سوالات درس های زبان شناسی سال اول دبیرستان ( درس های 1 و 6 )

سوالات درس های زبان شناسی سال اول دبیرستان ( درس های 1 و 6 )

1 – اجزای سازنده ی زبان در درجه ی اول ................ است .

2 – دوساختی بودن زبان چه فایده ای دارد ؟

3 – صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .

     الف ) مهم ترین ویژگی زبان انسان دوساختی بودن آن است .

      ب ) به سبب ویژگی زایایی ما می توانیم به کمک نظام زبان که خود نامحدود است جملات زیبا بسازیم .

4 – آیا جمله ی « عید ِ شما مبارک باد. » در حد خود یک نظام بزرگ است ؟ چرا ؟

5 – جمله ی « بهارِ شما خرم باد . » چند نشانه دارد ؟

6 – در جمله ی زیر از کدام ویژگی زبان استفاده شده است ؟

        سیمرغ پرنده ای افسانه ای است که بر کوه قا مسکن دارد .

7 – گونه چیست ؟

8 – هر یک از گویش های زیر مربوط به کدام نوع گویش است ؟

      الف ) گویش های زبان فارسی بعد از صفوی              ب ) گویش مردم یزد

9 – مقصود از ارتباط زبانی عمدتاً چیست ؟

10 – دلیل پیچیدگی زبان چیست ؟

11 – چرا استفاده از زبان آسان است ؟

12 – چرا شناخت زبان دشوار است ؟

13 – دلیل گستردگی زبان چیست ؟

14 – به کمک کدام ویژگی زبان می توان جملات نامحدود ساخت ؟

15 – لهجه را تعریف کنید .

16 – در تعریف زبان منظور از « نظام » چیست ؟

17 – تفاوت لهجه و گویش را بنویسید .

18 – زبان چیست ؟

19 – انتقال پیام در ارتباط زبانی در چه قالبی صورت می گیرد ؟

20 – نشانه در زبان چیست ؟

21 – با استفاده از نابه جایی زبان یک مثال بزنید .

22 – به گویشی که به ناحیه ی خاصی تعلق دارد ، گویش .............. می گویند .

        الف ) جغرافیایی          ب ) تاریخی          ج ) اجتماعی            د ) معیار

23 – گویش را تعریف کنید .

24 – دلیل تغییر و تحول زبان چیست ؟

25 – دوساختی بودن زبان یعنی چه ؟

26 – ویژگی زایایی زبان چه فایده ای دارد ؟

27 – ویژگی نابه جایی یعنی چه ؟

 

/ 2 نظر / 55 بازدید
احمد نجفی

خیلی خوب بود اما سوال بیشتر بذار بازم میام به وبلاگت.

ناشناس

خیلی خوبه ولی سوالهای کل کتاب رو بذار