابقات ملی شطرنج تیم نوجوانان ژاپن از تیم ظطرنج ایران باختند.»

 - دلیل غلط بودن جمله را ذکر کنید.

- جمله را ویرایش کنید.

- ویرایش جمله فوق مربوط به کدام نوع ویرایش است؟

2- استفاده درست از نشانه های خط فارسی ، مربوط به ویرایش ............. است.

3- دلیل امتیاز تاریخ بیهقی از کتابهای دیگر تاریخی چیست؟

4- بیت زیر را بازگردانی کنید.

«اگر هوشمندی به معنی گرای              که معنی بماند نه صورت به جای»

5- منابع فرعی رابط در امر تحقیق کدام است؟

6- با استفاده از دو آرایه ی «حس آمیزی» و «جان بخشی» شکفتن یک گل را در سه سطر توسیف کنید.

7- با استفاده از ضرب المثل «دهنه جبش را تار عنکبوت گرفته» مطلبی طنز آمیز در چهار سطر بنویسید.

ج)دستور (8 نمره)

1- با توجه به جمله ی «راه های مطالعه و تحقیق برای پژوهش گران جوان باز است.» به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) جمله فوق از چند واژه تشکیل شده است؟

ب) تعداد تکواژ جمله مورد نظر ......... است.

           1) 14 تکواژ               2) 15 تکواژ               3) 16 تکواژ              4) 17 تکواژ

ج) یک تکواژ وابسته اشتقاقی بیابید.

د) «برای» چه نوع تکواژی است؟

2- برای کدام یک از اسم جمع های زیر فقط فعل مفرد به کار می رود؟

 1) شورا           2) ملت             3) مردم                4) هر سه مورد

3- کدام یک از فعل های زیر با استفاده از تکواژ گذرا ساز ، تبدیل به فعل گذرا به مفعول و متمم می شود.

1) کشید           2) چرخید               3) خوابید             4) ترسید       

4- با توجه به جمله ی «تا ساعتی دیگر از خانه مادر بزرگم می روم» به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) فعل جمله را تبدیل به «ماضی مستمر» کنید.

ب) گونه مؤدبانه فعل جمله را بنویسید.

5- با توجه به جمله زیر پاسخ دهید:

«مصاحبه با بزرگان فرهنگ و ادب ، از طریق رسانه های گروهی جهت شناخت مفاخر جامعه ضروری است.»

الف) کدام واژه به متمم اسم نیاز دارد؟

ب) متمم اسم کدام کلمه است؟

ج) کدام واژه معطوف است؟

6- جمله زیر را با گذرا کردن فعلش بازنویسی کنید.

«سایه ی هما بر سر موجودات جهان افتاد»

7- در جمله «انوری در ستایشگری از شاعران زمان خود سبقت می گیرد.»

الف) وابسته ی وابسته را مشخص کنید ونمودار پیکانی آن را رسم نمایی.

ب) واژه ی «ستایشگری» را بر اساس ترتیب اجزای سازنده ، تا مرحله تکواژ تجزیه کنید.

8- با توجه به جمله زیر ، به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

«حکیم ابوالقاسم فردوسی ، برجسته ترین حماسه سرای ایران و جهان ، با خلق اثر عظیم خود ، پرچم افتخار را در سراسر جهان برافراشت.»

الف) در عبارت بالا یک واژه مرکب بیابید.

ب) واژه «سراسر» از نظر ساخت چگونه است؟

ج) کدام کلمه «شاخص» است؟

د) فعل جمله از نظر ساختمان چگونه است؟

ه) یک نقش تبعی بیابید و نوع آنرا بنویسید.

و) کدام واژه «صفت مضاف الیه» است؟ نمودار پیکانی آن را رسم کنید.

9- نمودار صحیح جمله زیر را رسم کنید و جمله را در نمودار قرار دهید.

«در بی کران هستی چگونه خودت را دانای کل می پنداری؟»

د) املا و بیاموزیم (3 نمره)

1- در هر یک از اشعار زیر با توجه به معنای واژه های هم آوا ، کاربرد کدام واژه درست است؟

الف) بیا که قصر (اَمَل ، عمل) سخت سست بنیاد است.

ب) از محبت (خوارها ، خارها) گل می شود.

2- با توجه به عبارت «عطر دلنواز یاس های سپید ، مشام رهگذران را می نوازد.» به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف- در کدام واژه ، ابدال نمود نوشتاری یافته است؟

ب- فرایند واجی افزایش در کدام عبارت دیده می شود؟

3- با توجه به عبارت «سحرگاهان  که می شود شاخه ای میزبان بلبلی نغمه خوان ، تو کدامین حضور را میزبانی؟»

الف) واج میانجی در واژه «شاخه ای» کدام است؟

ب) پسوند «ان» در واژه مشخص شده به چه معنی است؟

4- در جمله ی «الهی ترسانم به بدی خود» چه عاملی باعث بوجود آمدن شیوه بلاغی شده است؟

5- در کدام یک از گزینه های زیر غلط املایی دیده می شود؟ آن را تصحیح کنید.

1) غالب نمادین          2) صواب مصلحت            3) کلمه مهمل             4) خرد و دها

6- در عبارت زیر املای کدام واژه غلط است؟ صحیح آنرا بنویسید.

کتب کشف المحجوب و مرصادالعباد ، در حوضه ی عرفان جایگاه ویژه ای دارند؟  

 

 

/ 0 نظر / 201 بازدید