تاریخ ادبیات 2 خرداد 85

امتحان تاریخ ادبیّات ایران و جهان (2) سال سوّم ادبیّات و علوم انسانی در خرداد ماه  1385    تاریخ امتحان : 02/03/1385                        

نام و نام خانوادگی : .......................................   کد دانش آموزی :     ..............................مدّت امتحان : 80 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

1

سبب تشتّت و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ایلخانان چه بود ؟

 

5/0

2

کدام اثر عبید زاکانی منثور نیست ؟ الف) صدپند   ب) موش و گربه  ج) اخلاق الاشراف   د) رساله ی دلگشا

25/0

3

دو مثنوی از هفت اورنگ جامی را نام ببرید .

5/0

4

نویسندگان ((تاریخ جهانگشا )) و (( جامع التّواریخ)) چه کسانی هستند ؟

 

5/0

5

پدر مرثیه سرایی فارسی کیست ؟ الف) وحشی بافقی  ب) محتشم کاشانی  ج) ابن یمین فریومدی  د) خواجوی کرمانی

25/0

6

چرا به کلیم کاشانی لقب خلّاق المعانی ثانی داده اند ؟

 

5/0

7

کدام کتاب زیر به قصد انتقاد از ایرانیان عصر قاجار و برخی ازآداب و رسوم آن زمان نوشته شده است؟

الف) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ    ب) مسالک المحسنین   ج) حاجی بابای اصفهانی    د) شرح زندگانی من

25/0

8

قالب عمده ی شعر در عصر هاتف چه بود ؟

25/0

9

شاهکار سخنوری هاتف چیست ؟

25/0

10

کدام یک از آثار صبای کاشانی به تقلید از بوستان سعدی است ؟

 الف)عبرت نامه           ب) گلشن صبا             ج) شهنشاه نامه           د) خداوند نامه

25/0

11

آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای اهمّیّت و ارزش است ؟

 

 

5/0

12

دو مورد از عواملی را که درآستانه ی مشروطه سبب دگرگونی چهره ی فرهنگی جامعه ی ایران شد ،بنویسید؟

 

 

 

5/0

13

دو مورد از برجسته ترین درون مایه های شعر عصر بیداری را نام ببرید .

5/0

14

دسته بندی آثار دهخدا را با دو مثال برای هر دسته بنویسید .

 

 

5/1

15

ویژگی عمده ی شعر و شاعر ی نسیم شمال چیست ؟

 

 

1

16

محتوا و مایه ی اصلی غزل های فرّخی یزدی را بنویسید .

 

1

17

عنوان سعدی نو به کدام شاعر اختصاص یافت ؟چرا ؟

 

5/0

18

حلقه ی اتصال پیشگا مان شعر نو ، مرکز عمده ی آنان و سنگر هایشان را نام ببرید .

 

1

19

نخستین منظومه ی نیما چه نام داشت و در چه قالبی سروده شد ؟

 

5/0

20

عقیده ی نیما را درباره ی وزن وقافیه در شعر بنویسید .

 

 

نام ونام خانوادگی : ................................................

1

21

نام اصلی نیما یوشیج چه بود ؟

5/0

22

اشعار نیمایی شهریار از نظر مضمون چه ویژگی هایی دارند ؟

 

1

23

نام اصلی مهرداد اوستا چیست ؟  چهار اثر او را نام ببرید ؟

 

 

5/1

24

سوررئالیست ها از نظرا ت چه کسی در روان کاوی بهره می گرفتند ؟

25/0

25

کدام شاعر  شیفته ی جامی بود؟       الف) فدریکوگارسیا لورکا             ب) لویی آراگون

25/0

26

دو عنصر از عناصر سازنده ی دوران مدرن را نام ببرید .

5/0

27

ادب مولّد یا مُحدَث در ادبیّات عرب یعنی چه ؟

 

5/0

28

شاعران« بلاد مهجر » چه کسانی بودند ؟ درون مایه ی شعر آنان چه بود ؟

 

 

1

29

چرا سال 1967 را باید نقطه ی عطفی در ادبیّات عرب به شمار آورد ؟

 

1

30

برای گزینه های سمت راست تنها یک مورد از سمت چپ انتخاب کنید .

(توجّه : در سمت چپ چند گزینه اضافه است . )

الف) جرجی زیدان  (               )                                  1- العبرات            

ب ) مصطفی لطفی المنفلوطی   (             )                 2-قهوه خانه ی باشوره

ج) جبران خلیل جبران    (              )                            3- محلّه ای در قاهره

د) نجیب محفوظ (               )                                     4- جکایت جدّی

ه) یوسف ادریس (              )                                     5- ابومسلم خراسانی

و) جمال بنّوره (                  )               6- ملکه ی زنوبیا           8- سرگشتگی در بلاد شام

                                                       7- اشک و لبخند                9- شب تابستان

 

 

                                مؤفّق و سربلند باشید .          

5/1

جمع نمره با عدد :                                            نام دبیر : مسعود سخندان

جمع نمره با حروف:                                                     امضا

نمره ی تجدید نظر اوّل :                                                        نام و امضای مصحّح :.......................................

نمره ی تجدید نظر دوّم :                                                        نام و امضای مصحّح :.......................................

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید