نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

ردیف

شرح سئوالات درس 1  ادبیات 3 انسانی

بارم

1

معنی : به نام نقش بند صفحه ی خاک                          عذار افروز مه رویان افلاک

1

2

معنی : خداوندی که در ذاتش علل نیست .

50/0

3

دانش های ادبی : تحمیدیه در اصطلاح ادبی چیست ؟

50/0

4

دانش های ادبی : « گل و نوروز » اثر کیست ؟

25/0

5

خودآزمایی : با توجه به مصراع ( عطارد  را دوات و خامه داده ) چه رابطه ای بین ( عطارد و دوات و خامه ) وجود دارد ؟

50/0

6

لغت : امین خدا مهبط جبرئیل.

25/0

7

لغت : چو صیتش در افواه دنیا فتاد .

25/0

8

معنی: یتیمی که ناکرده قرآن درست 

                  کتب خانه ی چند ملت بشست .

1

9

معنی : چو صیتش در افواه دنیا فتاد 

                  تزلزل در ایوان کسری فتاد .

1

10

درک مطلب : مفهوم کلی مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

          یتیمی که ناکرده قرآن درست

                   کتب خانه ی چند ملت بشست .

5/0

11

درک مطلب : در بیت < بدو گفت سالار بیت الحرام   /   که ای حامل وحی برتر خرام . > منظور از قسمت های مشخص شده چه کسانی هستند ؟

5/0

12

درک مطلب : بیت زیر به کدام واقعه ی زندگی پیامبر اشاره دارد ؟

           چنان گرم در تیه قربت براند      

                         که در سدره جبریل از او باز ماند .

5/0

13

درک مطلب : بیت زیر به کدام واقعه ی زندگی پیامبر اشاره دارد ؟

           شبی بر نشست از فلک بر گذشت

                     به تمکین و جاه از ملک برگذشت .

5/0

14

درک مطلب :  بیت (یتیمی که ناکرده قرآن درست  /  کتب خانه ی چند ملت بشست .  ) در توصیف کیست؟

5/0

15

خودآزمایی : ابیات زیر به کدام موضوع مشترک اشاره دارد ؟

* نگار من که به مکتب ننرفت و خط ننوشت 

                 به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد .

* یتیمی که ناکرده قرآن درست                                            کتب خانه ی چند ملت بشست .

5/0

16

دانش های ادبی : در بیت زیر دو آرایه مشخص نمایید .

         چو صیتش در افواه دنیا فتاد 

                      تزلزل در ایوان کسری فتاد .

5/0

17

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد .

25/0

ردیف

شرح سئوالات درس 2 و 3  ادبیات 3 انسانی

بارم

1

لغت : ورا هوش در زاولستان بود .

25/0

2

لغت : بر آن باره ی پیل پیکر نشست .

5/0

3

معنی : کمندی به فتراک زین بر ببست

           بر آن باره ی پیل پیکر نشت .

75/0

4

معنی : تنت بر تک رخش مهمان کنم

       به گرز و به کوپال درمان کنم .

75/0

5

معنی : به پالیز بلبل بنالد همی.

25/0

6

معنی : سخن های ناخوش ز من دور دار

          به بدها دل دیو رنجور دار .

75/0

7

مفهوم ( کار بیهوده کردن ) در کدام گزینه آمده است ؟

 الف) بر باد نشاندن                    ب ) آب به آسیاب دشمن ریختن                 ج ) باد در قفس کردن

5/0

8

فردوسی برای خلق صحنه ی حماسی در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی را به‌ کار گرفته است ؟

   ( خروش آمد از باره ی هردو مرد       /

                 تو گفتی بدرید دشت نبرد

5/0

9

بزرگ ترین پهلوان کیانی کیست ؟ او مروج چه دینی در ایران است ؟

5/0

10

در بیت (ببینی تو فردا سنان مرا  /  همان گرد کرده عنان مرا ) یک مورد کنایه بیابید .

5/0

11

با توجه به ابیات زیر به سئوالات آمده ( 11 تا 16 ) پاسخ دهید .

  * « ورا هوش در زاولستان بود 

                    به دست تهم پور دستان بود . »

  الف ) مفهوم مصراع اول چیست ؟                           

   ب )  منظور از دستان کیست ؟

 

 

5/0

5/0

12

   * «چو او شهر ایران به گشتاسپ داد 

                 تو را نیامد هیچ از آن تخت ، یاد . »

  الف ) مرجع ضمیر او کیست ؟

 

25/0

13

  *  « سخن های ناخوش ز من دور دار

       به بدها دل دیو رنجور دار . »

 الف ) مرجع ضمیر من کیست ؟

 

25/0

14

  *  « مگوی آن چه هرگز نگفته است کس                 به مردی مکن باد را در قفس »

 الف ) مفهوم مصراع دوم را بنویسید .

 

5/0

15

  *  « که گر من دهم دست بند ورا  

                       و گر سر فرازم گزند ورا

        دو کار است هر دو به نفرین و بد                   گزاینده رسمی نو آیین و بد »

الف ) منظور از ( دو کار ) چیست /

 ب ) در چه صورتی رستم عاقبتی شوم خواهد داشت ؟

 

 

5/0

5/0

16

دلیل اسفندیار برای بستن دست رستم چه بود ؟

5/0

17

با توجه به بیت ( ببینی تو فردا سنان مرا  /  همان گرد کرده عنان مرا ) مفهوم کنایی عنان گرد کردن چیست ؟

5/0

18

مفهوم مصراع دوم بیت زیر را بنویسید و بگویید تاج نماد چیست ؟

« که ایرانیان را به کشتن دهم   

            خود اندر جهان تاج بر سر نهم . »

5/0

19

با توجه به ابیات زیر به سوال داده شده ، پاسخ دهید .

       « چنین پاسخ آوردش اسفندیار 

              که چندین چه گویی چنین نابه کار

         چه باید مرا جنگ زابلستان  

              و یا جنگ ایران و کابلستان ؟

         مبادا چنین هرگز آیین من  

                سزا نیست این کار در دین من»

الف) چه کسی از جنگ دو سپاه راضی نیست ؟ چرا ؟

 

 

 

 

75/0

20

مصراع دوم بیت زیر بیانگر چه حالاتی است ؟

 « بیامد چنان تا لب هیرمند     /

                       همه دل پر از باد و لب پر ز پند »

5/0

21

لغت : چنین گفت رستم به آواز سخت .

25/0

22

معنی : چو شد روز رستم بپوشید گبر                   نگهبان تن کرد بر گبر، ببر

5/0

23

 خود آزمایی : (بپیچم و بپیچانم ) در بیت زیر چه مفهومی دارد ؟

 که چندین بپیچم که اسفندیار    مگر سر بپیچاند از کارزار

5/0

24

لغت : لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نیفتاد .

5/0

25

لغت : از او دور شد دانش و فرّهی .

25/0

26

لغت : ز نیرنگ زالی بدین سان درست .

25/0

27

لغت : بروهای چهرش پر آژنگ شد .

25/0

28

لغت : خرد را مکن با دل اندر مغاک .

25/0

29

 درک مطلب : منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟          بترس از جهان دار یزدان پاک                   خرد را مکن با دل اندر مغاک .

5/0

30

معنی : تو دانی به بیداد کوشد همی 

                    همی جنگ و مردی فروشد همی

1

31

معنی : به بادافره این گناهم مگیر .

5/0

32

معنی : خم آورد بالای سرو سهی

                  از او دور شد دانش و فرهی .

1

33

معنی : پی پوزش و نام و ننگ آمدم .

5/0

34

معنی : فراموش کردی تو سگزی مگر

              کمان و بر مرد پرخاشخر

75/0

35

معنی : دو چشم خرد را بپوشی همی .

25/0

36

لغت : لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نیفتاد .

25/0

37

در بیت زیر رستم چه توصیه ای به اسفندیار می کند ؟

 « بترس از جهان دار یزدان پاک          /

            خرد را مکن با دل اندر مغاک »

5/0

ردیف

شرح سئوالات درس چهارم  ادبیات 3 انسانی

بارم

1

لغت : شمعکی خرد با مفاتیح در آستین نهاد .

25/0

2

لغت : گفت : به فلان مشرع از مشارع دجله ، ملّاحی خواستی .

25/0

3

لغت : بحث احوال طرّاران کردی .

25/0

4

لغت : چون حمال بیامد چهار رزمه از جامه ها بر هم نهاد .

25/0

5

لغت : امارات آن بر خود ظاهر نگردانید .

25/0

6

معنی : بازگان حمال را قراضه ای بداد .

25/0

7

معنی : خود را به شکل و زیّ او برآورد .

25/0

8

معنی : مرا در دکّان مهمی است .

25/0

9

معنی : مردی بود که بحث احوال طرّاران کردی .

5/0

10

عبارت زیر معرّف کدام کتاب است ؟

       « این کتاب حاوی داستان های متعدّد و متنوّع با موضوعاتی چون عشق ، امید و ترس از خدا و ابتلای پیامبران است که حسین ابن اسعد دهستانی آن را در قرن ششم به پارسی ترجمه کرد . »

5/0

11

راوی داستان یا زاویه ی دید در داستان « هدیه ی سال نو » کدام است ؟

25/0

12

کدام عنصر داستانی ، فکر اصلی و مسلّط بر هر اثر است و نویسنده آن را در داستان اعمال می کند ؟

25/0

13

انواع زاویه ی دید یا راوی داستان را نام ببرید .

5/0

14

عبارت « پیوستگی منظّم اعمال و حوادث داستان که مبتنی بر رابطه ی علّت و معلولی است . » کدام عنصر داستانی را معرّفی می کند ؟       الف ) هسته         ب ) درون مایه                   

ج ) لحن                 د ) زاویه ی دید

25/0

15

کتاب « فرج بعد از شدت » اثر کیست ؟

5/0

16

در نوشته ی زیر نویسنده ی داستان « کباب غاز » از کدام زاویه ی دید بهره گرفته است ؟

    (( دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش نمی آید که این بیچاره را که از راه دور و درازبا شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی آمده ، ناامید کنم . پیش خود گفتم : « چنین روز مبارکی صله ی ارحام نکنی، کی خواهی کرد . »

25/0

ردیف

شرح سئوالات درس پنجم ادبیات 3 انسانی

بارم

1

شخصیت اصلی داستان « دیوار » کیست ؟

5/0

ردیف

شرح سئوالات درس ششم ادبیات 3 انسانی

بارم

1

لغت : نتوانستند نزدیک آتش شدن از تبش .

25/0

2

لغت : نمرود مر ندیمان را گفت که حال ابراهیم به چه رسید .

25/0

3

لغت : و نرگس و ریاحین گرد بر گرد تخت او برست و حُلّه ی بهشت بیاوردند تا پوشید .

25/0

4

معنی :  کار و بار و حشمت ایشان برود .

5/0

5

معنی : و حلّه ی بهشت پوشید و هیچ کس آن جا نتوانست رفتن تا سه روز .

5/0

6

با توجه به متن زیر به پرسش ها جواب دهید .

      (( نمرود گفت : « مرا آرزوست که با ابراهیم دوستی گیرم و با خداوند وی بسازم و بگروم که چنین که دیدم سزاست او را خدمت کردن .» ندیمان ترسیدند که چون ابراهیم به نمرود نزدیک شود ، نمرود فرمان او کند و کار و بار و حشمت ایشان برود . گفتند : « چندین سال خداوندی کردی ، اکنون بندگی کنی ؟ » او را از گرویدن باز داشتند و گفتند : « این از رای ضعیف بود . » ))

 الف ) آرزوی نمرود چه بود ؟

 ب )   اندیشه ی ندیمان چه بود ؟

  ج )  چرا نمرود می خواست با خدای ابراهیم بسازد ؟

  د )  ندیمان به نمرود چه گفتند ؟ 

 

 

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

7

نثر منشیان و دبیران عهد غزنوی چگونه بود ؟

25/0

8

دو ویژگی نثر مرسل را بنویسید .

5/0

9

نثر فنّی ، نثری است شعروار که دارای زبان تصویری و سرشار از آرایه های ادبی است . آغازگر این سبک ، ..................................................... است .

25/0

10

نوع نثرکتاب قابوس نامه را بنویسید .

25/0

11

کتاب « قصص الانبیا » جزءِ کدام دسته از انواع نثر فارسی است ؟

25/0

12

نوع نثر کتب زیر چگونه است ؟             تاریخ بیهقی                        تاریخ جهانگشا

5/0

13

نوع نثر نوشته ی زیر را بر اساس نوع نگارش آن بنویسید .

     « چون دمنه از اغرای شیر بپرداخت و دانست که به دم او آتش فتنه از آن جانب بالا گرفت ، خواست که گاو را ببیند و او را هم بر باد  بنشاند . »

25/0

14

آغاز گر نثر فنّی کیست ؟

25/0

15

منظور ازعبارت « کار و بار و حشمت ایشان برود .» چیست ؟

5/0

16

بیت « یا رب این آتش که بر جان من است      /     سرد کن زان سان که کردی بر خلیل . » به کدام ماجرا اشاره می کند ؟

5/0

ردیف

شرح سئوالات درس هفتم ادبیات 3 انسانی

بارم

1

سخنی نرانم که آن به تعصّبی و تزیّدی کشد .

25/0

2

عبارت « در باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم . » به چه معناست ؟

5/0

3

مفهوم کلّی  « به افتعال و شعبده قضای آمده باز نگردد . » چیست ؟

5/0

4

با توجه به عبارت زیر به سئوالات پاسخ دهید .

     « بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب حسنک یک قطره آب بود از رودی – فضل جای دیگر نشیند .»

 الف ) حسنک عالم تر بود یا بوسهل ؟                      

ب ) حسنک قدرتمند تر بود یا بوسهل ؟

 

5/0

5/0

5

 ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت  و از جای بشد .

1

6

جبّه ای داشت حِبری رنگ خَلَق گونه .

25/0

7

معنی عبارت « به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار . » را بنویسید .

5/0

8

حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمّد و نگاه داشت دل و فرمان محمود ، این خداوندزاده را بیازرد .

1

9

همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبّار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی .

1

10

لاجرم چون این مرد سلطان شد ، این مرد بر مرکب چوبین نشست .

75/0

11

متن زیر را به دقت بخوانید و به سئوالات جواب دهید .

   « بوسهل را طاقت برسید ، گفت : خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمطی که بر دار خواهند کرد به فرمان امیرالمومنین چنین گفتن . خواجه به خشم در بوسهل نگریست ، حسنک گفت : قرمطی ندانم که بوده است . خاندان من و آن چه مرا بوده است جهانیان دانند .  جهان خوردم و کارها راندم . این خواجه که مرا این می گوید ، مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است . »

الف )  ‌منظور از خداوند در سطر اول کیست ؟

 ب )   خواجه در سومین سطر کیست ؟

 ج )   منظور از ( سگ قرمطی ) کیست ؟

 د  )   در  عبارت ( مرا شعر گفته است . ) از جهت موضوعی چه شعری مورد نظر است ؟

 

 

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

 

12

بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد .

1

13

( مردم به دل مردم است . ) یعنی چه ؟

5/0

14

این مرد از کرانه بجَستی و فرصتی جُستی و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی .

1

15

موزه ی میکاییلی نو در پای داشت .

25/0

16

مفهوم جمله ی ( مردم به دل مردم است . )  چیست ؟

5/0

17

در باب خواجه ژاژ می خاییدم .

5/0

18

در داستان بردار کردن حسنک عبارت ( مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند . ) بیانگر چه مطلبی است ؟

5/0

19

بوسهل را طا قت برسید .

25/0

20

امّا شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکّد شده بود .

25/0

21

محال است نبشتن چیزی که به ناراست مانَد .

5/0

22

به نیشابور ، رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد .

25/0

23

در عبارت «عبدوس را گفت : امیرت را بگوی که من آن چه کنم ، به فرمان خداوند خود کنم . اگر وقتی تخت مُلک به تو رسد، حسنک را بر دار باید کرد . » کلمات مشخّص شده چه کسانی هستند ؟

5/0

24

جهان خوردم و کارها راندم .

5/0

25

مفهوم عبارت ( این جهان گذرنده را خلود نیست  و همه بر کاروان گاهیم و پسِ  یک دیگر می رویم . ) چیست ؟

5/0

26

موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی چیست ؟

5/0

27

نام دیگر کتاب تاریخ بیهقی چیست ؟

25/0

28

عبارت زیر را به دقت بخوانید و به سئوالات جواب دهید .

    براثر خواجه احمد ، بیرون آمد با اعیان و به خانه ی خود باز شد . و نصر خلف دوست من بود از وی پرسیدم که چه رفت ؟ گفت : چون حسنک بیامد خواجه بر پای خاست . چون او این مَکرُمت بکرد،‌همه اگر خواستند یا نه برپای خاستند . بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت . برخاست نه تمام و برخویشتن می ژکید . خواجه احمد او را گفت : در همه ی  کارها ناتمامی . وی نیک از جای بشد و خواجه ،‌امیر حسنک را هرچند خواست که پیش وی نشیند ، نگذاشت و بر دست راست من نشست و دست راست بونصرمشکان را بنشاند و بوسهل بر دست چپ . از این نیز سخت تر بتابید .

 الف ) دو مورد از عوامل خشم بوسهل را بنویسید .

ب )    منظور از ( من ) در عبارت  ( بر دست راست من نشست . ) کیست ؟

 ج  ) بیهقی صحنه ی ورود حسنک به مجلس اعیان را چگونه توصیف می کند ؟

د  )  منظور از جمله ی ( وی نیک از جای بشد . ) چیست ؟

 ه )  دو مورد از صفات اخلاقی بوسهل را بنویسید .

 و ) (‌بر خویشتن می ژکید . ) یعنی چه ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

ردیف

شرح سئوالات درس هشتم ادبیات 3 انسانی

بارم

1

معنی : فایده ی تقرّب به ملوک رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان .

1

2

معنی : او را فرزندان در رسیدند .

25/0

3

معنی : شیر گفت : من کاره شده ام مجاورت گاو را .

5/0

4

معنی : وحوش را به گوشت او نیک داشتی خواهم کرد .

5/0

5

معنی : هر که را رای ضعیف و عقل سخیف است از درجت عالی به رتبت خامل گراید .

1

6

معنی : چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترحیب می نماید ، خواب و قرار وی بشد .

1

7

معنی : پسران بازرگان عظت پدر بشنودند و منافع آن نیکو بشناخت .

75/0

8

معنی : هر دو دهای تمام داشتند .

25/0

9

معنی : مرد هنرمند با مروت ، اگر چه خامل منزلت و بسیار خصم باشد ، به عقل و مروت خویش پیدا آید .

1

10

معنی : از خدمت ایشان انتفاعی نتواند گرفت و در اصطناع ایشان مثال نتواند داد .

1

11

لغت :  عنان تمالک و تما سک از دست او بشد .

5/0

12

لغت :  پسران بازرگان عِظت پدر را بشنودند .

25/0

13

لغت :  از کسب و حرفت اعراض نمودند .

25/0

14

معنای کنایی ( بر باد نشاندن ) را با توجه به عبارت زیر بنویسید .

        « چون دمنه از اغرای شیر بپرداخت ، خواست که گاو را ببیند و او را هم بر باد نشاند . »

5/0

15

معنای کلّی عبارت ((هر که را رای ضعیف و عقل سخیف است از درجت عالی به رتبت خامل گراید.)) چیست ؟

5/0

16

در عبارت (( دمنه گفت : شنزبه را بینم و از مضمون او تنسّمی کنم . )) واژه ی ( تنسّم ) مجازاً به چه معناست ؟

5/0

17

معنای کنایی (( گرم شکمی )) و (( بر باد نشاندن )) را بنویسید .

5/0

18

چه کسی کتاب « کلیله و دمنه » را در قرن ششم به فارسی ترجمه کرد ؟

5/0

19

در داستان « شیر و گاو » از کتاب کلیله و دمنه (( شیر ، گاو ، دمنه و کلیله )) نماینده و بیانگر چه شخصیت هایی هستند ؟

1

20

عبارت « آواز او چنان شیر را از جای ببرد که عنان تمالک و تماسک از دست وی بشد . » بیانگر چه حالتی از شیر است ؟

5/0

 

 

 

ردیف

شرح سئوالات درس نهم ادبیات 3 انسانی

بارم

1

معنی : هر که مزروع خود بفروخت به خوید

          وقت خرمنش خوشه باید چید .

1

2

معنی : عمر برف است و آفتاب تموز                    اندکی ماند و خواجه غرّه هنوز .

1

3

معنی : تفرّج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی که صولت برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده .

1

4

معنی :  تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و راه مجانبت پیش .

5/0

5

معنی : یار ناپایدار را دوست مدار                       دوستی را نشاید این غدّار .

1

6

لغت : دو چیز طیره ی عقل است : دم فروبستن 

     به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی .

25/0

7

لغت : فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد .

25/0

8

لغت : باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد .

25/0

9

لغت : گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش  خریف مبدّل نکند .

5/0

10

لغت : گفتی که خرده ی مینا بر خاکش ریخته .

25/0

11

عبارت (( هرچه نپاید ، دلبستگی را نشاید . )) با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد ؟

  الف ) عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست                  زان که عشقش کار هر مردانه نیست .

   ب )  گل اگر چه هست بس صاحب جمال                حُسن او در هفته ای گیرد زوال .

5/0

12

وجود واژه های مشخص شده در عبارت زیر ،‌کاربرد کدام آرایه را نشان می دهد ؟

 (( گل بستان را بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد . ))

5/0

13

پیام بیت زیر را بنویسید .

        (( زبان بریده به کنجی نشسته صمٌ بکم

           به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم . ))

5/0

14

مقصود از (( سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده می سفتم . )) چیست ؟

5/0

15

مفهوم کنایی (( سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده می سفتم . )) را بنویسید .

5/0

16

مفهوم کنایی (( زبان در کشیدن )) چیست ؟

5/0

17

لغت :  کفارت یمین سهل است و خلاف راه صواب است .

25/0

18

با توجه به عبارت زیر ، سعدی برای کتاب گلستان چه فوایدی برشمرده است ؟

  (( فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد، در لباسی که متکلمان را به کار آید و مترسلان را بلاغت افزاید . ))

5/0

19

پیام نهایی عبارت زیر را بنویسید .

   ((  خلاف راه صواب است و نقض رای اولوالباب : ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام . ))

5/0

20

با توجه به بیت (( اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است   /   به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی . )) سعدی معتقد است که : الف ) انسان با ادب نزد خردمندان چگونه باید باشد ؟

  ب )  آدمی کی باید سخن بگوید ؟

 

5/0

5/0

21

با توجه به بیت زیر چرا زبان خردمند به کلید در گنج تشبیه شده است ؟

     ((  زبان در دهان ای خردمند چیست ؟    /    کلید در گنج صاحب هنر ))

5/0

22

متن زیر را به دقت بخوانید و به سئوالات آمده پاسخ دهید .

  (( کسی از متعلقان منش بر حَسَب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم کرده و نیت جزم که بقیت عمر را معتکف نشیند و خاموشی گزیند . تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و راه مجانبت  پیش . )) 

 الف ) نویسنده ( سعدی ) به طور جدی تصمیم به چه کاری گرفته بود ؟

  ب )  چه کسی دوست سعدی را از تصمیم او آگاه کرد ؟

  ج )  مفهوم کنایی (‌سر خویش گیر .‌) چیست ؟

  د  )  یک نمونه سجع در متن بالا بیابید .

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

23

در بیت زیر طرفین تشبیه ( مشبه و مشبه به ) را نشان دهید .

     « بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی          / 

         هم چو عرق بر عذار شاهد غضبان »

5/0

 

ردیف

متن سئوالات درس یازدهم ادبیات 3 انسانی

بارم

1

در بیت زیر شاعر ، انسان را در برابر ستم روزگار به چه چیزی دعوت می کند ؟

 « همی تا کند پیشه ، عادت همی کن        / 

          جهان مر جفا را ، تو مر صابری را »

5/0

2

مقصود از «‌خوکان » و « قیمتی دُر لفظ دری » در بیت زیر چیست ؟

 « من آنم که در پای خوکان نریزم   / مر این قیمتی دُر لفظ دری را »

5/0

3

مقصود شاعر از تمثیل به کار گرفته در بیت زیر چیست ؟

 « بسوزند چوب درختان بی بر      /   سزا خود همین است مر بی بری را »

5/0

4

اغلب آثار ناصر خسرو در حوزه ی کدام نوع ادبی جای می گیرد ؟

25/0

5

در بیت زیر ناصر خسرو چه رفتاری را شایسته ی انسان دانا نمی داند ؟

 « بری دان از افعال چرخ برین را            /             نشاید ز دانا نکوهش بری را . »

5/0

6

لغت : سزد گر ببری زبان جری را .

25/0

7

لغت : یکی نیز بگرفت خنیاگری را .

25/0

8

لغت : به زیر آوری چرخ نیلوفری را .

25/0

9

معنی : بری دان از افعال چرخ برین را              /             نشاید ز دانا نکوهش بری را .

75/0

10

معنی : نکوهش مکن چرخ نیلوفری را               /             برون کن ز سر باد خیره سری را  .

75/0

11

معنی : اگر شاعری را تو پیشه گرفتی                 /            یکی نیز بگرفت خنیاگری را .

75/0

12

معنی : درخت تو گر بار دانش بگیرد 

                 /            به زیر آوری چرخ نیلوفری را .

75/0

13

در بیت « من آنم که در پای خوکان نریزم   / مر این قیمتی دُر لفظ دری را » دیدگاه ناصر خسرو را درباره ی مدح و ستایشگری بنویسید .

5/0

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/۱٤ ] [ ٧:۱٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد