زبان فارسی 3 عمومی

/زبان شناسی ( 4 نمره )

1-    کدام واژه در عبارت زیر با تغییر جای تکیه ، تفاوت معنا می یابد ؟

« پشت دانایی اردو بزنیم .»

2- با توجه به بیت « دلارام در بر دلارام جوی 

       لب از تشنگی خشک برطرف جوی »

   الف- الگوی هجایی واژه ی « جوی » را بنویسید.
   ب  - شیوه ی ساخت هریک از کلمات مشخص شده را بنویسید.

3- کدام قواعد ترکیب ، تولید  واحد زبانی زیر را غیر ممکن ساخته است؟

   « سبز درختان شمال جنگل ، انسان ها را می کارند؟

4- ابتدا بنویسید آهنگ جمله زیر افتان است یا خیزان؟ سپس آهنگ جمله را تغییر دهید.

   قدر روزهای خوش نوجوانی را می دانید؟

5- با ذکر دلیل ثابت کنید بیت زیر شعر است نه نظم.

   « ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ 

             منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ »

6- کدام واژه در عبارت زیر با از دست دادن معنای پیشین ، معنای جدید پذیرفته است؟ معنی جدید و قدیم آن را بنویسید.

   « صافی ز چشمه جوید و شوخی ز آب جوی »

7- هدف از هر ارتباط زبانی چیست؟

املا و بیاموزیم ( 3 نمره)

1- چه عاملی در شعر زیر منجر به شیوه ی بلاغی شده است؟

« به شکوفه ها به باران / برسان سلام ما را »

2- در بیت زیر تلفظ کدام واژه ی درون کمانک صحیح است؟

تو را در ( ثُبات/ثَبات) عزم و اندیشه بی نظیر می دانم.

3- در عبارت « کندوی زنبور عسل » کدام فرآیندهای واجی به کار رفته است؟

4- در میان واژگان دخیل زیر، دو واژه ی دخیل بی نشان بیابید.

من بعد- تشکیل- الآن- استنساخ- لذا- فعلاً

5- با توجه به معانی داده شده ، املای واژگان غلط را اصلاح کنید.

الف- براعت: بیزاری         ب- حایل: ترسناک       

ج- صواب: درست              د- مستور: پوشیده

6- در گروه کلمات زیر ، چهار غلط املایی به کار رفته است. صحیح هر یک را بنویسید.

مؤونت و مظاهرت- قالب تمثیل- احمال و سستی- ستایشگر و ثناگو- سبحانه و تعالی- المؤمن مرآت لمؤمن- مدح و ذم- بساط تحویه- خطوات متقارب- حوزه ی عرفان

نگارش ( 5 نمره )

1-    نوشته های ..................... حاصل تاملات درونی است.

2-    با کمک آرایه‌ی ادبی « مجاز » جمله خبری زیر را به جمله ادبی تبدیل کنید.

   « محبت، دل انسان را شاد می کند. »

3-    وجود دو عنصر ................... و ................... کافی است تا نثر ما هنری تلقی شود.

4-    دلیل استفاده از «و» استبعاد چیست؟

5-    استفاده از کدام واژه در عبارت زیر غلط است؟ چرا؟

   « مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است. »

6-    دو نویسنده معاصر را نام ببرید که در آثار خود با بهره گیری از فرهنگ غنی عامه ( ضرب المثل ها، واژگان عامیانه و کنایات ) بر قدرت طنز خویش افزوده اند.

7-    با کمک ضرب المثل زیر ، مطلبی طنز آمیز در سه سطر بنویسید.

« یکی نان نداشت بخورد، پیاز می خورد تا اشتهایش باز شود. »

8-    گزینه های سمت راست مربوط به کدام یک از منابع تحقیق سمت چپ می باشد؟ شماره آن را در پاسخ نامه بنویسید. ( یک مورد اضافی است )

الف- لباب الالباب                   1- کتاب شناسی

ب- نمایه                             2- سرگذشت نامه

ج- احصاء العلوم                   3- دیداری و شنیداری

                                        4- دایره المعارف

9- رعایت چه نکاتی در بازنویسی ضروری است؟ ( دو مورد بنویسید.)

دستور (8 نمره)

1-    با توجه به عبارت زیر به هر یک از سوالات پاسخ دهید.

   « نشست و برخاست با انسان های ارزشمند، گامی در جهت کمال گرایی است. »

   الف- جمله ی فوق از چند واژه تشکیل شده است؟

   ب  - نهاد جمله فوق را بنویسید.

   ج  - تکواژ «ی» در کمال گرایی تکواژ وابس

/ 0 نظر / 88 بازدید