نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

نام ونام خانوادگی.....................                   «باسمه تعالی »                                      تاریخ امتحان: 17/10/83

شماره ی دانش آموزی: ............ آزمون درس : زبان فارسی      پایه : دوم متوسطه      مدت امتحان: 70 دقیقه                            

 

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان - دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

 

1

2

3

4

ب

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ج

1

 

2

 

 

3

4

 

5

 

د

1

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

زبان شناسی

چرا می گوییم که افراد کرولال نیز زبان دارند؟

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟

راز اصلی نیاز ما به آموختن نوشتار چیست؟

از امتیازات نوشتار نسبت به گفتار دومورد را بنویسید.

املا وبیاموزیم

در گروه کلمات زیر املای کدام کلمات غلط است؟ شکل صحیح آن ها را بنویسید.

     فنا وضوال          متاع معرفت              نقاب حزن انگیز                غالب های ادبی

کاربرد کدام یک از جمله های زیر غلط است؟ دلیل  و شکل صحیح آن را بنویسید .

 سعدی شیرازی کتاب گلستان را نوشته است.

سارقان توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

ققنوس نماد هویت یک ملت است.

رستم پهلوان نامی ای است.

من به وسیله ی مطالعه خودم را آماده ی امتحان کردم.

او به کمک انشاءِ فارسی تمرین نویسندگی می کند.

معلم وارد کلاس ومشغول تدریس شد.

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش کنید.

    « فرمایشات شما تلفناّ اعلام شد.»

نوشته ی زیر از نظر زبان وقالب وبیان چه نوع نوشته ای است؟

    « مش اسدا... صفحه ای را از کتابی پاره کرد. با صفحه ی پاره شده پاکت قیفی درست کرد ؛ تویش تنباکو ریخت ؛ گذاشتش توی ترازو ؛ وزنش کرد ؛ درش رابست وداد دست من.»

برای « وصف ساختمان مدرسه » یک طرح بنویسید.

عنوان های زیر با استفاده از کدام روش انتخاب عنوان ساخته شده اند؟ 

  « دوزخ اما سرد»             « از ماست که بر ماست.»

در یک کتابخانه ی معتبر  برای پیدا کردن اسامی زیر به کدام برگه دان ها مراجعه می کنیم؟  

« از کوچه ی رندان »             « غلام حسین یوسفی »

دستور

با توجه به متن زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید.

   « ابوجهل در نامه ای خشونت آمیز پیامبر اکرم (ص) را تهدید کرد ، که منتظر حمله ی قریش باشد . پیامبر اکرم (ص) نیز برای حفظ اسلام وخنثی کردن نقشه های قریش ، اقدام کردند.»                                

1-    نمودار درختی جمله ی اول را رسم کنید.

2-    در کجا نهاد جدا وپیوسته مطابقت ندارد؟ دلیل آن چیست؟

3-    پنج ویژگی فعل را در فعل جمله ی سوم نشان دهید.

4-جمله ی اول را مجهول کنید.

5-ساختمان فعل دوم و سوم را مشخص کنید.

برای فعل « می پنداشتیم » یک جمله ی چهار جزیی بنویسید.

فعل « می پذیرفتند» را با حفظ شخص به زمان های ماضی التزامی ، مضارع التزامی و آینده تبدیل کنید.

جمله مجهول زیر رابا نهاد داده شده معلوم نمایید.  « بسیاری از استعدادها کشته شده اند.»( اعتیاد )

 

1

1

1

1

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

5/1

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

5/0

25/1

1

1

75/0

75/0

75/0

جمع نمره ی ورقه :                                                               نمره ی تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز :  

20

 

باسمه تعالی امتحان زبان فارسی (2)

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان - دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی   ( 1 تا 6 )

تمایز زبان وگفتار را بنویسید

 

5/0

2

چرا گوناگونی سبکی  و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟

5/0

3

فایده های اوّل و دوّم تمایز زبان وگفتار را بنویسید.

  1

4

دو تفاوت زبان وگفتار را با خط ونوشتار بیان کنید.

  1

5

راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار چیست؟

5/0

6

چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری کلمات «خواهر و خواستگار » تفاوت وجود دارد؟

5/0

ب

1

املا و بیاموزیم.  (1و2 )

چرا کاربرد جملات زیر درست نیست؟ آنها را ویرایش کنید.

€*    مطالعات زیادی به دست من انجام گرفته است.

*€*   من فیلم دیشب را تماشا و از آن خوشم آمد.

€**   این کار شما خوبیّت ندارد.

**€ خطِّ موازی ای با آن خط بکشید.

 

5/0

5/0

5/0

5/0

2

از گروه کلمات زیر املای چهار گروه غلط است . آنها را یافته و اصلاح نمایید.

سهو و خطا    -   قضا و پیکار  -    قلیان درونی  - قالب های زبان -    مطاع معرفت  -  ارجاعات بعدی  -  معزول و برکنار  -  ثفاحت ونادانی

  1

ج

1

نگارش

از ویژگی های نوشتار معیار دو مورد  را بنویسید.

  1

2

دو مورد  از فواید طرح نوشته را بنویسید.

  1

3

عنوان هر یک از کتاب های زیر به چه روشی انتخاب شده است؟

*€* تنفّس صبح                   €€ تماشاگه راز                   ** چه باید کرد؟                      */* آزادی مجسّمه

 

  1 

4

اگر بخواهیم درباره ی  موارد  زیر تحقیق نماییم ، از کدامین روش های تحقیق استفاده می کنیم؟

 # میزان مطالعه ی دانش آموزان دبیرستان .

×& تأثیر نمک روی نوشیدنی های مختلف .

 

25/0

25/0

5

برای پیدا کردن موارد زیر به کدام برگه دان ها ( عنوان کتاب ، نام مولّف ، موضوع)مراجعه می نماییم؟ 

 # کتاب عناصر داستان :                                   کتابی از بزرگ علوی :

25/0

25/0

6

خاطره ی دیروز خود را در سه سطر به زبان محاوره ای بنویسید.

  1 

د

1

دستور  ( 1 تا 8 )

چرا نهاد جدا وپیوسته ی جمله ی « امام حسین (ع) با لب تشنه شهید شدند.» مطابقت ندارد؟

 

25/0

2

جمله های زیر را با توجه به مصدرهای داده شده کامل کنید.

الف) علی و ما دوستانی صمیمی          .....................(شدن)

ب) او با تو به کوهنوردی ........................        ( رفتن )

 

25/0

25/0

3

نقش گروه های مشخّص شده را در جملات زیر تعیین کنید.

#    مردم او را عاقل می پنداشتند.

                                        @  من مطلب مهمّی را از شما یادگرفته ام.

 

5/0

5/0

4

در عبارت زیر چهار ویژگی ( شخص ، زمان، گذر و وجه ) فعل های تعیین شده را بنویسید.

   من دیروز کتابم را دستم گرفته بودم تا شاید کمی آن را بخوانم.

 

  2 

5

با فعل های داده شده ابتدا جمله بسازید و سپس آن جمله ها را مجهول کنید.

 پرسیدم :

می بینند :

دوانده است :

خواهید چسباند:

 

5/0

5/0

5/0

5/0

6

ساختمان فعل های  مشخّص شده در جمله های زیر چگونه است؟(ساده - مرکّب- پیشوندی)

الف) من این مطلب را از شما یادگرفته ام.

ب) من این مطلب را از شما فراگرفته ام.

ج) من این مطلب را گرفته ام.

 

25/0

25/0

25/0

7

با کلمات « دوست دارم » جمله ای بسازید که فعل آن ساده باشد.

25/0

8

نمودار جمله ی  « بارانِ تندی  می بارید. » را رسم نمایید.

  1

جمع نمره با عدد :                نام معلّم : مسعود سخندان      نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف :                                                   امضا                        نام وامضای مصحّح:

 

 

امتحان زبان فارسی ( 2 )            باسمه تعالی         سال دوّم ادبیّات و علوم انسانی   تاریخ امتحان : 21 / 10 /1385

 نام و نام خانوادگی : ................................ کد دانش آموزی :................................     مدّت امتحان : 85 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش گمیشان - دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

بارم

الف

1

زبان شناسی

تمایز زبان و گفتار را بنویسید.

 

0.5

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

اگر بخواهیم با افراد کر و لال ارتباط برقرار کنیم ، از کدام نمود زبان استفاده می کنیم ؟

0.5

4

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند ؟

0.5

5

دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

1

6

چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلماتی مثل خواهر و خواستن تفاوت دارد ؟

0.5

ب

7

املا و بیاموزیم

چهار گروه از کلمات زیر غلط است ، آن ها  را اصلاح نمایید . فضایل اخلاقی

در معرض لغزش                     عدم تتابق                         امتناع و سرپیچی

اسیر و قریب                          معاخذ و منابع                    موهش و هراس انگیز

 

1

8

چرا به کار بردن هر یک از جملات زیر غلط است ؟ آن ها  را اصلاح کنید .

الف ) در مسابقات آسیایی ، مدال های زیادی توسط چینیان کسب شده است .

 

ب ) گردن بند گردن مادرم گم شده است .

 

ج) من به مدرسه و درس خواندم .

 

د) دامن زدن به دوئیّت ها موجب تفرقه می شود .

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

ج

9

نگارش

جمله ی ‹‹ جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . ›› را ویرایش نمایید .

 

0.25

10

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

0.75

11

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

0.5

12

دو فایده از فواید طرح نوشته و یک طرح نوشته در مورد نماز بنویسید .

2

13

عنوان هر یک از کتاب های زیر از کدام راه انتخاب شده است ؟

  خفتگان بیدار                                            تماشاگه راز

0.5

14

برای تحقیق در مورد هر یک از موضوعات زیر از کدام روش تحقیق استفاده می کنیم ؟

الف ) دانش آموزان  زنگ تفریح را  چگونه سپری می کنند ؟     

ب ) تأثیر نمک روی نوشابه های گاز دار.

ج ) گزارش یک تصادف.                                      

 د) تاریخ ایران قبل از اسلام.

 

1

د

15

دستور

جملات زیر را با توجه به مصدر های داخل پرانتز کامل نمایید .

اتلف)من به همراه دوستم دربازار ....................... . ( گشتن )

ب )  او و محمّد هر روز به باشگاه  ...................  . ( رفتن )

 

 

0.25

0.25

16

چرا نهاد جدا و پیوسته ی جملات زیربا هم مطابقت ندارد ؟

الف )امام خمینی (ره) درسال 1368 فوت نمودند .

 ب ) کتاب ها از دستم به زمین افتاد و خیس شد .

 

0.25

0.25

17

نقش قسمت های مشخص شده را در جملات زیر بنویسید .

الف ) حسین مرا از سگ ترسانده است .                                  ب ) گل شکفت .

ج ) مردم روستا به او دکتر می گویند .                         د ) باران هوا را سرد گردانید .

 

1.75

18

زمان و شخص فعل های زیر را تعیین نمایید .                 خواهی شنید.

آمده بودند .                                           می رویم .

1.5

19

اگر با فعل های ‹‹ شنید ، می دود و شده بود ›› جمله بسازیم، نوع گذر هر یک چگونه خواهد بود ؟

0.75

20

جملات زیر را مجهول کنید .

الف) اکبر ماشین های زیادی خرید .

ب ) من درسهایم را یاد گرفته ام .

ج) تو آنها را می بینی .

د )مدیر مدرسه ما را به اردو خواهد برد .

1

21

جملات مجهول زیر را با نهادهای داخل پرانتز به معلوم تبدیل کنید .

الف ) نامه نوشته می شد . ( حسن )

ب )  خانه خریده بشود . ( محمد )

ج ) لباس هایم شسته شده است . ( مادر )

د ) شاید گندم کاشته شده باشد . ( پدر )

1

22

نوع ساختمان فعل های جملات زیر را بنویسید . ( ساده  - پیشوندی - مرکب )

 الف ) من هر روز قرآن می خوانم .

ب)من هر روز  موسیقی گوش می دهم .

ج ) او این مطلب را به خوبی فراگرفت .

 د) من در تهران یک دوست دارم .

1

جمع نمره با عدد  :               نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان              نمره ی تجدید نظر  :

جمع نمره با حروف :                              امضا                             نام و امضای مصحّح :

 

 

(( باسمه تعالی ))  امتحان زبان فارسی ( 2 ) سال دوّم ادبیّات و علوم انسانی   تاریخ امتحان : 15/10/1386

نام و نام خانوادگی : ....................................... کد دانش آموزی : ..................   مدّت امتحان :  80 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی

دو فایده از فواید تمایز زبان و گفتار رابنویسید .

1

2

چگونه ثابت می کنیم که کر و لال ها هم از توانایی زبان برخوردارند ؟

1

3

دو تفاوت خط و نوشتار را با زبان و گفتار بنویسید .

1

4

چهار واژه مثال بزنید که شکل گفتار و نوشتاری آنان تفاوت دارد . (‌ مثل خواهر )

1

ب

5

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش نمایید .        ((‌جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . ))

 

1

6

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

1

7

سه فایده از فواید طرح نوشته را بنویسید .

1

8

عنوان کتاب های زیر به کدام روش نامگذاری انتخاب شده است ؟

   الف ) نون و القلم                                                           ب )‌ از ماست که بر ماست .

1

9

جای خالی را پر کنید .                  در هر کتابخانه سه نوع برگه وجود دارد : الف )..........................

   ب ) ....................................                      ج ) ..............................

75/0

10

برای تحقیق درباره ی موارد زیر از کدامین روش های تحقیق استفاده می نماییم ؟

 الف ) گزارش یک تصادف                                  ب ) تاریخ ایران قبل از اسلام

5/0

ج

11

املا و بیاموزیم

گروه کلمات نادرست زیر را اصلاح کنید .

  ترجیه و برتری                  قضا و پیکار                رعفت و عطوفت            القای بردگی

 

1

12

جمله های زیر را اصلاح نمایید .

الف ) نقاشی های کم نظیری توسط کمال الملک آفریده شده است .

 ب )  آخرین مسابقه ی فینال را دیدم .

 ج )  نامه را به وسیله ی پست پیشتاز فرستادم .

 د )   دامن زدن به دوئیت ها موجب شکست می شود .

 

5/0

5/0

5/0

5/0

د

13

دستور

در کدام جمله ی زیر نهاد جدا و پیوسته مطابقت ندارد ؟ چرا ؟

 الف ) پیامبر اکرم ( ص ) دشمنان را بخشیدند .

  ب  ) دوستان ما نشان دهنده ی شخصیت ما هستند .

 

75/0

14

با توجه به مصدر های داخل پرانتز جمله های زیر را کامل کنید .

 الف ) من با احمد و علی در مسابقه شرکت .....................  ( کردن ) .

 ب )  احمد با من  و علی در مسابقه شرکت .....................  ( کردن ) .

 ج  )  من و احمد با علی در مسابقه شرکت .....................  ( کردن ) .

 

25/0

25/0

25/0

15

از مصدر های زیر زمان های خواسته شده را برای اشخاص مورد نظر بسازید .

 پریدن ( ماضی بعید ، سوم شخص جمع )                    

 انداختن ( مضارع اخباری ، اول شخص مفرد )

 یافتن  ( آینده ، دوم شخص جمع )

 

25/0

25/0

25/0

16

در جمله ی زیر نوع گذر ( ناگذر یا گذرا به ... ) و وجه فعل را مشخص کنید .

       شاید باران باریده باشد .

5/0

17

جمله های زیر را مجهول کنید.

الف ) ما درس هایمان را خواهیم خواند .

 ب ) شما ما را از سگ ترسانده بودید .

 ج ) من دارم آن ها را می بینم .

 

5/0

5/0

5/0

18

ساختمان فعل (‌ساده ، پیشوندی و مرکب ) جمله های زیر را مشخص نمایید .

 من هر روز که از مدرسه به خانه برمی گردم ، احوال پدر و مادرم را می پرسم .

 

1

19

با « دوست داشتن » فعل و جمله ای بسازید که آن فعل مرکب باشد .

 

5/0

20

نمودار جمله های زیر را رسم نموده ، نهاد و نام اجزای گزاره را مشخص کنید .

الف) باران همه جا را سرد گردانید .

ب ) خورشید می درخشد .

 ج ) محسن با دشمنان وطن جنگیده است .

 

1

5/0

75/0

جمع نمره با عدد :                              نام طرّاح و دبیر : مسعود سخندان                      نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف  :                                                      امضا                                   نام و امضای مصحّح :

 

 

باسمه تعالی 

  امتحان درس زبان فارسی ( 2 ) رشته ی تعمیر موتورسیکلت و قایق موتوری  تاریخ امتحان : 18/10/1386

نام و نام خانوادگی : .................................... کد دانش آموزی :........................ مدّت امتحان : 75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

هنرستان شهید نوری رومی سیمین شهر

بارم

الف

1

زبان شناسی

زبان یکی از توانایی های ............................. است و حال آن که گفتار فقط ................................ آن توانایی است.

 

1

2

کر و لال ها هنگام استفاده از زبان به جای نمود آوایی از .....................................کمک می گیرند .

5/0

3

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی نظام زبان آسیب نمی رسانند ؟

5/0

4

دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

1

5

دو واژه مثال بزنید که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها با هم تفاوت دارد . ( مثل : خواهر = خاهر )

1

ب

1

املا و بیاموزیم

کلمات نادرست زیر را اصلاح نمایید .                        

  سفاحت و نادانی                   حماسه ی مثنوع             مذلّت و خاری                           فذایل اخلاقی

 

1

 

2

شکل درست جملات زیر را بنویسید .

 الف ) کتاب گلستان به وسیله ی سعدی نوشته شده است .

 ب )   دامن زدن به دوئیت ها موجب شکست می شود .

  ج )  ابوعلی سینا حکیم نامی ای بود .

 د )   بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم .

 

5/0

5/0

5/0

5/0

ج

1

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش کنید .

 « جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . »

 

 

1

2

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

1

3

طرح نوشته در نوشته های کوتاه ممکن است ، ................... باشد امّا در نوشته های بلند باید ............... و ................... باشد .

75/0

4

عنوان کتاب های سمت راست با استفاده از کدام روش های سمت چپ انتخاب شده است ؟

      ( توجّه : در سمت چپ یک گزینه اضافه است . )

 الف ) چه باید کرد ؟                                         1 ) ضرب المثل

  ب )  تنفّس صبح                                            2 ) سئوال

                                                                  3 ) بخشی از آیه ی قرآن

 

1

5

انواع روش های تحقیق را نام ببرید و بگویید برای دانستن میزان رضایت دانش آموزان از امکانات مدرسه از کدام روش باید استفاده کنیم ؟

25/1

د

1

دستور

با توجه به مصدر های داخل پرانتز جمله های زیر را کامل کنید .

 الف ) محمد با علی و حسین به کوهنوردی ............................            ( رفتن )

  ب )  محسن و من با احمد ، کاظم را در بازار  ......................            ( دیدن )

 ج )  پیامبر اکرم (‌ص ) دشمنان شکست خورده را ..................             ( بخشیدن )

 

 

5/0

5/0

5/0

2

در جمله های زیر نهاد و نام اجزای گزاره ( مفعول ، مسند ، متمّم و فعل ) را مشخص نمایید .

 الف ) باران  باریده است .                             ب ) مردم روستا   به او  دکتر  می گویند .

2

3

از سمت راست گزینه های مربوط به سمت چپ را مشخص کنید . ( در سمت چپ یک مورد اضافه است .)

 الف ) خورده بودند .                                        1 - ماضی استمراری

 ب )   کاشته باشید .                                       2 - مضارع اخباری

 ج )   می آیم .                                               3 - ماضی التزامی

                                                                  4 - ماضی بعید

 

5/1

4

جملات زیر را مجهول نمایید .

 الف ) محمد روز نامه را خوانده است .

 ب ) من آن ها را از سگ ترساندم .

 ج ) او ما را خواهد دید .

 

5/0

5/0

5/0

5

در جمله های  زیر ساختمان فعل ها ( ساده ، پیشوندی و مرکب ) را مشخص کنید .

 الف )  هوا بارانی گردید .

 ب )    دوستم از مدرسه برگشته است .

  ج )   من اعضای خانواده ام را دوست دارم .       

 

نمره با عدد :                                 نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان                      نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف :                                                  امضا                                   نام و امضای مصحّح :

 

 

امتحان زبان فارسی ( 2 )            باسمه تعالی         سال دوّم ادبیّات و علوم انسانی   تاریخ امتحان :15 / 10 /1386

 نام و نام خانوادگی : ................................ کد دانش آموزی :................................     مدّت امتحان : 85 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش گمیشان - دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

بارم

الف

1

زبان شناسی

تمایز زبان و گفتار را بنویسید.

 

0.5

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

اگر بخواهیم با افراد کر و لال ارتباط برقرار کنیم ، از کدام نمود زبان استفاده می کنیم ؟

0.5

4

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند ؟

0.5

5

دو تفاوت زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

1

6

چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلماتی مثل خواهر و خواستن تفاوت دارد ؟

0.5

ب

7

املا و بیاموزیم

چهار گروه از کلمات زیر غلط است ، آن ها  را اصلاح نمایید .     فضایل اخلاقی

در معرض لغزش                     عدم تتابق                         امتناع و سرپیچی

اسیر و قریب                          معاخذ و منابع                    موهش و هراس انگیز

 

1

8

چرا به کار بردن هر یک از جملات زیر غلط است ؟ آن ها  را اصلاح کنید .

الف ) در مسابقات آسیایی ، مدال های زیادی توسط چینیان کسب شده است .

 

ب ) گردن بند گردن مادرم گم شده است .

 

ج) من به مدرسه و درس خواندم .

 

د) دامن زدن به دوئیّت ها موجب تفرقه می شود .

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

ج

9

نگارش

جمله ی ‹‹ جنگ هر روز از شدّت بیشتری برخوردار می گشت . ›› را ویرایش نمایید .

 

0.25

10

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

0.75

11

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

0.5

12

دو فایده از فواید طرح نوشته را بنویسید .

1

13

عنوان هر یک از کتاب های زیر از کدام راه انتخاب شده است ؟

  خفتگان بیدار                                            تماشاگه راز

0.5

14

برای تحقیق در مورد هر یک از موضوعات زیر از کدام روش تحقیق استفاده می کنیم ؟

الف ) دانش آموزان  زنگ تفریح را  چگونه سپری می کنند ؟     

ب ) تأثیر نمک روی نوشابه های گاز دار.

ج ) گزارش یک تصادف.                                      

 د) تاریخ ایران قبل از اسلام.

 

  2

د

15

دستور

جملات زیر را با توجه به مصدر های داخل پرانتز کامل نمایید .

اتلف)من به همراه دوستم دربازار ....................... . ( گشتن )

ب )  او و محمّد هر روز به باشگاه  ...................  . ( رفتن )

 

 

0.25

0.25

16

چرا نهاد جدا و پیوسته ی جملات زیربا هم مطابقت ندارد ؟

الف )امام خمینی (ره) درسال 1368 فوت نمودند .

 ب ) کتاب ها از دستم به زمین افتاد و خیس شد .

 

0.25

0.25

17

نقش قسمت های مشخص شده را در جملات زیر بنویسید .

الف ) حسین مرا از سگ ترسانده است .                                  ب ) گل شکفت .

ج ) مردم روستا به او دکتر می گویند .                         د ) باران هوا را سرد گردانید .

 

1.75

18

زمان و شخص فعل های زیر را تعیین نمایید .                 خواهی شنید.

آمده بودند .                                           می رویم .

1.5

19

اگر با فعل های ‹‹ شنید ، می دود و شده بود ›› جمله بسازیم، نوع گذر هر یک چگونه خواهد بود ؟

0.75

20

جملات زیر را مجهول کنید .

الف) اکبر ماشین های زیادی خرید .

ب ) من درسهایم را یاد گرفته ام .

ج) تو آنها را می بینی .

د )مدیر مدرسه ما را به اردو خواهد برد .

1

21

جملات مجهول زیر را با نهادهای داخل پرانتز به معلوم تبدیل کنید .

الف ) نامه نوشته می شد . ( حسن )

ب )  خانه خریده بشود . ( محمد )

ج ) لباس هایم شسته شده است . ( مادر )

د ) شاید گندم کاشته شده باشد . ( پدر )

1

22

نوع ساختمان فعل های جملات زیر را بنویسید . ( ساده  - پیشوندی - مرکب )

 الف ) من هر روز قرآن می خوانم .

ب)من هر روز  موسیقی گوش می دهم .

ج ) او این مطلب را به خوبی فراگرفت .

 د) من در تهران یک دوست دارم .

1

جمع نمره با عدد  :               نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان              نمره ی تجدید نظر  :

جمع نمره با حروف :                              امضا                             نام و امضای مصحّح :

 

 

نام امتحان : زبان فارسی  ( 2 )

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ امتحان :  15/ 10 / 1387

مدت امتحان :  75 دقیقه

 

نام دانش آموز :

شماره ی دانش آموز :

نوبت امتحانی : دی ماه  87

سال تحصیلی : 87 - 88

 

سازمان آموزش و پرورش گلستان

اداره ی آموزش و پرورش گمیشان

دبیرستان خدیجه ی کبرای سیمین شهر

مهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سؤالات

بارم

الف

1

زبان شناسی

تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

 

5/0

2

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند ؟

5/0

3

چگونه ثابت می کنید که افراد کر و لال نیز زبان دارند ؟

5/0

4

خطاهای گفتاری ناشی از چیست ؟

1

5

دو مورد از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید.

1

6

چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلماتی مثل « خواهر و خواب » با هم تفاوت دارد ؟

5/0

ب

7

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش نمایید .

      مردم ایران به رهبریت امام  برعلیه رژیم شاه قیام و شاه را فراری شد .

 

1

8

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ، نام ببرید .

75/0

9

سه ویژگی از ویژگی های زبان محاوره را بنویسید .

75/0

10

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

5/0

11

عنوان کتب زیر با استفاده از کدام روش ، انتخاب شده است ؟

 الف ) چه باید کرد ؟                              ب ) از ماست که بر ماست .           

  پ ) تنفس صبح                                               ت ) خفتگان بیدار

 

1

 

12

برای تحقیق در باره ی موارد زیر از کدام روش تحقیق استفاده می کنیم ؟

  الف ) تأثیر قند روی شیر                                 

   ب ) تأثیر معلم روی انگیزه ی دانش آموزان

   پ ) تأثیر بمب اتم روی مردم ژاپن                 

   ت ) تأثیر سرما یا گرما روی پوشش

 

1

پ

13

املا و بیاموزیم

چهار گروه از گروه کلمات زیر غلط است ، آن ها را اصلاح کنید .

ترجیح و برتری                    خواستگاه اجتماعی                         هاج و واج

قـَلـَیان درونی                        بهر در کوزه                عمارت و فرمانروایی

اشباح و سایه ها                     محتاط و مآ ل اندیش         رذایل اخلاقی

 

 

1

14

چرا کاربرد هر یک از جملات زیر نادرست است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) نقاشی های کم نظیری توسط کمال الملک آفریده شده است .

 ب )  من پارسال گذشته شاگرد زرنگی بودم .

 پ ) من و او دوستان صمیمی ای هستیم .

 ت ) به وسیله ی تاکسی به منظور دیدن دوستم رفتم .

 

5/0

5/0

5/0

5/0

پ

15

از مصدر های داخل کمانک فعل مناسب را برای جملات زیر بسازید .

  • او با من و زهرا دوست .................. ( گشتن ) .
  • او و من با زهرا دوست .................. ( گشتن ) .
  • پیامبر ( ص ) دشمنان شکست خورده را .................... ( بخشیدن ) .
  • کتاب ها از دستم به زمین .................. ( افتادن ) .

 

25/0

25/0

25/0

25/0

16

با رسم نمودار نشان دهید که جملات زیر چند جزئی هستند .

  1 - همه او را علی می نامیدند .  ( 1 )

 2 - آن مرد دانا و فرزانه مطلب خوب و مهمی را به من یاد داد .  ( 1 )

 3 - گل های زیبایی شکفته بودند . ( 5/0 )

5/2

17

از مصدرهای داده شده زمان خواسته شده را برای شخص مورد نظر بسازید .

*  ترسیدن ( ماضی بعید سوم شخص جمع )    : ...................................

* نشستن ( مضارع التزامی دوم شخص مفرد ) : ..................................

* خواباندن ( ماضی مستمر اول شخص مفرد ) : ..................................

 

5/0

5/0

5/0

18

با فعل ( رنجیده است ) جمله ای بسازید و نوع گذر و وجه آن را مشخص کنید .

5/0

19

جملات زیر را مجهول نمایید .

*/ من او را دیده بودم .

*/ درختان را آب داده اند .

*/ همه ی آنان را دعوت خواهیم کرد .

 

5/0

5/0

5/0

20

جمله ی زیر را با آوردن نهاد « من » ، معلوم کنید .

  * نامه دارد نوشته می شود .

5/0

21

فعل های زیر را منفی کنید .

می بینیم                                                                      خوانده اید 

5/0
 

   
   

باسمه تعالی

ردیف

متن سؤال

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره )

تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

 

0.50

2

دو فایده ی تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

1

3

چگونه ثابت می کنید که افراد کر و لال نیز زبان دارند ؟

1

4

چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبان آسیب نمی رساند ؟

0.50

5

دو تفاوت خط و نوشتار را با زبان و گفتار بنویسید .

1

ب

1

نگارش ( 5 نمره )

هر یک از جملات زیر را ویرایش کنید .

الف ) مردم ایران به رهبریّت امام خمینی ( ره )‌ برعلیه شاه قیام کردند .

ب ) جنگ هر روزه از شدّت بیشتری برخوردار می گشت .

 

 

0.50

0.50

2

نوشته ها به سه اعتبار تقسیم می شوند . نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید .

1.50

3

دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

0.50

4

دو ویژگی زبان معیار را نام ببرید .

0.50

5

پر کنید : طرح در نوشته های کوتاه ممکن است .................... باشد امّا در نوشته های بلند باید ................ و مکتوب باشد .

0.50

6

عنوان نوشته ی « تنفّس صبح » بر کدام اساس زیر انتخاب شده است ؟

الف ) بخشی از یک شعر                ب ) بخشی از یک آیه             

ج ) سؤال            د ) متناقض نما

0.50

7

عنوان نوشته ی « چه باید کرد » بر کدام اساس زیر انتخاب شده است ؟

الف ) بخشی از یک شعر                ب ) بخشی از یک آیه             

ج ) سؤال            د ) متناقض نما

0.50

ج

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

شکل درست کلمات زیر را بنویسید .

فزایل اخلاقی           متواضع و فروطن                 لهن تعجّب آمیز

لسان قیب                 عنصاف و مروّت                   وثل و لقا

 

1.50

2

هر یک از جمله های زیر را درست کنید .

الف ) بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم .

ب )  به وسیله ی تاکسی به خانه آمدم .

ج ) نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد .

د ) ابوعلی سینا حکیم نامی ای بود .

ه ) املاءِ من خیلی خوب است .

و ) از آشنائیّت با شما خوشحال شدم .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

د

1

دستور ( 8 نمره )

جاهای خالی را پر کنید .       الف ) من ..... دوستم به اردو رفتیم .

ب ) تو ..... من و برادرت به مدرسه رفتی .                

ج ) امام حسین ( ع ) علیه یزید قیام .............. . ( کردن )

د ) همه ی ظرف ها از دستم افتاد و ............ ( شکستن )     

و ) هر یک از شما ها باید امتحان ............ .  (‌دادن )

 

1.25

2

با رسم نمودار درختی،نهاد و اجزای گزاره را در جمله های زیر نشان دهید .

الف ) هوای امروز خیلی خوب است .                                            

ب ) دوستم را صدازدم .

پ ) حسین به پولش می نازد .

 

0.75

0.75

0.75

3

از مصدر های زیر ، زمان های مضارع التزامی و ماضی استمراری را برای دوّم شخص مفرد بسازید .

     شناختن                                                               پریدن

1

4

جمله های زیر را مجهول کنید .

الف ) تو دوستانت را به مهمانی دعوت کرده بودی .

ب ) دانش آموزان خوب تکالیف خود را به موقع نوشته اند .

پ ) پدرم مرا برای نماز بیدار خواهد کرد .

ت ) من هر روز دوستانم را می بینم .

 

0.50

0.50

0.50

0.50

5

ساختمان فعل های مشخّص شده در عبارت زیر چگونه است ؟ ( ساده ،‌پیشوندی ، مرکّب )

      من خیلی زحمت کشیدم تا این درس را فرابگیرم .

0.50

6

در فعل های زیر ،‌ فعل کمکی را نشان دهید .

           خواهید آمد                                                 شنیده باشم .

0.50

7

نوع گذر و وجه فعل جمله ی زیر چگونه است ؟

            شاید او را دیده باشیم

0.50

 

جمع نمره با عدد :

20

 

 

 

[ شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠ ] [ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد