نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

ردیف

سوالات

 

 

نمره

 

1-

 

2-

3-

4-

5-

6-

7-

الف - نگارش(5 نمره)

در جمله‌ی زیر به کاربردن کدام کلمه نادرست است ؟ صحیح آن کلمه را بنویسید .

مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است

بیت زیر را با جابه‌جایی به صورت «نثر» در آوردید.

«خاتم ملک سلیمان است علم              جمله عالم صورت و جان است علم »

چرا در جمله‌ی زیر کاربرد حرف نشانه ی «را » پس از کلمه «آمد» نادرست است؟

«نتایجی که امروز به دست آمد را گزارش می‌کنم .»

 «قول نامه » چه نوع نوشته ای است ؟

مقاله ها از نظر شیوه نوشتن به چند گونه تقسیم می شوند ؟فقط نام ببرید.

روش های گرد آوری اطلاعات را برای نوشتنن یک «زندگی نامه »بنویسید.(ذکر دو مورد کافی است )

با استفاده از ارایه های ادبی «باران » را توصیف کنید .(یک بند)

 

5/0

 

5/0

 

5/0

75/0

75/0

1

1

 

1-

2-

 

3-

4-

5-

6-

ب-دستور (8نمره )

چرا جمله «کاروان به حرکت در آمدند» نادرست است ؟

در عبارت زیرقسمت حذف شده را مشخص کنید .این حذف به چه قرینه ای است ؟

«چه بهتر که شما این کار مهم را بر عهده می گیرید .»

فعل جمله «کودک روی زمین نشست»را گذرا به مفعول کنید .

نقش قسمت مشخص شده را بنویسید .«حافظ شاعر بزرگ ایران  شهرت جهانی دارد.»

در گروه اسمی «هوای نسبتا  سرد »هسته کدام است ؟ نقش «نسبتا » چیست ؟

با توجه به متن زیر به سوالات پاسخ دهید :

«در گنجه کوچک کلمانسو سه کلاه می بینید . یکی شاپوی اوست که کلاه رسمی او بود دیگری کپی اوست

که هنگام گردش به سر می گذاشت .»

الف- زمان و نوع فعل مشخص شده را بنویسید .       ب- در جمله اول مفعول کدام است ؟

پ-یک اسم مشتق پیدا کنید .                                  ت- گروه اسمی «کلاه رسمی »چند تک واژ و چند واژه دارد ؟

ث-فعل « می بینید »را به صورت ماضی بعید در آورید

                                                                        ادامه سوالات در صفحه دوم

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

25/2

 

 

 

7-

8-

9-

10-

جمله «ما به مشاهیر بزرگ خود می نازیم»گذرا به چیست ؟نمودار این جمله را رسم کنید .

یک جمله مثال بزنید که در آن واژه «استاد » شاخص قرار بگیرد.

واژه «خود پسند»از نظر ساختمان چه نوع صفتی است ؟نام اجزای سازنده آن را بنویسید.

در جمله زیر «معطوف»کدام است ؟

«نیما یوشیج و اخوان ثالث از شاعران نوپرداز هستند »

25/1

5/0

1

5/0

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

پ- زبان شناسی(4 نمره)

 

 الگوی هجایی واژه «بار»را بنویسید.

تکیه واژه «می رویم »در کجا قرار می گیرد ؟

در تولید واحد زبانی «دانش آموز در درس خواندن کوشا هستند»چه قاعده ای رعایت نشده است؟

آهنگ جمله ی«چرا درس نمی خوانی ؟»چگونه است؟

علامت اختصاری «نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران »چیست؟

هدف از هر ارتباط زبانی چیست؟

واژه ی «برگستوان»در گذر زمان چه وضعیتی یافته است ؟

5/0

5/0

5/0

5/0

1

5/0

 

 

 

 

1-

2-

 

 

3-

 

4-

 

 

 

5-

ت- بیاموزیم و املاء (3 نمره)

 

صامت های میانجی واژه های مقابل را بنویسید :«روستایی»     «نیاکان »

 

کدام واژه ها متشابه هستند ؟«قدر-غدر»  «امل - عمل»  «مطاع-متاع»  «نسب - نصب»

 

در واژه ی «یگانه»کدام فرایند واجی دیده می شوند؟

 

املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟صحیح انها را بنویسید.

ثمین و گران بها - لمحه و لحظه - تعمل و تفکر - تاثیر گزار و تاثیر پذیر

 

مفهوم پسوند «ان»را در واژه های مقابل بنویسید .  «بامدادان»       «سواران»

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

                                        «موفق و پیروز باشید»                                جمع نمرات

20

 

 

نمره

سوالات

ردیف

 

5/0

5/0

5/0

5/0

 

5/0

5/0

1

الف - زبان شناسی (4نمره)

زبان شناسی صورت های ممکن غیر رایج گروه های اسمی را چه نامیده اند ؟

در ترکیب «امیر کبیر دولتی دبیرستان » کدام قاعده زبانی رعایت نشده است ؟

تکیه ی واژه «پروردگار»در کدام هجا قرار می گیرد ؟

آهنگ جمله زیر چگونه است ؟

مطالعه کردن بسیار مفید است

دو کلمه بنویسید که در گذشته وجود داشته و امروز نیز با تغییر در حوزه معنایی وجود دارد ؟

معنی علامت اختصاری «هما»چیست؟

چهار نقش اساسی تر زبان را فقط نام ببرید .

 

1-

2-

3-

4-

 

5-

6-

7-

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

5/0

ب - املاء و بیاموزیم(3 نمره)

در جمله زیر آوردن کدام واژه نامناسب است ؟چرا؟

«بی شک آب دریا ها بخار می شوند »

 

نام فرایند های واجی واژه های زیر را بنویسید .

الف - بر افتاد ← برفتاد                                    ب - شنبه ← شمبه

 

تلفظ کدام واژه ها درست است ؟

الف - پر مخاط́ب . پر مخاطِب                          ب -ضر وری . ضروری

 

جمله های زیر را ویرایش کنید .(تغیر یک کلمه نادرست است )

الف - روز گذشته از سمت خود استیفا داد.

ب - عده با خرید نان بیش از حد تفریط می کنند

 

املای کدام گزینه با توجه به معنی مقابل آن نادرست است ؟صحیح ان را بنویسید .

الف - منصوب: گماشته شده                               ب - فراق: آسایش

ج - لمحه :لحظه                                           د - قدر: ارزش

 

در گروه کلمات زیر کدام نادرست است ؟صحیح آن را بنویسید .

الف - سیادت و بزرگی                                         ب - وقایع و سوانح

ج - نرخ تساعدی                                               د - زرع و کاشتن   

 

 

 

ادامه سوالات در صفحه دوم

 

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

6-

 

 

 

1-

 

 

 

2-

 

 

3-

 

4-

 

 

5-

 

6-

 

 

 

 

 

 

7-

 

8-

 

 

9-

 

 

10-

 

11-

ج - دستور (8 نمره)

گروه اسمی «دفتر چه مشق بچه ها »:الف - چند واژه و چند تک واژه دارد ؟

ب - هسته گروه اسمی «دفترچه مشق بچه ها »کدام است ؟تعداد واج های هسته را مشخص کنید

 

واژه «خدانشناس»از نظر ساخت چه نوع صفتی است؟نام اجزای سازنده آن را بنویسید

 

جمله «کار یعنی خلاقیت و سازندگی»چه نوع خمله ای است؟نمودار آن را رسم کنید.

 

به کمک مصدر های «گرفتن» و «گرداندن» فعل پیشوندی بسازید.

 

برای نقش تبعی «بدل» یک مثال ذکر کنید ؟

 

با توجه به عبارت زیر به سوالات پاسخ دهید :

نور خورشید می تابید هوا افتابی بود .بیشتر مردم در پارک ها نشسته بودند.

الف - زمان و نوع فعل های مشخص شده را بنویسید .

ب - جمله «هوا آفتابی بود »چند جزئی و گذرا به چیست؟

 

جمله «کودک خوابید »را گذرا به مفعول کنید .

 

در ترکیب «رنگ سفید شیری » «صفت صفت »کدام است ؟

 

واژه ی «می داند»چند تک واژ دارد؟هر یک از هجاها را جداگانه بنویسید.

 

در جمله ی «علاقه او به نقاشی زیاد است » «متمم اسم» کدام است؟

 

در تزکیب «کیف پسر همسایه » «مضاف الیه مضاف الیه »کدام است ؟

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

5/0

 

5/0

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

4-

 

 

5-

 

 

6-

 

 

 

7

د - نگارش (5نمره)

چرا کاربرد حرف اضافه ی «از»در جمله زیر نادرست است ؟

دیدگاه او از دیدگاه روان شناسان متفاوت است.

 

چرا در نوشن یک زندگی نامه اغاق و بزرگ نمایی تاثیر منفی دارد ؟

 

به چه نوشته ای سند گفته می شود ؟

 

اسناد غیر تجاری از نظر اعتبار به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید .

 

عام ترین و رایج ترین را ه تشریح یک چیز چیست ؟

 

بیت زیر را با جابجایی مختصر به نثر بازگردانی کنید ؟

«شنید که در تنگنایی شتر                              بیفتاد و بشکست صندوق در»

 

به کمک ضرب المثل «به روباه گفتند شاهدت کو؟گفت دمم !»مطلبی طنز آمیز بنویسید.

 

5/0

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

 

2

 

جمع نمرات

20

 

 

[ شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ ] [ ٧:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد