سوالات درس 5 ادبیات فارسی ( 1 ) : سمک و قطران

 

سؤالات درس پنجم : سمک و قطران

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

معنی عبارت های زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

سمک عیار پیش خورشید شاه بر پای بود .

 

0.25

2

در این کار تعبیه ای هست .

0.25

3

اگر جان می خواهی سهل است .

0.50

4

سمک و آتشک نگاه می داشتند تا قطران بخفت .

0.50

5

در این کار تعبیه ای هست . این یکی هم چون من می نماید .

0.50

6

پس غلامان را بیاورد و پیرامون مهد بداشت .

0.50

7

سی غلام را فرمود تا سلیح پوشند و تیغ ها برکشند .

0.75

8

سمک عیار به جان سوگند خورَد که تو را نیازارم و به جان زینهار دهم .

0.75

9

دو استر به دست آور که تو این جایگاه گستاخی .

0.50

10

تو مرا بر خویشتن گیر و بگوی که من او را توانستم آوردن ، نگاه نیز توانم داشت .

0.75

11

ای آتشک ! تو در شبروی دستی داری .

0.50

12

قطران بر خود گرفت که این کار بکند .

0.50

13

هول عیاری ای کرده است .

0.50

14

قطران به شراب خوردن مشغول گشت تا مست گشت و بخفت .

0.75

15

سمک و آتشک نگاه می داشتند .

0.25

ب

1

معنی لغات مشخص شده را جلوی آن ها بنویسید .

غَدر نکند و خیانت نیندیشد .

 

0.25

2

سوگند به دادار یزدان که آتشک غَدر نکند .

0.25

3

روی به راه نهاد و می رفت تا از طلایه بگذشت .

0.25

4

مرا دست باز بند و پالهنگ در گردن افکن .

0.25

5

به اقبال تو امشب قطران را بسته بیاورم .

0.25

6

آتشک در گُوی رفت .

0.25

7

اگر لشکر شبیخون آرند ، من در میانه نباشم .

0.25

8

یکی زمام  استران را گرفته بود .

0.25

9

جلباب به روی مهد انداخته و با اعزاز و اکرام تمام خوابانیده بود .

0.75

10

قطران با تمکین تمام بر مثال زنده پیلی خوابیده بود .

0.50

11

قطران از آن نهیب چشم باز کرد .

0.25

12

سمک بر آن ستیزه که او را قفا زدند قطران را زد .

0.25

پ

1

خود آزمایی

در سخن « انگشتری به من داد تا چون تو را پیش وی بَرَم از عهده ی کار من بیرون آید .»  «انگشتری به من داد» بیانگر چه مفهومی است ؟

 

0.50

2

معادل امروزی « بر خود گرفت » در عبارت « قطران بر خود گرفت که این کار بکند . » چیست ؟

0.50

3

معادل امروزی « فرو بریم »‌در عبارت « بگذار تا فردا داری در میدان فرو بریم . » چیست ؟

0.50

4

 سمک در گفت و گو با سیاه گیل چه کسی را برادر خود معرفی کرد ؟

0.25

5

کار سمک در مورد قطران خیانت بود یا سیاست ؟ چرا ؟

0.50

ت

 

درک مطلب

مفهوم کلی «‌ در این کار تعبیه ای هست »  چیست ؟

 

0.50

2

« رها مکن » در عبارت «‌ای آتشک ! رها مکن که به سیلی بکشند . »  چیست ؟

0.50

3

« اگر جان می خواهی سهل است » یعنی چه »

0.50

4

« نگاه می داشتند » در عبارت « سمک و آتشک نگاه می داشتند تا قطران بخفت . » یعنی چه ؟

0.50

ث

1

دانش های ادبی

قدیم ترین و محبوب ترین نوع ادبی در میان ملت ها کدام است ‍؟

 

0.25

2

ادبیات داستانی را ......................................................... نامیده اند . 

0.50

3

داستان « سمک عیار » نوشته ی کیست ؟

0.50

 

 

/ 2 نظر / 159 بازدید
shima

aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

النا16

عالیههه ولی جواب هارو هم اگه میشه بزارید