ادبیات فارسی 1 سال اول دبیرستان

باسمه تعالی            سازمان آموزش و پرورش استان گلستان        کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی    اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره‌ی دانش‌آموزی:

تاریخ امتحان :    09  /03/1390

سؤالات امتحان درس ادبیّات فارسی ( 1 )

رشته : عمومی

ساعت شروع :     8     صبح

مدّت امتحان :  75  دقیقه

دانش‌آموزان پایه‌ی اوّل متوسّطه

دبیرستان  

شهرستان گمیشان

مُهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

حفظ شعر : جاهای خالی بیت‌های ناتمام زیر را با کلمات مناسب کامل نمایید . ( 4 مورد )

وزان دل‌خستگانت راست ............. فراهم            /   تو را من .................. در راهم .  

 

50/0

2

در آن نوبت که بندد دست .............. به پای سرو کوهی دام    /    گرم ............... یا نه   /   من از یادت نمی‌کاهم .

50/0

3

ما را سر باغ و بوستان نیست      ..................................

50/0

4

................................            آسوده که بر کنار دریاست .

50/0

ب

 

در عبارات و مصراع‌های زیر معنی لغات مشخّص شده را بنویسید .(برای هر لغت تنها یک معنی کافیست . )

1 - راهی به مراتب قُرب نداری .

2 - مرا زینت‌بخش ریاحین و ازهار می‌نامند .

 

50/0

3 - معلّم از مخمصه رسته بود .

    4 - زیب از بنفشه دارد و از نازبوی ، بوی .

50/0

5 - حاکم جیره و مواجب این همه جمعیّت را از کجا می‌دهد ؟            

 6 - اشتر طلبید و محمل آراست .

50/0

7 - تحصیل باید با فراغ‌بال و تأنّی انجام گیرد .                                     

 8 - بعد از دو سال تازه سر حرف من افتاده‌اند.

50/0

پ

1

دانش‌های ادبی   ( 3 نمره / 11 سؤال )

هر یک از توضیحات زیر درباره‌ی چه کسی است ؟

الف ) او از خدمتگزاران صدیق جمهوری اسلامی ایران ، فیلم‌ساز و سردبیر مجله‌ی ادبی سوره بود . از آثار تلویزیونی او می‌توان به مجموعه‌های « خان‌گزیده‌ها » و « روایت فتح »‌ اشاره کرد .

ب ) نقّاش و شاعر معاصر که در کاشان متولّد شد. شعر او ساده ، بی‌آلایش و لبریز از مفاهیم عرفانی است. کتاب او« اتاق آبی » نام دارد .

 

 

25/0

 

25/0

2

کدام کتاب زیر از نظر نوع ادبیّات تعلیمی با بقیّه متفاوت است ؟

الف ) گلستان ب )‌ بوستان   ج )‌ قابوس‌نامه   د )‌ گلشن راز

25/0

3

کتاب شعر « مثل چشمه ، مثل رود » از کدام شاعر معاصر زیر است ؟

الف )قیصر امین‌پور  ب ) محمّدرضا عبدالملکیان  ج ) نیما یوشیج

25/0

4

پر کنید : شعر« در امواج سند » در قالب ............... سروده شده است .

25/0

5

پر کنید : گونه‌ای از ادبیّات که بیانگر عواطف و آرزوها و غم‌ها و شادی‌های انسان است ، ادبیات ............ نام دارد .

25/0

6

پر کنید :« محمّدتقی بهار » قصیده را به سَبْک ......... می‌سرود .

25/0

7

ارزشمندترین اثر « علّامه دهخدا » چه نام دارد ؟‌

25/0

8

در بیت زیر کدام کلمات ردیف هستند ؟

 کنون رزم سهراب و رستم شنو   دگرها شنیدستی این هم شنو

25/0

9

در جمله‌ی « کم کم شهری سپید پوش به استقبالمان می‌آید . » کدام آرایه‌ی ادبی زیر به کار رفته است ؟

 الف ) ‌تشبیه    ب ) استعاره    پ ) ‌تشخیص     ت ) کنایه

25/0

10

کدام بیت زیر مراعات نظیر دارد ؟

   الف ) بیستون بر سر راه است مباد از شیرین     

                             خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید .

 ب )  گفتند به اتفاق یک‌سر      کز کعبه گشاده گردد این در

25/0

11

در شعر زیر «‌ مشبّه » ‌یا «‌ مشبّهٌ‌به »‌ را مشخّص کنید .

هر دم به روی من/ گویدعدوی من/کاین شیوه دری تو  / چون دود می‌رود .

25/0

ت

1

خودآزمایی

با توجّه به داستان «‌خیر و شر »‌ منظور از «ریگ آبدار »‌در بیت زیرکیست ؟

    حالی آن لعل آبدار گشاد          پیش آن ریگ آبدار نهاد

 

50/0

2

با توجّه به درس «در امواج سند»منظور از « ‌سدّ روان »‌ در بیت زیر چیست ؟

از این سدّ روان در دیده‌ی شاه   ز  هر موجی هزاران نیش می‌رفت .

50/0

3

« ‌هلن کلر » پس از بیماری به وسیله‌ی کدام یک از حواس پنجگانه‌ی خود با جهان خارج ارتباط داشت ؟

50/0

4

اصطلاح « ‌به روی بزرگوار خود نیاوردن »‌ کنایه از چیست ؟

50/0

5

منظور از « ‌لباس می‌پوشد تا خود را بپوشد . ‌» چیست ؟

50/0

6

منظور از جمله‌ی «‌ هم‌چون مروارید در دل صدف کج و کوله سال‌ها بسته ماند . » چیست ؟

50/0

ث

1

درک مطلب

با توجّه به ابیات :

   جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا        نمانَد در این خانه‌ی استخوانی

   متاعی که من رایگان دادم از کف    تو گر می‌توانی مده رایگانی

الف ) منظور از «‌خانه‌ی استخوانی » ‌چیست ؟           

ب )‌ در بیت دوّم کدام کلمه استعاره است ؟

 

50/0

2

در بیت«دلیر جوان سر به گفتار پیر  / بداد و ببود این سخن دل‌پذیر»،«‌دلیر جوان » و «‌ پیر »‌ چه کسانی هستند؟

50/0

3

منظور از «‌ دریای خون »‌ در بیت زیر چیست ؟

درآن دریای خون در قرص خورشید  غروب آفتاب خویشتن دید .

50/0

4

با توجّه به شعر « من تفنگم در مشت    /    کوله‌بارم بر پشت   / بند پوتینم را محکم می‌بندم »‌  بند پوتین را محکم بستن کنایه از چیست ؟

50/0

5

مفهوم مصراع دوّم بیت« گفتند به اتّفاق یک سر       کز کعبه گشاده گردد این در   »  چیست ؟

50/0

6

مفهوم کنایی «‌ پی بردیم راه دست خودش هم نیست . » را بنویسید.

50/0

7

معادل امروزی عبارت‌های « بخواستم رفت » و « برنشین » را بنویسید .

50/0

8

مقصود از« خورشید علم » در عبارت« در قبرستان بقیع آن سنگ سوّمی قبر خورشید علم است . » کیست ؟

50/0

ج

1

معنی و مفهوم بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

خدایی اوراست درخورنده .

 

25/0

2

چنان نباشیم که خود را فقط تن بینگاریم .

25/0

3

احدی اعتنا به شأن او نمی‌کند .

25/0

4

سه ماه بود که موی سر بازنکرده بودیم .

25/0

5

در این کار تعبیه‌ای هست .

50/0

6

به موج آویز و از ساحل بپرهیز .

50/0

7

صوفیّه برای اعتکاف در مسجد خلوت می‌گـُزیدند .

50/0

8

چون بسی ابلیس آدم‌روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست

75/0

9

جهد کن اگرچه اصیل و گوهری باشی ، گوهر تن نیز داری  که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بُوَد .

75/0

10

آن کسی را که در این مـُلک سلیمان کردیم   

ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است .

1

11

از جلوه‌ی سبز و سرخ طرح چمنی ریزم        

 گشته است خـُتن صحرا از بوی دلاویزم .

1

 

سربلندی  و موفّقیت شما عزیزان آرزوی من است .             سخندان

20

 

/ 2 نظر / 76 بازدید
rezvan

khoob bod age mishe sooalat ra dars be dars koonid ba tashakoor[لبخند]

بد نبود