زبان فارسی 3 تجربی

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی:

سوالات امتحان درس زبان فارسی(3)

رشته ی علوم تجربی

ساعت شروع 10

مدت امتحان :80

دانش آموزان پایه ی سوّم متوسّطه

تاریخ امتحان : 19/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

شهرستان گمیشان

ردیف

      متن سوالات          

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره )

الگوی هجایی واژه ی « رؤیت » را بنویسید .

 

50/0

2

در تولید واحد زبانی زیر کدام قواعد ترکیب رعایت نشده است ؟

     دانش آموز این مدرسه بهترین ، با دوستان خود به کوهستان های شمال رفتند .

50/0

3

واژه ی « خندیدن » در گذر زمان چه وضعیت یافته است ؟

50/0

4

چرا تولید واحد زبانی زیر امکان پذیر نیست ؟

       سؤال: لسان الغیب چه کسی است ؟  جواب : غزلیات شمس از آثار مولاناست .

50/0

5

با توجه به الگوی هجایی واژه های زیر در هر مورد غلط را بیابید و اصلاح کنید .

                                  آ            مصوّت بلند

الف ) آرزو                    ر           صامت + مصوت کوتاه

                                 زو         صامت + مصوت بلند

 

                               ب          صامت + مصوت کوتاه

ب ) بنفشه               نف         صامت + مصوت کوتاه + صامت

                              شه          صامت + صامت

 

 

50/0

 

 

 

50/0

6

از کلمات زیر کدام به روش ترکیب و کدام به روش اشتقاق ساخته شده است ؟ ( یک مورد اضافه )

      غم انگیزترین                    گذشته                   ساف

50/0

7

کلمات گروه الف با کدام گزینه ی گروه ب تناسب دارد ؟ ( در گروه ب یک کلمه اضافه است . )

          الف                                          ب

     نغز و دلکش                                  تضمن

   هنر و مجسمه سازی                        تضاد

                                                     ترادف

 

50/0

 

ب

8

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

از بین کلمات داخل کمانک کلمه ی درست را انتخاب کنید .

    الف ) ( سفیر / صفیر ) گلوله از همه جا به گوش می رسید .

    ب )  نمره ی ( انضباط / انظباط ) دوستم بیست است .

    پ ) ما باید  ( غدر / قدر ) دوستانمان را بدانیم و از ( عَلـَم / اَلـَم ) و رنج آنان بکاهیم .

  ت )  او با صاحب مغازه ( تصفیه / تسویه ) حساب کرد .

 

 

 

25/0

25/0

50/0

25/0

9

صامت های میانجی واژه های « آشنایان » و « تشنگان » را نشان دهید.

50/0

10

نشانه ی « ان » در واژه ی « بهاران » به چه معناست ؟

25/0

11

جمله ی « الهی از بدی خودم می ترسم » را به شکل ادبی بنویسید .

25/0

12

شکل صحیح کلمات نادرست زیر را بنویسید .

   استدآ و تمنّا                  نغز پیمان                     امر مُتاع

75/0

ج

13

نگارش ( 5 نمره )

زندگی نامه گونه ای از نوشته های .................... است .

 

25/0

14

استفاده از کدام واژه در عبارت زیر غلط است ؟ دلیل آن را بنویسید .

     کتاب زبان فارسی رشته های علوم تجربی و ریاضی-فیزیک از کتاب زبان فارسی رشته ی علوم انسانی متفاوت است .

50/0

15

چرا زندگی نامه باید دور از تعصّب و غرض ورزی نوشته شود ؟

50/0

16

بیت « چون شیر به خود سپه شکن باش   /    فرزند خصال خویشتن باش » را بازگردانی نمایید  .

75/0

17

کامل کنید : نوشته های .................. براساس پژوهش های شما و دیگران آفریده می شوند.

25/0

18

آیا در بازنویسی اشعار می توانیم بخش های زیبا و هنرمندانه را عیناً نقل کنیم ؟

25/0

19

دلیل امتیازتاریخ بیهقی از سایر کتاب های تاریخی چیست ؟

50/0

20

استفاده از کدام واژه در عبارت زیر غلط است ؟ چرا ؟  

        مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است .

50/0

21

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع ویرایش می شود ؟

   الف ) رعایت علام نگارشی  در زبان فارسی               

ب ) حذف درست فعل به قرینه

50/0

22

عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست ؟

50/0

23

نوشته های تحلیلی چه نوع نوشته هایی هستند ؟

25/0

24

مصراع « ز مورآموز رسم بردباری ) را بازگردانی نمایید .

25/0

د

25

دستور ( 8 نمره )

در گروه اسمی « نوجوان زرنگ » تکواژهای آزاد و وابسته را نشان دهید .

 

1

26

گونه ی مؤدبانه ی فعل های مشخص شده ی عبارت زیر را بنویسید .

     از تو می خواهم این کتاب را به من بدهی .

50/0

27

با توجه به جمله ی « با خواندن داستان های پیامبران درس زندگی را فرا می گیریم . » :

الف ) ساختمان فعل چگونه است ؟ ( ساده ، پیشوندی ، مرکب )

ب ) فعل جمله را باحفظ شخص به ماضی استمراری تبدیل کنید.

ج ) نمودار درختی جمله را رسم نمایید .

 

25/0

25/0

1

28

با  توجه به جمله ی ( شب هنگام ، ماه تابناک آسمان را ببینید .

الف ) جمله چند جزئی است ؟                   

ب ) کدام گروه قابل حذف است ؟

50/0

29

جمله ی « دوستانمان به اردو می روند .» را با گذرا کردن فعل دوباره نویسی کنید .

25/0

30

با توجه بع عبارت « در جشنواره ی ادبی دبیرستان شاعران جوان و جویای نام شرکت کردند . » :

الف ) تعداد تکواژها را به عدد بنویسید .

 ب ) یک تکواژ وابسته ی اشتقاقی و یک تکواژ وابسته ی تصریفی نشان دهید .

 ج ) واج های واژه ی « جشنواره » بیشتر است یا واژه ی «دبیرستان»؟

 

25/0

50/0

25/0

31

با توجه به متن « شاخه های پرپیچ و خم بید مجنون می رقصد و از پنجره ی باز به اتاقم می آید . می خواستم پنجره را ببندم ؛ اما نتوانستم . »

الف ) آیا جمله ی « شاخه های پرپیچ و خم بید مجنون می رقصد » از نظر مطابقت نهاد و فعل درست است ؟ چرا ؟

 ب ) در عبارت « می خواستم پنجره را ببندم ؛ اما نتوانستم.»مورد حذف شده را بیابید و بنویسید به چه دلیل حذف شده است؟

 

 

50/0

50/0

32

جمله ی « نسیم جان بخش بهاری ، عطر خوش شکوفه ها را به سوی ما می آورد .» را به صورت ناگذر بنویسید .

50/0

33

نمودار جمله ی « زندگی یعنی عشق و امید » را رسم نمایید .

75/0

34

در عبارت « ماه گذشته هیئت نجوم سیاره ی مشتری را در آسمان ایران مشاهده کردند و عکاسان گروه تصاویر زیادی به دوستانشان دادند . » :

الف )آیا فعل جمله ی اول از نظر مطابقت نهاد و فعل صحیح است ؟

 ب )  فعل جمله ی آخر را با حفظ شخص به مضارع اخباری تبدیل کنید .

 ج ) گونه ی مؤدبانه ی فعل جمله ی دوم ( دادند ) را بنویسید .

 

 

25/0

25/0

25/0

35

کدام یک از فعل های زیر قبل از پذیرفتن تکواژ « ان » گذرا به متمم بوده است ؟

الف ) رهاندن  ب ) خوراندن    ج ) فهماندن    د ) پوشاندن

25/0

نمره به عدد :                     نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان    

نمره به حروف :                                      امضا                     

پیروز و سربلند باشید .

 

/ 0 نظر / 127 بازدید