ادبیات فارسی 1 خرداد 84 گروه غایبین موجه

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیّات فارسی (1) گروه غایبین  

تاریخ امتحان : 29/03/1384

ساعت شروع :   8 صبح

مدّت امتحان : 80 دقیقه

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

بیان معنی شعرو نثر ( 6 نمره )

رقعه ای نوشتم .  

 

25/0

2

ستاره مان از اوّل مطابق نیامد .  

25/0

3

پی بردیم راه دست خودش هم نیست .  

25/0

4

قطران بر خود گرفت که این کار بکند .  

25/0

5

بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را .  

50/0

6

از آن ، این داستان گفتم که امروز                       بدانی قدر و بر هیچش نبازی

50/0

7

کاین شیوه ی دری تو چون دود می رود .

50/0

8

از آن برد گنج مرا دزد گیتی                    که در خواب بودم گَه پاسبانی

75/0

9

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی          بکشتی مرا خیره از بدخویی

75/0

10

تا گرمابه بان ما را دَمَکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم .

1

11

حالی آن لعل آبدار گشاد                         پیش آن ریگ آبدار نهاد

1

ب

1

معنی لغت ( 2 نمره )

دشمن در برابر ایمان جُنود خدا متّکی به ماشین پیچیده ی جنگ است .

 

 

 

2

2

دل شیطان را از رُعب و وحشت می لرزانند .

3 - کودک با سماجت گفت .

4

هر که در مَسلَخ گرمابه بود ،‌ برخاست .

5 - تحصیل باید با فراغ بال و تأنّی انجام گیرد .

6

هر ساله به جست و جوی تسلّایی می رفت .

7 - از تُنگ شکر ست ،‌ قیمت تر و عزیزتر

8

گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید .

ج

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

ارزشمندترین اثر دهخدا چه نام دارد ؟  

 

25/0

2

موضوع کتاب «‌پرستو در قاف » چیست ؟

25/0

3

ملک الشّعرای بهار قصیده را در چه سبکی می سرود ؟

25/0

4

دو ویژگی اصلی حماسه را ذکر کنید .

50/0

5

دو مورد از موضوعاتی که در شعر و نثر دوره ی مشروطه باز گفته می شود ، بیان کنید .

50/0

6

در بیت « فرزند عزیز را به صد جهد  /  بنشاند چو ماه در یکی مهد » ( مشبّه و مشبّهٌ به ) ‌را مشخّص کنید .

50/0

7

نام پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید .

الف ) گلشن راز           ب ) اسکندر نامه                ج ) با کاروان حُلّه

75/0

د

1

خودآزمایی ( 4 نمره )

 با توجّه به مصراع « به گردان لشکر سپهدار گفت » مقصود از « سپهدار »کیست ؟

 

50/0

2

در بیت « آمد آورد پیش خیر فراز    گفت گوهر به گوهر آمد باز » مقصود از گوهر اوّل و دوّم چیست؟

 

3

حرف « ک »‌در «‌خُرجینک »‌ به چه معناست ؟ یک نمونه ی دیگر ذکر کنید .

50/0

4

جمله ی « می خواهم بحر را در کوزه ای بریزم » یعنی چه ؟

50/0

5

در دریس « کلاس نقّاشی » کشیدن چه قسمتی از اسب برای معلّم مشکل بود ؟ او برای حلّ مشکل خود چه چاره ای اندیشید ؟

50/0

6

منظور از « لباس انسان پرچم کشور وجود اوست » چیست ؟

50/0

7

اصطلاح « به روی بزرگوار خود نیاورده »‌کنایه از چیست ؟ معادل امروزی آن را بنویسید .

50/0

8

معادل امروزی « برنشین »‌ و « دررویم » را بنویسید .

50/0

ه

1

درک مطلب ( 4 نمره )

با توجّه به شعر زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

     چون رایت عشق آن جهان گیر             شد چون مَه لیلی آسمان گیر

          برداشته دل ز کار او بخت              درماند پدر به کار او سخت

         خویشان همه در نیاز با او                هر یک شده چاره ساز با او

         بیچارگی ورا چو دیدند                 در چار گری زبان کشیدند

         گفتند به اتّفاق یک سر               کر کعبه گشاده گردد این در

الف ) این شعر در چه قالبی سروده شده است ؟

ب ) مفهوم کنایی « آسمان گیر شدن » در بیت اوّل چیست ؟

پ ) در بیت چهارم «‌زبان کشیدند » یعنی چه ؟

ت ) مصراع دوّم بیت پنجم به چه معناست ؟

 

 

 

 

 

 

 

50/0

50/0

50/0

50/0

2

منظور از « خاک تن » در بیت زیر چیست ؟

     قطره ی علم است اندر جان من          وارهانش از هوا وز خاک تن

50/0

3

مصراع دوّم بیت « بدو گفت کاین بر من از من رسید  /  زمانه به دست تو دادم کلید » به چه مفهومی است ؟

50/0

4

عبارت «‌همیشه نان سواره باشد و او پیاده به چه معناست ؟

50/0

5

منظور از « دریای خون » در بیت زیر چیست ؟

   در آن دریای خون در قرص خورشید            غروب آفتاب خویشتن دید .

50/0

و

1

حفظ شعر ( 1 نمره )

روزی تر و خشک ما بسوزد              .................................

 

50/0

2

تو را من چشم در راهم ...................... / که می گیرند در شاخ ....................... سایه ها رنگ سیاهی .

50/0

 

                               موفق باشید .                                                             جمع نمرات

20

           

 

/ 2 نظر / 45 بازدید
به سراغ من اگر می آیی ...

"_/-__"|:|_ به سراغ من اگر می آیید. پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصدک هایی است که خبر می آرند از گل واشده در دورترین بوته خاک روی شن ها هم نقش سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم اینجا تنهاست و در این تاریکی سایه نارونی تا ابدیت جاری است به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من سروده سهراب سپهری ,:;->

رهگذر

وبلاگ خوبي داريد. به سايت من هم سر بزنيد