ادبیات 3 انسانی

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی:

سوالات امتحان درس ادبیات فارسی ( 3 )

رشته ی ادبیات و علوم انسانی

ساعت شروع : 30 : 10

مدت امتحان : 80 دقیقه

دانش آموزان پایه ی سوم متوسطه

تاریخ امتحان : 27/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

شهرستان گمیشان

 

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان           متن سوالات        کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره

الف

1

حفظ شعر ( بیت های ناتمام زیر را کامل کنید . ) ( 2 نمره )

مردان خدا پرده ی ................... دریدند

       یعنی همه جا ........................ هیچ ندیدند .

 

50/0

2

مرغان نظرباز ................... فروغی         از .............................. بر افلاک پریدند .

50/0

3

خرقه ی ........ و جام می گرچه نه درخور هم اند

این همه ........ می زنم از جهت رضای تو

50/0

4

......................................................   

حیف نباشد که دوست ، دوست تر از جان ماست .

50/0

ب

5

معنی لغات مشخص شده را بنویسید . ( 2 نمره )

به پالیز بلبل بنالد همی

 

25/0

6

در حوالی آن مرغزار شیری بود با وحوش و سباع بسیار .  

25/0

7

کمان را به زه کرد و آن تیر گز

25/0

8

برای گشادن در دکان مُُعد بود .

25/0

9

دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل فراهم آورده .

25/0

10

نمرود مر ندیمان را گفت .

25/0

11

یکی نیز بگرفت خنیاگری را.

25/0

12

ورا هوش در زاولستان بُوَد .

25/0

ج

13

خودآزمایی  ( 3 نمره )

در داستان « دیوار » هر یک از کلمات زیر نماد چیست ؟

الف ) دیوار                            ب ) بنّا

 

50/0

14

عبارت « مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند . » بیانگر چیست ؟

50/0

15

معنی جمله ی « عید نوروز از اجله و اقدم اعیاد ملی است . » را بنویسید .

50/0

16

کدام بیت زیر به مفهوم آیات شریفه ی « @ä. ô`tB $pkön=tæ 5b$sù ÇËÏÈ   4s+ö7tur çmô_ur y7În/u rè È@»n=pgø:$# ÏQ#tø.M}$#ur ÇËÐÈ      » اشاره دارد ؟

الف ) کسی با او نه و او با همه کس              نمانـَد هیچ کس او مانـَد و بس

 ب ) نه در ایوان قربش وهم را بار              نه با چون و چرایش عقل را کار

25/0

17

درون مایه ی داستان « بازرگان و طرّار » چیست ؟

50/0

18

 در شعر « و ساعتی بعد   /   در باران متواتر پولاد   /   بریده بریده   /   افشا شدی . » خطاب شاعر به کیست ؟

25/0

19

مفهوم کلی « هر که آمد عمارتی نو ساخت      رفت و منزل به دیگری پرداخت » را بنویسید .

50/0

د

20

درک مطلب ( 4 نمره )

آیه ی شریفه ی « وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » با کدام بیت زیر ارتباط معنایی دارد ؟

 الف ) چه باک آید ز کس آن را که او را   /   نگهدار و نگهبانش تو باشی .

  ب ) خوشان آن دل که دلدارش تو گردی  /   خوشا جانی که جانانش تو باشی .  

 

25/0

21

به اعتقاد شاعر در بیت « درخت تو گر بار دانش بگیرد   /   به زیر آوری چرخ نیلوفری را » درچه صورتی آدمی از آسمان نیز سرفرازتر خواهد شد ؟

25/0

22

در بیت « یتیمی که ناکرده قرآن درست   /   کتب خانه ی چند ملت بشست » مفهوم مصراع دوم چیست ؟

50/0

23

رستم در بیت زیر اسفندیار را به چه امری دعوت می کند ؟

     بترس از جهاندار یزدان پاک 

              خرد را مکن با دل اندر مغاک

50/0

24

در بیت « از راهروان سفر عشق در این دشت    /   گلگونه سرشکی است اگر راهنوردی است » راهنورد راه عشق کیست ؟

25/0

25

در عبارت « همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لـَت زدی » مفهوم جمله های مشخص شده را بنویسید .

50/0

26

شاعر در بیت « گرچه مورم ولی آن حوصله با خود دارم   /   که ببخشم بُوَد ار مّلک سلیمان از من » کدام ویژگی خود را بیان می کند ؟

25/0

27

بیت « به خموشی ، به تکلم ، به تبسم ، به نگاه   /   می توان برد به هرشیوه دل آسان از من » به کدام ویژگی شاعر اشاره دارد ؟

50/0

28

منظور از « مرکب » در عبارت « حسنک را بر مرکبی که هرگز ننشسته بود، نشاندند.» چیست ؟

50/0

29

عبارت « نشستیم سر تحویل » چه مفهومی دارد و به چه اشاره می کند ؟

50/0

ه

27

دانش های ادبی ( 3 نمره )

این توضیح درباره کدام نوع نثر است ؟   « نثری است که می خواهد به شعر نزدیک شود . »

الف ) مرسل              ب ) مصنوع و متکلف          ج ) بینابین                 د ) فنی

 

25/0

28

نوشته های زیر معرف کدام کتاب است ؟

از نمونه های والای نثر مسجع است که سخنور نامدار قرن هفتم آن را در هشت باب به رشته ی تحریر درآورد . این کتاب مشتمل بر حکایات آموزنده و اشعار نغر در موضوعات مختلف است .

25/0

29

لحن ایجاد فضا در .............. است و با ............................ ارتباط نزدیک دارد .

50/0

30

مفهوم کنایی عبارت مشخص شده را در مصراع « به مردی مکن باد را در قفس » بنویسید .

25/0

31

« خلاق المعانی ثانی » لقب کیست ؟

25/0

32

کتاب « از کاروان رفته » از کیست ؟

25/0

33

نام دو آرایه ی موجود در بیت زیر را بنویسید .

     غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد

    جز درد که دانست که این مرد چه مردی است

50/0

34

تعییر تکیه در کدام کلمه ی بیت زیر باعث تغییر معنا می شود ؟

     قُمری ریخته بالم به پناه که رَوَم

         تا به کی سرکشی ای سرو خرامان از من

25/0

35

دو ویژگی نثر مرسل را بنویسید .

50/0

و

36

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

از او دور شد دانش و فرّهی

 

25/0

37

دمنه با او وثیقتی کرد .

25/0

38

نمرود منادی فرمود .

25/0

39

تو با من به بیداد کوشی همی .

25/0

40

من کارِه شدم مجاورت گاو را.

50/0

41

عذار افروز مَه رویان افلاک .

50/0

42

 بعضی از این اقمشه با من به خانه بَرَد .

50/0

43

شبی برنشست از فلک برگذشت

               به تمکین و جاه از مـَلـَک درگذشت

75/0

44

برای نُزهت ناظران و فُسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن .

75/0

45

حسنک پیدا آمد جُبه ای داشت حِبری رنگ ، با سیاه می زد .

1

46

خواب نوشین بامداد رحیل 

                   باز دارد پیاده را ز سبیل

1

نمره به عدد :                   نام دبیر : مسعود سخندان   

 

پیروز و سربلند باشید .

/ 0 نظر / 125 بازدید