ادبیات فارسی 3 انسانی ( دی 88 کلاسی )

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ آمتحان: 10/10/1388

سؤالات درس ادبیّات فارسی تخصّصی

پایه : سوّم متوسطه

ساعت شروع :  10:15

مدّت امتحان :  75 دقیقه

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

شهرستان گمیشان

دبیرستان 17 شهریور  سیمین شهر

 

مهر آموزشگاه

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

بارم

الف

1

شعر حفظی : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید . ( 2 نمره )

سلسله ی موی دوست ...................................     /    هر که در این حلقه نیست .............................

 

0.5

2

زنهار مزن دست به دامان گروهی                           کز ............................................................

0.5

3

............................... ور بگدازی به قهر            .................................... زجر تو بر من رواست .

0.5

4

شور شراب عشق تو آن نَفـَسَم رَوَد ز سر                   .................................................................

0.5

ب

1

معنی لغات مشخص شده را جلوی آن ها بنویسید . ( 2 نمره )

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد .

 

0.25

2

لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نمی افتد .

0.25

3

بازرگان اَمارات آن دزدی را بر خود ظاهر نگردانید .

0.25

4

نتوانستند نزدیک آتش شدن از تـَبش .

0.25

5

عراقی طالب درد است دائم

               به بوی آن که درمانش تو باشی .

0.25

6

یکی نیز بگرفت خنیاگری را

0.25

7

دید و بازدید عید باعث صفای قلوب مکدّره است .

0.25

8

در فصل ربیع صولت بَرد آرمیده بود .

0.25

پ

1

خودآزمایی ( 3 نمره )

چرا ناصر از فروریختن دیوار خوشحال بود ؟

 

 

0.5

2

جمله ی « عید نوروز از اجلّه و اقدم اعیاد روی زمین است . » یعنی چه ؟

 

0.5

3

عبارت های « کمر خدمت بستن » و « بر باد نشاندن » کنایه از چیست ؟

 

0.5

4

عبارت « مشتی رند را سیم دادند تا سنگ زنند .» بیانگر چیست ؟

 

0.5

5

منظور از « حشمت و کار و بار ایشان برود .» چیست ؟

 

0.5

6

شغل بزّاز در جوانی چه بود  و او چه عکس العملی در برابر سرقت پارچه هایش نشان داد ؟

 

0.5

ت

1

دانش های ادبی  ( 3 نمره )

توضیحات زیر در مورد چه کسان یا کتاب هایی است ؟

 آ  ) او بزرگ ترین پهلوان کیان و مروّج دین زرتشت است .

ب ) این کتاب سه جلدی حاوی داستان های گوناگون و ترجمه ی کتاب « الفرج بعد الشدّة » است .  

 

پ ) این کتاب را ابواسحق نیشابوری در مورد داستان پیامبران با نثری ساده و روان نوشت .

ت ) او را به سبب ابداع معانی دل نشین « خلّاق المعانی ثانی » لقب داده اند . 

ث ) شاعرو نویسنده ی قرن پنجم که قصاید دینی و اخلاقی مستحکمی سروده است .

 

 

0.25

0.25

 

0.25

0.25

0.25

2

تحمیدیه در اصطلاح ادبی چیست ؟

0.25

3

لحن کدام داستان زیر طنز گونه است ؟

الف ) کلبه ی عمو تم

ب ) خسرو                        پ ) کباب غاز

0.25

4

آغازگر کدام نوع نثر زیر نصرا... منشی است ؟

الف ) مرسل                ب ) فنّی

پ ) بینابین                    ت ) مصنوع

0.25

5

موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی چیست ؟

0.25

6

جاهای خالی عبارت زیر را پر کنید .

      کلیله و دمنه کتابی است مشتمل بر داستان هایی از ............................ که در عهد ساسانیان از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه شد و بعدها ......................................... در قرن پنجم آن را به عربی ترجمه کرد و در قرن ششم ، .......................................... آن را به فارسی برگرداند .

 

0.75

ث

1

درک مطلب

در بیت زیر منظور از کلمات مشخّص شده چیست ؟

    بدو گفت سالار بیت الحرام

                          که ای حامل وحی برتر خُرام

 

0.5

2

در بیت زیر « سرو سهی » استعاره از کیست ؟ مقصود مصراع دوّم را در یک کلمه بنویسید .

      خم آورد بالای سرو سهی

                     از او دور شد دانش وفرّهی

0.5

3

عبارت زیر بیانگر چه حالتی از ناصر است ؟

    « ناصر لرزید و احساس کرد که ناگهان دیوار از جا تکان خورد و با چشم های گنده ی سرخش چپ چپ به او نگاه کرد و به طرفش به راه افتاد . »

0.25

4

در عبارت « ابلیس بیامد به دشمنی آدم و منجنیق ایشان را بیاموخت . » :

 الف ) ابلیس چرا به نزد نمرود آمد ؟

  ب )  چه چیزی به آنان یاد داد ؟

 

0.25

0.25

5

با توجّه به بیت زیر خوشی و خرمی مال چه کسی است ؟

      خوشی  و خرمی و کامرانی

                    کسی دارد که خواهانش تو باشی  .

 

0.5

6

با توجه به بیت زیر چه وقتی باید سخن بگوییم ؟

   اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است                   به وقت مصلحت آن بـِه که در سخن کوشی .

 

0.25

7

از بیت های زیر کدام گزینه دریافت نمی شود ؟

     اگر شاعری را تو پیشه گرفتی

                     یکی نیز بگرفت خنیاگری را

     تو برپایی آن جا که مطرب نشیند

                 سزد گر ببری زبان جری را

الف ) هر کسی برای خود شغلی انتخاب کرده است.          ب ) مدّاحی را رها کن تا بی ارزش نباشی .

ج ) منزلت خنیاگر از شاعر بالاتر است .                   د ) از مدیحه سرا بخواه که شعر سست نسراید .

0.25

8

مفهوم عبارت « هر که را رای ضعیف و عقل سخیف است ، از درجت عالی به رتبت خامل گراید . » کدام گزینه است ؟      

  الف ) آدم کم خرد و نادان در وهم و گما ن برای خود مقامی بالا می جوید .

  ب ) کم خرد خوار و خفیف می گردد .

ج ) خردمند بیش از پیش مرتبه ی والا می یابد .

   د ) خرد آدمی ، او را از معاشرت با نادان برحذر می دارد .

0.25

9

کدام گزینه از مفهوم عبارت « پس حسنک برخاست و خواجه ( احمد ) و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند ؛ خواجه ، بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت : « بر صفرای خویش برنیامدم . » » بر نمی آید ؟

الف ) بوسهل اظهار می کرد که در برابر خشم خود ناتوان بوده است .

ب ) بوسهل پیش از همه مجلس را با ناراحتی ترک کرد .

ج ) حسنک پیش از خواجه احمد و بوسه جلسه را ترک کرد .

د ) خواجه احمد ، بوسهل را پس از رفتن دیگران سرزنش کرد .

 

0.25

10

بیت « زبان بریده به کنجی نشسته صمٌ بکم    /   بـِه از کسی که نباشد زبانش اندر حکم » یعنی :

الف ) آرام و آهسته سخن بگو .                             ب ) سنجیده بگوی یا سکوت کن .

 پ )  هرگز سخنی را برزبان نران .                      ت ) با یاوه گو معاشرت نکن .

0.25

11

در همه ی ابیات زیر به جز بیت ..... به داستان معراج پیامبر ( ص ) اشاره شده است .

الف ) شبی برنشست از فلک برگذشت

               به تمکین و جاه از ملک برگذشت .

 ب ) چنان گرم در تیه قربت براند

                    که در سدره جبریل از او باز ماند .

 ج ) نه در ایوان قربش وهم را بار

                    نه با چون و چرایش عقل را کار .

 د ) یتیمی را حبیب خویش خوانده

                    ز ادنایش به « او ادنی » رسانده . 

0.25

12

عبارت « او خدایان شما را پاره کرده است .»  یعنی چه ؟

0.25

ج

معنی شعر و نثر : ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

به نام نقش بند صفحه ی خاک .

 

 

0.25

2

چو صیتش در افواه دنیا  فتاد .

0.25

3

مرا در دکّان مهمّی است .

0.25

4

تو نیز اگر توانی سر خویش گیر .

0.25

5

سخن های ناخوش ز من دور دار

               به بدها دل دیو رنجور دار .

 

 

0.5

6

مرا آرزوست که با ابراهیم دوستی گیرم و با خداوند وی بسازم و بگروم .

 

 

0.5

7

نه همین می رمد آن نوگل خندان از من

        می کشد خار در این بادیه دامان از من .

 

 

0.5

8

بترس از جهاندار یزدان پاک

                     خرد را مکن با دل اندر مغاک .

 

 

0.75

9

درخت تو گر بار دانش بگیرد

                   به زیر آوری چرخ نیلوفری را .

 

 

0.75

10

فایده ی تقرّب به ملوک ، رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان .

 

 

1

11

همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبّار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لـَت زدی و فروگرفتی .

 

 

1

نمــره به عـــدد :                       نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                امضـــــــــــــا

جمع 20

           

 

 

/ 0 نظر / 129 بازدید