تاریخ ادبیات 2 دی 88

نام ونام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 21/10/88

سؤالات درس تاریخ ادبیّات ایران و جهان  ( 2 )

ساعت شروع :  30 : 8  

مدّت امتحان : 70 دقیقه

رشته : علوم انسانی

پایه : سوّم متوسطه

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

مُـــــــــــــــــهر آموزشــگاه

شهرستان گمیشان

استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

الف

1

چهار گزینه ای  : ( در هر یک از سؤالات 1 - 36 تنها یک گزینه ی درست را انتخاب نمایید . )

نام کتاب جیمز موریه و مترجم آن به زبان فارسی کدام گزینه است ؟

الف) حاجی بابای اصفهانی - عبدالرحیم تبریزی ۝

ب) حاجی بابای اصفهانی - میرزا حبیب اصفهانی  ۝

پ ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ - میرزاحبیب اصفهانی ۝

ت) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ - طالبوف ۝

 

 

0.25

2

کدام گزینه در مورد بیدل عظیم آبادی درست نیست ؟

الف ) ازآثار منثور او نکات و مراسلات است .۝

ب ) عرفات و محیط اعظم از مثنوی های اوست .   ۝

پ ) بیدل را می توان شهسوار سخن پارسی در قلمرو زبان فارسی در خارج از ایران دانست.         ۝

ت ) در شعر خود به ویژه در غزل ها و مثنوی هایش از عرفان و فلسفه دوری می جوید .           ۝

 

 

0.25

3

صبای کاشانی کدام اثر شعری خود را در بیان معجزات پیامبر و دلیری های حضرت علی ( ع ) که در واقع یک حماسه مذهبی است ، سروده است ؟

الف) خداوند نامه ۝       ب ) گلشن صبا ۝      پ ) شهنشاه نامه ۝

ت ) عبرت نامه  ۝

 

0.25

4

همه ی گزینه های زیر به جز گزینه ی ... از عوامل عمده ی تحوّلات ادبی ایران و پدید آمدن ادبیات معاصر ایران است .

الف) نهضت ترجمه و نشرآثار اروپایی ۝               ب ) گسترش روزنامه نویسی ۝    

 پ )افزایش نفوس و جمعیت ۝

ت ) آمده صنعت چاپ به ایران  ۝

 

 

0.25

5

عبارت « این سفرنامه ی خیالی به نثری ساده تألیف یافته است و موضوع آن سفر رویایی گروهی است که با تخصّص های گوناگون به قلّه ی دماوند صعود می کنند و در آن جا به گفت و گو و چاره اندیشی می پردازند که در واقع تصویری از ایران عصر قاجاری را بالحنی انتقادی و حسرت آمیز در برابر خواننده مجسم می کند . » کدام اثر زیر را معرفی می کند ؟

الف) حاجی بابای اصفهانی۝

ب )  سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ ۝    

 پ ) شرح زندگانی من ۝                           ت ) مسالک المحسنین  ۝

 

 

0.25

6

این عبارت کدام ادیب و شاعر را معرفی می کند ؟

   « در هجو و هزل های تند و بی پروای خود ، مظالم و فجایع زورمندان عصر خود را برملا می کرد . غزلیاتی هم به شیوه ی معمول زمانه از او باقی است . وی عربی نمی دانست و به کلّی از آن بیزار بود و به سره نویسی دل بستگی نشان می داد . او در هشتاد سالگی و به سال1276 ه.ق. درگذشت. »

الف) هاتف اصفهانی ۝       ب ) قاآنی شیرازی ۝     پ ) یغمای جندقی  ۝

ت ) وصال شیرازی۝

 

 

0.25

7

عبارت زیر دربارهی کدام شاعر و ادیب مصداق دارد ؟

    « در عهد جهانگیر خان به هند رفت . بعدها نزد شاه جهان عنوان ملک الشعرایی یافت و با اجازه ی سلطان در کشمیر اقامت گـُزید و سرانجام در سال 1601 ه.ق. درگذشت . کترت مضمون های ابداعی او سبب شد که وی را (( خلّاق المعانی ثانی )) لقب دادند . »

الف)بیدل عظیم آبادی ۝     ب ) کلیم همدانی ۝   پ ) صائب تبریزی ۝

ت ) کمال الدین اسماعیل ۝

 

 

0.25

8

اشعار « ابواسحق اطعمه » جزو کدام نوع ادبی به شمار می رود ؟ وی در چه قرنی می زیست ؟

الف) ادبیات عامیانه - قرن یازدهم ۝

  ب ) ادبیات حماسی - قرن پنجم ۝    

 پ ) ادبیات عرفانی - قرن هفتم  ۝                   ت ) ادبیات طنز - قرن نهم  ۝

 

0.25

9

کدام مثنوی اثر طبع جامی نیست ؟

الف) تحفة الابرار ۝       ب ) لیلی و مجنون ۝     پ ) هفت پیکر ۝

ت ) یوسف و زلیخا ۝

0.25

10

کدام یک از شاعران زیر در خدمت سربداران می زیست ؟

الف) ابن یمین ۝       ب ) سلمان ساوجی ۝      پ ) عبدالرحمان جامی ۝

ت ) عبید زاکانی ۝

0.25

11

شاعری که در غزل از سعدی پیروی می کرد و سخن حافظ طرز غزل او را داشت و به دلیل هنرنمایی هایش در عالم شعر به نخل بند شاعران شهرت یافت ، کیست ؟

الف) کمال الدین اصفهانی ۝

ب ) خواجوی کرمانی ۝   پ ) محتشم کاشانی ۝   ت ) سیف فرغانی ۝

 

0.25

12

معروف ترین اثر عبید زاکانی کدام است ؟

الف) صد پند ۝       ب ) اخلاق الاشراف ۝      پ ) موش و گربه ۝

ت ) رساله ی دلگشا ۝

 

0.25

13

در شعر حافظ مقصود از محتسب کیست ؟

الف) شاه شیخ ابو اسحاق ۝

ب ) حاجی قوام الدین شیرازی ۝    

 پ ) شاه شجاع مظفری ۝                        ت ) امیر مبارز الدین محمّد ۝

 

0.25

14

شهرت ابن یمین فریومدی به سرودن چه نوع شعری است ؟

الف) دوبیتی ۝       ب ) غزل ۝

پ ) قصیده  ۝      ت ) قطعه ۝

0.25

15

کتاب « بهارستان » از کیست ؟

الف) جامی ۝       ب ) فرهاد میرزا ۝

پ ) قاآنی ۝      ت ) قائم مقام  ۝

0.25

16

نویسنده ی کتاب پر تکلّف و ثقیل « درّه ی نادره » کدام گزینه است ؟

الف) ابوالفضل علّامی ۝                           ب ) خواجه رشید الدین ۝    

 پ ) وصاف الحضره شیرازی ۝                ت ) میرزا مهدی خان استرآبادی  ۝

 

0.25

17

سراینده مثنوی های « قندهار نامه » و « محمود و ایاز » کیست ؟

الف)صائب تبریزی ۝       ب ) فروغی بسطامی ۝      پ ) محتشم کاشانی ۝      ت ) وحشی بافقی ۝

0.25

18

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ... نام یکی از شاعران مرتبط و همقدم با میرسید محمدعلی مشتاق اصفهانی در انجمن ادبی مشتاق آمده است ؟    الف) سید محمد شعله ۝

ب ) آذر بیگدلی ۝    

 پ ) اسدا... غالب ۝

ت ) میرزا نصیر اصفهانی ۝

 

0.25

19

هاتف اصفهانی قصیده ی « طلوعیّه » ی خود را در ستایش چه کسی و بر وزن قصیده ی معروف کدام شاعر سرود که بعد ها مورد تتبّع بسیاری از سخنوران قرار گرفت ؟

الف)حق تعالی - سنایی غزنوی ۝

 ب ) پیامبر اکرم ( ص ) - منوچهری دامغانی  ۝    

 پ ) حضرت علی ( ع ) - فرخی سیستانی ۝      ت ) شهدای کربلا - کسایی مروزی  ۝

 

 

0.25

20

کدام مورد زیر در مورد مکان و زمان تولّد صائب درست است ؟

الف) هند - قرن نهم  ۝

ب ) تبریز - قرن دهم  ۝    

 پ ) اصفهان - قرن یازدهم  ۝

ت ) اصفهان - قرن دوازدهم ۝

 

0.25

21

کتاب « منشآت » اثر کیست ؟

الف) قاآنی شیرازی ۝       ب ) مجد خوافی ۝

پ ) جامی  ۝      ت ) قائم مقام فراهانی  ۝

0.25

22

کام یک از کتاب های زیر به تقلید از « گلستان » نوشته شده است ؟

الف) معراج السعادة  ۝       ب ) روضة الصفا ۝ پ ) پریشان ۝      ت ) اخلاق ناصری ۝

0.25

23

عمده شهرت سید احمد هاتف اصفهانی در سرودن چه نوع شعری است ؟

الف) ترجیع بند عرفانی ۝

ب ) رباعیات عارفانه ۝

پ ) غزلیات عاشقانه  ۝

ت ) قصاید مذهبی ۝

0.25

24

کدام نسبت درباره ی « میرزا حبیب خراسانی » درست نیست ؟

الف) شاعر ۝         ب ) فیلسوف ۝          پ ) عارف ۝            ت ) مجتهد ۝

0.25

25

کدامیک از شاعران زیر متخلّص به « اسرار » است ؟

الف) ملا هادی سبزواری ۝

ب ) ملا محسن فیض کاشانی ۝     

 پ ) میرزا حبیب خراسانی ۝

ت ) ملا احمد نراقی  ۝

 

0.25

26

قالب عمده ی شعر در عصر صائب کدام است ؟

الف) غزل  ۝       ب ) قصیده  ۝          پ ) مثنوی  ۝          ت ) قطعه ۝

0.25

27

دو مثنوی « خلد برین » و « ناظر و منظور » از آثار کدام شاعرزیر است ؟

الف) صائب ۝       ب ) محتشم کاشانی ۝      پ ) وحشی بافقی ۝      ت ) وصال شیرازی ۝

0.25

28

کدام کتاب زیر نمونه ای از حسب حال یا خاطره نویسی است ؟

الف) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ ۝                    ب ) حاجی بابای اصفهانی ۝    

 پ ) مسالک المحسنین ۝

ت ) شرح زندگانی من  ۝

 

0.25

29

کدام شاعر پیشاهنگ شیوه ای نوین در عصر هاتف بود ؟

الف) مشتاق اصفهانی ۝     ب ) اذر بیگدلی ۝     پ ) هاتف اصفهانی ۝

ت ) فروغی بسطامی ۝

0.25

30

عبارت « او با هاتف و صباحی بیدگلی همدم بود . تذکره ی آتشکده که شرح حال مختصر و گلچینی از اشعار 850 شاعر پارسی گوی است ، مهم ترین اثر اوست . » کدام شاعر را معرفی می کند ؟

الف) مشتاق اصفهانی ۝     ب ) اذر بیگدلی ۝     پ ) وصال شیرازی ۝

ت ) فروغی بسطامی ۝

 

0.25

31

کدام گزینه در مورد فروغی بسطامی نادرست است ؟

الف) هنر او در غزل سرایی است . ۝

ب ) ابتدا مسکین تخلّص می کرد . ۝    

 پ ) سرمشق او سعدی و حافظ است . ۝      ت ) کتابی به نام « لمعات » در عرفان از او باقی است. ۝

 

0.25

32

وصال شیرازی کدام اثر ناتمام زیر را که اثر وحشی بافقی بود ، به پایان برد ؟

الف) فرهاد و شیرین ۝

ب ) لیلی و مجنون ۝

پ ) یوسف و زلیخا ۝      ت ) بزم وصال ۝

0.25

33

کلمه ی کلیدی ادبیات و هنر قرن بیستم چیست ؟

الف) پست مدرنیسم ۝       ب ) مدرن ۝         پ ) رئالیسم ۝      ت ) سوررئالیسم ۝

0.25

34

کدام شاعر زیر یکی از منظومه هایش را به تقلید از جامی « مجنون السا » نام نهاد ؟

الف) آندره برتون ۝  ب ) ارنست همینگوی ۝    پ ) فدریکو گارسیا لورکا ۝

ت ) لویی آراگون ۝

0.25

35

کدام گزینه ازعناصر سازنده ی دوران مدرن نیست ؟

الف)تجربه ۝          ب ) تاریخ ۝

 پ )حقیقت  ۝            ت ) خرد  ۝

0.25

36

توضیح زیر درباره ی کدام نویسنده است ؟

    « او بزرگ ترین نویسنده ی آمریکایی بین دو جنگ جهانی شناخته شده است . شاهکار او در رمان نویسی

(( خشم و هیاهو )) نام دارد . او در سال 1949 برنده ی جایزه ادبی نوبل شد . »

الف) ارنست همینگوی ۝

ب ) ویلیام فاکنر ۝

پ ) آلبر کامو  ۝      ت ) جیمز جویس ۝

 

 

0.25

ب

1

پر کردنی

در عصر حافظ به دلیل ................................ و بی تعصبی برخی دیگر، گروه ها توانستند آزادانه مذهب و اعتقادات خود را آشکار سازند .

 

0.25

2

عشاق نامه که نام دیگر آن .................. است مشتمل بر ابیاتی چند در قالب .................... و چند غزل که همگی در وزن  ............................. سروده شده است . شاعر در هر فصل این کتاب یکی از مباحث ............................. را مطرح کرده است .

 

1

3

شاعری محتشم دو رویه دارد که رویه دوّم آن را باید .............. و منقبت و به طور کلّی .................. دانست . مجموعه غزلیاتی با نام ...............  که زمینه ی اصلی آن ............ است از او برجای مانده است .

1

4

در عصر صبا مهم ترین تغییر جغرافیایی در حوزه ی شعر و ادب ، ..........................................

 از اصفهان  وشیراز به تهران بود .

0.25

5

مجموعه آثار منظوم و منثور نشاط اصفهانی با عنوان ............................... باقی است .

0.25

6

وهم گرایان از نظریات ..................... در روان کاوی بهره می گرفتند .

0.25

ج

1

کوتاه پاسخ

سیف فرغانی از قالب قصیده برای چه منمظوری بهره می گرفت ؟

 

0.25

2

ذوق و هنر عبید زاکانی در چیست ؟

0.25

3

یکی از دلایل رونق تاریخ نویسی در عهد مغولان وتیموریان را بنویسید .

 

0.50

4

شاهکار شاعری صائب چیست و چه محتوایی دارد ؟

0.50

5

چرا در عصر هاتف تحوّل شگرفی در فضای شعر فارسی پدید نیامد ؟

 

0.50

6

تاریخ جهانگشا اثر کیست و موضوع آن چیست ؟

 

1

7

چرا پنداشت اندیشه وران قرن نوزدهم نسبت به آینده محقــّق نشد ؟

 

0.50

8

بنای مکتب سوررئالیسم بر چه چیزی استوار است ؟

0.50

9

توصیه ی دادائیست ها به نویسندگان چه بود ؟

 

0.50

10

واژه ی سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی و با چه هدفی به کار برد ؟

 

0.75

11

جامع التواریخ از نظر نثر چه ویژگی هایی دارد ؟

 

1

12

درباره ی تأثیر قرآن و معارف بر ذهن و زبان حافظ توضیح دهید .

 

0.75

د

1

جورکردنی

هر کتاب سمت راست را به یک نویسنده ی سمت چپ وصل کنید .

    ( توجّه : در سمت چپ یک مورد اضافه است . )

الف ) گرگ بیابان               1 ) آلبر کامو

ب  ) بیگانه                       2 ) هرمان هسه

پ ) پیرمرد و دریا              3 ) ویلیام فاکنر

ت ) مسخ                    4 ) ارنست همینگوی

                                  5 ) فرانتس کافکا

 

 

1

نــــمره به عــدد :           نام دبیر : مسعود سخندان

جمع

20

           

 

 

/ 0 نظر / 258 بازدید