نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

نام ونام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 14/10/88

سؤالات درس زبان فارسی ( 3 )

ساعت شروع :   15 :  10 صبح   

مدّت امتحان : 80 دقیقه

رشته : علوم انسانی

پایه : سوّم متوسطه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مُـــــــــــــــــهر آموزشــگاه

شهرستان گمیشان

استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره )

الگوی هجایی کدام کلمه ی زیر با کلمات دیگر فرق می کند ؟

 الف ) آب               ب ) مار                 پ ) ما             ت ) دود  

 

0.25

2

کدام کلمه ی زیر طبق الگوی هجایی « صامت + مصوت + صامت + صامت » ساخته شده است ؟

   الف ) پدر                    ب ) ماهی                پ ) گرم                     ت ) چون

0.25

3

کوچک ترین واحد زبان ............. و بزرگ ترین آن ..................... است .

0.50

4

در تولید هر یک از واحد های زبانی زیر کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است ؟

       الف ) چوپانان آسمان آبی را نشاندند .                                      ب ) شچم

        پ ) دبیر 17 سیمین شهریور ستان شهر

0.75

5

کدام کلمه ی ز یر نمی تواند صورت پایه قرار گیرد ؟

الف ) مداد                    ب ) رفتیم                      پ ) مـَرد                 ت ) جامعه

0.25

6

در واژگان ذهنی ، برای هر واژه  سه نوع اطلاع وجود دارد ، دو مورد آن را بنویسید .

 

0.50

7

از کدام بخش زیر به عنوان اصول فرهنگ نویسی یاد می کنند ؟

الف ) سطح واژگان شناسی                             ب ) سطح واژگان نگاری

0.25

8

زبان متشکّل از سه بخش نظام آوایی ، .............................. و نظام معنایی است .

0.25

9

یک مثال برای رعایت نشدن قاعده ی نحوی بنویسید .

0.50

10

الگوی هجایی کلمه ی « ابر » را بنویسید .

0.50

ب

1

نگارش ( 5 نمره )

هر نمایش نامه از دو بخش عمده تشکیل می شود : 1 - .................... 2 - ..........................

 

0.50

2

بیان نمایش نامه ها می تواند ............... باشد یا به ................. . بر همین مبنا نمایش نامه ها یا کمدی اند ( خنده دار ) یا ................... ( مصیبت بار ) .

0.75

3

فیلم نامه چیست ؟

0.25

4

نما یا پلان به چه می گویند ؟

 

0.50

5

به توقّف دوربین از یک نما به نمای دیگر ، ................... گفته می شود .

0.25

6

سه عامل کاربرد زبان ، .............................. و .................. سبب ارتقای یک نثر معمولی تا حدّ  نثر هنری می شود .

0.50

7

جمله ی « خورشید طلوع کرد . » را به دو شکل دیگر ادبی بنویسید .

 

0.50

8

مهم ترین چیزی که نوشته ی ما را از صداقت و صمیمیت دور می کند ، چیست ؟

 

0.50

9

جمله ی زیر چه آرایه ای دارد ؟          لب گشود . مروارید و دُر بود که می ریخت .

 

0.25

10

درباره ی یکی از موارد زیر با استفاده از آرایه های ادبی مثل تشبیه و استعاره و ... دو سطر بنویسید .

الف ) بهار                       ب ) دنیا               پ ) باران                 ت ) زندگی

 

 

1

ج

1

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

درجملات زیر کدام یک از کلمات داخل پرانتز درست است ؟ ( تنها به سه مورد جواب دهید . )

الف) انجام برخی کارها برای  ( صواب / ثواب ) آخرت است .

 ب ) ما باید از رنج و ( اَلَم / عـَلـَم ) دوستانمان بکاهیم .

 پ ) با کسی بجنگ که چاره و ( گـریز / گـزیر ) ی برایش داشته باشی .

ت ) جمعیّت زیادی ( ازدحام / ازدهام ) کرده بودند .

ث ) مدیر مدرسه ما را برای امتحانات ( توجیه / توجیح ) کرد .

 

0.75

2

در کدام جمله ی زیر می توان از قید تأکید « بی شک » استفاده کرد ؟

الف ) باران از ابر می بارد .                            ب ) مطالعه ی زیاد رمز مؤفقیّت است .

0.25

3

نشانه ی « ان » در هر یک از کلمات زیر نشانه ی چیست ؟

        بهاران                                                      کوهان

0.50

4

واج های میانجی کلمات زیر را مشخّص کنید .

         پلّکان                                                   هفتگی

0.50

5

شکل صحیح کلمات نادرست زیر را بنویسید .                       منازعت و مکاوهت

  شاهد قضبان                           تلقین آطفی                       خطا و ذلّت 

1

د

1

دستور ( 8 نمره )

تعداد تکواژهای کدام جمله ی زیر بیشتر است ؟

الف ) اختر شناسی علم مطالعه ی اجرام آسمانی است .

 ب ) دانش آموزان کلاس ما امتحان زبان فارسی دارند .

 

0.25

2

تعداد واج های کدام کلمه ی زیر از بقیّه بیشتر است ؟

      آبادانی                     دانش آموزان                 هم کلاسی               سیمین شهری

0.25

3

گروه های جمله ی زیر را نشان دهید .           اختر شناسی علم مطالعه ی اجرام آسمانی است  .

 

0.75

4

کدام واژه ی زیر از سه تکواژ سا خته شده است ؟

      نمازخانه                   دامداری               نخوانده بودیم                راننده

0.25

5

فعل کدام جمله ی زیر با نهاد آن مطابقت ندارد ؟

الف ) دسته ی عزاداران از این جا رد شد .              ب ) دسته ی اسکناس صدتومانی گم شد .

 ج )  مجلس لایحه را تصویب کردند .                    د ) مردم سیمین شهر خونگرم هستند .

0.25

6

گونه ی مؤدّبانه ی « خوردن » درباره ی مخاطب چیست ؟

0.25

7

مصدر « ترسیدن » را :   الف ) گذرا به مفعول کنید .                  

 ب ) ازمصدر گذرا به مفعول شده، زمان مضارع اخباری اوّل شخص مفرد بسازید .

 پ ) با فعل به دست آمده یک جمله بنویسید .

0.25

0.50

0.25

8

با « دوست دارند » دو جمله بنویسید که فعل یکی ساده و فعل دیگری مرکّب باشد .

 

 

0.50

9

جمله های زیر چند جزئی هستند ؟ نوع آن ها را مشخّص نمایید .

الف ) هوای شهر ما تمیز و صاف است .

 ب ) باران شدیدی باریده بود .

 پ ) مردم مسلمان از امام حسین ( ع ) درس شجاعت و شهامت می آموزند .

 

0.50

0.25

0.50

10

نمودار جمله ی استثنائی « عشق یعنی لحظه های بی قراری »  را رسم کنید .        

 

 

 

 

0.75

11

کدام جمله ی زیر شاخص دارد ؟              

الف ) محمّد ، عموی حسن را دیدم .                 ب ) محمّد ، عمو حسن را دید .

نام ونام خانوادگی : ..............................................

0.25

12

ممیّز گروه اسمی « این دو جلد کتاب داستان خواندنی » کدام است ؟

0.25

13

صفتِ صفت و مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه را در گروه های اسمی زیر با رسم نمودار نشان دهید .

الف ) رنگ سبز یشمی                   ب ) کیف پسر همسایه

 

0.5

14

در جمله ی زیر متمّم اسم و بدل را نشان دهید. 

    ابوعلی سینا ، دانشمند بزرگ ایرانی ، علاقه ی زیادی به مطالعه داشت .

 

0.50

15

ساختمان کلمات زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مشتق و ... )

   دیوار                           چهلچراغ                               دوهزارتومانی

0.75

16

کدام کلمه ی زیر در فرمول « اسم + وند + اسم » است ؟

گوشمالی                     دروغ گو                         دوران                    قدم به قدم

0.25

نمـــــره به عـدد :                                     نام دبیر : مسعود سخندان

نمره به حروف :                                                      امضا

جمع

20

           

 

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٥ ] [ ٧:۳۸ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد