زبان فارسی 3 عمومی دی 83 استان مرکزی

سؤالات امتحان نهایی (سالی-واحدی) سال 1383

الف) دستور زبان (8 نمره)

1- واژه از لحاظ معنا به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید و برای هر کدام مثال بنویسید.

2- فعل کدام عبارت درست است؟ دلیل پاسخ خود را توضیح دهید

الف- به مقصد رسیدند.        ب- کاروان به مقصد رسید

3- گونه ی مؤدبانه ی افعال زیر را بنویسید.

از شما می خواهم، حقیقت را بگویید.

4- از مصدر « بستن» دوم شخص مفرد ماضی مستمر و مضارع اخباری بسازید.

5- نوع افعال نوشته ی زیر را از نظر ساختمان ( ساده ، پیشوندی و مرکب) بنویسید.

بهار گره از شکوفه باز کرد و گل در آغوش چمن بشکفت.

6- جمله زیر چند جزئی است نوع آن را تعیین نمایید.

« او را نسیم شمال می گفتند.»

7- جمله ی زیررا با کلمات مناسب کامل کنید.

در جمله ی عادی نهاد همه ی جمله ها در ... و فعل در ... قرار می گیرد.

8- واژه ی « عمو » در کدام جمله شاخص و در کدام جمله،هسته ی گروه اسمی است؟

الف ) عمو پرویز دوست داشتنی است.

ب) محمد، عموی محسن است.

9- واژه ی « این » را یک بار به عنوان ضمیر و بار دیگر به عنوان صفت اشاره در جمله های جداگانه بکار ببرید.

10- برای واژه ی « فرش» ممیز و یک صفت شمارشی بنویسید.

11- نمودار پیکانی گروه اسمی« شهری نسبتاً قشنگ » را رسم کنید.

12- واژه ی « خداشناس» فشرده ی یک جمله ی سه جزئی با مفعول است. آن جمله را بنویسید و مفعول آن را پیدا کنید.

13- واژه ی «نارس» چه نوع واژه ای است؟ ساخت آن چگونه است؟

14- با واژه ی «کودکانه» دو جمله بسازید، که این واژه در یکی « صفت» و در جمله ی دیگر «قید» باشد.

ب) زبان شناسی(4نمره)

15- برای هر یک از الگوهای هجایی زیر یک تکواژ بسازید.

الف) صامت + مصوّت

ب) صامت + مصوّت + صامت + صامت

16- تعداد واج های کلمات زیر را بنویسید.

1- ابر                   2- دماوند

17- تکیه ی واژه های « مظلوم » و « نشستم » در کجا قرار دارند؟

18- با گذاشتن علامت « ، » در جای مناسب عبارت زیر را به دو گونه بنویسید که معانی متفاوت داشته باشد.

« او هر روز نامه هی می خواند »

19- واژه های زیر چه معنایی دارند و چگونه ساخته شده اند؟

سمت:

ساف:

20- برای نقش سوم زبان « حدیث نفس » مثالی ذکر کنید.

21- با استفاده از کلمات مناسب در جاهای خالی ، جمله ی زیر را کامل کنید.

شاید اساس ترین نقش زبان...... در میان...... باشد.

ج)نگارش (5نمره)

22- فهرست مقالات فارسی به چه شیوه ای و توسط چه کسی تنظیم شده است؟

23- معمولاً در چه زمانی از زبان طنز استفاده می شود؟

24- به چه دلیلی در یک نوشته ی طنز آمیز گاهی غلط های املایی آگاهانه به کار برده می شود؟

25- در عبارت زیر، نویسنده با چه صور خیالی ، طلوع صبح را توصیف کرده است؟

« سپیده پرتو انبوهش را به جان تیرگی نشانه می رود... زاده می شود کودک صبح.»

26- سفرنامه ها و گزارش ها چگونه می توانند جزء نوشته های ادبی و هنری باشند؟

27- بیت زیر را با رعایت نکات و با توجه به اصول و قواعد نگارش در دو سطر بازنویسی کنید.

«افسرده مباش اگر نه سنگی             رهوارتر آی اگر نه لنگی»  (نظامی)

28- دو مورد از روش های گرد آوری اطلاعات برای زندگی نامه نویسی را بنویسید.

29- عام ترین و رایج ترین راه تشریح را چیست؟

30- توجه به جنبه های دستوری ، نگارشی و املایی جزء کدام نوع ویرایش است؟

د) املا و بیاموزیم (3 نمره)

31- املای نادرست کلمات را در عبارت زیر اصلاح کنید.

ما باید غدر دوستان را بدانیم و از علم و رنج آنان بکاهیم.

32- «ان» در کلمات زیر نشانه ی چیست؟ معنی آنها را بنویسد.

              1- شامگاهان

              2- گیلان

33- جمله زیر را ویرایش کنید.

«همه بچه ها به او احسن گفتند.»

34- جمله «بزرگ مردی بود خواجه نظام الملک» چگونه شکل بلاغی به خود گرفته است؟

35- مشخص کنید کدام یک از واژه های زیر «دو تلفظی» هستند؟

رنگرز ، تند گو ، مستمند ، هوشمند ، باغبان

36- نوع فرآیند واجی واژه ی «دست بند» را بنویسید.

37- دو کلمه بنویسید که در آن ها «واو معدوله» بکار رفته باشد.

/ 0 نظر / 50 بازدید