ادبیات فارسی 1 خرداد 84 الف کشوری

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیّات فارسی (1) گروه ( الف )

تاریخ امتحان : 07/03/1384

ساعت شروع :   8 صبح  

مدّت امتحان : 80 دقیقه

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

بیان معنی شعر و نثر (‌6 نمره )

خانه ها درست از سینه ی خاک در آمده بودند .

 

25/0

2

سه ماه بود موی سر باز نکرده بودیم .

25/0

3

معلّم رنگ را نگارین می ریخت .

25/0

4

سمک و آتشک نگاه می داشتند .

25/0

5

هر آن سرگرانی که من کردم اوّل

                          جهان کرد از آن بیشتر سرگرانی

50/0

6

خدا آن ملّتی را سروری داد   

                                 که تقدیرش به دست خویش بنوشت .

50/0

7

سخن نه بر جایگاه ، اگرچه خوب باشد ، زشت نماید .

50/0

8

مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند .

75/0

9

مرا مشّاطه ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می نامند .

75/0

10

چون رایت عشق آن جهان گیر 

                                شد چون مَه لیلی آسمان گیر

1

11

خرامان بشد سوی آب روان 

                                    چنان چون شده باز جوید روان

1

ب

1

معنی لغت ( 2 نمره )

بنشاند چو ماه در یکی مهد 

 

25/0

2

خدایی اوراست درخورنده .

25/0

3

غدر نکند و خیانت نیندیشد .

25/0

4

مساجد نزدیک بود به دارالاماره .

25/0

5

معلّم مشوّش بود .

25/0

6

به زبان تازی گفتم .

25/0

7

پرندگان از مواهب طبیعت برخوردار می شوند .

25/0

8

زیب از بنفشه دارد و از نازبوی ، ‌بوی .

25/0

ج

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

در جمله ی « نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر »‌چه آرایه ای به کار رفته است ؟

 

25/0

2

در ادبیّات غرب به نمایشی که تصویر ناکامی اشخاص برجسته است ، ....................... می گویند .

25/0

3

دو موضوع قالب چهارپاره را نام ببرید .

50/0

4

غزل اجتماعی در چه دوره ای در ایران رواج یافت ؟ یک شاعر از این دوره نام ببرید .

50/0

5

دو ویژگی مهمّ شعر سهراب سپهری را بنویسید .

50/0

6

پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید .

الف ) بحر در کوزه                 ب ) نوای کوهسار

50/0

7

در بیت زیر «‌مشبّه » و «‌مشبّهٌ به » را مشخّص کنید .

ز سم اسب می چرخید بر خاک             به سان گوی خون آلود ،‌سرها

50/0

د

1

با توجّه به شعر و متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

     الف ) من تفنگم در مشت   /    کوله بارم بر پشت   /   بند پوتینم را محکم می بندم   /   پسر می پرسد :   /   تو چرا می جنگی ؟   /   با تمام دل خود می گویم:   /   تا چراغ از تو نگیرد دشمن .

1) « بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست ؟           

2 ) منظور شاعر از «‌ چراغ »‌ چیست ؟

 

 

50/0

50/0

2

ب ) بار اوّل که پیرمرد را دیدم در کنگره ی نویسندگانی بود که خانه ی فرهنگ شوروی در تهران عَلَم کرده بود ؛ دیگر شعرا کاری به کار او نداشتند . من هم که شاعر نبودم و توی جماعت بُر خورده بودم . به همین طریق بود که دست آخر با حقارت های زندگی هامان اخت شد . هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته اند .

1 - منظور نویسنده از « پیرمرد »‌کیست ؟                        

 2 - «‌عَلَم کرده بود »‌یعنی چه ؟

3 - « توی جماعت بُر خورده بودم »‌یعنی چه ؟

4 - نویسنده ی این متن کیست ؟

5 - منظور نویسنده از جمله ی « هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند »‌چیست ؟

 

 

 

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

3

در مصراع « چو رخت خویش بر بستم از این خاک » ،‌«‌رخت بر بستن »‌کنایه از چیست ؟

50/0

ه

1

خودآزمایی ( 4 نمره )

مصراع «‌زمانه بیامد نبودش توان »‌یعنی چه ؟

 

50/0

2

منظور از « گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد » چیست ؟

50/0

3

مفهوم «‌بنای زندگی بر آب می دید » ‌را بنویسید .

50/0

4

چرا علیرضا قزوه نام سفرنامه ی خود را «‌پرستو در قاف » گذاشته است ؟

50/0

5

در بیت زیر منظور از «‌مرغ اسیر » چیست ؟

       ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است

                    مسلک مرغ گرفتار قفس هم چو من است .

50/0

6

در بیت زیر از نظر شاعر «‌دیده ور »‌ چه کسی است ؟

      ولی با من بگو آن دیده ور کیست

                  که خاری دید و احوال چمن گفت

50/0

7

منظور از «‌لباس می پوشد تا خود را بپوشد »‌چیست ؟

50/0

8

مصراع «‌رانده ست جنون عشق از شهر به افسونم »‌یادآور کدام داستان است ؟

50/0

و

1

حفظ شعر ( 1 نمره )

فراش خزان ورق بیفشاند                       ..........................

 

50/0

2

در آن نوبت که بندد دست ................ به پای سرو کوهی دام / گَرَم یادآوری یا نه ، من از ........... نمی کاهم .

50/0

 

                               موفق باشید .                                                             جمع نمرات

20

         

 

/ 0 نظر / 32 بازدید