زبان فارسی 3 عمومی دی 88 کلاسی

نام ونام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 17/10/88

سؤالات درس زبان فارسی ( 3 )

ساعت شروع :   30 :  10 صبح   

مدّت امتحان : 85 دقیقه

رشته : علوم تجربی

پایه : سوّم متوسطه

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

مُـــــــــــــــــهر آموزشــگاه

شهرستان گمیشان

استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

الف

1

زبان شناسی  ( 4 نمره )

پر کنید : زبان وسیله ی ................................ در بین انسان هاست و کوچک ترین واحد آن ......... است .

 

0.50

2

الگوی هجایی کلمات « ابر » و « نور » را بنویسید .

 

0.50

3

در تولید هر یک از واحدهای زبانی زیر کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است ؟

الف ) ماچر

ب ) دبیر خدیجه سیمین ستان کبری شهر

پ ) پرنده آسمان آبی را نشاند .

0.75

4

برای رعایت نشدن قاعده ی نحوی یک مثال بزنید .

0.25

5

کلمه ی « زمین » در جمله ی « زمین کروی شکل است .» در معنی مستقیم خود است یا معنی غیر مستقیم ؟

0.25

6

فعل « زد » را در دو جمله با معانی مختلف به کار ببرید .

 

0.50

7

هر یک از کلمات زیر در طول تاریخ مشمول کدام یک از وضعیّت های چهارگانه شده است ؟

الف ) سپر                                 ب ) دیوار

0.50

8

هر یک از کلمات زیر با استفاده از کدام روش ساخته شده است ؟

چهلچراغ         عروسک                   هُما

0.75

ب

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

شکل درست همزه را در کلمه ی « اشم/ ء / زاز » بنویسید  .       

 

0.25

2

کدام کلمه ی زیرنیازبه تشدید دارد ؟  عادی     خط زیبا

0.25

3

در جمله های زیرکدام یک از کلمات داخل پرانتز درست است ؟

الف ) جمعیّت زیادی ( ازدهام / ازدحام ) کرده بودند.

ب )  هنگام مشکلات باید به فکر چاره و ( گریز / گزیر ) باشیم .

 پ ) هر کسی ( صلاح / سلاح ) خود را تشخیص بدهد .

 

 

0.25

0.250.25

4

شیوه ی بیان کدام جمله ی زیر ادبی است ؟

الف ) بیامرز مرا به خوبی خود .                        ب ) من از بدی خودم می ترسم .

0.25

5

نوع « ان » را در واژه های « پائیزان » و « گیاهان » مشخّص نمایید .

 

0.50

6

واج میانجی را در کلمات « نیاکان » و « زانوان » نشان دهید .    

 

0.50

7

شکل صحیح کلمات نادرست زیر را بنویسید .

فرط استیسال                               قانع و متقائد

0.50

ج

1

نگارش ( 5 نمره )

جملات زیر را ویرایش کنید .

الف) دیده گاه او از روان شناسان دیگر فرق دارد .

 ب ) هر نوجانی ناچاراً گرایشات مختلفی دارد .

 

 

0.50

0.50

2

نوشته های زیر جزءِ کدام نوع نگارش ( تحلیلی - تشریحی - تحقیقی ) هستند ؟

الف ) تربیت انسانی و سنّت ملّی ما                              ب) کتاب و کتاب خوانی

 پ ) سفرنامه ی ابن بطوطه

0.75

3

عام ترین و رایج ترین را ه تشریح چیست ؟

0.50

4

زندگی نامه گونه ای از نوشته های ...................... است .

0.25

5

چرا در نوشتن زندگی نامه نباید اغراق و بزرگ نمایی کرد ؟

 

0.50

6

مقصود از امروزی کردن نوشته های قدیم چیست ؟

 

0.50

7

بیت زیر را به نثر امروزی بازگردانی نمایید .

     از دست و زبان که برآید ؟

                       کز عهده ی شکرش به در آید .

 

0.50

8

کلاس خود را حداقل در سه سطر توصیف نمایید .

 

 

 

1

د

1

دستور ( 8 نمره )

تعداد واژه ها و تکواژهای جمله ی زیر را بنویسید .

    دانش آموزان سال سوّم امتحان زبان فارسی دارند .

 

0.50

2

جمله ی « احترام به بزرگ تر نشانه ی ادب است . »  چند گروه دارد ؟ تعداد واج های هسته ی گروه اسمی دوّم را بنویسید .

0.50

3

تعداد واج های کدام کلمه ی زیر  بیشتر از دیگر کلمات است ؟

    کاشانه                       آبادانی                  همکلاسی          دبیرستانی           سیمین شهری

0.25

4

تکواژهای آزاد و وابسته را در واژه ی « باغداری » نشان دهید .

0.75

5

تعداد واژه های کدام جمله ی زیر کمتر است ؟

 الف ) شهریار شاعری است که در زمینه های مختلف به سرودن اشعار پرداخته است .

 ب )  دکتر محمّد معین استاد دانشگاه تهران و مؤلّف فرهنگ لغت بود .

0.25

6

نهاد جدا و فعل کدام جمله ی زیر مطابقت ندارد ؟

الف ) کاروان به سلامتی برگشت .

ب ) هر کس باید به فکر خودش باشند .

0.25

7

گونه ی مؤدّبانه ی « گفتن »  در مورد خود و مخاطب چگونه است ؟

0.50

8

در عبارت زیر کدام قسمت ( جزء ) و به چه قرینه ای حذف شده است ؟

         او ما را به مهمانی دعوت کرد و ما نپذیرفتیم .

0.50

9

عبارت « دوست داریم » را به عنوان فعل مرکّب در یک جمله به کار ببرید .

 

0.25

10

مصدر « چسبیدن » را : الف ) گذرا به مفعول نمایید .

ب ) مضارع اخباری سوّم شخص جمع بسازید و در یک جمله به کار ببرید .

 

پ ) جمله ی بالا را مجهول کنید .

0.25

0.50

 

0.25

11

هر یک از جمله های زیر چند جزئی است ؟ نوع آن ها را مشخّص کنید .

الف ) مسلمانان شهامت و شجاعت را از امام حسین ( ع ) می آموزند .

  ب ) دیروز باران شدیدی بارید .

 

0.50

0.50

12

نمودار جمله ی استثنائی زیر را رسم نمایید .           عشق یعنی لحظه های نابِ ناب

 

 

 

 

 

0.75

13

اگر با فعل های زیر جمله بسازیم ، جمله های ما چند جزئی و از چه نوعی می شود ؟

 * رنجیده اند .                                                           * خواهیم گرفت .

0.50

14

آیا می توان نهاد جمله ی زیر را حذف کرد ؟ چرا ؟

    ما دانش آموزان سال سوّم تجربی امتحان زبان فارسی داریم .

0.50

15

فعل « می شناختید » را با حفظ شخص به ماضی نقلی و  مضارع التزامی تبدیل کنید .

 

0.50

نمره به عدد :                         نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                  امضا

جمع

20

           

 

 

/ 1 نظر / 102 بازدید
الی

کاش همه معلمها مثل شما بودند