نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

زبان فارسی 3 عمومی خرداد 87

سئوالات امتحان درس : زبان فارسی ( 3 ) عمومی

مدّت امتحان : 90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید   رشته : علوم تجربی – ریاضی فیزیک

تاریخ امتحان : 06/03/1387

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال تحصیلی 86 – 87

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

الف

1

زبان شناسی

رابطه معنایی دو کلمه ی « ماه » و « ستاره » کدام است ؟

الف ) ترادف         ب ) تضمن           ج ) تناسب      د ) تضاد

 

25/0

2

در جمله ی « پرنده ، آسمان آبی را نشانده است . » :

الف ) رعایت نکردن کدام قواعد ترکیب ، ساخت جمله را غیر ممکن کرده است ؟

 ب ) الگوی هجایی واژه ی « آبی » را بنویسید .

 

5/0

5/0

3

با توجه به بیت زیر به هر یک از سئوالات پاسخ دهید .

    یاری اندر کس نمی بینم ، یاران را چه شد ؟            دوستی کی آخر آمد ؟ دوستداران را چه شد .

الف) هر یک از واژه های « دوستی » و « دوستدار » با استفاده از چه شیوه ای ساخته شده است ؟

 ب ) آهنگ هر یک از جمله های مشخص شده را بنویسید .

 

 

5/0

5/0

4

واژه ی مشخص شده در بیت زیر مشمول کدام یک از وضعیت های چهار گانه شده است ؟

       خورده ست خدا ز روی تعظیم 

                    سوگند به روی همچو ماهت .

5/0

5

چگونه می توان ثابت کرد که بیت زیر نظم است و شعر نیست ؟

    توانا بود هر که دانا بود 

                      ز دانش دل پیر برنا بود .

5/0

6

درست یا غلط بودن هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید .

الف ) اساسی ترین نقش زبان ایجاد ارتباط در میان افراد یک جامعه ی زبانی است .

ب )  ما نقش های زبان را همراه با خود زبان در کودکی به عنوان بخشی از فرآیند رشد طبیعی بدون نیاز به درس و آموزگار فرا می گیریم .

ج ) دانش و مهارتی که در زمینه ی زبان و نقش های آن به طور طبیعی به دست می آوریم ، بسیار گسترده و نامحدود است .

75/0

ب

1

نگارش

با توجه به متن زیر به هر یک از سئوالات پاسخ دهید .

   « کلاس دوم بغل دفتر بود . بعد سالن خالی بود ؛ خالی و بزرگ که دو تا ستون سفید چهارگوش پرش کرده بود و آن ته سه چهار میز و نیمکت شکسته ، دیوار روبه رو پوشیده از عکس پهلوان ها و یک نقشه ی بزرگ آسیا و ... »

الف) این نوشته به چه شیوه ای نگارش یافته است ؟

ب ) این نوشته حاصل کدام یک از موارد زیر است ؟

1 – دیده ها وشنیده ها         2 – تأملات درونی   

                  3 – پژوهش ها

 

 

 

 

 

25/0

25/0

2

یک دایرة المعارف چند دانشی نام ببرید که قرن ها پیش نگاشته شده است .

25/0

3

کتاب « چشمه ی روشن » از دکتر غلام حسین یوسفی جزء کدام دسته از منابع تحقیق است ؟

25/0

4

تألیف دایرة المعارف به شیوه ی نوین در ایران از پنجاه سال پیش با ترجمه ی ........................... به کمک گروهی از دانشمندان آغاز شد .

25/0

5

زندگی نامه ها علاوه بر رعایت نکات فنی چگونه باید نوشته شوند تا سهم خود ار در پژوهش های تاریخی و فرهنگی حفظ کنند ؟

25/0

6

با توجه به جمله ی « داستان که نوشته بودم را به عنوان انشاء در کلاس خواندم . »

 الف ) جمله را ویرایش نمایید .

 ب )  هر یک از موارد ویرایش شده مربوط به کدام نوع ویرایش است ؟

 

5/0

5/0

7

دو شیوه ی ساخت طنز را بنویسید .

5/0

8

شعر زیر را به نثر روان بازگردانی کنید .

     شبی دود خلق آتشی برفروخت  

                          شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

     یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود 

                          که دکان ما را گزندی نبود .

1

9

با استفاده از آرایه های ادبی « جان بخشی » و « تشبیه » نوشته ی زیر را به نثری ادبی و هنری تبدیل نمایید .

    « بهار شد ؛ نسیم لابه لای شاخه های بید وزید . با رسیدن بهار شکوفه ها باز شد . گل در میان چمن شکفت . »

1

پ

1

املا و بیاموزیم

در جمله ی « ( مُفاد / مَفاد ) این کتاب ( گـُواه / گـَواه ) روزهای خوش سپری شده بر نگارنده است .»

الف) در واژه ی « مفاد » کدام تلفظ درست است  ؟

 ب ) تلفظ معیار واژه ی « گواه » کدام است ؟

 ج ) در کدام واژه ، فرآیند واجی به کار رفته است ؟ نوع فرآیند چیست ؟

 

 

25/

25/0

5/0

2

با توجه به متن زیر به سئوالات پاسخ دهید .

   « عرابه ی زمان قرن ها چرخید و درهزاهز و غریو چرخش خود ، انسان های بوالهوس و غافل را جا گذاشت ؛ لیکن در بامدادان این تمدن بزرگ ، نیاکان ما با وجود مضیق حیاط با تألیف کتب به القای مفاهیم ارزشمند پرداختند و با توع و رغبت ، با ساختن کتاب خانه ای بزرگ ، آن را به یادگار به نسل های بعد منتقل کردند . »

الف ) یک واژه ی دوتلفظ بیابید .

 ب ) در کدام واژه فرآیند واجی ابدال، نمود نوشتاری یافته است ؟

ج  ) صامت میانجی را در واژه ی نیاکان مشخص کنید .

 د )  یک واژه بیابید که در آن پسوند « ان » بیانگر زمان باشد .

 ه ) در متن فوق چهارغلط املایی به کار رفته است ، آن را بیابید و صحیح هر یک را بنویسید .

 

 

 

 

 

25/0

25/0

25/0

25/0

1

ت

1

دستور

با توجه به عبارت زیر به سئوالات داده شده پاسخ دهید .

    « وزارت آموزش و پرورش با خرید میلیون ها جلد کتاب ، امکانات نسبتاً مناسبی را برای کتاب خانه های مدارس فراهم کرد . »

الف ) عبارت فوق از ......... واژه تشکیل شده است .

 ب ) نوع تکواژ « وزارت » را بنویسید .

ج  ) یک واژه ی « مشتق – مرکب » بیابید .

 د ) در جمله ی بالا « وابسته ی وابسته » کدام است ؟ نوع آ ن را بنویسید.

ه )  « ممیز » را در عبارت فوق بیابید و نمودارپیکانی آن را رسم کنید .

 و ) نمودار جمله ی فوق را رسم کنید و اجزای اصلی جمله را در نمودار قرار دهید .

 

 

 

 

25/0

25/0

25/0

5/0

5/0

25/1

2

در عبارت : « دوست واقعی کسی است که با تسلط بر احساسات خویش یک دنیا شادی و عشق را برای همگان به ارمغان می آورد . »

الف ) کدام واژه « متمم اسم » است ؟

 ب ) واژه ی « عشق » کدام نقش تبعی را دارد ؟

 

 

25/0

25/0

3

در جمله ی : « دل بستن به این جهان زودگذر کاری بسیار کودکانه است.»

 الف ) کدام واژه « صفت مشترک با قید » است ؟

 ب )  کدام هجای واژه ی « کودکانه » دارای تکیه است ؟

ج )   با توجه به اجزای تشکیل دهنده ی واژه ی « زودگذر » الگوی زیر را کامل کنید .

..............+ .................      =   ..................

 

25/0

25/0

75/0

 

4

با توجه به متن زیر ، به هر یک از سئوالات پاسخ دهید .

    « شاخه های پر پیچ و خم بید مجنون می رقصد و از پنجره ی باز اتاقم می آید . می خواستم پنجره را ببندم ؛ اما نتوانستم .»

الف ) آیا جمله ی « شاخه های پر پیچ و خم بید مجنون می رقصد » از نظر مطابقت نهاد و فعل صحیح است ؟ چرا ؟

ب )  در عبارت « می خواستم پنجره را ببندم ؛ اما نتوانستم . » مورد حذف شده را بیابید و بنویسید حذف به چه قرینه ای صورت گرفته است ؟

  ج ) جمله های مشخص شده را با گذرا کردن فعلشان دوباره نویسی کنید .

 

 

 

5/0

 

5/0

 

1

5

در جمله ی « استاد کمال الملک ، نقاش توانمند ایرانی ، با هنرآموزی به تصویرگران همه ی جهان ، نام خود را در تاریخ هنر ثبت کرد . »

الف ) کدام واژه شاخص است ؟

 ب ) کدام واژه بدل است ؟

ج  ) « صفت مضاف الیه » را مشخص کنید .

 د ) واژه ی « هنرآموزی » را بر اساس ترتیب اجزای سازنده ی آن ، تا مرحله ی تکواژ تجزیه کنید .

 

 

25/0

25/0

25/0

5/0

 

[ شنبه ۱۳۸٧/٦/٩ ] [ ٥:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد