ادبیات فارسی 3 انسانی در مردادماه 1383 استان مرکزی

سؤالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 ) تخصصی

مدّت امتحان :  90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه            رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 15/05/1383

دانش آموزان و داوطلبان آزاد استان مرکزی در مرداد ماه سال تحصیلی 1382 – 1383

اداره ی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سؤالات

نمره

الف

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

برنمی داری سوی آن باغ گام  

           بوی افزون جوی و کن دفع زکام

 

1

2

هرکه را رأی ضعیف و عقل سخیف است از درجت عالی به رتبت خامل گراید .

1

3

بری دان از افعال چرخ برین را   

                 نشاید ز دانا نکوهش بری را

75/0

4

حکیمان گفته اند: « هر چه نپاید ، دلبستگی را نشاید . »

75/0

5

معاش عیال و فرزندان را درمانده بودم .

5/0

6

و کنار درک تو کوه از کمر شکست .

5/0

7

عمر برف است و آفتاب تموز

5/0

8

قیامت را مانست .

25/0

9

مرا در دکان مهمی است .

25/0

10

هر کنیزک را ببخشید او نشان

25/0

11

زلیخا خواست که ملامت را بر ایشان غرامت کند .

25/0

ب

12

با توجه به ابیات و عبارات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

چون به لب هیرمند می رسد ، برخی رستم است .

 

25/0

13

شخص آزادمردان را اصطناع کند و تخم نیکی بپراکند .

25/0

14

که شیر از تقریب گاو چه ترحیب می نماید.

25/0

15

از تیغ مهر و ناوک انجم خلاص یافت 

             این ابلق زمانه ز برگستوان برف .

25/0

16

محال است نبشتن چیری که به ناراست مانـَد .

25/0

17

اگر شاعری را تو پیشه گرفتی

             یکی نیز بگرفت خنیاگری را .

25/0

18

به کاشانه ی صبیّه منتقل کردیم .

25/0

19

ز سر شـَعر گلنار بگشود زود .

25/0

ج

20

درک مطلب

منظور از دفع زکام در بیت زیر چیست ؟

           برنمی داری سوی آن باغ گام  

         بوی افزون جوی و کن دفع زکام

 

5/0

21

منظور از « کسی را نگین کردن » در عبارت زیر چیست ؟

      طلاب جوان در عرض پیاده رو در کنار هم ، همه سر بر جانب حاج آقا روح الله گردانده می رفتند  در سکوت و نگین کرده بودند او را .

5/0

22

با توجه به جمله ی « از آن پس ، هر شامگاه آسمان خون می گرید . » منظور از خون گریستن آسمان چیست ؟

5/0

23

در بیت « عبیر آموز انفاس بهاری       /    زبور آموز کبک کوهساری » منظور از « عبیر آموز انفاس بهاری  » چیست ؟

5/0

24

با توجه به بیت « وقتی نشاط کسی را مسلم است   /  

که اسباب عیش دارد اندر زمان برف » شاعر چه زمانی برف را دوست دارد ؟

5/0

25

در بیت زیر « خوشه چیدن » کنایه از چیست ؟

   هر که مزروع خود بخورد به خوید             

    وقت خرمنش خوشه باید چید .

5/0

26

با توجه به بیت :« زبان در دهان ای خردمند چیست ؟   /   کلید در گنج صاحب هنر » چرا زبان خردمند به کلید در گنج تشبیه شده است ؟

5/0

27

متن زیر را بخوانید و به سؤالات پس از آن پاسخ دهید .

     بوسهل را طاقت برسید ، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمطی که بر دار خواهند کرد به فرمان امیرالمومنین چنین گفتن ؟

الف ) منظور از « امیر المومنین » در این عبارت کیست ؟

 ب ) منظور از « سگ قرمطی » در این متن کیست ؟

 

 


 

 

25/0

25/0

 

28

دانش های ادبی

این کتاب از کیست ؟   « الفرج بعد الشّدّه »

 

25/0

29

در شعر زیر دو آرایه ی ادبی متفاوت بیابید .

     « به سر رسیده جهان ؟   پاسخی نداشت سپهر   /   دوباره باغ بخندد ؟     کسی داشت یقین  »

5/0

30

دو نمونه از ادبیات تمثیلی ، در ادب فارسی نام ببرید .

5/0

31

کدام یک از عناصر داستان با سبک ارتباط نزدیکی دارد ؟

25/0

/ 0 نظر / 47 بازدید