نمونه سؤالات زبان فارسی 2 دوم دبیرستان دی ماه

نام ونام خانوادگی.....................                   «باسمه تعالی »                                      تاریخ امتحان: 17/10/83

شماره ی دانش آموزی: ............ آزمون درس : زبان فارسی      پایه : دوم متوسطه      مدت امتحان: 70 دقیقه                            

 

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان - دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

 

1

2

3

4

ب

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ج

1

 

2

 

 

3

4

 

5

 

د

1

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

زبان شناسی چرا می گوییم که افراد کرولال نیز زبان دارند؟

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟

راز اصلی نیاز ما به آموختن نوشتار چیست؟

از امتیازات نوشتار نسبت به گفتار دومورد را بنویسید.

املا وبیاموزیم

در گروه کلمات زیر املای کدام کلمات غلط است؟ شکل صحیح آن ها را بنویسید.

     فنا وضوال          متاع معرفت              نقاب حزن انگیز                غالب های ادبی

کاربرد کدام یک از جمله های زیر غلط است؟ دلیل  و شکل صحیح آن را بنویسید .

 سعدی شیرازی کتاب گلستان را نوشته است.

سارقان توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

ققنوس نماد هویت یک ملت است.

رستم پهلوان نامی ای است.

من به وسیله ی مطالعه خودم را آماده ی امتحان کردم.

او به کمک انشاءِ فارسی تمرین نویسندگی می کند.

معلم وارد کلاس ومشغول تدریس شد.

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش کنید.

    « فرمایشات شما تلفناّ اعلام شد.»

نوشته ی زیر از نظر زبان وقالب وبیان چه نوع نوشته ای است؟

    « مش اسدا... صفحه ای را از کتابی پاره کرد. با صفحه ی پاره شده پاکت قیفی درست کرد ؛ تویش تنباکو ریخت ؛ گذاشتش توی ترازو ؛ وزنش کرد ؛ درش رابست وداد دست من.»

برای « وصف ساختمان مدرسه » یک طرح بنویسید.

عنوان های زیر با استفاده از کدام روش انتخاب عنوان ساخته شده اند؟ 

  « دوزخ اما سرد»             « از ماست که بر ماست.»

در یک کتابخانه ی معتبر  برای پیدا کردن اسامی زیر به کدام برگه دان ها مراجعه می کنیم؟  

« از کوچه ی رندان »             « غلام حسین یوسفی »

دستور

با توجه به متن زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید.

   « ابوجهل در نامه ای خشونت آمیز پیامبر اکرم (ص) را تهدید کرد ، که منتظر حمله ی قریش باشد . پیامبر اکرم (ص) نیز برای حفظ اسلام وخنثی کردن نقشه های قریش ، اقدام کردند.»                                

1-    نمودار درختی جمله ی اول را رسم کنید.

2-    در کجا نهاد جدا وپیوسته مطابقت ندارد؟ دلیل آن چیست؟

3-    پنج ویژگی فعل را در فعل جمله ی سوم نشان دهید.

4-جمله ی اول را مجهول کنید.

5-ساختمان فعل دوم و سوم را مشخص کنید.

برای فعل « می پنداشتیم » یک جمله ی چهار جزیی بنویسید.

فعل « می پذیرفتند» را با حفظ شخص به زمان های ماضی التزامی ، مضارع التزامی و آینده تبدیل کنید.

جمله مجهول زیر رابا نهاد داده شده معلوم نمایید.  « بسیاری از استعدادها کشته شده اند.»( اعتیاد )

 

1

1

1

1

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

5/1

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

5/0

25/1

1

1

75/0

75/0

75/0

جمع نمره ی ورقه :                                                               نمره ی تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز :  

20

 

باسمه تعالی امتحان زبان فارسی (2)

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان - دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم الف

1

زبان شناسی   ( 1 تا 6 )

تمایز زبان وگفتار را بنویسید

 

5/0

2

چرا گوناگونی سبکی  و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟

5/0

3

فایده های اوّل و دوّم تمایز زبان وگفتار را بنویسید.

  1

4

دو تفاوت زبان وگفتار را با خط ونوشتار بیان کنید.

  1

5

راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار چیست؟

5/0

6

چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری کلمات «خواهر و خواستگار » تفاوت وجود دارد؟

5/0

ب

1

املا و بیاموزیم.  (1و2 )

چرا کاربرد جملات زیر درست نیست؟ آنها را ویرایش کنید.

€*    مطالعات زیادی به دست من انجام گرفته است.

*€*   من فیلم دیشب را تماشا و از آن خوشم آمد.

€**   این کار شما خوبیّت ندارد.

**€ خطِّ موازی ای با آن خط بکشید.

 

5/0

5/0

5/0

5/0

2

از گروه کلمات زیر املای چهار گروه غلط است . آنها را یافته و اصلاح نمایید.

سهو و خطا    -   قضا و پیکار  -    قلیان درونی  - قالب های زبان -    مطاع معرفت  -  ارجاعات بعدی  -  معزول و برکنار  -  ثفاحت ونادانی

  1

ج

1

نگارش

از ویژگی های نوشتار معیار دو مورد  را بنویسید.

  1

2

دو مورد  از فواید طرح نوشته را بنویسید.

  1

3

عنوان هر یک از کتاب های زیر به چه روشی انتخاب شده است؟

*€* تنفّس صبح                   €€ تماشاگه راز                   ** چه باید کرد؟                      */* آزادی مجسّمه

 

  1 

4

اگر بخواهیم درباره ی  موارد  زیر تحقیق نماییم ، از کدامین روش های تحقیق استفاده می کنیم؟

 # میزان مطالعه ی دانش آموزان دبیرستان .

×& تأثیر نمک روی نوشیدنی های مختلف .

 

25/0

25/0

5

برای پیدا کردن موارد زیر به کدام برگه دان ها ( عنوان کتاب ، نام مولّف ، موضوع)مراجعه می نماییم؟ 

 # کتاب عناصر داستان :                                   کتابی از بزرگ علوی :

25/0

25/0

6

خاطره ی دیروز خود را در سه سطر به زبان محاوره ای بنویسید.

  1 

د

1

دستور  ( 1 تا 8 )

چرا نهاد جدا وپیوسته ی جمله ی « امام حسین (ع) با لب تشنه شهید شدند.» مطابقت ندارد؟

 

25/0

2

جمله های زیر را با توجه به مصدرهای داده شده کامل کنید.

الف) علی و ما دوستانی صمیمی          .....................(شدن)

ب) او با تو به کوهنوردی ........................        ( رفتن )

 

25/0

25/0

3

نقش گروه های مشخّص شده را در جملات زیر تعیین کنید.

#    مردم او را عاقل می پنداشتند.

                                        @  من مطلب مهمّی را از شما یادگرفته ام.

 

5/0

5/0

4

در عبارت زیر چهار ویژگی ( شخص ، زمان، گذر و وجه ) فعل های تعیین شده را بنویسید.

   من دیروز کتابم را دستم گرفته بودم تا شاید کمی آن را بخوانم.

 

  2 

5

با فعل های داده شده ابتدا جمله بسازید و سپس آن جمله ها را مجهول کنید.

 پرسیدم :

می بینند :

دوانده است :

خواهید چسباند:

 

5/0

5/0

5/0

5/0

6

ساختمان فعل های  مشخّص شده در جمله های زیر چگونه است؟(ساده - مرکّب- پیشوندی)

الف) من این مطلب را از شما یادگرفته ام.

ب) من این مطلب را از شما فراگرفته ام.

ج) من این مطلب را گرفته ام.

 

25/0

25/0

25/0

7

با کلمات « دوست دارم » جمله ای بسازید که فعل آن ساده باشد.

25/0

8

نمودار جمله ی  « بارانِ تندی  می بارید. » را رسم نمایید.

  1

جمع نمره با عدد :                نام معلّم : مسعود سخندان      نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف :                                                   امضا                        نام وامضای مصحّح:

 

 

امتحان زبان فارسی ( 2 )            باسمه تعالی         سال دوّم ادبیّات و علوم انسانی   تاریخ امتحان : 21 / 10 /1385

 نام و نام خانوادگی : ................................ کد دانش آموزی :................................     مدّت امتحان : 85 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش گمیشان - دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

بارم

الف

1

زبان شناسی

تمایز زبان و گفتار را بنویسید.

 

0.5

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

اگر بخواهیم با افراد کر و لال ارتباط برقرار کنیم ، از کدام نمود زبان استفاده می کنیم ؟

0.5

4

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند ؟

0.5

5

دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

1

6

چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلماتی مثل خواهر و خواستن تفاوت دارد ؟

0.5

ب

7

املا و بیاموزیم

چهار گروه از کلمات زیر غلط است ، آن ها  را اصلاح نمایید . فضایل اخلاقی

در معرض لغزش                     عدم تتابق                         امتناع و سرپیچی

اسیر و قریب                          معاخذ و منابع                    موهش و هراس انگیز

 

1

8

چرا به کار بردن هر یک از جملات زیر غلط است ؟ آن ها  را اصلاح کنید .

الف ) در مسابقات آسیایی ، مدال های زیادی توسط چینیان کسب شده است .

 

ب ) گردن بند گردن مادرم گم شده است .

 

ج) من به مدرسه و درس خواندم .

 

د) دامن زدن به دوئیّت ها موجب تفرقه می شود .

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

ج

9

نگارش

جمله ی ‹‹ جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . ›› را ویرایش نمایید .

 

0.25

10

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

0.75

11

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

0.5

12

دو فایده از فواید طرح نوشته و یک طرح نوشته در مورد نماز بنویسید .

2

13

عنوان هر یک از کتاب های زیر از کدام راه انتخاب شده است ؟

  خفتگان بیدار                                            تماشاگه راز

0.5

14

برای تحقیق در مورد هر یک از موضوعات زیر از کدام روش تحقیق استفاده می کنیم ؟

الف ) دانش آموزان  زنگ تفریح را  چگونه سپری می کنند ؟     

ب ) تأثیر نمک روی نوشابه های گاز دار.

ج ) گزارش یک تصادف.                                      

 د) تاریخ ایران قبل از اسلام.

 

1

د

15

دستور

جملات زیر را با توجه به مصدر های داخل پرانتز کامل نمایید .

اتلف)من به همراه دوستم دربازار ....................... . ( گشتن )

ب )  او و محمّد هر روز به باشگاه  ...................  . ( رفتن )

 

 

0.25

0.25

16

چرا نهاد جدا و پیوسته ی جملات زیربا هم مطابقت ندارد ؟

الف )امام خمینی (ره) درسال 1368 فوت نمودند .

 ب ) کتاب ها از دستم به زمین افتاد و خیس شد .

 

0.25

0.25

17

نقش قسمت های مشخص شده را در جملات زیر بنویسید .

الف ) حسین مرا از سگ ترسانده است .                                  ب ) گل شکفت .

ج ) مردم روستا به او دکتر می گویند .                         د ) باران هوا را سرد گردانید .

 

1.75

18

زمان و شخص فعل های زیر را تعیین نمایید .                 خواهی شنید.

آمده بودند .                                           می رویم .

1.5

19

اگر با فعل های ‹‹ شنید ، می دود و شده بود ›› جمله بسازیم، نوع گذر هر یک چگونه خواهد بود ؟

0.75

20

جملات زیر را مجهول کنید .

الف) اکبر ماشین های زیادی خرید .

ب ) من درسهایم را یاد گرفته ام .

ج) تو آنها را می بینی .

د )مدیر مدرسه ما را به اردو خواهد برد .

1

21

جملات مجهول زیر را با نهادهای داخل پرانتز به معلوم تبدیل کنید .

الف ) نامه نوشته می شد . ( حسن )

ب )  خانه خریده بشود . ( محمد )

ج ) لباس هایم شسته شده است . ( مادر )

د ) شاید گندم کاشته شده باشد . ( پدر )

1

22

نوع ساختمان فعل های جملات زیر را بنویسید . ( ساده  - پیشوندی - مرکب )

 الف ) من هر روز قرآن می خوانم .

ب)من هر روز  موسیقی گوش می دهم .

ج ) او این مطلب را به خوبی فراگرفت .

 د) من در تهران یک دوست دارم .

1

جمع نمره با عدد  :               نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان              نمره ی تجدید نظر  :

جمع نمره با حروف :                              امضا                             نام و امضای مصحّح :

 

 

(( باسمه تعالی ))  امتحان زبان فارسی ( 2 ) سال دوّم ادبیّات و علوم انسانی   تاریخ امتحان : 15/10/1386

نام و نام خانوادگی : ....................................... کد دانش آموزی : ..................   مدّت امتحان :  80 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی

دو فایده از فواید تمایز زبان و گفتار رابنویسید .

1

2

چگونه ثابت می کنیم که کر و لال ها هم از توانایی زبان برخوردارند ؟

1

3

دو تفاوت خط و نوشتار را با زبان و گفتار بنویسید .

1

4

چهار واژه مثال بزنید که شکل گفتار و نوشتاری آنان تفاوت دارد . (‌ مثل خواهر )

1

ب

5

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش نمایید .        ((‌جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . ))

 

1

6

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

1

7

سه فایده از فواید طرح نوشته را بنویسید .

1

8

عنوان کتاب های زیر به کدام روش نامگذاری انتخاب شده است ؟

   الف ) نون و القلم                                                           ب )‌ از ماست که بر ماست .

1

9

جای خالی را پر کنید .                  در هر کتابخانه سه نوع برگه وجود دارد : الف )..........................

   ب ) ....................................                      ج ) ..............................

75/0

10

برای تحقیق درباره ی موارد زیر از کدامین روش های تحقیق استفاده می نماییم ؟

 الف ) گزارش یک تصادف                                  ب ) تاریخ ایران قبل از اسلام

5/0

ج

11

املا و بیاموزیم

گروه کلمات نادرست زیر را اصلاح کنید .

  ترجیه و برتری                  قضا و پیکار                رعفت و عطوفت          

/ 8 نظر / 1404 بازدید
ِآنی

سلام واقعادستتون درد نکنه واقعانمونه سوالات مفیدی دراختیارمون گذاشتین مخصوصاکه امسال امتحانات زبان فارسی دوم کشوریه..بازم ممنون ازنمونه سوالات بعدی به ایمیلم بفرستید

raha

[دست][دست][دست]

حانیه

خیلی ممنون.سولاتون خیلی خوب بود [تایید][شوخی]

حانیه

عالی بود[تایید][تایید][چشمک][چشمک]

امیر

واقعا عالی بود دستتون طلا[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]

اصغر

با سلام 1- نمونه سوال های خوبی بود . ممنوم 2- اگر همراه انها پاسخنامه بود به نظرم برای دانش اموزان بهتر قابل استفاده بود تشکر

علی

ممنونم از زحمتتون اما کاش باجواب بود

علی

ممنونم از زحمتتون اما کاش باجواب بود