سوالات درس سوم ادبیات فارسی 1

 

سؤالات درس سوّم ادبیّات فارسی ( 1 ) 

ردیف

شرح سؤال

نمره

الف

1

معنی لغات مشخص شده ی زیر را بنویسید .

ز تن خون و خوی را فرو ریختند .

 

0.25

2

همی خواست پیروزی و دستگاه

0.25

3

زمانه بیامد نودش توان

0.25

4

چو سهراب شیراوژن او را بدید

0.25

5

سبک تیغ تیز از میان برکشید .

0.25

6

بدو گفت ار ایدون که رستم تویی                بکشتی مرا خیره از بدخویی

0.75

ب

1

معنی ابیات زیر را بنویسید .

یکی خنجر آبگون برکشید                همی خواست از تن سرش را برید

 

0.75

2

خرامان بشد سوی آب روان              چنان چون شده باز جوید روان

0.75

3

همی خواست پیروزی و دستگاه         نبود آگه از بخشش هور و ماه

0.75

4

بپیچید و زان پس یکی آه کرد            ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد

0.75

5

بخواهد هم از تو پدر کین من             چو بیند که خاک است بالین من

0.75

6

که سهراب کشته است و افکنده خوار         تو را خواست کردن همی خواستار   

0.75

7

از این خویشتن کشتن اکنون چه سود ؟         چنین رفت و این بودنی کار بود .

1

  8

نخستین که پشتش نهد بر زمین           نبرّد سرش گرچه باشد به کین

0.50

ج

1

خودآزمایی

« سر مهتری زیر گـَرد آوَرَد » یعنی چه ؟

 

0.50

2

« به سان یکی تیغ پولاد شد » یعنی چه ؟

0.50

3

« ز باد جوانی دلش بردمید » یعنی چه

0.50

4

مصراع « زمانه بیامد نبودش توان » یعنی چه ؟ 

0.50

10

 

/ 0 نظر / 25 بازدید