تاریخ ادبیات ایران و جهان 2

سؤالات امتحان پایانی درس :

تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :03 / 03 /1387

 مدّت امتحان :   75  دقیقه

دانش آموزان سال : سوّم

نوبت دوّم ( خرداد ماه ) سال تحصیلی

1386  -   1387

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

استان گلستان - منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : .......................................  کد دانش آموزی : ................

ردیف

متن سؤالات

 بارم

الف

1

چهار گزینه ای : در سؤالات 1 - 10 گزینه ی درست را مشخص نمایید .

ابن یمین مضامین ............. را در ............... خود آورده است .

الف ) عشقی  - غزلیّات          ب ) عشقی - قطعات    

ج ) اخلاقی - قصاید     د ) اخلاقی - قطعات

 

0.25

2

« جامع التواریخ » اثر کیست ؟                   الف ) رشید الدین فضل الله همدانی

 ب ) ابوالفضل بیهقی               ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

3

« تاریخ جهانگشا » اثر کیست ؟    

  الف ) رشید الدین فضل الله همدانی     ب ) ابوالفضل بیهقی                ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

4

پدر مرثیه سرایی فارسی لقب کیست ؟           

الف ) وحشی بافقی     ب ) وصال شیرازی             

 ج ) کلیم کاشانی                  د ) محتشم کاشانی

0.25

5

کدام کتاب زیر سفرنامه ای خیالی است ؟         

الف ) حاجی بابای اصفهانی       ب ) مسالک المحسنین            

ج ) شرح زندگانی من          د ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

0.25

6

کدام گزینه ی زیر در مورد آذر بیگدلی نادرست است ؟ 

الف ) مثنوی یوسف و زلیخا اثر اوست .                 

ب ) با هاتف و صباحی همدم بود .

 ج )  مهم ترین اثر او تذکره ی آتشکده است .             

د )  از شاعران معروف قرن دهم است .

0.25

7

کتاب « براهین العجم » اثر کدام ادیب زیر است ؟        

الف ) ملا احمد نراقی   ب ) محمد تقی لسان الملک سپهر      

ج ) شمس قیس رازی      د ) ملا هادی شیرازی

0.25

8

 قالب عمده ی شعر در عصر هاتف کدام است ؟

الف ) قصیده             ب ) غزل            ج ) قطعه       د ) مثنوی

0.25

9

مکتب دادائیسم را کدام نویسنده ی زیر طرح ریزی کرده است ؟

الف ) فدریکو گارسیا لورکا     ب ) لویی آراگون       

ج ) تریستان تزارا        د ) گیوم آپولینر

0.25

10

کدام تابلوی زیر از بهترین آثار مکتب وهم گرایی است ؟

الف ) لبخند ژوکوند            ب ) زرافه ی شعله ور      

ج ) فال گیر بغدادی       د ) مونالیزا

0.25

ب

11

پر کردنی : جاهای خالی سؤالات زیر را با کلمات درست پر کنید .

در عصر حافظ به دلیل ....................................... و ..................................... گروه ها توانستند مذهب و اعتقاد خود را آزادانه آشکار کنند .

 

0.50

12

رهی معیّری فکاهیات خود را با امضای مستعار ................... و ........................ منتشر می کرد .

0.50

13

گروهی از شاعران رمانتیک  شاعران ....................... بودند که از لبنان به ....................... مهاجرت کرده بودند .

0.50

14

شاهکار ویلیام فاکنر در رمان نویسی ............................... نام دارد .

0.50

15

در اشعار پس از 1948 فلسطین ، ................................ و ................................... در سطحی گسترده دیده می شود .

0.50

16

آثار تحقیقی علامه دهخدا عبارتند از : 1 - ................ 2 - ..............

0.50

17

 ادب عباسی را ............... یا ............ می گویند ؛ زیرا بیش تر شاعران این دوره دورگه بودند .

0.50

ج

18

کوتاه پاسخ : جواب سؤالات زیر را مختصر و مفید بنویسید .

« اشعة اللمعات » از کیست و موضوع آن چیست ؟

 

0.50

19

آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای ارزش و اهمّیّت است ؟

 

0.50

20

وطن به عنوان درون مایه ی شعر عصر بیداری یعنی چه ؟

 

0.50

21

مضامین شعری ادیب الممالک را بنویسید .

0.50

22

دو اثر از محمد تقی بهار نام ببرید .

0.50

23

سنت گرایان در عصر بیداری برای مقابله با انقلاب تهاجمی نوگرایان چه کاری می کردند ؟

 

 

0.50

24

چرا به کلیم ، لقب خلاق المعانی ثانی داده اند ؟

0.50

25

مُخـَضرَم چه گروهی از شاعران هستند ؟

0.50

26

چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به شمار آورد ؟

 

0.50

د

27

تشریحی

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی دو مسیر مجزّا را در پیش گرفت ؛ آن دو را بنویسید .

 

 

 

28

انجمن ادبی دانشکده را معرفی نمایید .

 

 

1

29

در سال 1301 در زمینه های شعر، داستان کوتاه،رمان و نمایش نامه نویسی چه آثاری پدید آمد ؟

 

 

1

30

نظر نیما درباره ی وزن و قافیه چیست ؟

 

 

1

31

ویژگی مناظرات پروین اعتصامی را بنویسید .

1

32

آثار سمت راست از کدام نویسندگان و شاعران سمت چپ است ؟

        ( توجّه : در سمت راست یک گزینه اضافی است . )               

             اثر                                                     صاحب اثر

الف ) وداع با حافظ           (       )                    1 - رهی معیّری

 ب ) ای خواب                (       )                    2 - مهرداد اوستا

 ج ) سایه ی عمر             (       )                    3 - امیری فیروزکوهی

 د ) عشق در به در           (       )                    4 - حمیدی شیرازی

 ه ) پالیزبان                    (       )

1

33

آثار سمت چپ از کدام نویسندگان سمت راست است ؟ 

             ( توجّه : در سمت چپ یک مورد اضافه است . )

الف ) جرجی زیدان               (          )                   1 - پیامبر

 ب ) مصطفی لطفی المنفلوطی (          )              2 - شب تابستان

 ج ) یوسف ادریس                (          )             3 - ابومسلم خراسانی

 د ) خلیل سواحری                (          )                   4 - حکایت جدی

 ه ) جمال بنّوره                    (          )              5 - قهوه خانه ی باشوره

 و ) جبران خلیل جبران          (          )                  6 - العبرات

ز )  سلیم بستانی                   (          )     

1.50

34

یکی از شاعران زیر را به دلخواه معرفی نمایید .

الف ) نسیم شمال          ب ) میرزاده ی عشقی          ج ) فرخی یزدی

 

 

 

2

جمع نمره با عدد :            نام دبیر : مسعود سخندان        نمره ی تجدید نظر :

نمره با  حروف :                               امضا                     نام و امضای مصحح :

         

 

 

/ 0 نظر / 262 بازدید