نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

باسمه تعالی   نام و نام خانوادگی : ........................      امتحان زبان فارسی ( 2 )  

 ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان 17 شهریور  سیمین شهر

بارم

 

1

الف ) زبان شناسی

زبان یک از توانایی های .................................. است .

 

0.25

2

افراد کر و لال به جای استفاده از نمود آوایی از ............بهره می برند.

0.25

3

زبان و گفتار ریشه در ذات و ................................. دارد .

0.25

4

واج های زبان به دو دسته ی ................و.............. تقسیم می شوند.

0.5

5

بخش صرف را ....................................نیز می گویند .

0.25

6

تکواژها به دو دسته ی ...................و............... تقسیم می شوند .

0.5

7

آیا نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد ؟

0.25

8

زبان شناسان زبان را در چند سطح مطالعه می کنند ؟

0.25

9

کلمه ی کاشانه چند هجایی است ؟

0.25

10

تعداد واج های «پدر » کدام است ؟الف) 2   ب) 3    ج) 4    د) 5

0.25

11

کدام کلمه دو هجایی است ؟ 

 الف)خامه        ب) آب          ج) دفترچه       د) دست

0.25

12

کدام واژه اشتقاقی است ؟ 

 الف) آفرین            ب) آفرینش          ج) کتاب          د) کتاب ها

0.25

13

کدام واژه تصریفی است ؟   

الف) کتاب       ب) دفترچه     ج) پسران   د) خوبی 

0.25

14

کدام واژه ی زیر هم اشتقاقی و هم تصریفی است ؟

   الف‌) کتاب ها     ب)‌کتابچه    ج) سودمند     د) کتابچه ها

0.25

 

15

ب) املا و بیاموزیم

در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی وجود دارد . آن ها را اصلاح نمایید.

 مذلّت و خواری                                عمارت و فرمانروایی             

 ثواب و مصلحت                                نغمه ی مهیّج             

 غالب و محتوا                                  تعمّل و استنباط

 انعطاف پذیری                                    هرّای شیر

 

1

16

در گروه کلمات زیر بین دو گروه تفاوت معنایی وجود دارد. آن ها را مشخّص کنید .

آشیان و آشیانه                                 کران و کرانه

ارادت و اراده                                     مراقبت و مراقبه

0.5

17

آیا به کار بردن  « خوبیّت » درست است ؟

0.25

18

پنج جمله ی زیر را اصلاح کنید.

* نیروی انتظامی دزدان را دستگیر و به زندان فرستاد.

 

0.25

* نحوه ی قیمت گزاری باید عادلانه باشد .

0.25

* این بیمار از کم خونی برخوردار است .

0.25

* مدرسه ی ما از دبیرستان 17 شهریور باخت .

0.25

* تقی را دیدم و به آن سلام کردم .

0.25

 

19

ج ) نگارش

عنوان کتاب « چه باید کرد ؟ » بر اساس کدام روش انتخاب شده است ؟

الف) متناقض نما    ب) بخشی از آیه   ج) طرح سوال   د) قلب و عکس

 

0.5

20

کدام مورد زیر از انواع نوشته به اعتبار قالب نیست ؟

الف) داستان        ب) کودکانه        ج) شعر           د) زندگی نامه

0.5

21

کدام مورد زیر از انواع یادداشت برداری نیست ؟

الف) نقل عین متن       ب) خلاصه ای از متن       

ج) برداشتی از متن    د) پاک نویسی

0.5

22

دو شرط بهره گیری از منابع را بنویسید .

1

23

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

24

دو روش گرد آوری اطّلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

0.5

25

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟

0.5

26

واژه نامه های زیر عمومی هستند یا تخصّصی ؟

الف )‌فرهنگ فارسی معین         ب) فرهنگ اصطلاحات علمی

0.5

 

27

د ) دستور

در جمله ی « پیامبر اکرم (ص) دشمنان را بخشیدند . » دلیل عدم تطابق نهاد جدا و پیوسته چیست ؟ 

 الف) احترام  ب ) اسم مبهم     ج) نهاد غیر جاندار    د) شخص و شمار

 

0.25

28

فرمول جمله ی« مردم روستا به او دکتر می گویند .» کدام است ؟

الف) مفعول +متمّم                ب) مفعول + مسند        

 ج) متمّم+ مسند                   د) متمّم+ مفعول

0.25

29

مجهول فعل« می خوردند »کدام است ؟

الف) خورده شدند           ب) خورده می شدند     

   ج) خورده شوند            د) خورده شده بودند

0.25

30

کدام فعل زیر ساده است ؟

الف) باز آمدی     ب) یاد گرفتم        ج) چشم پوشید      د) رفته است

0.25

31

کدام گروه کلمات زیر ویژگی های (( معرفه ، خاص و ساده )) را دارد؟

الف) زمین و ماهی                ب) خورشید و تهران     

   ج) جنگل و مدرسه            د) سیمین شهر و محمّد

0.25

32

کدام گروه کلمات زیر به ترتیب ((مشتق ، مرکّب و مشتق - مرکّب )) است؟

الف) گوسفند ، کتابخانه ، دوچرخه        ب) افراسیاب، سفیدرود ، دومیدانی

ج) پرسش ،گل ، گل گیر         د) موشک ، خط کش ، چهار گوشه

0.25

33

کدام گروه اسمی زیر دو وابسته ی پیشین و دو وابسته ی پسین دارد ؟

  الف )این چهار دوست صمیمی من          ب) آن چند اثر تاریخی

  ج) همان چند روز گرم                 د)بهترین فیلم سینمایی کشور

0.25

34

کدام یک از ترکیبات زیر « مشتق - مرکّب » است ؟

الف) بی ادب         ب) نا جوانمرد       ج) خانگی       د) خودخواه

0.25

35

کدام ترکیب زیر اضافه ی تعلّقی است؟

الف) روز خوب    ب) قانون خوب     ج) قانون کار       د) دست ارادت

0.25

36

کدام واژه ی زیر می تواند شبه جمله باشد ؟

الف)عوعو      ب ) میو میو        ج) سلام کردن           د) به به

0.25

37

صداهای طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ....................... می نامند .

0.25

38

برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب درست در سمت چپ پیدا کنید .

  (( توجّه : در سمت چپ چند گزینه اضافه است ))          1- رفته باشم

    *  )  ماضی ساده                                        2- خواهم رفت

   ** )  ماضی بعید                                          3- رفته ایم

 *** )  مضارع التزامی                                      4- رفته بودیم

****)  آینده                                                   5- رفتند

                                                                     6- برویم

 

1

39

در هر جمله ی زیر یک ضمیر بیابید و مرجع هر یک را مشخّص نمایید .

الف) گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .

ب‌)       رستم از خواب برمی خیزد و اسبش را نمی یابد .

ت‌)        تقی تکالیف خود را انجام داده است .

 

0.5

0.5

0.5

40

در عبارت زیر نوع قید های مشخّص شده را معلوم کنید .

 پدر هر روز صبح بیدار می شود و بامهربانی ما را نیز بیدار می کند تا نمازخود را بخوانیم .او هرگز خواب نمی ماند ونماز صبح ما اصلاً قضا نمی شود .

 

   1

41

واژه ی « خوب » را به عنوان قید در یک جمله به کار ببرید .

0.25

42

با حروف ربط « اگر » و « چون » جملات مرکّب بسازید و جمله ی هسته و وابسته را معلوم کنید .

1

43

حرف ربط « ولی » را در یک جمله به کار ببرید و نوع آن را ( وابسته ساز یا هم پایه ساز ) بنویسید .

0.5

جمع نمره با عدد :                                نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                      امضا

 20

 
 

 

       
       
       

 

ردیف

متن سئوالات

بارم

1

تفاوت زبان و گفتار را بنویسید .

5/0

2

یکی از فواید تمایز میان زبان و گفتار را بنویسید .

5/0

3

چرا شکل گفتاری و نوشتار کلماتی مثل ( خواهر و خواب ) تفاوت دارد ؟

5/0

4

تعداد هجا ها و واج های واژه های زیر را بنویسید .

 الف ) آبادانی                                               ب ) تکیه گاه

1

5

تکواژ وابسته ی واژه ی ( گلاب گیری ) کدام است ؟

5/0

6

تکواژ آ زاد واژه ی ( باغبان ) کدام است ؟

5/0

7

کدام واژه ی زیر ساخت واژه ی اشتقاقی دارد ؟

الف) آفرین         ب ) کتابخانه ها           ج ) هدفمند     د ) هدف دار

5/0

8

دو ویژگی از ویژگی های مقاله را بنویسید .

1

9

دو راه گردآوری اطلاعات برای یک گزارش را بنویسید .

5/0

10

یک فرهنگ نامه ی عمومی و یک فرهنگ نامه ی تخصصی نام ببرید .

1

11

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

1

12

عنوان کتاب « چه باید کرد ؟ »  از چه راهی انتخاب شده است ؟

5/0

13

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

5/0

14

برگه های کتابخانه به چه صورتی تنظیم می شوند ؟

5/0

15

شکل صحیح گروه کلمات زیر را بنویسید .

 رزایل اخلاقی        صحاب رحمت         ملحم و متأثر             آج فیل

1

16

جملات زیر را ویرایش نمایید .

الف) معلم را دیدم و به آن سلام کردم .

ب ) مسلمان واقعی نماز را به موقع می گذارد .

 ج ) نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد .

 د ) ابوعلی سینا حکیم نامی ای بود .

 

5/0

5/0

5/0

5/0

17

با رسم نمودار نام اجزای جمله ی زیر را بنویسید .

                     مردم روستا او را پهلوان بزرگی می دانند .

1

18

زمان ، شخص ، وجه و نوع گذر فعل جمله ی زیر را تعیین کنید .

                     عقاب ها را برای شکار می فرستادند .

1

19

جملات زیر را مجهول نمایید .

الف ) پدرم از بازار برایم کفش خریده است .

 ب )  من آنها را در بازار دیده بودم .

1

20

ساختمان فعل ها مشخص شدهی زیر چگونه است ؟  ( ساده ، پیشوندی ، مرکب )

محمد دوست دارد کارهایش را به اطلاع خانواده اش برساند .

1

21

ساخت اسم های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق ، مرکب و مشتق - مرکب )

مرد             مردانه            کتابفروش              دوچرخه سواری

1

22

ساخت صفت های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق ، مرکب و مشتق - مرکب )          ایرانی نژاد                                پاکیزه

5/0

23

کدام ترکیب زیر اضافه ی تعلق است ؟

الف ) دست تمیز         ب ) دست آهنی    ج ) دست من    د ) دست ارادت

5/0

24

کلمه ی « سلام » را در یک جمله به عنوان شبه جمله به کار ببرید .

5/0

25

کلمات زیر را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید .

دلاورانه :            یک ساعت بعد :              تهران :              حتماً :

1

26

جمله ی هسته ( پایه ) و جمله ی وابسته ( پیرو ) را در جمله ی زیر نشان دهید .

      محمد بسیار تلاش می کند تا به هدفش برسد .

5/0

 

«بسم الله الرّحمان الرّحیم » امتحان زبان فارسی 2 دوم انسانی   

ردیف

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان- آموزش وپرورش منطقه ی گمیشان- دبیرستان 17شهریور سیمین شهر

بارم

1

دو فایده ی تمایز زبان وگفتار را بنویسید.

1

2

راز اصلی نیاز ما به آموختن خط ونوشتار چیست؟

1

3

تعداد هجاهای کلمات زیر را مشخص نمایید.   

هم دانشگاهی               سجاوندی        آب              بارانی

1

4

نقش اصلی ساخت واژه های اشتقاقی وتصریفی را بنویسید.

1

5

چهار گروه از کلمات زیر غلط است، آن ها را بیابید واصلاح کنید.

مزلّت وخواری    -    تمایز واختلاف  -  الزام واحتمال   -  تألل ودرنگ

 -  مؤسّس وبنیان گزار -  قالب و محتوا   -   غانعی وطامعی  -  تفیم وتفاهم

2

6

جملات زیر را ویرایش کنید.

الف) معلّم را دیدم وبه آن سلام کردم.

ب) به کمک املاء و انشاءِ فارسی  می توانیم بهتر بنویسیم.

ج) گلستان در هشت باب به دست سعدی نوشته شده است.

 د ) این بیماری فرقی از سرخک ندارد.

1

7

دسته بندی نوشته ها بر چند اعتبار است؟ نام ببرید.

1

8

دو راه انتخاب عنوان نوشته را با یک مثال برای هر کدام بنویسید.

1

9

فهرست موضوعی چگونه فهرستی است؟

1

10

یک واژه نامه ی عمومی ویک واژه نامه ی تخصصی نام ببرید.

1

11

انواع مقاله ها را نام ببرید.

1

12

جملات زیر را باتوجه به مصدر های داخل کمانک کامل کنید.

الف) من وحسین به بازار ............... (رفتن)

ب) تو و تقی نماز .....................(خواندن)

ج) شیشه ها ..................(شکستن)

د) هیچ یک از دانش آموزان غایب         .........(بودن)

1

13

زمان افعال زیر را مشخص فرمایید.

خورده است.     می خورم.     خورده بودید

75/0

14

ساختمان فعل های زیر را معلوم کنید.         

خواهد رفت .                            می آورد.

5/0

15

 افعال زیر را مجهول نمایید.   کاشتم .

 می شست.                            خواهد نوشت.

75/0

16

ویژگی های واژه ی « پدر » را در ترکیب ( پدر من ) بنویسید.

1

17

ضمیر های شخصی اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع را بنویسید.

1

18

برای انواع قید های زیر یک مثال بزنید.

کلمات تنوین دار              اسم مشترک با قید

5/0

19

با حروف ربط زیر جمله ی مرکب بسازید و پایه وپیرو آن را مشخص کنید.

هنگامی که :            چون:

1

20

ساختمان صفات زیر چگونه است؟( ساده، مشتق و...)     سیاه پوست                 ناپاک

5/0

21

نمودار جمله ی زیر را رسم کنید.

مردم روستا به او دکتر می گفتند.

1 

 

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤ ] [ ٩:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد