نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

 

نمونه سؤالات زبان فارسی 3 عمومی ( تجربی - ریاضی ) قسمت املا و بیاموزیم

    قبل از هر چیز از بابت برخی غلط‌های تایپی عذر می‌خواهم زیرا بعضی از سؤالات را دانش‌آموزانم تایپ کرده‌اند .

املاوبیاموزیم 830313

30-در واژه‌ی « بهاران » ، « ان » برچه مفهومی دلالت می کند؟

31-دلیل جابه جایی اجزای کلام درعبارت « الهی ترسانم ازبدی خود » چیست؟

32-در واژه‌ی « نکته ای » صامت میانجی کدام است؟

33-درجمله‌ی زیر تلفظ کدام یک از واژگان داخل کمانک تلفظ معیار است؟

توانایی فردوسی درسرودن ( حِماسه - حَماسه) بر هیچ کس پوشیده نیست.

34-درجمله‌ی زیر یک واژه بیابید که در آن ابدال درمصوت به وجود امده باشد؟

من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است کبوترزیباست...

35-جمله ی زیر را ویرایش کنید.

معلم باشنیدن پاسخ سنجیده ی دانش آموز به او احسن گفت.

36-درعبار زیر دو غلط املای وجود دارد صحیح آن رابنویسید.

چون ایشان حقوق مرابه طاعت ومناصحت بگزاردند وبه معونت و مظاهرت ایشان ازدست صیاد بجستم مرا نیز ازعهده ی لوازم ریاست بیرون باید امد ومواجب صیادت رابه ادا رسانید. ومی ترسم که اگر ازگشادن عقده های من اغاز کنی ملول شوی وبعضی ازایشان دربند بمانند و چون من بسته باشم احمال جانب من جایز نشمری.

37-درگروه کلمات زیر املای چهار واژه غلط نوشته شده است صحیح ان رابنویسید.

مارغاشیه - نرخ تصاعدی - کلمه ی محمل - خلع سلاح - تاثیر گذار و تاثیرپذیر

سبز و نغز - غلظت ابر - حوضه‌ی عرفان  - مآخذ گونه گون - غالب تمثیل - خوالگیردربار

- عزل رئیس الوزرا.

املا و بیاموزیم (3 نمره) 861107

1- در هر یک از اشعار زیر با توجه به معنای واژه های هم آوا ، کاربرد کدام واژه درست است؟        الف) بیا که قصر ( اَمَل  ،  عمل ) سخت سست بنیاد است.

ب) از محبت ( خوارها  ، خارها ) گل می شود.

2- با توجه به عبارت «عطر دلنواز یاس های سپید ، مشام رهگذران را می نوازد.» به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف- در کدام واژه ، ابدال نمود نوشتاری یافته است؟

ب- فرایند واجی افزایش در کدام عبارت دیده می شود؟

3- با توجه به عبارت «سحرگاهان  که می شود شاخه‌ای میزبان بلبلی نغمه خوان ،

تو کدامین حضور را میزبانی؟»     الف) واج میانجی در واژه «شاخه ای» کدام است؟

ب) پسوند «ان» در واژه مشخص شده به چه معنی است؟

4- در جمله ی «الهی ترسانم به بدی خود» چه عاملی باعث بوجود آمدن شیوه بلاغی شده است؟

5- در کدام یک از گزینه های زیر غلط املایی دیده می شود؟ آن را تصحیح کنید.

1) غالب نمادین          2) صواب مصلحت            3) کلمه مهمل        4) خرد و دَها

6- در عبارت زیر املای کدام واژه غلط است؟ صحیح آن را بنویسید.

کتب کشف المحجوب و مرصادالعباد ، در حوضه ی عرفان جایگاه ویژه ای دارند.

املا و بیاموزیم ( 3 نمره) 870610

1- چه عاملی در شعر زیر منجر به شیوه ی بلاغی شده است؟

« به شکوفه ها به باران / برسان سلام ما را »

2- در بیت زیر تلفظ کدام واژه ی درون کمانک صحیح است؟

تو را در ( ثُبات/ثَبات) عزم و اندیشه بی نظیر می دانم.

3- در عبارت « کندوی زنبور عسل » کدام فرآیندهای واجی به کار رفته است؟

4- در میان واژگان دخیل زیر، دو واژه ی دخیل بی نشان بیابید.

من بعد- تشکیل- الآن- استنساخ- لذا- فعلاً

5- با توجه به معانی داده شده ، املای واژگان غلط را اصلاح کنید.

الف- براعت: بیزاری    ب- حایل: ترسناک     ج- صواب: درست     د- مستور: پوشیده

6- در گروه کلمات زیر ، چهار غلط املایی به کار رفته است. صحیح هر یک را بنویسید.

مؤونت و مظاهرت- قالب تمثیل- احمال و سستی- ستایشگر و ثناگو- سبحانه و تعالی- المؤمن مرآت لمؤمن- مدح و ذم- بساط تحویه- خطوات متقارب- حوزه ی عرفان

املاء و بیاموزیم 871009

1- با توجه به جملات زیر به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید؟

«باغبان این گلستان ، تخم گل‌های سنبل را در زمین برافشاند و به انتظار شکفتن گل‌ها نشست»الف) کدام واژه دو تلفظی است؟     ب) یک صامت میانجی در متن فوق بیابید.

ج) دو واژه ی بیابید که در آن فرایند واجی صورت گرفته باشد سپس نوع فرایند واجی هر یک را بنویسید؟

2- در گروه کلمات زیر املای کدام واژه ی داخل کمانک صحیح است؟

الف) گماشته و (منصوب - منسوب)     ب) (تعنی - تأنی) و درنگ

3- در گروه کلمات زیر املای چهار واژه غلط است .  صحیح هر یک را بنویسید.

فراق ملک - ذرع و پیمان - شهر خاف - اشاعه و ترویج - شخص مسلوب الاراده -

تحف و هدایا - سستی و احمال - سفر و حضر - مؤونت و مظاهرت

املا و بیاموزیم (3نمره)      880603 

28- در گروه اسمی « زنبورهای عسل» کدام فرآیندهای واجی دیده می‌شود؟ 50/0

29- انواع هم‌آوایی را در هر دسته از کلمات زیر بررسی کنید.         1

الف) روان ( = روح ) ، روان (= جاری )         ب) خویش (= خود) ، خیش (= گاو آهن)

30- در عبارت زیر دو غلط املایی به کار رفته است ، صحیح هر یک را بنویسید.

یک کیسه به پدر باید داد و یک کیسه به پسر، تا خویشتن را ضیعتکی هلال خرند و فراخ تر بتوانند زیست و ما حقّ این نعمت تندرستی که باز یافتیم، لختی گذارده باشیم. بسیار دعا کرد و گفت: « این صلت فخر است ، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است. وزر و وبال این چه به کار آید؟»

31- در گروه کلمات زیر، املای چهار واژه غلط نوشته شده است، صحیح هر یک را بنویسید.    1   غریضه‌ی حبّ ذات- سیره و مغازی - تأنّی و آهستگی - ستور کتاب- ثمین و گران بها -  وجه شبه- حبوط و صعود- کلمه ی مهمل- قالب نمادین- خطوات متقارب- خلأ سلاح - کهر و کرند- تفرّس و جست و جو

املا و بیاموزیم(3نمره) 890311

26- در عبارت زیر کدام واژه ی درون کمانک درست است؟

     «بنای رفیع و(معظم- معظّم) منارجنبان اصفهان، نظر گردشگران را جلب نمود.»

27- کاربرد شیوه ی بلاغی در نوشتار، پیش از آنکه دستوری باشد، به................نویسنده بستگی دارد.

28- با توجه به عبارت زیر، به سوالات داده شده پاسخ دهید.

  « این نقاش هنرمند، در جنگل سرسبزگیلان، زاد و ولد آهوان را به تصویر کشیده است.

      ودر کنار این تصویر، نیلوفری سفید و صورتی دیده میشود.»

    الف) کدام واژه غلط املایی دارد؟            ب) نوع «ان» در«گیلان» چگونه است؟

     پ) یک واژه بیابید که درآن، «ابدال» صورت نوشتاری یافته است.

    ت) یک واژه بیابید که صامت میانجی گرفته است، سپس صامت میانجی آن را مشخص  کنید.

29- در عبارت زیر دو غلط املایی به کار رفته است، درست هر یک را بنویسید.

    « منت خدای را، عزوجل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.

     هر نفسی که فرو میرود، ممد حیات است و چون برمیاید، مفرح ذات... یکی از صاحب

       دلان سر به جیب مراقبت فروبرده بود و در بهر مکاشفت مستغرق شده.»

30- در گروه کلمات زیر، املای سه واژه نادرست است، هریک را تصحیح کنید.

     تحلیل قوا - معونت و مظاهرت - ذولجلالی حق - خار و خاره - وصال و فراق -

لمحه و لحظه - سفر و حضر - مغولات و مفاهیم - درر و لآلی - لئامت و پستی    مؤانست و هم نشینی - سور و سیر - علی ایّ حال

 

ردیف

متن سؤالات سال‌ها و نوبت‌ها و استان‌های مختلف

نمره

 

1

املا و بیاموزیم 801026  سراسری

املای درست کلمات نادرست جمله های زیر را بنویسید؟

الف)در گلستان سعدی سخنان نقض و دلکش زیاد است  

ب)مطاع گران بهای جوانی را ارزان نفروشیم

 

 

25/0

25/0

2

شکل درست همزه«ء»را در کلمات زیر بنویسید؟

اشم /ء/زاز ==>                               ملج/ء/      ==>

50/0

3

صامت های میانجی کلمات «دانایان »  و« گرسنگان »را مشخص کنید ؟

50/0

4

تفاوت آوایی و املایی « سنبل » و« خواب » را مشخص کنید؟

50/0

5

کدام یک از تلفظ‌ها ترجیح دارد ؟  (عُمران - عِمران) و ( کَرامت-کِرامت)

50/0

6

نام فرآیندهای واجی که در کلمه های « انشا » و «یگانه » صورت گرفته است را بنویسید؟

50/0

 

1

املا و بیاموزیم 810326 گلستان

« ان » در واژه ی کوهان نشانه ی چیست ؟

 

25/0

2

کدام یک از واژه های زیر از نظر املایی نامطابق است ؟

منبر                     تنازع                       انتقال

25/0

3

فقط یکی از واژه های زیر دوتلفظی است ، مشخص کنید .

 تندگو                 آسمان                   هوشمند

25/0

4

تلفظ کدام یک از کلمات داخل کمانک درست است ؟

( خِجِل - خَجِل ) ان کس که رفت و کار نساخت .

25/0

5

املای نادرست کلمات را در عبارت زیر اصلاح نمایید .

ما باید غدر دوستان را بدانیم و از علم و رنج آنان بکاهیم .

5/0

6

در جمله‌ی زیر آوردن کدام واژه نامناسب است ؟ چرا ؟

« بی شک آب دریاها بخار می شود . »

5/0

7

نمونه های سمت چپ جزءِ کدام نوع از فرایند های واجی سمت راست است ؟

   توجه : نمونه های سمت راست را می توانید یک یا دوبار استفاده کنید یا استفاده نکنید .

1 - فرایند ابدال                                  الف ) زودتر             د ) انشاء

2 - فرایند ادغام                                   ب ) منبر                ه ) کبود ده

3 - فرایند کاهش                                  ج )  سیاست      

1

1

املاء و بیاموزیم(3 نمره) 810326 تهران

در جمله زیر آوردن کدام واژه نامناسب است ؟ چرا؟    «بی شک آب دریا ها بخار می شوند »

50/0

2

در گروه کلمات زیر کدام نادرست است ؟صحیح آن را بنویسید .

الف - سیادت و بزرگی                                         ب - وقایع و سوانح

ج - نرخ تساعدی                                               د - زرع و کاشتن   

50/0

3

املای کدام گزینه با توجه به معنی مقابل آن نادرست است ؟صحیح ان را بنویسید .

الف - منصوب: گماشته شده                               ب - فراق: آسایش

ج - لمحه : لحظه                                           د - قدر: ارزش

50/0

4

جمله های زیر را ویرایش کنید .(تغیر یک کلمه کافی است )

الف - روز گذشته از سمت خود استیفا داد.     ب - عده با خرید نان بیش از حد تفریط می کنند .

50/0

5

تلفظ کدام واژه ها درست است ؟

الف - پر مخاطـَب . پر مخاطِب                          ب -ضَروری . ضُروری

50/0

6

نام فرایندهای واجی واژه‌های زیر را بنویسید .

الف - بر افتاد ← برفتاد                                    ب - شنبه ← شمبه

50/0

 

1

بیاموزیم و املاء (3 نمره) 810612 تهران

صامت‌های میانجی واژه‌های مقابل را بنویسید :     «روستایی»     «نیاکان »

 

50/0

2

کدام واژه‌ها متشابه هستند ؟ «قدر- غدر»  «امل -  عمل»  «مطاع - متاع»  «نسب -  نصب»

50/0

3

در واژه‌ی « یگانه » کدام فرآیند واجی دیده می‌شود ؟

50/0

4

املای کدام گروه از کلمات نادرست است ؟ صحیح آن‌ها را بنویسید .

ثمین و گران‌بها       لمحه و لحظه      تعمّل و تفکّر             تأثیرگزار و تأثیرپذیر

1

5

مفهوم پسوند « ان » را در واژه‌های مقابل بنویسید .    بامدادان         سواران

50/0

 

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره ) 811017 تهران

از میان گروه کلمات زیر املای دو گروه کلمه نادرست است ، آن ها را بیابید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.                                                        

    الف ) ثواب و مصلحت                                   ب ) خطوات متقارب

    ج )  ثقت و اطمینان                                     د ) مئونت و یاری

 

1

2

کاربرد کدام یک از دو واژه « منسوب ، منصوب » برای جای خالی جمله ی زیر درست است ؟

    « طایفه ای حسد بردند و به خیانتم ..................کردند .»

50/0

3

ازمیان واژه های زیر مشخص کنید که کدام واژه ها « دوتلفظی » هستند .

    الف - روزمزد      ب - آسمان         ج - یادگار           د - هوشمند

50/0

4

در هر یک ازواژه های زیر کدام « فرایند واجی » صورت می گیرد ؟

    الف - انبار          ب - دست گیره         ج - سیاست         د - شب پره

1

ب

1

املا و بیاموزیم 820324 گلستان

املای نادرست کلمه را در عبارت زیر اصلاح کنید .

   « سعدی سخنان نقض و دلکش در گلستان آورده است . »

 

25/0

2

کدام عبارت به قید تأکید نیاز ندارد ؟

الف ) بی‌شک آنان که خوب می‌نویسند ، کسانی هستند که خوب مطالعه کرده‌اند .

 ب ) بی‌شک قطره قطره‌ی باران و دانه دانه‌ی برف از ابرهای آسمان فرو‌می‌ریزد .

25/0

3

کدام یک از کلمات دخیل عربی مقابل نشان دار است ؟      من جمله       تألبف            قلم

25/0

4

در کلمات زیر ، کلمه‌ای را که از نظر املایی نامطابق است ، مشخص کنید .

الف ) باستانی           ب ) استاد                ج ) ایستگاه

25/0

5

فقط یکی از واژه‌های مقابل دو تلفّظی است ، آن را مشخص کنید .   تندگو      آسمان            هوشمند

25/0

6

صامت میانجی را در کلمه‌ی « هفتگی » مشخّص نمایید .

25/0

7

در گروه کلمات زیر ، ترکیب های غلط را یافته و صحیح آن ها را بنویسید .

 حبوط و صعود     استشهاد محلی          بوی متبوع            نوابغ ریاضی         صوَر و سیَر

5/0

8

املای کدام یک از گروه کلمه‌های زیر نادرست است ؟ صحیح آن را بنویسید .

الف) بلیغ و زدوده                 ب ) ستور کتاب               ج ) اقتضای مقام

5/0

9

نوع فرآیندهای واجی واژه‌های زیر را بنویسید .

الف) هگرز          =    هرگز                ب) شب پره       =       شپّره

5/0

د

29

املا و بیاموزیم  820324 تهران

در جمله‌های زیر تلفّظ کدام یک از واژه‌های مشخّص شده درست است ؟

الف ) او از کرده و اعمال خود بسیار خـَجـِل / خـِجـِل است .

ب  )‌شعر سهراب سپهری در دهه‌ی اخیر بسیار پر مخاطـَب / مخاطـِب شده است .

 

50/0

30

دو کلمه‌ی دخیل عربی مثال بزنید که نشان‌دار باشد .

50/0

31

در گروه کلمات زیر املای دو کلمه نادرست است . آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را بنویسید .

مؤونت ومظاهرت- تذرو کشته- سیادت و بزرگی- حوضه‌ی عرفان- بحبوحه‌ی حمله- تفرّس وجست و جو

1

32

در هر یک از واژه‌های زیر به هنگام تلفّظ ، کدام یک از فرآیندهای واجی صورت می‌گیرد ؟

الف )‌ سیاست       ب) بازآمد                ج ) کبوده           د ) انبساط

1

الف

1

املا و بیاموزیم 820606 گلستان

صامت میانجی را در کلمه‌ی « سبزیجات » تعیین نمایید .

 

25/0

2

در جمله‌ی زیر آوردن کدام کلمه نامناسب است ؟ چرا ؟

      « بی‌شک آب دریاها بخار می‌شود . »

5/0

3

با توجه به معنی ، کدام واژه صحیح است ؟

   استجاره : اجاره کردن                           تسویه : پاک کردن

   گزیر : چاره                                      مسّ : کشیدن دست تر بر سر یا پا در وضو

5/0

4

املای کدام یک از گروه کلمه‌های زیر نادرست است ؟ صحیح آن را بنویسید .

الف) خصایل و سجایا     ب ) غدار و فریفتگار      ج ) تور سینین

5/0

5

برای هر یک از فرآیندهای واجی « کاهش » و « اِبدال » یک مثال بزنید .

5/0

6

در گروه کلمات زیر املای درست کلمات غلط را بنویسید .

  طوع و رغبت - حوضه‌ی عرفان - ترقی و انتساب - سُفت فلک - عتاب و خطاب - مذیق حیات

75/0

1

املا و بیاموزیم 820606 تهران

چرا جمله‌ی مقابل به « قید تاکید» نیاز ندارد؟ « بی‌تردید با رسیدن بهار شکوفه‌ها باز می‌شوند.»

50/0

2

شکل درست / ء / را در کلمه‌های « ملج/ء/ » و« س/ء/ ا ل » بنویسید.

50/0

3

کلمه متشابه را در گروه کلمات زیر مشخص کنید.

( نغز- نقض ) ، ( نصب -  نسب ) ، ( مطاع -  متاع ) ، ( برائت -  براعت )

50/0

4

املای کدام گروه صحیح نیست؟ آن‌ها را اصلاح کنید .

الف- طیلسان آبی - اهمال و  سستی- سیادت و بزرگی

ب - غالب نمادین - ثواب و مصلحت - مقام مطبوع

1

5

در تلفّظ واژه‌های مقابل کدام فرآیندهای واجی به وجود آمده است؟ « ایستگاه - خیال »

50/0

 

1

املاو بیاموزیم(3نمره) 821024 تهران

 شکل درست واژه‌ی  داخل کمانک را در عبارت « این کار از( اثات ، اساس) خراب است.» انتخاب کنید.

 

25/0

2

چرا آوردن واژه‌ی «بی‌تردید» در جمله‌ی «بی‌تردید آب دریاها بخار می‌شود.» نامناسب است؟ 

50/0

3

کدام یک از کلمات مقابل از نظر املایی نامطابق است؟ چرا؟ خواهر- تنازع- انتقال

50/0

4

املای کدام گروه از واژه‌ها درست است؟

الف = طلل و خرابه - مصابه و مانند - اطراق و توقف

ب  = تهجر و غرور - نقض پیمان - ترقی و انتصاب

1

5

تلفّظ کدام دسته از کلمات زیر درست‌تر است؟

الف- حِماسه، نُخُست                ب- حَماسه، نَخُست

25/0

6

نوع فرآیند واجی واژه‌های زیر را بنویسید.

الف- اجراء ← اجرا                  ب- خِ یابان= خی یابان/ خیابان

50/0

ت

1

املا و بیاموزیم 830312 تهران

چرا  به واژه‌های « عـَلـَم و اَلـَم » ، اصطلاحاً « متشابه » می‌گویند ؟

 

5/0

2

کدام یک از عبارت‌های زیر به قید تأکید نیاز دارد ؟

   الف ) پائیز ، برگ درختان زرد می‌شود .

    ب )  روح در فصل بهار زاده می‌شود .

5/0

3

املای کدام گروه کلمه‌ها نادرست است ؟ شکل صحیح آن‌ها را بنویسید .

   ا - حایل و مانع         2 - تهجـّر و غرور       3 - صیاق مطلب        4 - غنا و قداست

1

4

صامت‌های میانجی را در واژه‌های مقابل مشخّص کنید .          الف ) آهوان                     ب ) زیبایی

5/0

5

هنگام تلفّظ هر یک از واژه‌های مقابل، کدام فرآیند واجی اتـّفاق می افتد ؟  الف ) یگانه          ب ) اجتماع

5/0

ب

10

املا و بیاموزیم 830312 گلستان

 کدام یک از واژه‌های داده‌شده ، یک تلفّظی است ؟   مهربان          روزگار            هوشمند           دودمان

 

25/0

11

واج میانجی « نیاکان و سبزیجات » را مشخّص نمایید .

5/0

12

در کدام کلمات زیر ، واج / ن / به صورت / م / تلفظ می‌شود ؟ آن‌ها را مشخّص کنید .

    الف) نبرد       ب ) جانبداری           ج ) ینبوع              د ) جنبه

5/0

13

در کدام گروه کلمات ، غلط املایی وجود دارد ؟ درست آن‌ها را بنویسید .

الف ) عتاب و خطاب ، بطالت و بیهودگی ، اضطراب و تنش

 ب ) بحبوحه ی حمله ، حد و حصر ،  مواحب خداداد

5/0

14

با توجه به معنی هر واژه ، کدام کلمات غلط نوشته شده است ؟

قرض = مقصود         مَقام = ارزش        متاع = کالا      نصب = اصل و نژاد

5/0

15

مشخص کنید واژه های گروه « الف » جزء کدام نوع از فرآیند های واجی گروه « ب » می باشد ؟

الف ) امضاء ، شب پره ، پای تخته            ب ) ادغام ، افزایش ، کاهش

75/0

 

1

املا و بیاموزیم 830312 مرکزی

املای درست کلمات مقابل را بنویسید .    1 - زم و مدح        2 - مُغ و ظُنّار        3 - مذیق حیات

 

75/0

2

کدام یک از کلمات مقابل از نظر املایی نامطابق است ؟     دستیار            تنازع            انتقال

25/0

3

شکل درست همزه / ء / را در واژه‌ی « / ء / ء / تلاف »‌بنویسید .

25/0

4

کلماتی که تلفّظ مشترک دارند ؛ امّا معنا و کاربردشان متفاوت است ، چه نامیده می‌شوند ؟

25/0

5

عبارت مقابل به شیوه‌ی بلاغی است یا عادی ؟   «‌رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید . »

25/0

6

کلماتی که در زبان عربی تشدید پایانی دارند ، در زبان فارسی در چه صورت تشدید می‌گیرند ؟

25/0

7

کدام واژه ، دوتلفّظی نیست ؟ « آموزگار    - یادگار         - مستمند         - زورمند »

25/0

8

در هر یک از کلمات مقابل، کدام نوع فرآیندهای واجی دیده می‌شود ؟          املا         سنبل

50/0

9

ترکیبات وصفی و اضافی عربی که در زبان فارسی به عنوان یک کلمه‌ی دخیل به کار می‌روند ، از جهت ساخت چه نامیده می‌شوند ؟

25/0

 

1

املا و بیاموزیم (3نمره) 830312 استان تهران

چرا کلمه‌ی « شنبه » را به صورت « شمبه » تلفّظ می کنیم؟

 

75/0

2

شکل درست همزه/ء/ رادر کلمه‌های مقابل بنویسید:            ملج /ء/                 سُ /ء/ ا ل

50/0

3

از واژه‌های زیر کدام واژه‌ها « دخیل نشان دار عربی » هستند؟ بنویسید (2مورد)

استنساخ          -   مع الوصف                   -     فعلاً              - کتاب

50/0

4

صامت‌های میانجی کلمات مقابل  را مشخص کنید.           دانایان              نامه ای

50/0

5

جمله‌ی مقابل را ویرایش کنید.           «از استعفای حقوق خود مأیوس نشد.»

50/0

6

واژه‌های کدام گزینه از نظر املایی صحیح است؟

الف- ذوزنقه ، مذبور ، وحله                  ب ) اعماق ، بحبوحه ، ترجیح  

25/0

 

 

1

املا و بیاموزیم (3نمره) 830617 استان تهران

املای نادرست کلمه‌ها را درعبارات زیر اصلاح کنید.

الف-سفیر گلوله از همه جا به گوش می‌رسید.        ب-سعدی سخنان نقض و دلکش در گلستان آورده است.

 

50/0

2

شکل درست همزه/ء/را در کلمه های روبرو بنویسید.     الف­-   ل/ء/ امت       ب-  م /ء/ اخذ

50/0

3

از واژه های روبرو دو واژه ،«دخیل نشان دارعربی» هستند؟آن ها را بنویسید:  طبع-  الغرض -  نشر -  لذا

50/0

4

صامت های میانجی کلمه های داخل پرانتز را مشخص کنید.  ( دانایان -  نامه ای )

50/0

5

«ان»در کلمه های روبرو نشانه ی چیست؟معنی آن ها را بنویسید:       الف-«شامگاهان»      ب-«گیلان»

50/0

6

درکدام واژه ، فرآیند واجی«ادغام»صورت گرفته است؟شکل قبل از ادغام آن را بنویسید.      سپید- شپّره- شنبه

50/0

 

1   

 املا و بیاموزیم 830617 مرکزی

جمله‌ی مقابل را ویرایش کنید؟ « مس سر و پا از اعمال وضو است. »

 

25/0

2

تلفظ کدام یک از گروه‌ها نادرست است؟« پر مخاطـَب » ، « خِلطِ مبحث » ، « مُفاد »

25/0

3

در عبارت مقابل املای کلمات نادرست رااصلاح کنید؟

         « حضرت علی (ع) مالک اشتر رابه عمارت منسوب کرد . »

50/0

4

« ان» درهر یک از واژه‌های مقابل نشانه‌ی چیست؟ مردان - پاییزان

50/0

5

« شیوه‌ی بلاغی » در نگارش چیست؟

50/0

6

مشخص کنید کدام یک از موارد  زیر دو تلفظی است؟

مهربان - روزمزد -  مهرجو -  آسمان .

50/0

7

فرایند واجی در چهار شکل پدید می‌آید.  نام دو فرایند را بنویسید .

50/0

 

1

املا و بیاموزیم 830617 شهر تهران

کدام واژه‌ی عبارت «‌این پهلوان از زورمندان روزگار بود . » دوتلفّظی است ؟

 

50/0

2

کدام واژه‌ی «‌ متشابه »  برای تکمیل عبارت زیر درست است ؟

        همه‌ی افراد در کشور ( متبوع / مطبوع ) خود ار حمایت کامل برخوردارند .

50/0

3

در عبارت زیر ،‌کدام واژه «‌صامت میانجی »‌دارد ؟ صامت میانجی این واژه را مشخص کنید .

      «  شهر میان دشت گسترده بود ، پر از دار و درخت ،‌ حالتی رویایی . »

50/0

4

در تلفّظ کدام واژه‌ی عبارت زیر فرآیند واجی به وجود آمده است ؟ نوع این فرآیند چیست ؟

      « در برابرش خیابانی بی‌انتها بود . »

50/0

5

املای کدام گروه از کلمه‌های زیر نادرست است ؟ صحیح آن‌ها را بنویسید .

    توابع و لواهق         هبوط و صعود    ذرع و پیمان          معادل و هم‌تراز

1

 

1

املا و بیاموزیم 831010 تهران

در کلمات زیر ، کلماتی را که از نظر املایی نا مطابق است ، مشخّص کنید.

   الف- باستانی               ب- استاد              چ- پستچی                  د- ایستگاه

 

50/0

2

در گزینه‌های زیر واژه‌های غلط را بیابید و درست آن‌ها را بنویسید.

الف- سستی و اهمال        ب- ظلمانی و موهش       چ- ستایشگر و ثناگو           د- استراق صمع

1

3

در جمله‌ی « مریم به درس انشا علاقه‌ی زیادی دارد.»

الف- دو کلمه بیابید که در آن فرآیند واجی صورت پذیرفته باشد.

ب- نوع فرآیند واجی را بنویسید.               

1

4

«ان» در کلمات مقابل نشانه‌ی چیست؟      الف- صبحگاهان                                 ب- گریان

50/0

 

1

املا و بیاموزیم (3 نمره) 831010 مرکزی

املای نادرست کلمات را در عبارت زیر اصلاح کنید.

             ما باید غدر دوستان را بدانیم و از علم و رنج آنان بکاهیم.

 

50/0

2

«ان» در کلمات مقابل نشانه‌ی چیست؟ معنی آنها را بنویسد.      1- شامگاهان                      2- گیلان

50/0

3

جمله‌ی مقابل را ویرایش کنید.                  «همه‌ی بچه‌ها به او احسن گفتند.»

25/0

4

جمله‌ی «بزرگ مردی بود خواجه نظام الملک» چگونه شکل بلاغی به خود گرفته است؟

50/0

5

مشخص کنید کدام یک از واژه‌های روبرو «دو تلفظی» هستند؟      رنگرز ، تندگو ، مستمند ، هوشمند ، باغبان

50/0

6

نوع فرآیند واجی واژه‌ی «دست‌بند» را بنویسید.

25/0

7

دو کلمه بنویسید که در آن ها «واو معدوله» بکار رفته باشد.

50/0

ت

1

املا و بیاموزیم 840318

عبارت روبرو به شیوه ی بلاغی است یا عادی ؟ چرا ؟        « رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید . »

 

5/0

2

در واژه های داده شده ، واج میانجی را مشخص کنید ؟       الف ) نیاکان                       ب ) روستایی

5/0

3

املای صحیح کلمات مقابل را کدام است ؟         الف ) رذل /  رزل                  ب ) مذبور /  مزبور

5/0

4

در تلفظ‌کدام یک واژه‌های زیر، فرآیندواجی‌کاهش اتفاق می‌افتد؟کدام واج آن در زنجیره‌ی‌گفتار کم می‌شود ؟

        اجتماع     خیابان         دست فروش          زودتر

5/0

5

املای صحیح واژه های نادرست را در گروه کلمات زیر بنویسید .

   الطاف الوهیت                  وحله ی اول                   بغ کرده و غمگین         ساق مطلب

5/0

6

پسوند « ان » در هر یک از واژه های روبرو بیانگر چه مفهومی است ؟ الف ) بامدادان           ب ) سپاهان

5/0

 

1

املا و بیاموزیم 840603

چرا به واژه‌های « حیات » و « حیاط » واژه‌های هم‌آوا می‌گوییم ؟

 

50/0

2

اگر به واژه‌های زیر پسوند « ان » اضافه کنیم ، کدام واژه‌ها به صامت میانجی نیاز پیدا می‌کنند ؟

       دانا        دوست     درخت      تشنه        گوسفند

50/0

3

با توجّه به معنی جمله‌یز یر کاربرد کدام واژه نادرست است ؟ شکل صحیح آن چیست ؟

       پس از به پایان رسیدن اقساط وام ، با بانک تصفیه‌ی حساب کردم .

50/0

4

شیوه‌ی بیان عبارت روبرو ( با توجّه به جابه‌جایی اجزای جمله ) چگونه است ؟    «  بخوان به نام خدا !  »

50/0

5

شکل صحیح واژه‌های نادرست را بنویسید .          عتاب و خطاب      - توابع و لواحق    - صیادت و بزرگی    - مقام متبوع   -       قابل تعمّل   -       تحلیل قوا  -       امر مطاع  -   تهجّر و غرور

50/0

6

در بخش مشخّص شده‌ی شعر زیر ،‌کدام فرآیند واجی اتّفاق افتاده است ؟

      در فلق بود که پرسید سوار     /      خانه‌ی دوست کجاست ؟

50/0

د

1

املا و بیاموزیم 841024

در جمله‌ی داده شده کدام واژه را نباید به کار برد ؟ چرا ؟ بی تردید زمستان‌ها هوا سرد و تابستان‌ها گرم است.

 

75/0

2

صامت میانجی واژه های « بیگانگی » و « زانوان » را مشخص کنید .

5/0

3

پسوند « ان » در هر یک از واژه های « سپاهان » و « بامدادان » به چه معنایی است ؟

5/0

4

در جمله ی زیر ، کاربرد کدام واژه نادرست است ؟

     پس از مدتی بحث و گفت و گو ، او از شغل خود استیفا کرد .

25/0

5

املای صحیح گروه کلمات نادرست زیر را بنویسید .

    شعله ی محیب          -  معونت و مظاهرت          - حال و آجل

                تقبه و سوراخ                 حوزه ی عرفان

5/0

6

نوع فرآیندهای واجی را در « هوای تازه » و « دستکش » بنویسید .

5/0

ب

1

املا و بیاموزیم 850308

املای صحیح ترکیبات نادرست زیر را بنویسید .

    براعت و بیزاری  - مؤانست و دوستی  -  تفحص و تحقیق - ترقی و انتساب - سرّه ی دینار -

به زودی و عن قریب - شیوه و نسق - عتاب و خطاب - آب های تحت العرضی

 

1

2

با توجه به معنای واژه های هم آوا ، کاربرد واژه ی مشخص شده در کدام عبارت نادرست است ؟ صحیح آن را بنویسید .            الف) در این وادی ها بیابان های آتش زا و دریاهای توفان زا در پیش است .

 ب ) او را فراغ خاطری است که به بیان نمی آید .

 

5/0

3

با توجه به متن به سئوالات زیر پاسخ دهید :

      مهرورزی کار پاکان است ، اما زیبایی محبوب تو چند روزی بیش نیست ؛ چرا به چیزی مهر نمی ورزی که جمالی جاوید دارد و از هر چه گمان می رود ، زیباتر است ؟ پس استوار و پای بر جا این سفر پر خطر را بر خود هموار کن .

الف ) پسوند « ان » در واژه ی مشخص شده نشانه ی چیست ؟

ب )  کدام واژه دو تلفظی است ؟

 ج )  تلفظ درست تر واژه ی « گمان » را بنویسید .

 د )  واج میانجی را در واژه ی « زیبایی » مشخص کنید .

 

1

4

در عبارت زیر در تلفظ کدام واژه فرآیند واجی « ابدال » و در تلفظ کدام واژه فرآیند واجی « افزایش » صورت گرفته است ؟            دیرگاهی است که در خانه ی همسایه ی من    /   می خواند خروس .

5/0

 

 

1

املا بیاموزیم 850612

در هر گروه اسمی واژه‌ی غلط را بیابید و صحیح آن را بنویسید.

تلألؤ ستارگان _  نَمَت وروش _  وجه التزام _  ظلمانی وموحش _  الطاف الوحیّت _  اجناس و امتعه _  بوی متبوع  _   مئونت ومظاهرت  _  سطور کتاب  _  سفر و حذر  _  حلال بی‌شبهت _ عزل ونسب

 

50/1

2

در بین هر دسته از واژه‌های زیرتلفظ کدام  واژه صحیح است؟ آن را مشخص نمایید.

الف) غـِرّه _ غَرّه                                      ب) ضَروری _ ضُروری

50/0

3

با توجه به متن زیر,باسخ دهید:

« بهاران ، رقص آرزوهای من است در پیچ وتاب گیسوان باغ .  بیا تا از دست چین نوبرانه‌ی باد سبدی ازطراوت پر کنیم .»     الف) نوع « ان » در بهاران بر چه مفهومی دلالت می کند؟

ب) در متن بالا کدام جمله به شیوه‌ی بلاغی بیان گردیده است؟

ج) صامت میانجی در واژه « گیسوان » کدام است؟

     د) واژه‌ای رابیابید که در آن فرآیند واجی کاهش دیده می شود.

 

 

25/0

25/0

25/0

25/0

ت

23

املا و بیاموزیم 860321

در دو جمله ی زیر املای صحیح واژه های نادرست را بنویسید .

 الف ) ادب عارفانه گاه در حوضه ی ادب تعلیمی می گنجد و گاه آمیزه ی عقل و ذوق است که مضمون آن بیشتر مزمّت دنیاست .

 ب ) نخستین شباهت ناخواسته ی راغم این سطور با اغلب بزرگان در اختلاف نظر درتاریخ تولد است ، اگر چه خانواده شهادت می دهند که بی شبهه شب دوازدهم فروردین به این جهان هبوت کردم .

 

 

5/0

 

5/0

24

با توجه به معنی ، املای کدام واژه ها صحیح است ؟

برائت = برتری          مطبوع = خوشایند         حایل = ترسناک        مثابه = مانند

5/0

25

با توجه به متن زیر پاسخ دهید .

   « روزی به باغبان پیر گفت باغچه ای در گیلان دارم ، از تو می خواهم که هر چه زودتر به آن جا بروی تا روزگار پیری را در زادوبوم خود به سر بری . »

1 - واژه های « باغبان » و « روزگار » از نظر تلفظ چه وجه اشتراکی دارند ؟

2 - چرا واژه ی « می خواهم » نامطابق املایی است ؟

3 - نوع « ان » در واژه ی « گیلان » به چه مفهومی اشاره دارد ؟

4 - در تلفظ کدام واژه فرآیند واجی « ادغام » پدید آمده است ؟

5 - در واژه ی « باغچه ای » به صامت « ا » .............. می گویند .

6 - یک غلط نگارشی در متن پیدا کنید .

 

 

 

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

 

1

املا و بیاموزیم  860617

در میان واژگان هم‌آوای زیر، واژه‌ی درست را انتخاب کنید.

«توانایی مولانا جلال‌الدین در ( الغا- القا ) ی معانی بر هیچ کس پوشیده نیست.»

 

25/0

2

کدام یک از واژگان دخیل زیر « بی نشان  » است؟

           الف )  البته          ب) لذا          ج )  فعلا            د ) تالیف

25/0

3

دو فرایند واجی بکار رفته در عبارت « خانه ی دوست » را نام ببرید.

50/0

4

در هر یک از عبارات زیر غلط‌ها را بیابید و صحیح هر یک را بنویسید.

الف)مادرم بعد از بررسی دارایی‌ها ی خود با بانک ملّی تصفیه حساب کرد.

ب)تهنیت بر پدرم که در تمام عمر با شفقّت تمام به دیگران خدمت کرد .

1

5

در هر عبارت زیر یک غلط املایی بیابید و درست آن را بنویسید.

الف) در هر سفری ما را از این بیارید تا صدقه‌ای که خواهیم کرد ، هلال بی‌شبهت باشد.

ب)حالی ثواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوّتی کنید تا دام از جای برگیریم.

1

پ

1

املا و بیاموزیم 870306

در جمله ی « ( مُفاد / مَفاد ) این کتاب ( گـُواه / گـَواه ) روزهای خوش سپری شده بر نگارنده است .»

الف) در واژه ی « مفاد » کدام تلفظ درست است  ؟

 ب ) تلفظ معیار واژه ی « گواه » کدام است ؟

 ج ) در کدام واژه ، فرآیند واجی به کار رفته است ؟ نوع فرآیند چیست ؟

 

 

25/

25/0

5/0

2

با توجه به متن زیر به سئوالات پاسخ دهید .

   «عرابه ی زمان قرن ها چرخید و درهزاهز و غریو چرخش خود ، انسان های بوالهوس و غافل را جا گذاشت ؛ لیکن در بامدادان این تمدن بزرگ ، نیاکان ما با وجود مضیق حیاط با تألیف کتب به القای مفاهیم ارزشمند پرداختند و با توع و رغبت ، با ساختن کتاب خانه ای بزرگ ، آن را به یادگار به نسل های بعد منتقل کردند . »

الف ) یک واژه ی دوتلفظی بیابید .

 ب ) در کدام واژه فرآیند واجی ابدال، نمود نوشتاری یافته است ؟

ج  ) صامت میانجی را در واژه ی نیاکان مشخص کنید .

 د )  یک واژه بیابید که در آن پسوند « ان » بیانگر زمان باشد .

 ه ) در متن فوق چهارغلط املایی به کار رفته است ، آن را بیابید و صحیح هر یک را بنویسید .

 

 

 

 

25/0

25/0

25/0

25/0

1

 

 

[ جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠ ] [ ٤:٠٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد