درس های 4 تا 7 ادبیات فارسی 3 عمومی

سؤالات درس های 4 تا 7                         نام و نام خانوادگی :

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف )‌معنی لغات مشخّص شده

1 - معلم می گفت : کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن .

0.25

2 - تاریخ او را به داستانی دراز ماننده کردم .این سخنیگزاف نیست.

0.50

3 - بیهقی نیز گاه در کمال ایجاز ، حق مطلب را ادا کرده است .

0.25

4 - سراسر کتاب بیهقی مشحون است از گفت و گوهای اشخاص با یکدیگر .

0.25

5 - بیهقی اشخاص داستان و سجایای آنان را خوب به جا  می آورد .

0.25

6 – این بوسهل مردی امامزاده و محتشم بود.

0.50

ب ) خودآزمایی

1 – در عبارت زیر مقصود از « لت زدن » و « فروگرفتن » چیست ؟

     همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی جبّار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و او را فروگرفتی .

0.50

2 – جلال آل احمد چه ایهام لطیفی در عنوان «‌گلدسته ها و فلک » به کار برده است ؟

0.50

3- « شمارآن به قیامت مرا باید داد» یعنی چه ؟

0.50

4- از عبارت « مشتی رند را سیم دادند تا سنگ زنند . »‌چه پیامی را می توان استنباط کرد ؟

0.50

5- دو پیام اصلی و محوری داستان « گاو » را بنویسید .

0.50

6- زیبایی شروع داستان « گلدسته ها و فلک » در چیست ؟

0.50

7- منظور از « روزه به دهن » در عبارت « علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن » چیست ؟

0.50

ج )‌دانش های ادبی

1 - زاویه ی دید را در نوشته ی زیر مشخص کنید .

( زن مشدی حسن که آمد بیرون ، آفتاب تازه زده بود . اصلان گاری اش را آورده بود کنار استخر . )

0.25

2- لحن داستان کباب غاز چگونه است ؟

0.25

3 - معمول ترین شیوه های روایت داستان را بنویسید.

0.50

4- داستان گاو در کدام کتاب غلام حسین ساعدی آمده است ؟چه کسی فیلم «‌ گاو » را براساس آن ساخت ؟

0.50

5-کدام یک از عناصر داستان بر رابطه ی علّت و معلولی مبتنی است؟

0.25

6- دو ویژگی از ویژگی های نثر جلال آل احمد را بنویسید .

0.50

7- «پنج داستان » نوشته ی کدام نویسنده ی معاصر است ؟

0.25

8 -  در نوشته ی زیر نویسنده از چه نوع نقدی کتاب تاریخ بیهقی را مورد بررسی قرار می دهد ؟

   « آهنگ موزون نثر بیهقی به واسطه ی به گزین کردن بیهقی است از میان انبوه واژه ها و ترکیبات . »

0.25

9- موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی و نام دیگر آن را بنویسید .

0.50

10- کدام عنصر داستانی به سلسله حوادث داستان وحدت هنری می بخشد ؟

0.25

11 – دو اثر غلام حسین ساعدی را نام ببرید .

0.50

د ) درک مطلب

1- در عبارت « آن چه دارم ز اندک مایه حطام دنیا ، حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم .‌»

الف ) منظور از حطام دنیا چیست ؟

ب )گوینده ی عبارت از کدام فضیلت و ویژگی اخلاقی برخوردار است ؟  

 

0.50

0.50

2- در عبارت زیر قسمت مشخص شده یعنی چه ؟« خواجه احمد او را گفت : در همه کارها ناتمامی ، وی نیک از جای بشد .

0.50

3- مفهوم کلی عبارت زیر چیست ؟     « بیهقی نویسنده ای است چیره دست که عنان قلم را در اختیار داشته و به اقتضای حال آن را به گردش در می آورده است . »

0.50

4- جمله ی « امیر از آن جهان آمده » در عبارت زیر کنایه از چیست ؟

   « امیر از آن جهان آمده ،  به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید . »

0.50

5- در عبارت زیر منظور از جمله ی « در عهده ی این نشوم.»چیست ؟

« من این نپذیرم و در عهده ی این نشوم . »

0.50

6- در عبارت زیر معنی قسمت مشخص شده را بنویسید .

  نصف تنش لَمِس شد .

0.50

7- در عبارت « زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است و بتان زرّین شکسته و بگداخته و پاره کرده است و حلال تر مال هاست » الف ) گوینده بر کدام ویژگی طلاها تأکید کرده است ؟

ب ) منظور از « غزو هندوستان » چیست ؟

پ ) زرها از چه راهی به دست آمده است ؟

ت) منظور از « پاره کرده » چیست ؟

ث ) چرا سلطان مسعود از این زرها برای صدقه دادن استفاده می کرده است ؟

 

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

ه ) معنی

1 - بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت. برخاست. نه تمام و بر خویشتن می ژکید .

0.75

2 - تا ضیعتکی حلال خرند و فراخ تر بتوانند زیست و ما حق این نعمت لَختی گزارده باشیم .

0.75

3-این مرد بزرگ، به نشاط ، قلم درنهاد تا نزدیک نماز پیشین ،‌ازاین مهمات فارغ شده بود و خیلتاشان گسیل کرده .

1

4- خود گنبد چنگی به دل نمی زد .

0.25

5- بونصر را بگوی امروز درستم ، در این دو سه روز بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد .

0.75

و) حفظ شعر

1 – بی خود از ............................................. کردند 

             باده از .................................................. دادند .

0.50

2 – این همه ..........................................................               .......................................کزان شاخ نباتم دادند .

0.50

 

نمره به عدد :                          نمره به حروف :                                                                          امضای دبیر

 

 

/ 1 نظر / 50 بازدید
mehri

سزالات خوبی است یعنی به ذهن هر کسی نمیرسه ولی بهتر است از همه جای کتاب سوال طرح کنید باتشکر