نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سئولات امتحان نهایی : ادبیات فارسی

(3)             

رشته : ریاضی فیزیک _علوم تجربی

شروع: 8 صبح

مدت: 90دقیقه

                       سال سوم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان : 05/03/1386

دانش آموزان وداوطلبان آزاد سراسر کشوردرنوبت دوم (خردادماه)1386

اداره ی کل سنجش وارزیابی تحصیلی

 

 

ردیف      

سؤالات ادبیات فارسی 3 عمومی در خرداد 86 کشوری

 نمره

الف

1

معنی ومفهوم شعرونثر :  

 ابیات وعبارات زیر را به نثرروان برگردانید:

 همی جنگ ومردی فروشد همی .

 

25/0

2

زور خونه چه دخلی داره به این گل دسته .

25/0

3

 بازگشت ودفترخود باز کرد .

25/0

4

پدرم عرش راسیر می کرد .

25/0

5

می ترسم که اگر ازگشادن عقده های من آغاز کنی ملول شوی

 وبعضی ازایشان در بند بمانند .

5/0

6

دریا دلان راه سفر درپیش دارند  

             پادررکاب راهور خویش دارند .

5/0

7

 (خداوند)گل آدم در تخمیر انداخته ودرهرذره از آن گل دلی

 تعبیه می کرد .

5/0

8

این مرد بزرگ  به نشاط  قلم درنهاد. تا  نزدیک نماز پیشین 

 از این مهمات فارغ شده بود .

75/0

9

زرین قبا  زره زن از ابرسحرگاهی 

                      کان جا چو پیک بسته قبا می فرستمت .

75/0

10

در یاد داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پرکنم

هدیه یاصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد

 که دامنم از دست برفت .

1

11

 هرچند از آینه بی رنگ تر است 

                     از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است 

 بشکن دل بی نوای ما را ای عشق  

             این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است .                 

1  

ب

1

لغت : معنی لغات مشخص شده را در عبارات زیر بنویسید .

این ابوسهل مردی امام زاده بود .                             

 

25/0

2

بعیدازما قدرت مداران از هفت خطه کوتاه بیایند .

25/0

3

این چه ژاژاست وچه کفراست و فُشار.                     

25/0

4

باریابی به محفلی کان جا    /   جبرئیل امین ندارد بار .

25/0

5

مملوازاخلاص وهمراه با اوراد ویژه ی خویش است  .       

25/0

6

آشیانه ی ققنوس بسیار بدیع بود  .

25/0

7

والا طاعنان مجال وقیعت یابند .                          

25/0

8

هیچ سلاحی برتنش کارگر نمی افتد .

25/0

پ

1

خودآزمایی

درکدام یک از ابیات زیر " تقابل عقل و عشق" مشهود است؟

       الف)  چرخ ار چه رفیع خاک پایت                                    عقل ار چه بزرگ طفل راهت

        ب)  جان گدازی اگربه آتش عشق                                    عشق را کیمیای جان بینی         

       ج)  شود آسان زعشق کاری چند                                    که بود نزد عقل بس دشوار 

 

 

25/0

2

نویسنده در عبارت زیر از چه شیوه ی بیانی استفاده کرده است؟ 

     " داروندار ما هم اشتباهأ به دست حضرت دولتی و

 ملتی به یغما رفت ."

25/0

3

با توجه به غزلواره ی زیربه پرسش ها پاسخ دهید:

 ولادت که روزی ازگوهرنوربود     /به سوی بلوغ می خزد  /     وآنگاه که تاج برسرش نهادند/ خسوف های کژخیم شکوهش رابه

ستیز برمی خیزد

    الف) چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند؟

    ب) مقصود شاعر از " خسوف های کژخیم" چیست؟

 

 

 

25/0

25/0

4

با توجه به « کفی راد دارد  دلی پر ز داد » انسان خوب

 ازنظررستم چه ویژگی هایی دارد؟

5/0

5

در عبارت زیر منظور از " لت زدن" و " فرو گرفتن " چیست؟

 همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی جبار بر چاکری

 خشم گرفتی و آن چاکررا لت زدی و فرو گرفتی .

5/0

6

در بیت زیر شاعر ماه وشب رادر برابر پیامبر به چه چیزی

تشبیه کرده است؟

   مه طاسک گردن سمندت    شب طره ی پرچم سیاهت   

5/0

 

 

 

7

ارتباط معنایی بیت " تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی   / 

   گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش" رابا عبارت زیر بنویسید؟ 

 "صدایی که از عالم بالا بلند است برای شنیدنش گوش ودلی

می خواهد که مانند دیگر گوش ها ودل ها نباشد "

5/0

8

[خود اتهامی] درکدام یک از موارد زیر محوری ترین پیام است ؟ وبگوییدچراشاعرخودرامتهم کرده است؟

 الف) با من بیاهمسفرباش تا دورتا قله ی نور 

            در این سفر است دست عشق پشت وپناه من وتو

ب)  فردا که گل زخم ها راعشاق شاهد بگیرند 

          وا حسرتا نیست ای دل  زخمی گواه من وتو

5/0

9

مفهوم کلی مصراع دوم بیت زیر چیست؟

   بر راستی بال نظرکرد و چنین گفت  

                      امروز همه ی جهان زیر پر ماست .           

5/0

ت

1

درک مطلب

درشعر" صبح دومرغ رها / بی صدا / 

 صحن چشمان تو را ترک کرد" منظورشاعرازدومرغ رها چیست؟

 

25/0

2

باتوجه به "کاریز خوش دارد خیال کند   /  که رودها  

 تنهابرای این هستند   /   که به او آب برسانند" "کاریز"

نماد چه انسان هایی است؟

25/0

3

مصراع دوم بیت زیر کنایه ازچیست؟

     نبرم از تو امید  ای نگارین  

               که تا از من نبرد جان شیرین

25/0

4

در بیت " لعل را گرمهرنبود ، ‌باک نیست / عشق رادریای غم 

 غمناک نیست " چرا عشق ازدریای غم هراسی ندارد؟

5/0

5

با توجه به ابیات زیر به پرسش ها  پاسخ دهید؟

    گفت : این پروانه در کار است وبس 

            کس چه داند؟ این خبرداراست وبس

     تا نگردی بی خبر از جسم وجان 

                کی خبر یابی ز جانان یک زمان

الف)"در کار بودن" چه مفهومی دارد؟

ب) بیت دوم بر چه مطلبی تأکید دارد؟

 

 

 

25/0

5/0

6

در ابیات " چو نزدیک گشتند پیروجوان  

                            دوشیر سرافزار و دوپهلوان

              خروش آمد باره ی هردومرد 

                          تو گفتی بدرید دشت نبرد "

   الف)مقصوداز « جوان » چه کسی است؟

   ب) در بیت دوم کدام یک از زمینه های حماسه دیده می شود؟

 

 

25/0

25/0

7

درعبارت" آن چه دارم از اندک مایه حطام دنیا حلال است

وکفایت است وبه هیچ چیز زیادت حاجتمند نیستم"

الف)منظور ازحطام دنیا چیست؟

ب) گوینده ی عبارت ازچه فضیلتی برخورداراست؟

 

25/0

25/0

8

درعبارت "عاکفان کعبه ی جلالش به تقصیر عبادت

 معترف که " ما عبدناک حق عبادتک " عاکفان به چه

 امری اعتراف دارند؟ چرا؟

5/0

9

مفهوم کلی مصراع اول بیت زیر را بنویسید؟

          « ازشبنم عشق خاک آدم گل شد  

                           صد فتنه وشور درجهان حاصل شد. »

5/0

ث

1

دانش های ادبی

وقتی شاعردلیلی غیر واقعی اما شاعرانه برای موضوعی بیان می کند از کدام آرایه استفاده کرده است؟

  الف)نماد                           ب)استعاره 

 ج)حسن تعلیل                        د)ایهام

 

25/0

2

زاویه ی دید نوشته ی زیررا بنویسید:

زن مشدی حسن که بیرون آمد تازه آفتاب زده بود .

اصلان گاری اش ر آورده بود کنار استخر ومنتظر بود.

25/0

3

در نوشته ی زیر نویسنده از چه نوع نقدی کتاب " تاریخ بیهقی"

 را مورد بررسی قرارداده است؟

 آهنگ موزون نثر بیهقی به واسطه ی به گزین کردن بیهقی

است ازمیان انبوه واژه هاو ترکیبات .

25/0

4

مطالعه ی................ مطمئن ترین راه برای آگاهی یافتن

از زندگی واندیشه های شاعران ونویسندگان است.

25/0

5

" ادبیات عرفانی " در حوزه ی کدام یک ازانواع ادبی قراردارد؟

25/0

6

در بیت " درفشان لاله در وی چون چراغی   

  ولیک ازدود او بر جانش داغی" مشبّه کدام است؟

  الف)لاله          ب)چراغ         ج)دود                د)جان

25/0

7

کتاب « کلیله ودمنه » را چه کسی از عربی به فارسی برگرداند؟

25/0

8

موضوع ترکیب بند مشهور " جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی" چیست؟

25/0

 

9

دربیت زیر دو آرایه ی ادبی بیابید؟

 « مردی نهان با روح هم پیمان نشسته  

                     مردی به رنگ نوح در طوفان نشسته »

5/0

10

هر یک از آثار زیر متعلق به چه کسانی است؟

الف)خون وخورشید[                     ]                

ب)از این ستاره تا آن ستاره [                       ]

5/0

ج

1

شعر حفظی :‌بیت های ناتمام زیر را کامل کنید .

 « آن که گویند که بر آب نهاده است جهان    

    ....................................................                        

 

5/0

2

ساقیل بده جامی زان ....................   

                     تا دمی برآسایم زین ........................

5/0

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤ ] [ ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد