نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

باسمه تعالی   امتحان زبان فارسی (2 )  سال دوّم رشته ی نقشه کشی ساختمان     تاریخ امتحان : 19/03/1383 

  نام و نام خانوادگی : ..............................  کد دانش آموزی : ........................ مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - ادراه ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان شهید رومی سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را بنویسید .

 

0.5

2

یکی از تفاوت های گفتار و نوشتار را بنویسید .

0.5

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را مشخّص نمایید .               

  هم دانشگاهی                         دبیرستان                                                                  مسجد

1.5

4

اشتقاقی یا تصریفی بودن واژه های زیر را معلوم کنید .                    سود مند                                       آفرینش                     باریک بین                                سرشناس ترین                               ادبی                                      سخن سرایان             

1.5

ب

1

نگارش

شیوه های گرد آوری اطّلاعات مربوط به گزارش را بنویسید .

0.75

2

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟ انواع مقاله را نام ببرید .

0.75

3

دو مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

4

شرایط بهره گیری از منابع در تحقیق چیست ؟

0.5

5

برای پیدا کردن کتاب های مرجع به کدام قسمت کتابخانه باید برویم ؟

0.25

6

فهرست موضوعی شامل چه مطالبی است و در کجای تحقیق می آید ؟

0.75

7

گزینه های سمت راست را با استفاده از گزینه های سمت چپ کامل کنید .

 ( گزینه های سمت راست ممکن است بیش از یک بار استفاده شود .)

الف ) مقاله             1- تقسیم نوشته ها به اعتبار گونه ی زبان

ب ) طنز                       2- تقسیم نوشته ها به اعتبار طرز بیان

ج)  ادبی                     3- تقسیم نوشته ها به اعتبار قالب

د )  گفتاری

1

ج

1

املا و بیاموزیم

چرا به کار بردن کلمه ی « ایرانیّت » در زبان فارسی درست نیست ؟

 

0.25

2

کژتابی جمله ی « دو برادر و خواهر حافظ کلّ قرآن مجید شدند. » را توضیح دهید .

0.25

3

املای برخی از گروه کلمات زیر غلط است، آن ها را اصلاح کنید.

بنیان گزار                   هرّای شیر              نمازگزار

خدمتگزار                 انعطاف پذیری            ذلّت و لغزش

قانون گذار                 قیمت گذار               مکث و توقّف

کارگزار                      دقدقه و اضطراب         منائت طبع   

1.25

4

جمله ی « تقی هیچ وقت بدقولی نمی کند .» را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.25

5

جمله های زیر را ویرایش نمایید .

 • املاء و انشاءِ فارسی من خوب است .
 • ایران در مقابل کره بازی و شکست خورد .
 • اخلاق حسین هیچ فرقی از تقی دارد .
 • پدر دوستم از بیماری قند برخوردار است .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

د

1

دستور

برای نمودارمقابل یک جمله بسازید .   جمله

                                 نهاد                         گزاره

                                                 مفعول             متمّم           فعل

 

                          ............          ............        ............      ............       

 

 

 

1

2

از مصدرهای زیر فعل های مجهول را در زمان های خواسته شده بنویسید .

* کاشتن ( زمان آینده )                 * پختن ( ماضی استمراری)

 

* خواندن (مضارع اخباری)             * دیدن ( ماضی التزامی )

1

3

در جمله های زیر ویژگی های(شمار- شناس،ناشناس و اسم جنس - عام و خاص - ساخت ) اسم های مشخّص شده را به طور کامل بنویسید .

 • من در کتابخانه ای عضو هستم .
 • علی از همان دوچرخه سواران است .

 

 

1

1

4

نوع وابسته های هسته را در گروه های اسمی « دومین گل باغ » بنویسید .

0.5

5

ساختمان صفت های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق و ...)

بلند              ناجوانمرد             ناسپاس            خوش اخلاق

1

6

ضمیر و مرجع ضمیر را در جمله ی زیر نشان دهید .

« علی هر روز کارهای خود را به خانواده اطّلاع می دهد .»

0.5

7

اسم یا شبه جمله بودن واژه ی « سلام » را در جمله های زیر معلوم کنید .

*   او هر روز به من سلام می کند .        * سلام ! چطوری؟

0.5

8

متمّم جمله ی زیر اختیاری است یا اجباری ؟ چرا ؟

 « محسن هنوز هم به پولش می نازد .»

0.5

9

نوع حروف ربط را در جمله های زیر تعیین کنید .

*   هوا سرد است و برف می بارد .

*   هوا سرد است چون برف می بارد .

*  او می دانست که ما امتحان داریم .

*  محمّد آمده بود ولی من او را ندیدم.

 

0.25

0.25

0.25

0.25

نمره با عدد :                                     نام معلّم :

نمره با حروف:                                                امضا

 

باسمه تعالی              نام ونام خانوادگی: .......................................     مدت:60دقیقه

آزمون درس زبان فارسی (2) پایه ی دوّم  کلیّه ی رشته ها         تاریخ امتحان :03/03/1384

ردیف

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان- آموزش و پرورش گمیشان -

دبیرستان 17شهریور سیمین شهر

بارم

 

1

الف)صحیح یا غلط بودن جمله های 1-12 را مشخص نمایید.

بین زبان وگفتار تمایز وجود دارد.                                     ص              غ

 

25/0

2

افراد غیر کر و لال نیز گاهی از نمود حرکتی استفاده می کنند.   ص             غ

25/0

3

گفتار نسبت به نوشتار قدمت ندارد.           ص              غ

25/0

4

نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد.             ص         غ

25/0

5

نهاد جدا را نمی توان حذف کرد.                    ص              غ

25/0

6

فعلی که جمله ی « من با او .....»لازم دارد ،به صورت مفرد است.    ص        غ

25/0

7

جمله ای که فعل  آن « می نازد »  است، 4جزیی است.          ص            غ

25/0

8

کلمه ی « عاقل » در جمله ی « من او را عاقل پنداشتم.» مسند است.  ص        غ

25/0

9

به کار بردن کلمه ی « توسط » به معنی وساطت درست نیست.      ص            غ

25/0

10

داستان « کباب غاز » به اعتبار طرز بیان جدّی است.                  ص           غ

25/0

11

طرح نوشته در نوشته های بلند ، ذهنی است.                             ص            غ

25/0

12

عنوان کتاب « روشن تر از خاموشی» بر اساس طرح سوال است.   ص           غ

25/0

 

1

ب) جاهای خالی جمله های 1-12 را با عبارات درست ومناسب پر کنید.

در فارسی هیچ کلمه ای با .......................... آغاز نمی شود.

 

25/0

2

زبان را به دلیل ................................................. در سه سطح مطالعه می کنند.

25/0

3

بخش صرف را .......................................... نیز می گویند.

25/0

4

نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی........................    ......است.

25/0

5

صدا های طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ، .............. می نامند.

25/0

6

هر برگه سه قسمت دارد:1 عنوان 2-.....................        3- مأخذ .

25/0

7

فهرست موضوعی شامل               ................................. است.

25/0

8

« ن.ک .» علامت اختصاری ..............................          است.

25/0

9

یکی از شروط بهره گیری از منابع، ..................................    است.

25/0

10

حجم مقاله به موضوع و ...............................       بستگی دارد.

25/0

11

قدیمی ترین واژه نامه ی زبان فارسی ............................  است.

25/0

12

« فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی » نمونه ای از مقالات .....................       است.

25/0

 

ج) در سوالات 1  تا 5  برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب صحیح در سمت چپ وجود دارد . آن ها را مشخص نمایید.

(توجه: در سمت چپ چند گزینه اضافی است.)

 

1

*  ماضی ساده مجهول (             )     الف) می خورم.        ه) فرستاده شده بودند.

** ماضی بعید مجهول    (             )     ب) بفرستیم.                  و) فرستاد.

** مضارع التزامی معلوم  (             )               ج)کاشته شدند.

**** مضارع التزامی مجهول  (             )               د) فرستاده شوند.

1

2

+        اسم مفرد،خاص وساده  (       )      الف) پرندگانی                 د) پاسداری ها

++   جمع، عام، مشتق و نکره (          )            ب) خورشید                   ه) خوبان

+++      جمع، عام ، مشتق-مرکب (            )            ج) مدرسه ای   

 

75/0

3

*         اضافه ی تعلّقی (           )         الف) دوست پدری            د) روز هفتم

**      اضافه ی غیر تعلّقی (          )      ب)دست حسن                و) دست تمیز

×××   اضافه ی وصفی    (             )                   ج) روز جمعه

75/0

4

+        صفت ساده  (               )   الف) ناسپاس                 ه) سیمین شهری      

+ +     صفت مرکب (               )                    ب) بینش

++ +  صفت مشتق    (               )                           ج)تمیز 

++++ صفت مشتق - مرکب   (               )                        د) پاره پاره

1

5

انتخاب کلمات مربوط به سمت راست  از سمت چپ

*   پیکار               الف) غذا            ب) غزا               ج) قضا                  د)غضا

**    فرمانروایی     الف)اِمارت         ب)اَمارت             ج) عمارت              د)تعمیر

***   دقّت             الف) تا لّم           ب) تعمّل              ج)تعلّم                   د)تامّل  

****  گمراهی        الف) ظلال          ب) ذلال              ج) ضلال               د)زلال

 

25/0

25/0

25/0

25/0

 

د) چهار گزینه ای  

   درهرکدام از18سوال زیرتنها یک جواب درست است.آنها را انتخاب کنید.

 

1

واژه ی « خانگی » چند واج و هجا دارد؟         الف) 6واج و3هجا              

        ب) 7واج و 3هجا         ج) 6واج و4هجا          د) 7 واج و4 هجا

25/0

2

کدام ساخت واژه ی زیر اشتقاقی نیست؟

الف)کتابچه          ب) کتاب                ج) مهربانی           د) جهان بینی

25/0

3

کدام ساخت واژه ی زیر تصریفی است؟

     الف) پسری         ب) خوبی           ج) آفرینش            د) بازرسی

25/0

4

کدام تکواژ زیر آزاد است؟

   الف) بان            ب) (دان) در دانشمند        ج)( مند) در دانشمند     د) گار

25/0

5

 کدام گزینه ی زیر غلط است؟ 

  الف) خبرگزار         ب)ارزش گزار            ج)خراج گزار            د) پیام گزار

25/0

6

کدام جمله ی زیر ضمیر پرسشی دارد؟

    الف)این کتاب چند است؟                            ب) این،چند تومان است؟

    ج)  این کتاب چند تومان است؟                      د) این کلاس چند غایب دارد؟

25/0

7

کدام کلمه ی زیر می تواند شبه جمله باشد؟

     الف)جیک جیک      ب)به به          ج) میومیو                 د) افسوس خوردن

25/0

8

کدام پیوند زیر جمله ی مرکب نمی سازد؟

       الف) ولی            ب) اگر            ج) زیرا               د)هنگامی که

25/0

9

کدام پیوند زیر جمله ی هسته و وابسته می سازد؟

    الف)  ولی            ب)   تا            ج)  یا           د)  و

25/0

10

کدام گزارش زیر جنبه ی رسمی واداری ندارد؟            

  الف) گزارش بازدید علمی                    ب)گزارش مامور بانک 

        ج) گزارش معلم راهنما                 د) گزارش نماینده ی کارخانه

25/0

11

در جمله ی ((پدر هرروز صبح در ساعت هشت از خانه خارج می شود.))چند قید است؟

 الف) 2                    ب) 3                   ج)4                     د) 5  

25/0

12

نوع قید در جمله ی ((من گاهی او را می بینم.)) کدام است؟   

 الف)متمّم قیدی          ب) اسم مشترک با قید            ج)قیدمختص            د) صفت مشترک با قید

25/0

13

کدام یک از قید های زیر پیشوند + اسم نیست؟

   الف)به خوبی           ب) بی دقت           ج) با عجله                    د) به خانه

25/0

14

کدام گزینه ی زیر نمی تواند از قسمت های تشکیل دهنده ی مقاله باشد؟

    الف) عنوان            ب) متن               ج) پاک نویس          د) مقدّمه

25/0

15

کدام واژه نامه ی زیر عمومی نیست؟        الف)فرهنگ فارسی معین                        ب) فرهنگ عمید            ج) لغت نامه ی دهخدا       د) فرهنگ اصطلاحات علمی

25/0

16

کدام واژه نامه ی زیر دو زبانه است؟        

  الف ) فرهنگ موضوعی قرآن مجید                                       ب)المنجد      

    ج) فرهنگ جدید عربی به فارسی                       د) فرهنگ تاریخی زبان فارسی

25/0

17

از مصدر (( خوردن)) کدام کلمه ی زیر را نمی توان ساخت؟   

الف) خوران :صفت فاعلی                                ب) خورنده : صفت فاعلی 

     ج) خورده                            د) خوردنی :صفت لیاقت

25/0

18

کدام واژه اسم است؟   

 الف) پرسش       ب) پرسیدن          ج) پرسنده         د)پرسیدنی

25/0

 

1

د) سوالات توضیحی

   در جملات 1تا 4 چرا کاربرد هریک از آن ها غلط است؟ شکل صحیح آن ها را بنویسید

 

 

1-        نامه به وسیله ی من نوشته شد.

2.      دو کتاب ودفتر خریدم.

3.       روستای ما از امکانات ضعیفی برخوردار است.

4.       من به بدی ها می پرهیزم.

5/0

5/0

5/0

5/0

2

واژه ی (آهسته ) را در یک جمله به عنوان قید به کار ببرید .

25/0

3

تفاوت ضمیر وصفت اشاره را با یک مثال توضیح دهید.

5/0

4

با حرف ربط (وقتی که) یک جمله بسازید که مرکب باشد.

25/0

5

نقش ساخت واژه ی تصریفی چیست؟

5/0

6

با تغییر مصوّت واژه ی ((کشت)) را به دو صورت بنویسید.

5/0

7

دوست دارید در چه موضوعی تحقیق کنید؟ ازکدام روش تحقیق در این موضوع استفاده می کنید؟ دلیل خود را برای انتخاب موضوع و روش تحقیق بنویسید.

1

نمره با عدد :                                                      نام معلم :

نمره با حروف :                                                        امضا

 

باسمه تعالی   نام و نام خانوادگی : .......................................      امتحان زبان فارسی ( 2 )  

 تاریخ امتحان :  01 / 03 / 1384                                         مدّت امتحان : 75 دقیقه

کد دانش آموزی : ........................                                         پایه ی سوّم تعمیر تراکتور

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان شهید نوری رومی سیمین شهر

بارم

 

1

الف ) زبان شناسی

زبان یک از توانایی های .................................. است .

 

0.25

2

افراد کر و لال به جای استفاده از نمود آوایی از ................................. بهره می برند.

0.25

3

زبان و گفتار ریشه در ذات و .......................................... دارد .

0.25

4

واج های زبان به دو دسته ی .......................و....................... تقسیم می شوند.

0.5

5

بخش صرف را ....................................نیز می گویند .

0.25

6

تکواژها به دو دسته ی ..............................و........................... تقسیم می شوند .

0.5

7

آیا نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد ؟

0.25

8

زبان شناسان زبان را در چند سطح مطالعه می کنند ؟

0.25

9

کلمه ی کاشانه چند هجایی است ؟

0.25

10

تعداد واج های «پدر » کدام است ؟    الف) 2         ب) 3      ج) 4          د) 5

0.25

11

کدام کلمه دو هجایی است ؟ 

 الف)خامه        ب) آب          ج) دفترچه       د) دست

0.25

12

کدام واژه اشتقاقی است ؟ 

 الف) آفرین            ب) آفرینش          ج) کتاب          د) کتاب ها

0.25

13

کدام واژه تصریفی است ؟    الف) کتاب       ب) دفترچه     ج) پسران   د) خوبی 

0.25

14

کدام واژه ی زیر هم اشتقاقی و هم تصریفی است ؟

   الف‌) کتاب ها        ب)‌کتابچه         ج) سودمند          د) کتابچه ها

0.25

 

15

ب) املا و بیاموزیم

در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی وجود دارد . آن ها را اصلاح نمایید.

 مذلّت و خواری                                عمارت و فرمانروایی             

 ثواب و مصلحت                                نغمه ی مهیّج             

 غالب و محتوا                                  تعمّل و استنباط

 انعطاف پذیری                                    هرّای شیر

 

1

16

در گروه کلمات زیر بین دو گروه تفاوت معنایی وجود دارد. آن ها را مشخّص کنید .

آشیان و آشیانه                                 کران و کرانه

ارادت و اراده                                     مراقبت و مراقبه

0.5

17

آیا به کار بردن  « خوبیّت » درست است ؟

0.25

18

پنج جمله ی زیر را اصلاح کنید.

* نیروی انتظامی دزدان را دستگیر و به زندان فرستاد.

 

0.25

* نحوه ی قیمت گزاری باید عادلانه باشد .

0.25

* این بیمار از کم خونی برخوردار است .

0.25

* مدرسه ی ما از دبیرستان 17 شهریور باخت .

0.25

* تقی را دیدم و به آن سلام کردم .

0.25

 

19

ج ) نگارش

عنوان کتاب « چه باید کرد ؟ » بر اساس کدام روش انتخاب شده است ؟

الف) متناقض نما     ب) بخشی از آیه    ج) طرح سوال       د) قلب و عکس

 

0.5

20

کدام مورد زیر از انواع نوشته به اعتبار قالب نیست ؟

الف) داستان          ب) کودکانه           ج) شعر              د) زندگی نامه

0.5

21

کدام مورد زیر از انواع یادداشت برداری نیست ؟

الف) نقل عین متن       ب) خلاصه ای از متن        ج) برداشتی از متن    د) پاک نویسی

0.5

22

دو شرط بهره گیری از منابع را بنویسید .

1

23

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

24

دو روش گرد آوری اطّلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

0.5

25

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟

0.5

26

واژه نامه های زیر عمومی هستند یا تخصّصی ؟

الف )‌فرهنگ فارسی معین                    ب) فرهنگ اصطلاحات علمی

0.5

 

27

د ) دستور

در جمله ی « پیامبر اکرم (ص) دشمنان را بخشیدند . » دلیل عدم تطابق نهاد جدا و پیوسته چیست ؟ 

 الف) احترام      ب ) اسم مبهم        ج) نهاد غیر جاندار         د) شخص و شمار

 

0.25

28

فرمول جمله ی« مردم روستا به او دکتر می گویند .» کدام است ؟

الف) مفعول +متمّم                ب) مفعول + مسند        

 ج) متمّم+ مسند                   د) متمّم+ مفعول

0.25

29

مجهول فعل« می خوردند »کدام است ؟

الف) خورده شدند           ب) خورده می شدند     

   ج) خورده شوند            د) خورده شده بودند

0.25

30

کدام فعل زیر ساده است ؟

الف) باز آمدی              ب) یاد گرفتم        ج) چشم پوشید      د) رفته است

0.25

31

کدام گروه کلمات زیر ویژگی های (( معرفه ، خاص و ساده )) را دارد؟

الف) زمین و ماهی                ب) خورشید و تهران     

   ج) جنگل و مدرسه            د) سیمین شهر و محمّد

0.25

32

کدام گروه کلمات زیر به ترتیب ((مشتق ، مرکّب و مشتق - مرکّب )) است؟

الف) گوسفند ، کتابخانه ، دوچرخه        ب) افراسیاب، سفیدرود ، دومیدانی

ج) پرسش ،گل ، گل گیر                      د) موشک ، خط کش ، چهار گوشه

0.25

33

کدام گروه اسمی زیر دو وابسته ی پیشین و دو وابسته ی پسین دارد ؟

  الف )این چهار دوست صمیمی من          ب) آن چند اثر تاریخی

  ج) همان چند روز گرم                      د)بهترین فیلم سینمایی کشور

0.25

34

کدام یک از ترکیبات زیر « مشتق - مرکّب » است ؟

الف) بی ادب         ب) نا جوانمرد       ج) خانگی          د) خودخواه

0.25

35

کدام ترکیب زیر اضافه ی تعلّقی است؟

الف) روز خوب          ب) قانون خوب        ج) قانون کار         د) دست ارادت

0.25

36

کدام واژه ی زیر می تواند شبه جمله باشد ؟

الف)عوعو      ب ) میو میو        ج) سلام کردن           د) به به

0.25

37

صداهای طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ....................................... می نامند .

0.25

38

برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب درست در سمت چپ پیدا کنید .

  (( توجّه : در سمت چپ چند گزینه اضافه است ))     1- رفته باشم

    *  )  ماضی ساده                                              2- خواهم رفت

   ** )  ماضی بعید                                                3- رفته ایم

 *** )  مضارع التزامی                                            4- رفته بودیم

****)  آینده                                                         5- رفتند

                                                                          6- برویم

 

1

39

در هر جمله ی زیر یک ضمیر بیابید و مرجع هر یک را مشخّص نمایید .

الف) گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .

ب‌)       رستم از خواب برمی خیزد و اسبش را نمی یابد .

ت‌)        تقی تکالیف خود را انجام داده است .

 

0.5

0.5

0.5

40

در عبارت زیر نوع قید های مشخّص شده را معلوم کنید .

 پدر هر روز صبح بیدار می شود و بامهربانی ما را نیز بیدار می کند تا نماز

خود را بخوانیم .او هرگز خواب نمی ماند و نماز صبح ما اصلاً قضا نمی شود .

 

   1

41

واژه ی « خوب » را به عنوان قید در یک جمله به کار ببرید .

0.25

42

با حروف ربط « اگر » و « چون » جملات مرکّب بسازید و جمله ی هسته و وابسته را معلوم کنید .

1

43

حرف ربط « ولی » را در یک جمله به کار ببرید و نوع آن را ( وابسته ساز یا هم پایه ساز ) بنویسید .

0.5

جمع نمره با عدد :                                نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                      امضا

 20

 

امتحان زبان فارسی (2) سال دوّم خرداد 85 تاریخ امتحان : 11/03/1385    مدّت امتحان : 85  دقیقه

نام و نام خانوادگی:.................................... رشته :.................................... کد دانش آموزی :..............................

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان - دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

الف

ا

زبان شناسی

تمایز بین زبان و گفتار را بنویسید .

 

5/0

2

افراد کر و لال هنگام استفاده از زبان به جای استفاده از نمود    ............... از نمود    ...............  استفاده می کنند .

5/0

3

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

5/0

4

دو سطح از سطوح مطالعه ی زبان را نام ببرید .

5/0

5

واج ها به دو دسته ی ............... و .................. تقسیم می شوند .

5/0

6

تعداد هجا (بخش ) واژه های (( دانشجو )) و (( برادری )) را بنویسید .

5/0

7

اشتقاقی یا تصریفی بودن ساخت های زیر را معلوم نمایید .

 آرامش                                    آنان                                           ادبیّات

1

ب

1

املا و بیاموزیم

تنها چهار گروه از گروه کلمات زیر غلط است ، آن ها را بیابید و اصلاح کنید .

موهش و هراس انگیز                                  -  متاع معرفت                          -  تعمّل و دقت                     

لهجه و گویش                                           -  مذلّت و خواری                       -  دغدقه و اضطراب                

ابدی و زوال ناپذیر                                    -  رصای شهیدان

 

1

2

جمله ی ( امام حسین هرگز در برابر ظلم تسلیم نمی شود . ) را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

25/0

3

کدام جمله ی زیر غلط است ؟

     الف) نحوه ی قیمت گذاری باید عادلانه باشد .                 ب ) از خدمتگذار مدرسه تشکّر کردم .

25/0

4

جملات زیر را ویرایش نمایید .

معلم را دیدم و به آن سلام کردم .

مدرسه ی ما از مدرسه ی شهید رومی باخت .

 این اتاق از چشم انداز نامناسبی یرخودار است .

آن ها پنج سال است که در این محل اقامه دارند .

گلستان به دست سعدی شیرازی نوشته شده است .

حُسن خوبی او انضباط اوست .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

ج

1

نگارش

گروه بندی نوشته ها به چه اعتباراتی انجام می گیرد ؟

 

75/0

2

عنوان کتاب (( چه باید کرد ؟ )) به چه طریقی انتخاب شده است ؟

25/0

3

انواع فهرست را فقط نام ببرید .

5/0

4

آن چه به تحقیق ارزش و اعتبار می بخشد ، .................................................. است .

25/0

5

قدم اول در تحقیق و پژوهش چیست ؟ دو شرط آن را بنویسید .

 

75/0

6

یک واژه نامه ی عمومی و یک واژه نامه ی تخصّصی نام ببرید .

5/0

7

از ویژگی های یک مقاله ی خوب  دو مورد را بنویسید .

5/0

8

انواع مقاله ها را از نظر محتوا و شیوه ی نگارش فقط نام ببرید .

5/0

9

دو روش گردآوری اطلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

5/0

10

کهن ترین فرهنگ لغت فارسی کدام است ؟

25/0

11

علامت اختصاری (( ق. م. )) یعنی چه ؟

25/0

د

1

دستور

جمله ی زیر را با توجه به مصدر داخل کمانک کامل نمایید .

محمّد هر هفته با دوستش به کوهنوردی............................ (رفتن )

 

25/0

2

یک جمله برای فرمول (( مفعول + متمّم )) و یک جمله برای فرمول (( مفعول + مسند )) بنویسید .

5/0

3

چهار ویژگی فعل را در فعل جمله ی (( ما محسن را از سگ  ترسانده بودیم .)) مشخص نمایید .

1

4

جمله ی (( ما محسن را از سگ ترسانده ایم . )) را مجهول کنید .

5/0

5

ساختمان فعل های عبارت زیر را از لحاظ ساده ، مرکّب یا پیشوندی بودن معیّن کنید .

     هر نوشته هرگاه از حد نیازهای روز مره درگذرد ، بر خواننده اثر می گذارد و  دامنه ی احساسات او را  گسترش می دهد .

75/0

6

از میان واژه های زیر یک واژه ی ساده و یک واژه ی مرکّب و یک واژه ی مشتق-مرکّب نشان دهید .

چرخش             - دوچرخه سواری                    -  چرخ                -  دو چرخ                   -  چرخه

75/0

7

ترکیب (( دست مرگ )) تعلّقی است یا غیر تعلّقی ؟

25/0

8

ساخت صفت های بیانی زیر چگونه است ؟  پابرهنه (                    )  ناپاک (                     )  پاک (                   )

75/0

9

واژه ی ((‌سلام )) را به عنوان شبه جمله به کار ببرید .

25/0

10

ضمیر و مرجع آن را  در عبارت (( گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .)) نشان دهید .

5/0

11

با دلیل بگویید که متمّم جمله ی زیر متمّم فعل است یا متمّم قیدی ؟

(( مادران به دسته ی گل می مانند .))

5/0

12

نوع قید ها را در جملات زیر معین کنید .

محسن با عجله آمد .                                                         من هرگز دروغ نمی گویم .

من اصلاً دروغ نمی گویم .                                                  من شب ها  درس می خوانم .

 

1

13

در جملات زیر نوع حروف ربط را معلوم نمایید .

به مدرسه می آییم تا راه زندگی را یاد بگیریم .

هوا سرد است و باران می بارد .

 

25/025/0

14

جاهای خالی را با حروف ربط مناسب پر کنید .

نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است ، ......... درباره ی آن خبر می دهیم .

به مدرسه رفتم ،............ آن جا تعطیل بود .

                                                                                                                    مؤفّق باشید و سربلند.

                                                                                                                             سخندان

 

25/025/0

جمع نمره با عدد :                                  نام دبیر : مسعود سخندان

جمع نمره با حروف:                                             امضا

جمع

20

نمره ی تجدید نظر اول :                                    نام و امضای مصحّح :

نمره ی تجدید نظر دوم :                                    نام و امضای مصحّح : 

 

باسمه تعالی   امتحان زبان فارسی (2 )  سال دوّم رشته ی علوم انسانی  تاریخ امتحان :

  نام و نام خانوادگی : ..............................  کد دانش آموزی : .................. مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - ادراه ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

بارم

الف

1

زبان شناسی

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را بنویسید .

 

0.5

2

یکی از تفاوت های گفتار و نوشتار را بنویسید .

0.5

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را مشخّص نمایید .                

 هم دانشگاهی                         دبیرستان                                                                  مسجد

1.5

4

اشتقاقی یا تصریفی بودن واژه های زیر را معلوم کنید .                    سود مند                                       آفرینش                     باریک بین                                سرشناس ترین                               ادبی                                      سخن سرایان             

1.5

ب

1

نگارش

شیوه های گرد آوری اطّلاعات مربوط به گزارش را بنویسید .

0.75

2

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟ انواع مقاله را نام ببرید .

0.75

3

دو مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

4

شرایط بهره گیری از منابع در تحقیق چیست ؟

0.5

5

برای پیدا کردن کتاب های مرجع به کدام قسمت کتابخانه باید برویم ؟

0.25

6

فهرست موضوعی شامل چه مطالبی است و در کجای تحقیق می آید ؟

0.75

7

گزینه های سمت راست را با استفاده از گزینه های سمت چپ کامل کنید .

 ( گزینه های سمت راست ممکن است بیش از یک بار استفاده شود .)

الف ) مقاله             1- تقسیم نوشته ها به اعتبار گونه ی زبان

ب ) طنز                   2- تقسیم نوشته ها به اعتبار طرز بیان

ج)  ادبی                  3- تقسیم نوشته ها به اعتبار قالب

د )  گفتاری

1

ج

1

املا و بیاموزیم

چرا به کار بردن کلمه ی « ایرانیّت » در زبان فارسی درست نیست ؟

 

0.25

2

کژتابی جمله ی « دو برادر و خواهر حافظ کلّ قرآن مجید شدند. » را توضیح دهید .

0.25

3

املای برخی از گروه کلمات زیر غلط است، آن ها را اصلاح کنید.

بنیان گزار                   هرّای شیر              نمازگزار

خدمتگزار                 انعطاف پذیری            ذلّت و لغزش

قانون گذار                 قیمت گذار               مکث و توقّف

کارگزار                      دقدقه و اضطراب         منائت طبع   

1.25

4

جمله ی « تقی هیچ وقت بدقولی نمی کند .» را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.25

5

جمله های زیر را ویرایش نمایید .

 • املاء و انشاءِ فارسی من خوب است .
 • ایران در مقابل کره بازی و شکست خورد .
 • اخلاق حسین هیچ فرقی از تقی دارد .
 • پدر دوستم از بیماری قند برخوردار است .

 

0.25

0.25

 

0.25

0.25

د

1

دستور

برای نمودارمقابل یک جمله بسازید .   جمله

                                 نهاد                         گزاره

                                               مفعول        متمّم       فعل

 

                               ............          ............        ............      ............       

 

 

 

1

2

از مصدرهای زیر فعل های مجهول را در زمان های خواسته شده بنویسید .

* کاشتن ( زمان آینده )                 * پختن ( ماضی استمراری)

* خواندن (مضارع اخباری)             * دیدن ( ماضی التزامی )

1

3

در جمله های زیر ویژگی های اسم های مشخّص شده را به طور کامل بنویسید . ( شمار، شناس یا ناشناس ، عام و خاص ، ساخت )

 • من در کتابخانه ای عضو هستم .
 • علی از همان دوچرخه سواران است .

 

 

1

1

4

نوع وابسته های هسته را در گروه های اسمی « دومین گل باغ » بنویسید .

0.5

5

ساختمان صفت های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق و ...)

بلند              ناجوانمرد             ناسپاس            خوش اخلاق

1

6

ضمیر و مرجع ضمیر را در جمله ی زیر نشان دهید .

« علی هر روز کارهای خود را به خانواده اطّلاع می دهد .»

0.5

7

اسم یا شبه جمله بودن واژه ی « سلام » را در جمله های زیر معلوم کنید .

*   او هر روز به من سلام می کند .        * سلام ! چطوری؟

0.5

8

متمّم جمله ی زیر اختیاری است یا اجباری ؟ چرا ؟

 « محسن هنوز هم به پولش می نازد .»

0.5

9

نوع حروف ربط را در جمله های زیر تعیین کنید .

*   هوا سرد است و برف می بارد .

*   هوا سرد است چون برف می بارد .

*  او می دانست که ما امتحان داریم .

*  محمّد آمده بود ولی من او را ندیدم.

 

0.25

0.25

0.25

0.25

نمره با عدد :                                     نام معلّم :

 

 

 

باسمه تعالی   نام و نام خانوادگی : .......................................      امتحان زبان فارسی ( 2 )  

 تاریخ امتحان :  05 / 03 / 1387

 ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان   هنرستان شهید نوری رومی سیمین شهر

بارم

 

1

الف ) زبان شناسی

زبان یک از توانایی های .................................. است .

 

0.25

2

افراد کر و لال به جای استفاده از نمود آوایی از ................................. بهره می برند.

0.25

3

زبان و گفتار ریشه در ذات و .......................................... دارد .

0.25

4

واج های زبان به دو دسته ی .......................و....................... تقسیم می شوند.

0.5

5

بخش صرف را ....................................نیز می گویند .

0.25

6

تکواژها به دو دسته ی ..............................و........................... تقسیم می شوند .

0.5

7

آیا نوشتار به مرور زمان از گفتار فاصله می گیرد ؟

0.25

8

زبان شناسان زبان را در چند سطح مطالعه می کنند ؟

0.25

9

کلمه ی کاشانه چند هجایی است ؟

0.25

10

تعداد واج های «پدر » کدام است ؟   

الف) 2         ب) 3      ج) 4          د) 5

0.25

11

کدام کلمه دو هجایی است ؟ 

 الف)خامه        ب) آب          ج) دفترچه       د) دست

0.25

12

کدام واژه اشتقاقی است ؟ 

 الف) آفرین            ب) آفرینش          ج) کتاب          د) کتاب ها

0.25

13

کدام واژه تصریفی است ؟   

الف) کتاب       ب) دفترچه     ج) پسران   د) خوبی 

0.25

14

کدام واژه ی زیر هم اشتقاقی و هم تصریفی است ؟

   الف‌) کتاب ها        ب)‌کتابچه         ج) سودمند          د) کتابچه ها

0.25

 

15

ب) املا و بیاموزیم

در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی وجود دارد . آن ها را اصلاح نمایید.

 مذلّت و خواری                                عمارت و فرمانروایی             

 ثواب و مصلحت                                نغمه ی مهیّج             

 غالب و محتوا                                  تعمّل و استنباط

 انعطاف پذیری                                    هرّای شیر

 

1

16

در گروه کلمات زیر بین دو گروه تفاوت معنایی وجود دارد. آن ها را مشخّص کنید .

آشیان و آشیانه                                 کران و کرانه

ارادت و اراده                                     مراقبت و مراقبه

0.5

17

آیا به کار بردن  « خوبیّت » درست است ؟

0.25

18

پنج جمله ی زیر را اصلاح کنید.

* نیروی انتظامی دزدان را دستگیر و به زندان فرستاد.

 

0.25

* نحوه ی قیمت گزاری باید عادلانه باشد .

0.25

* این بیمار از کم خونی برخوردار است .

0.25

* مدرسه ی ما از دبیرستان 17 شهریور باخت .

0.25

* تقی را دیدم و به آن سلام کردم .

0.25

 

19

ج ) نگارش

عنوان کتاب « چه باید کرد ؟ » بر اساس کدام روش انتخاب شده است ؟

الف) متناقض نما     ب) بخشی از آیه    ج) طرح سوال د) قلب و عکس

 

0.5

20

کدام مورد زیر از انواع نوشته به اعتبار قالب نیست ؟

الف) داستان          ب) کودکانه           ج) شعر              د) زندگی نامه

0.5

21

کدام مورد زیر از انواع یادداشت برداری نیست ؟

الف) نقل عین متن    ب) خلاصه ای از متن    

   ج) برداشتی از متن    د) پاک نویسی

0.5

22

دو شرط بهره گیری از منابع را بنویسید .

1

23

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

24

دو روش گرد آوری اطّلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

0.5

25

گام اوّل در نگارش مقاله چیست ؟

0.5

26

واژه نامه های زیر عمومی هستند یا تخصّصی ؟

الف )‌فرهنگ فارسی معین                    ب) فرهنگ اصطلاحات علمی

0.5

 

27

د ) دستور

در جمله ی « پیامبر اکرم (ص) دشمنان را بخشیدند . » دلیل عدم تطابق نهاد جدا و پیوسته چیست ؟ 

 الف) احترام    ب ) اسم مبهم     ج) نهاد غیر جاندار    د) شخص و شمار

 

0.25

28

فرمول جمله ی« مردم روستا به او دکتر می گویند .» کدام است ؟

الف) مفعول +متمّم                ب) مفعول + مسند        

 ج) متمّم+ مسند                   د) متمّم+ مفعول

0.25

29

مجهول فعل« می خوردند »کدام است ؟

الف) خورده شدند           ب) خورده می شدند     

   ج) خورده شوند            د) خورده شده بودند

0.25

30

کدام فعل زیر ساده است ؟

الف) باز آمدی       ب) یاد گرفتم        ج) چشم پوشید      د) رفته است

0.25

31

کدام گروه کلمات زیر ویژگی های (( معرفه ، خاص و ساده )) را دارد؟

الف) زمین و ماهی                ب) خورشید و تهران     

   ج) جنگل و مدرسه            د) سیمین شهر و محمّد

0.25

32

کدام گروه کلمات زیر به ترتیب ((مشتق ، مرکّب و مشتق - مرکّب )) است؟

الف) گوسفند ، کتابخانه ، دوچرخه        ب) افراسیاب، سفیدرود ، دومیدانی

ج) پرسش ،گل ، گل گیر           د) موشک ، خط کش ، چهار گوشه

0.25

33

کدام گروه اسمی زیر دو وابسته ی پیشین و دو وابسته ی پسین دارد ؟

  الف )این چهار دوست صمیمی من          ب) آن چند اثر تاریخی

  ج) همان چند روز گرم                      د)بهترین فیلم سینمایی کشور

0.25

34

کدام یک از ترکیبات زیر « مشتق - مرکّب » است ؟

الف) بی ادب         ب) نا جوانمرد       ج) خانگی          د) خودخواه

0.25

35

کدام ترکیب زیر اضافه ی تعلّقی است؟

الف) روز خوب    ب) قانون خوب        ج) قانون کار         د) دست ارادت

0.25

36

کدام واژه ی زیر می تواند شبه جمله باشد ؟

الف)عوعو      ب ) میو میو        ج) سلام کردن           د) به به

0.25

37

صداهای طبیعی و بی معنای پیرامون ما را ....................................... می نامند .

0.25

38

برای هر گزینه ی سمت راست تنها یک جواب درست در سمت چپ پیدا کنید .

  (( توجّه : در سمت چپ چند گزینه اضافه است ))     1- رفته باشم

    *  )  ماضی ساده                                              2- خواهم رفت

   ** )  ماضی بعید                                                3- رفته ایم

 *** )  مضارع التزامی                                            4- رفته بودیم

****)  آینده                                                         5- رفتند

                                                                          6- برویم

 

1

39

در هر جمله ی زیر یک ضمیر بیابید و مرجع هر یک را مشخّص نمایید .

الف) گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .

ب‌)       رستم از خواب برمی خیزد و اسبش را نمی یابد .

ت‌)        تقی تکالیف خود را انجام داده است .

 

0.5

0.5

0.5

40

در عبارت زیر نوع قید های مشخّص شده را معلوم کنید .

 پدر هر روز صبح بیدار می شود و بامهربانی ما را نیز بیدار می کند تا نماز

خود را بخوانیم .او هرگز خواب نمی ماند و نماز صبح ما اصلاً قضا نمی شود .

 

   1

41

واژه ی « خوب » را به عنوان قید در یک جمله به کار ببرید .

0.25

42

با حروف ربط « اگر » و « چون » جملات مرکّب بسازید و جمله ی هسته و وابسته را معلوم کنید .

1

43

حرف ربط « ولی » را در یک جمله به کار ببرید و نوع آن را ( وابسته ساز یا هم پایه ساز ) بنویسید .

0.5

جمع نمره با عدد :                                نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                      امضا

 20

 
 

 

سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :  06 / 03 / 1388

 مدّت امتحان :  75  دقیقه

دانش آموزان :  سال دوّم

نوبت دوّم سال تحصیلی  87 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش            آموزش

رشته :  علوم تجربی

استان گلستان - منطقه ی گمیشان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : ......................            کد دانش آموزی : .........................

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف

1

زبان شناسی

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبا ن آسیب نمی رساند ؟

 

0.50

2

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

0.50

3

تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را فقط بنویسید .      

الف ) دانشجو            ب  ) آفرینش

1

4

پر کنید : در زبان فارسی هیچ کلمه ای با ..................... آغاز نمی شود .

0.25

5

با تغییر یک واج در واژه ی « کـُشت » یک واژه ی جدید بسازید .

0.25

6

در واژه ی « جنگل بان » تکواژ آزاد و تکواژ وابسته را نشان دهید .

0.50

7

نوع ساخت واژه های زیر( اشتقاقی یا تصریفی ) را معلوم نمایید .

الف ) سرشناس ترین                                         ب ) آزادی

0.50

8

نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست ؟

0.50

    ب

     9

املا وبیاموزیم

در گروه کلمات زیر املای چهار واژه نادرست سات ، آن ها را اصلاح نمایید .

اثاث خانه             شبه و سایه            سعایت و سخن چینی    ذلـّت و لغزش    تأمّل و دقــّت    نغز و دل کش              

مطبوع و فرمانروا                  اَلـَم و رایت

 

 

1

10

چرا کاربرد  جملات زیر غلط است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) برادرم خیلی مؤدّب است ؛ آن را دوست دارم .

 ب )  دیروز یک خودرو کودکی را زیر گرفت و شدیداً آسیب دید .

پ ) این کار او  هیچ فرقی از تقلّب ندارد .

1.50

11

جمله ی« دانش آموز زرنگ در امتحانات تقلّب نمی کند . »  را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.50

ج

12

نگارش

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

 

0.50

13

انواع فهرست را فقط نام ببرید .

0.50

14

شرایط بهره گیری از منابع را بنویسید .

0.50

15

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله را بنویسید .

0.50

16

عنوان کتب زیر با استفاده از کدام روش ها انتخاب شده است ؟

 الف ) چه باید کرد ؟                                              ب  ) نون و القلم

0.50

17

چرا هنگام استفاد از منابع در تحقیق ، باید از منابع علمی تازه و از نویسندگان معتبر استفاده نماییم ؟

0.50

18

کدام یک از فرهنگ نامه های زیرعمومی و کدام یک تخصّصی است ؟

الف ) لغت نامه ی دهخدا                  ب ) فرهنگ موضوعی قرآن مجید

0.50

19

مقاله های زیر از نظر نوع نگارش و هدف و محتوا جزو چه نوع مقاله هایی هستند ؟

الف ) کتاب وکتاب خوانی            ب ) فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

0.50

20

دو روش گردآوری اطلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

0.50

21

کدام یک از گزارش های زیر جنبه ی رسمی واداری دارد  و کدام یک ندارد ؟

الف ) گزارش بازدید علمی دانش آموزان                              

 ب ) گزارش مأمور راهنمایی و رانندگی از صحنه ی تصادف

0.50

د

22

دستور

جمله ی هسته و وابسته را در عبارت زیر بیابید .

                 وقتی که به خانه رسیدم ، ناهار آماده بود .

 

0.50

23

با حروف ربط زیر جمله بسازید .                       

برای این که :                              امّا :  

0.50

24

واژگان زیر را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید .

 از این جا :            سه ساعت بعد :               هرگز :               حتماً :

1

25

واژه ی « خوب را در دو جمله طوری به کار ببرید که یک بار صفت و بار دیگر قید باشد . ( مشخص کنید.)

0.50

26

در عبارت زیر نوع ضمیرها را مشخص نمایید .

    هر روز که به خانه برمی گردیم ابتدا به مادر خود سلام می دهیم و بعد از ناهار و نماز ، سراغ تکالیفمان می رویم .

0.50

27

واژه ی « به به » را به عنوان شبه جمله به کار ببرید .

0.50

28

نوع ساختمان ( ساده ، مشتق و ... ) صفات زیر را تعیین نمایید .

خودپسند                                             نابینا

0.50

29

از ترکیبات زیر،دو ترکیب ، اضافی ( مضاف و مضاف الیه ) است ؛ تعلقی یا غیر تعلقی بودن آن ها را مشخص کنید .      

     روز خوب             روز جمعه           کتاب من              کتاب تاریخی

0.50

30

ساختمان اسم های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مرکّب و ... )

 تاریخ       عروسک                            دوچرخه            گلاب گیر

1

31

یک نام آوا را در جمله به کار ببرید .

0.50

32

قسمت مشخص شده ی کدام یک از جملات زیر فعل ساده و کدام یک فعل مرکّب است ؟

الف) او دوست دارد تکالیفش را خوب و تمیز بنویسد .

 ب ) او دوستی دارد که تکالیفش را خوب و تمیز می نویسد .

0.50

33

جمله ی « کتاب را خوانده ایم . » را مجهول کنید .

0.25

34

جمله ی مجهول « ماشین شسته شده بود . » ر ابا آوردن نهاد « من » معلوم کنید .

0.25

35

زمان و شخص فعل های « می کارند » و « کاشته بودی » را تعیین کنید .

1

نمره با عدد :                                  نام و امضای دبیر : مسعود سخندان


سؤالات امتحان پایانی درس :

زبان فارسی ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :  20 / 03 / 1389

 مدّت امتحان :  75  دقیقه

دانش آموزان :  سال دوّم

نوبت دوّم سال تحصیلی  89 - 88

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته :  علوم تجربی

استان گلستان - شهرستان گمیشان

دبیرستان خدیجه کبرای سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : ...................                کد دانش آموزی : ................

ردیف

شرح سؤال

بارم

الف ) نگارش 9 سؤال

1- جمله ی «‌ دیوان شاعره ی معاصر ایران ، پروین اعتصامی ، را خریدم . »    را ویرایش نمایید .  

0.5

2- جمالزاده با استفاده از چه شیوه ای عنوان داستان « ازماست که برماست » را انتخاب کرده است ؟

0.50

3- انواع فهرست را فقط نام ببرید .

0.50

4- دوشرط بهره گیری از منابع را بنویسید .

0.50

5- دو مورد از انواع یادداشت برداری را بنویسید .

0.50

6- گام اول در نگارش مقاله چیست ؟

0.50

7- کهن ترین لغت نامه ی فارسی چه نام دارد ؟

0.50

8- گزارش ها از نظر حجم دو دسته اند : الف ) ..........................   ب ) .........................

0.50

9- چهار مورد از ویژگی های یک مقاله ی خوب را بنویسید .

1

ب ) زبان شناسی 9 سؤال

10- منظور از نمود آوایی زبان چیست ؟

0.50

11- یک تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

0.50

12- نقش اصلی ساخت واژه ی تصریفی چیست ؟

0.50

13- ساخت کدام واژه از نوع اشتقاقی است ؟

       الف ) سخن سرایان         ب ) سرشناس ترین       پ )‌ سودمند

0.25

14- یک واج بنویسید که نماینده ی چند حرف باشد ؟

0.25

15- جمله ی « تعداد واج های هر زبانی متفاوت است » درست است یا نادرست ؟

0.25

16- در کدام بخش به مطالعه ی ساخت درونی واژه می پردازند ؟

0.25

17- واج ها و هجاهای کلمه ی «‌ حافظ » ‌را نشان دهید .

0.75

18- تکواژهای آزاد و وابسته را در واژه ی « کتابخوانی » نشان دهید .

0.75

ج) املا و بیاموزیم5 سؤال

19- عبارت زیر را ویرایش نمایید . 

     « این شکل های هندسی کامل نیستند و از نقص هایی برخوردارند .

0.50

20- در گذشته کدام شکل نوشتاری زیر را ترجیح می دادند ؟

             الف )‌تشت و تپیدن                        ب ) طشت و طپیدن

0.50

21- جمله ی « استاد مشتاق مهر هرگز تأخیر نمی کنند . » را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

0.50

22- در کدام گروه کلمات زیر تفاوت معنایی وجود دارد ؟

         ( آواز و آوازه )     ( چهر و چهره )          (  کران و کرانه )

0.50

23- در کدام گروه کلمات زیر غلط املایی وجود دارد ؟ شکل درست آن‌ها را بنویسید .

      اهرام مصر -  اصلوب معادله    -   غالب و چیره   -    کره ی اسیر   -   صولت حیدری   - منبع الهام

1

د ) دستور  14 سؤال

24- کدام کلمه ی زیر با بقیه فرق دارد ؟

      الف ) خورشید                 ب ) دماوند              پ  )‌ کتابخانه            ت ) محمد

 

0.25

25- در جمله ی « زمان به کندی پیش می رفت » قید و نوع آن را مشخص کنید .

0.50

26- فعل « خواهند شنید » ساده است یا مرکب یا پیشوندی ؟

0.25

27- صورت منفی جمله ی  « من درسم را خوانده بودم » را بنویسید .

0.25

28- جمله ی « او نامه را فرستاده است . » را مجهول نمایید .

0.50

29- با توجه به جمله ی : « سخت کوشان از هیچ مشکلی نمی هراسند »

    الف ) نهاد  و گزاره را مشخص کنید .

     ب )  نهاد پیوسته را نشان دهید .

     پ ) جمله ی مورد نظر چند جزئی است ؟

 

0.50

0.25

0.25

30- نمودار پیکانی گروه اسمی « همین اجبار معیشت » را رسم کنید .

0.75

31- در گروه اسمی « این دو کتاب زیبا » :  الف ) هسته کدام است ؟

     ب ) نام وابسته های پیشین و پسین آن را بنویسید  .

     پ ) نوع ساخت واژه ی « زیبا » چگونه است ؟ ( ساده ، مرکب ، ... ) 

0.25

1

0.25

32- کدام ترکیب زیر غیرتعلقی  و کدام یک تعلقی است ‍؟

      الف )‌دست ارادت             ب ) عنوان کتاب            پ ) کتاب تاریخی

0.50

33- نوع ضمیرهای مشخّص شده را در عبارت زیر بنویسید .

        رضا کتابش را به من داد و گفت : « ‌در حفظ آن کوشا باش . »

0.75

34- در جمله ی زیر کدام کلمه نام‌آواست ؟

         سگ های محل با دیدن دزدان شروع به عوعو کردند .

0.25

 

35- در عبارت « اگر مرد میدان هستید ، بسم الله . و گرنه از نشستن و وای وای گفتن کاری بر نمی آید .»

شبه‌جمله را نشان دهید .

0.25

36- در جمله ی مرکب « عجله کردم که به قطار برسم » پیوند وابسته ساز و جمله‌های پایه و پیرو را نشان دهید .

0.75

37- کلمه ی «‌خوش خط » را طوری در دو جمله به کار ببرید که بک بار قید و بار دیگر صفت یا مسند باشد .

0.50

نمره با عدد :                                  نام و امضای دبیر : مسعود سخندان 

 

 

[ دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢ ] [ ٧:٢٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


 • تیم بلاگ | زیبا مد